Hotărârea nr. 1060/2019

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț pe domeniul public al Munciipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț pe domeniul public al Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 465.637/13.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 465690/13.12.2019 întocmit de Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun - constând în rețea de alimentare cu energie termică (racord termic primar) care deservește imobilul situat pe strada Beiușului nr. 21 - rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț, pe domeniul public al Municipiului Oradea, având o valoare de 20.894,16 lei inclusiv TVA,

Ținând cont de prevederile:

 • -  art. 562, alin. 2 Cod Civil;

 • -  Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n) și art. 139, alin (3), lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun - constând în rețea de alimentare cu energie termică (racord termic primar) care deservește imobilul situat pe strada Beiușului nr. 21 - rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț, pe domeniul public al Municipiului Oradea, având o valoare de 20.894,16 lei inclusiv TVA conform anexei nr.1.

Art. 2. Se aprobă concesionarea, pe durata contractului de delegare, către societatea Termoficare Oradea S.A. a bunului menționat la art. 1, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 1/196/06.08.2013.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează Direcția Economică și societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Primarul Municipiului Oradea

o   Instituția Prefectului județului Bihor

o  Direcția Economică

o   Direcția Tehnică

o Societatea Termoficare Oradea SA

o  ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1060


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:


Racord termic primar DN 25 mm

Mihaila loan Mircea, str. Beiusului nr. 21


VIZAI SPRE NESCHIMBATE S.C. TERMOHCARE ORADEA SJL

I Cor.f. Aviz nr.

Prdi^--e‘;---y--

Planșa:         l

Faza:   _________


nr:


lei


DEVIZ GENERAL


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) _lei_

TOTALUL (exclusiv TVA) _lei_

0

1

2

3

4

5 = 3x4

OBIECTUL: Racord termic primar DN 25 mm

STADIUL FIZIC: Obiectul 1 _ Construcție rețea (desfacere, săpătură, refacere)

1

DC04B#       Taierea cu mas cu disc diamantat a rostde

m

38.00

75.56

2,871.15

diiat./contractie in bet.de uzura la drumuri si

material:

9.43

358.25

străzi

manopera:

6.02

228.68

utilaj:

60 11

2,284.22

transport:

0.00

0.00

2

DG06XA       Spargerea si desfac.bet.de dm.pe

mc

3.50

127.49

446.20

supraf.limitpt.pozare cabluri,cond.etc exec din

material:

0.00

000

imbrac.carosabila

manopera:

84.85

296.99

utilaj:

42.63

149.21

transport:

0.00

0.00

3

TSC02D2       Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de

100

0.12

756.40

90.77

0.12_0.39 mc.cu comanda

mc

material:

0.00

000

hidraulica,in   pamant imbibat cu apa

descărcare auto in teren catg 2

manopera:

0.00

0.00

utilaj:

756.40

90 77

transport.

0.00

0.00

4

TSC35B1        Excavat.transport.cu încărcător frontal,la

100

0.12

582.10

69.85

distante de :,..incarcare in autovehicul cu

mc

material:

0.00

0.00

incarcator frontal pe senile de 0.5_0.99

mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de

manopera:

0.00

0.00

< 10 m

utilaj:

582.10

69 85

transport:

0.00

0.00

5

TRA01A15P Transportul rutier al...pământului sau molozului tona

19.40

9.48

183.92

cu autobasculanta dist.=15 km

material:

0.00

0.00

manopera

000

0 00

utilaj:

000

0.00

transport.

9.48

183.91

6

TSA24A1       Epuizarea mecanica a apelor din săpături, in

ora

1.00

59.96

59.96

teren cu infiltrații puternice de apa,executate cu:

material:

0.00

0.00

motopompa de apa 6.6_12 Kw (9_16 CP)

manopera:

0.00

0 00

utilaj:

59.96

59.96

transport:

0.00

0.00

7

TSD15A1       Strat de repartiție din nisip cu granuiatie de 0.7 mc

3.00

75.09

225.26

mm,prevăzut sub prisma de balansare

material:

42.02

126 07

c.f,compactat cu...ruiou compresor statie

autopropulsat pana la 12 T

manopera:

24.47

73.42

utilaj:

859

25.77

transport.

0.00

0.00

8

TSD16A1       Strat de repartiție din balast cu granuiatie de 0.7 mc

5.00

56.14

275.70

mm,prevăzut sub prisma de balastare c.f.,

material:

21.27

106 36

compactat cu:, ruiou compresor de 10_12 t

manopera:

25.28

126.38

utilaj:

8 59

4296

transport:

0.00

0.00

STADIUL FIZIC: Obiectul 1 _ Construcție rețea (desfacere, săpătură, refacei 0  12

OBIECTUL: Racord termic primar DN 25 mm


‘VIZAT SPRE NESCHIMBATE:

[Si.;. TERMGI-ICARE ORADEA S.A.

iConf. Avîz-ht. ......

Ting...........i......... DatajcV.


