Hotărârea nr. 122/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 12.896 mp, constând în teren având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 2 din str. Bumbacului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 12.896 mp, constând în teren având categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 2 din str. Bumbacului

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 63168 din 11.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 12.896 mp, constând în teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 2 din str. Bumbacului.

Având în vedere faptul că, pentru finalizarea documentației de finanțare a proiectului privind "Reabilitarea sistemelor de încălzire urbană în Municipiul Oradea în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile poluante în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană - etapa II" se solicită prezentarea de documente care să ateste realizarea lucrărilor de investiții pe proprietatea Municipiului Oradea, fiind astfel necesare copii de carte funciară.

Ținând seama că, în conformitate cu Schița cadastrală anexată, acest imobil - teren, situat în mun. Oradea pe o stradă pe care se realizează lucrări de înlocuire a infrastructurii învechite de termoficare, se constituie din numerele topo. indicate în tabelul ce se aprobă prin prezenta Hotărâre.

Văzând că, terenul studiat face parte din strada Bumbacului înscrisă la poz. 96 și 97 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, precum și ale art. 18 și art. 31, din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

Văzând prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul, alin. (2), lit. d), art. (6) lit. „a”, pct. 11 și art. 45 alin. (1) al Legii nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat cu:


 • - nr. topo. 27/1, în suprafață de 1.090 mp, din teritoriul cadastral Oradea,

 • - nr. topo. 29/3, în suprafață de 279 mp, din teritoriul cadastral Oradea,


 • - nr. topo. 39/3, în suprafață de 1.186 mp, din teritoriul cadastral Oradea,

 • - nr. topo. 41/6, în suprafață 497 mp, din teritoriul cadastral Oradea,


- nr. topo. 43/4, în suprafață de 1.350 / 4.739 mp, din teritoriul cadastral Oradea,


 • - nr. topo. 48/1, în suprafață de

 • - nr. topo. 52/1, în suprafață de

 • - nr. topo. 53/1, în suprafață de


396 /  496 mp, din teritoriul cadastral Oradea,

612 mp, din teritoriul cadastral Oradea,

390 mp, din teritoriul cadastral Oradea,


identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 99810 din 23.08.2018;


Art.2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 900 / 2.053 mp teren, cu nr. topo 44, din Cartea Funciară nr. 1318 - Seleuș.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 12.896 mp (din acte 11.738 mp), astfel:

Suprafața nr. cad.

nou constituit

(mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Suprafața de teren înscrisă în CF / Adev. (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

12.896

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

27/1

1.090

1.090

strada Bumbacului

tronsonul 2

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

29/3

279

279

CF 321 - Seleuș

34/5

603

603

CF 187 - Seleuș

35

103

243

CF 1218 - Seleuș

36/1

832

832

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

39/3

1.186

1.186

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

41/6

497

497

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

43/4

1350

4.739

CF 1318 - Seleuș

44

900

2.053

CF 1994 - Seleuș

45/4

330

330

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

48/1

396

496

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

52/1

612

612

Adeverința OC.P.I. Bihor nr.

99810 din 23.08.2018

53/1

390

390

CF 100 - Seleuș

57/1

1.175

1.592

CF 34 - Seleuș

61/2

475

475

CF 303 - Seleuș

62

800

1.583

63

120

759

CF 140 - Seleuș

64/6

100

254

CF 141 - Seleuș

65/6

500

565

TOTAL

11.738

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul identificat la art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum” -str. Bumbacului - tronsonul 2, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - teren public, conform celor propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI)

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru

 • •   PMO - D.M.P.F.I.

 • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.

 • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 122

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”