Hotărârea nr. 127/2019

pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea.

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

2a804a8c3068af5535aa8f995db539fa365faf4881ce04c03751a225afdc18e1

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate, nr. 80022 din 25.02.2019, întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Locuințe, Spații Comerciale, în vederea aprobării Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 895 din 24.09.2018, prin care s-a aprobat organizarea în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2018 a unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, opisul actelor justificative, precum și criteriile - cadru, respectiv criteriile de acces în locuință și criterii de ierarhizare prin punctaj.

Văzând prevederile art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale H.G. nr. 962 din 2001, actualizată, cu completările și modificările ulterioare.

Ținând cont de:

 • -   Procesul verbal nr. 37155 din 05.02.2019, al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și a locuințelor pentru tineri construite din fondurile ANL,

 • -   Procesul verbal nr. 70442 din 18.02.2019, al Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor depuse privind Listele rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii construite prin ANL.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 17 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Listele finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar. Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Primarul Municipiului Oradea,

 • -   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale,

 • -   Se publică în M.O. al jud. Bihor

 • -   se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 127


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”