Hotărârea nr. 117/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, str. Piteştilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, str. Piteștilor

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 65185 din 12.02.2018, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea la intersecția Piața Devei - str. Hațegului - str. Piteștilor.

Având în vedere că, prin Schița cadastrală anexată se delimitează terenul public necadastrat în suprafață 521 mp, situat în fața blocului de pe strada Piteștilor nr. 41, la intersecția Piața Devei - str. Hațegului, ce se constituie prin dezlipirea suprafeței din nr. top 2605/1 și 2607 - teritoriul cadastral Sântandrei.

Întrucât conform poziției nr. 569 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, strada Piteștilor cu terenul aferent aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. (4) al Legii nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, respectiv de art. 554 și art. 869 din Codul Civil, actualizat;

În baza art. 27 și art. 40 alin. (5) din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum și ale prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. d), alin. (6) lit. a) pct.11 și art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a:

>       suprafeței de 427 mp din terenul identificat cu nr. topo 2605/1 - teritoriul cadastral Sântandrei,

> cotei de 94 / 2.898 mp din teren identificat cu nr. topo 2607 - teritoriul cadastral Sântandrei identificate cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 4115 din 16.01.2019, reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp, astfel:

Suprafața măsurată nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Adeverință privind suprafața nr. top

Suprafața de teren înscrisă în Adeverință - mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral -mp-

Observații

reprezintă

521

2605/1

Adeverința O.C.P.I. Bihor

427

427

Teren

2607

nr. 4115 din 2019

2.898

94

- proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, astfel:

> teren 521 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prezentei Hotărâri.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 117

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”