Hotărârea nr. 130/2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1 JUDEȚUL BIHOR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1

JUDEȚUL BIHOR

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 79362 din 25.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiții “SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1 JUDEȚUL BIHOR”,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. 6 lit. a) pct. 1 și art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: “SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1 JUDEȚUL BIHOR”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonatorul principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea.

Valoarea totală a investiției:              1.061.527,14 lei fără TVA

Din care C+M:                         930.365,00 lei fără TVA

Dotări și echipamente:                   42.796,00 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:                   12 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 130

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”