STADIUL FIZIC: Obiectul 1 _ Construcție rețea (desfacere, săpătură, refacere)

9 TSD05XA

Compactarea cu maiul mec.150_200kg a

100

0.08

715.64

umplut.in strat succes.20_30cm,exlusiv udarea,din pam necoeziv

mc

material:

0.00

209.43

manopera:

utilaj:

506.21

transport:

0 00

10 ACD21A%

Turnarea betonului in straturi cu grosimea de

mc

2.40

218.31

5_20 cm, pentru completări, egalizați, pante si umpluturi in canale in execuție...prin interior cu

material:

2.96

172.52

H 1,2_1,8 m si acoperire 1_5 mm

manopera.

utilaj:

42 84

transport:

0.00

10.L 2100969

Beton de ciment B 250 stas 3622

mc

2.47

285 00

11 TRA06A15

Transportul rutier al betonuluijmortarului cu

tona

5.40

11.85

autobetoniera de. ,5,5mc dist. =15km

material:

0.00

manopera:

000

utiaj:

0.00

transport:

11.85

12 DB02A1

Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau 100

0.19

40.13

a imbracamintilor existente in vederea aplicării mp

material:

0.01

unui strat de uzura din mixtura asfaltica,

40.12

executata cu:suspensie de bitum filerizat la

manopera:

straturile din beton de ciment sau mixturi

utilaj:

0.00

asfaltice

transport:

0.00

12.L 2600244

Bitum pentru drumuri lichid       nii 1447

kg

0.02

35.00

13 DB15G%

Asfalt turnat pe partea carosabila, în grosime

mp

19.00

12.41

de:...6 cm cu asternere mecanica;

material:

1.52

manopera:

2.55

utilaj.

8 34

transport:

0.00

13.L 2101320

Mortar M 100 T cz 0209 a 1

mc

2.74

250 63

14 DB15E%

Asfalt turnat pe partea carosabila. In grosime

mp

19.00

9.19

de: 4 cm cu asternere mecanica;

material:

1.39

manopera:

2.01

utilaj:

5.79

transport:

0.00

14.L 2101320

Mortar M 100 Tex 0209 a 1

mc

1.82

250.63

15 TRA01A15

Transportul rutier

tona

14.00

9.48

al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 15 km.

material:

0.00

000

manopera.

utilaj:

000

transport:

948

procent     material manopera

utilaj

transport

Total Cheltuieli directe:                   2,601.03

1,250.41

3,134.55

380.62

Recapitulatia:

Recapitulatie 2015

CAS

15.8000 %           0.00

197.56

0.00

0.00

Fond de risc

0.3060 %          0 00

3.83

0.00

0.00

Concedii si indemnizații

0.8500 %           0.00

10.63

0.00

000

Șomaj

0.5000 %          0.00

6.25

.              0.00

0 00

Fond de garantare       0.2500 %          0.00

3.13

0.00

0.00

Sanatate

5.2000 %          0.00

65.02

!             0.00

0.00

Total Inclusiv Cheltuieli directe:               2,501.03

1,536.83

I        3,134.56

380.62

Cheltuieli indirecte      10 0000%         250.10

153.68

l          313.46

38.06

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:             2,751.13

1,690.51

3,448.01

418.68

Profit

5 0000%       137.56

84.53

i          172.40

20.93

Total Inclusiv Beneficiu:                     2,888.68

1,775.03

I        3,620.41

439.62

OBIECTUL: Racord termic primar DN 25 mm


57.25 0.00

16 75

40 50 0.00

523.94

7.10 414.04 102.81

000

704.52

63.99 0 00 0.00 0.00

63 99

7.62 0.00 7.62 0.00

0 00

0.67

235.70

28 88

48.40

158.42 0.00 685 72

174.52

26.32

38.11

11009 000

457.15

132.72 0.00 0.00 0.00

132.72

total

7,266.61

197.56

3.83

10.63

6.25

3 13 65.02

7,553.03

755.30

8,308.33 415.42

8,723.75STADIUL FIZIC: Obiectul 1 _ Partea de montare rețea (montaj conducte, coturi, vane, ramificații, etc.)

0

1

2

3

4

5 = 3x4

OBIECTUL: Racord

STADIUL FIZIC:

 • 1  TFE01A%

 • 1. L  20011305

 • 2  TFE02A%

 • 2. L 20011394 asim

 • 3  TFE04A%

 • 3. L 20011790

 • 4  TFE03A%

 • 4. L 20011729 asim

 • 5  DF15XA

 • 5. L  6716998

termic primar DN 25 mm Obiectul 1 _ Partea de montare rețea (montaj conducte, coturi, vane, ramificații, etc.)

