Hotărârea nr. 106/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E -

inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.74069 din 19.02.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți la faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu,corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str.Roman Ciorogariu nr.18,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36, alin (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. 6 lit. a) pct. 1 și art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici revizuiți pentru obiectivul de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: Municipiul Oradea.

Valoarea totală a investiției:         34.434.188,75 lei fără TVA

Din care C+M:         ’         26.988.400,00 lei fără TVA

Dotări și echipamente:            3.232.000,00 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:               24 luni

Eșalonarea lucrării C+M, dotări și echipamente:

Anul I                          ’  17.992.266,00 lei fără TVA

Anul II                            12.228.134,00 lei fără TVA

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din sursele bugetului local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Se abrogă HCL nr. 127 / 2018 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 106

CONTRASEMNEAZĂ SECREȚAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”