Hotărârea nr. 1061/2019

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)” realizat în cadrul programului „Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice

(22 puncte termice)” realizat în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 466.743 din 13.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 466756/13.12.2019 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a bunurilor - active fixe, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, în valoare de 13.668.401,96 lei, rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)” în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”,

Având în vedere contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013 potrivit căruia operatorul serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea este societatea Termoficare Oradea SA,

În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit.a), alin. (7) lit. n) și art. 139, alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se concesionează către societatea Termoficare Oradea SA bunurile - active fixe, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, în valoare de 13.668.401,96 lei, rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)” în cadrul programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort”, conform anexei nr.1, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Juridică

  • •   Societatea Termoficare Oradea SA

  • •   A.D.I. Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1061


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila