Hotărârea nr. 1059/2019

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare).

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 466.988/16.12.2019 și raportul de specialitate nr. 467.032/16.12.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 1.335 din 13.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 466.807 din 13.12.2019,

Ținând cont de prevederile Legii 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • •   societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1059


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


intrare Nr.

IEȘIRE       ----*-------

Luna


We open opportunltles


Către:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică


în atenția:


Domnului EDUARD FLOREA - Director execut’


ROMÂNIA

MUNICIPIUL ORADEA ’        PRIMAR. , .


Subiectul:


Acordarea mandatarii mandatuiui special al rep^ze^pj^cocționarHorîn Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE ORADEA S.A.Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și al prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.Z

Luând în considerare Decizia nr.124/13.12.2019 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 19 DECEMBRIE 2019, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 19.12.2019 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 20.12.2019 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

1) (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr. 1299/27.11.2019 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în favoarea Societății REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 10.008 m.p. de sub nr. cadastral 201503, înscris în C.F. nr. 201503 - Oradea, pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

 • (3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 17,00 (șaptesprezece) Euro/mp/25 de ani, farăT.V.A., respectiv de 0,68 (zerovirgulășaizecișiopt) Euro/mp/an fărăT.V.A.

 • (4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S. A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 10.008 m.p., cu nr. cadastral 201503, categoria de folosință CC înscris în CF nr.201503 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

 • (5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., conform Anexez nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro


BANCATRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter

 • (6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. și Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., conform Anexei nr.2 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr. 1 -nr.2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

2) (1) Aprobarea modificării Articolului 4, din Hotărârea nr.30/28.11.2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.4. Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

 • a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.l, CIF 4230487, deține 5766 (cincimiișaptesuteșaizecișișase) acțiuni numerotate de la 1 la 5766 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.503.094 (optsprezecemilioanecincisutetreimiinouăzecișipatru) Lei, din care 3.105.216,77 Lei aport în numerar și 15.397.877,23 Lei aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 - Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 - Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 - Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 - Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 - Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 -Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 - Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 - Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 - Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 - Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 - Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 - Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 - Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 - Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 - Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 - Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 - Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 - Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 - Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 - Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.l63292 - Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 - Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr. 194634 - Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.l87995 - Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 - Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 - Oradea) reprezentând 99,91% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

 • b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 5767 la 5771 inclusiv,

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008                                                                            E contact@adlo.ro

9

i

cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,09% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

 • (2) Aprobarea modificării Articolului 6 din Hotărârea nr.30/28.11.2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6 Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

 • 3. Diverse.

 • 4. împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

  Cu mulțumiri,CUI RO 24734055 | J05/2814/12112008

BANCATRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863


locala oradea s.a.

intrare m Z?/?C ieșire Nr- —y 2 x 2

2iua—^Z Luna/3 Anul

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 16,019,328 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 și art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O-U.G. nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către cui RO 24734055 ijg^j^țțgj.i£Qpgai a| Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.1O.2Oftc2ftAt0tfftă(Hi Generale a ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter                                                                                W wwvu.adlo.ro

Ținând cont de Decizia nr.124/13.12.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (4 G'ft pentru data de 19.12.2019 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Clradea,

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.11.2019 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

I. 1) (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr. 1299/27.11.2019 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA

S.A. în favoarea Societății REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 10.008 m.p. de sub nr. cadastral 201503, înscris în C.F. nr. 201503 — Oradea, pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

 • (3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 17,00 (șaptesprezece) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,68 (zerovirgulășaizecișiopt) Euro/mp/an fără T.V.A.

 • (4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 10.008 m.p., cu nr. cadastral 201503, categoria de folosință CC înscris în CF nr.201503 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

 • (5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L. și Societatea REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK S.R.L., conform Anexei nr.2 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr.l - nr.2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

2) (1) Aprobarea modificării Articolului 4, din Hotărârea nr.30/28.11.2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.4. Structura acționariatului Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

cui ro 247340551 șd^3țk©4î©e8acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:        e contact@adio.ro

banca transilva&i)\sAWMGIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului         cu sediul în

ro84btrloo5012(^^^x pjata Unirii nr.l, CIF 4230487, deține 5766 (cincimiișaptesdfâS’âSâBî^^se) acțiuni 410100oradea. Bih^rj^Prim|n^nr.^partej-a          57 fâ inclusiv, cu o valoare nominal          de 18.503.094

(optsprezecemilioanecincisutetreimiinouăzecișipatru) Lei, din care 3.105.216,77 Lei aport în numerar și 15.397.877,23 Lei aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafață de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179

- Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 - Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 - Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 - Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 - Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 - Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 - Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 - Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 - Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 - Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 - Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 — Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 - Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 - Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 - Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 - Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 - Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 - Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 - Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 - Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 - Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 - Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 - Oradea), în teren în suprafață de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr. 194634 - Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr. 187995 - Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 - Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 - Oradea) reprezentând 99,91% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 5767 la 5771 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,09% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

(2) Aprobarea modificării Articolului 6 din Hotărârea nr.30/28.11.2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după cum urmează:

Art.6 Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv ai Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

3. Diverse.

4. împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare

cui ro 247340551 înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară


Acționarilor.

R084BTRL005012C


410100 Oradea. Bih

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social,

înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau fiincționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor} din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 20.12.2019 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Prin Președinte dl FLORIN MAL
CUI RO 247340551J05/2814/12112008

BANCATRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx

410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr 3. parter


E contact@adlo.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro