Hotărârea nr. 111/2019

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 25.10.2018, cuprinzând proprietățile afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 25.10.2018,cuprinzând proprietățile afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)

Analizând Raportul de specialitate, nr. 66187 din 13.02.2019, întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar în vederea modificării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 2018.

Având în vedere că, prin H.C.L. nr. 1007 din 2018 s-a aprobat coridorul pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.696 mp și a construcțiilor (garduri) -proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

Constatând că imobilul cu nr. cadastral 183014 (poziția nr. 1 din tabel) și-a modificat conturul preluând suprafața de 43 mp corespunzătoare nr. topo 3880/2, 3880/1 și 3879 (poz. 45, 46 și 47 din tabel), se impune să procedăm la modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 2018.

În acest sens se va modifica suprafața afectată din nr. cadastral 18301, de la 4.447 mp la 4.490 mp din tabel și se vor elimina pozițiile 45, 46 și 47 din tabelul - anexa 3 la HCL nr. 1007 din 2018.

articol.


Totodată se modifică art. 8 din HCL, în sensul eliminării nr. topo 3880/2, 3880/1 și 3879 din conținutul acestui

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 25.10.2018, care va avea conținutul conform Anexei de la prezenta Hotărâre.

Art. II. Se aprobă modificarea art. 8 din H.C.L. nr. 1007 din 2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 8. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de

  • >  80 / 288 mp teren, cu nr. topo 3902/1, din Cartea Funciară nr. 1392 - Episcopia Bihor;

  • >  22 / 2.149 mp teren, cu nr. topo 3871,  din Cartea Funciară nr. 2302 - Episcopia Bihor;

  • >  29/ 1.719 mp teren, cu nr. topo 3868/1, din Cartea Funciară nr. 1022 - Episcopia Bihor.”

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. IV. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •         Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •       Primarul Municipiului Oradea

  • •        PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • •       PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • •        O.C.P.I. Bihor

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 111

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”