Montarea țevii din otel, preizolate, pentru       m            38.00                8.59

incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau        material-                     0.41

suprateran, cu diametrul nominal de: ..20 până                                    ...

la 50 mm                                      manopera:                4.41

utilaj:                             3.76

transport:                    0.00

ȚEAVA PREIZOLATA DN 25(33.7X2.9)MM\D m         38.15           44 82

90MM EN253

Montarea catului (reducție, teu, ramificație) de buc           8.00               58.51

otel, preizolat, pe țeava de otel, preizolata, cu         material:                      0.52

diametrul nominal de: .. .20 până la 50 mm                                      ....

manopera:               30 09

utilaj:                          27.90

transport:                    0.00

COT OLT35K3LC PREIZOLAT 90          buc         8.00           60.13

DN25(33.7X2.9)\D90MM

Mansonarea țevii preizolate in zona de        buc         20.00               6.02

îmbinare sau intercalarea cu mansoane din          material:                   0.00

materialul mantalei, cu diametrul nominal                                         _

de:.. 20 până la 50 mm                           manopera.                6.02

utilaj:                             0.00

transport:                    0.00

MANȘON ÎMBINARE ȚEVI PREIZ.DN 25\D   buc        20.00          120.58

90MM EN489

Montarea robinetului cu obturator sferic, de    buc           2.00              22.07

pana la Pn 25, pe conducte termice clasice sau      material:                    0.00

preizolate, cu diametrul nominal de:.. 20 până                                    __ n7

la 50 mm                                      manopera:               22.07

utilaj:                             0.00

transport:                    0.00

Vana sferica preizolata Dn 25                buc           2.00            747.01

Marcaj longitudinal cu banda din material      m            38.00               1.80

termoplastic reflectorizant                             material                      0.14

manopera:               120

utilaj:                             0.46

transport:                    0.00

Banda din material termoplastic reflectorizanta m            39 14               2.34

326.25

15.75

167.70

142.80

0.00

1,709.97

468.06

4.17

240.72

223.17

0.00

481.04

120.36

0.00

120 36 000 0.00

2,411.60

44.13

0.00

44.13

0.00

0.00

1,494.02

68.38

532

45 74

17.33 0.00

91.59

6

7

RPIE04A#

TFC01A# asim

Probe de etanșeitate la presiune a conductelr de alimentare sau distribuție,la instal, 3/9_1 "

Spalare hidraulica a conductelor avand diametrul nominal de 20 _ 50 mm

m

m

38.00 material: manopera: utilaj: transport:

38.00 material: manopera: utilaj: transport:

2.37

0.01

2.01

0.35

0.00

3.76

0.01

3.21

0 54

0.00

90.02

0.46

76.23

1334

0.00

142.76

029

121.96

20.51 0.00

 • 8   TRB05B11      Transportul materialelor prin                  tona          0.40

purtat , direct.materiale comode peste 25 kg         material

distanta 10m                                                  '

manopera: utilaj: transport:

 • 9   TRA01A09     Transportul rutier                            tona          1.00

al .matenalelor,semifabricatelor cu                   material

autobasculanta pe dist.= 9 km manopera: utilaj: transport:

procent      material    manopera         utilaj

Total Cheltuieli directe:                   6,214.$)         322.54         417.14

VIZAT       NESCHIMS/5.70

! S.C. TER%OtFICARE ORADLA 0.00 Conf. AvkW. ...C^......

....../AJAQ i/*j

THXf -          -friOO

6.51                     6.51

0.00                  0.00

0.00                  0.00

0 00                  0.00

6.51                    6.51

transport                total

6.51               7,460.39

0

1

2

3

4

5 = 3x4

Recapitulați a:

Recapitulatie 2015

CAS

15.8000 %

0.00

129.96

000

0.00

129 96

Fond de risc

0.3060 %

0.00

2.52

0.00

0.00

2.52

Concedii si

0.8500 %

0.00

6.99

0 00

0.00

6 99

indemnizații

Șomaj

0.5000 %

0.00

4.11

0.00

0.00

4 11

Fond de garantare

0.2500 %

0.00

2.06

0.00

0.00

2.06

Sanatate

5.2000 %

000

42.77

0.00

000

42.77

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

6,214.20

1,010.95

417.14

6.51

7,648.80

Cheltuieli indirecte

10 0000 %

621.42

101.10

41.71

0.65

764 88

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

6,835.62

1,112.05

458.86

7.16

8,413.68

Profit

5 0000 %

341.78

55 60

22.94

0.36

420.68

Total Inclusiv Beneficiu:

7,177.40

1,167.65

481.80

7.52

8,834.37

Cheltuieli directe:

8,715.23

2,072.95

3,551 69

387.13

14,727.00

Recapltulatie:

1,350.86

869.73

550.51

60.01

2,831.11

TOTAL GENERAL (faraTVA):

10,066.09

2,942.68

4,102.21

447.14

17,558.11

TVA:

1,912.56

559.11

779.42

84.96

3,336.04

TOTAL GENERAL:

11,978.64

3,501.79

4,881.63

532.09

20,894.16

[VIZAT SPRE NESCHIMBARE

jS.C. TERMOFICARE ORADEA SA

i COilf. AviZ IU. ....../r%.t?.V‘.X.q

I............Data' 3-

Raport generat cu ISDP, www.devize ro. e-mail: offîce@intersoWro