Hotărârea nr. 1064/2019

privind modificarea art.2 din HCL nr.984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatul 2017 – 2021.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

pentru mandatul 2017-2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 468.627 din 16.12.2019, și Raportul de specialitate nr. 468638/16.12.2019 întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatul 20172021,

În baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere Legea nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d) si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrtiv,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatul 2017-2021, astfel:

„Art. 2 Se aprobă remunerația pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație ai Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în următoarea componență:

  • a. indemnizația fixă : 4400 lei net/lună

  • b. componentă variabilă : 100% din nivelul indemnizației fixe lunare”.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. .

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Judetului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică,

  • •   Direcția Juridică

  • •   Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

  • •   reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1064


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila