Hotărârea nr. 123/2019

privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune în scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

5fe604e4ce31137eb52a09c79167f1a7ee0da881dc180dd976a23215a9650d3f

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune în scopul edificării de locuințe, situate în

mun. Oradea, pe str. Veteranilor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 80947 din 25.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și stabilirea unor măsuri pentru vânzarea acestor terenuri ce au fost atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuințe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 182 din 31.03.2016 s-au aprobat concesionarea, prin licitație publică, a unui număr de 17 parcele de teren situate administrativ pe str. Veteranilor, în vederea construirii de locuințe. În urma organizării procedurii de licitație publică au fost adjudecate în vederea concesionării toate cele 17 parcele.

Întrucât prin aceeași Hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat vânzarea directă, în favoarea concesionarilor, a suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune condiționat de finalizarea construcției și înscrierea acesteia în Cartea Funciară.

Deoarece deținătorii dreptului de concesiune sunt în curs de finalizare a construcțiilor și există interes din partea acestora de a achiziționa terenul aferent locuințelor și în rate, se impune obținerea acordului Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru demararea procedurilor de vânzare și stabilirea modalităților de plată în rate.

Ținând seama de faptul că este necesar stabilirea prețului de vânzare pentru anul 2019, respectiv văzând Raportul de evaluare întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L. privind estimarea valorii de piață a terenurilor în zona str. Veteranilor, la 63 Euro/ mp, preț la care se adaugă TVA.

Ținând seama de prevederile art. 553, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta) întocmit de societatea Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a parcelelor de teren, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor, reprezentând loturi atribuite prin licitația publică organizată în baza H.C.L. nr. 182 din 31.03.2016.

Art.2. Se aprobă prețul de 63 Euro/ mp, la care se adaugă TVA, pentru vânzarea terenurilor ocupate de construcții - case, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor.

Art.3. Ca prețul de vânzare stabilit prin prezenta Hotărâre, să fie eșalonat în rate, echivalentul în lei la cursul BNR aplicat din ziua perfectării contractului de vânzare - cumpărare, vor fi respectate următoarele condiții:

 • 3.1. Concesionarul va depune o cerere fermă de cumpărare a terenului, solicitând achiziționarea acestuia în rate;

 • 3.2. La data autentificării contractului de vânzare - cumpărare, cumpărătorul va achita un avans de minim 50 % din valoarea tranzacției;

 • 3.3. Diferența se achită în 2 (două) rate egale, pe o perioadă de 1 (un) an, cu termene scadente ce se vor stabili prin Hotărârea individuală de vânzare a fiecărei parcele. Cele două rate vor cuprinde dobânda care acoperă dobânda de referință a Bancii Naționale a României la care se adaugă 2 (două) puncte procentuale, această dobândă fiind aplicată la valoarea rămasă de achitat. Rata dobânzii de referintă a

Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR. Rata dobânzii de referința este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare și rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului;

 • 3.4. Pentru diferența, reprezentând 50% din valoarea tranzacției, se înscrie în Cartea Funciară, un drept de ipotecă legală în favoarea Municipiului Oradea până la achitarea integrală a prețului stabilit prin contractul de vânzare - cumpărare. Cumpărătorul va face demersurile necesare înscrierii dreptului de ipotecă mai sus amintit, dovada înscrierii ipotecii fiind extrasul de Carte Funciară pe care acesta (cumpărătorul) îl va prezenta Direcției Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri.

 • 3.5. Pentru neplata ratelor la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite, cumpărătorul datorează majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțe fiscale. Majorările de întârziere se actualizează conform legislației specifice privind creanțele fiscale;

 • 3.6. În cazul plății anticipate integrale a soldului de plată, dobânda se calculează până la data plății.

 • 3.7. Pentru efectuarea plății integrale anticipate se va depune o solicitare scrisă în acest sens din partea cumpărătorului.

Art.4. Prețul aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre se aplică tranzacțiilor aprobate în cursul anului 2019.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI)

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   PMO - Direcția Economică

 • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

 • •   Se publică în M.O. al. Jud. Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 123


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”