Hotărârea nr. 1049/2019

privind numirea unui membru în Consiliul Director al ADI Termoregio.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind numirea unui membru în Consiliul Director al ADI Termoregio

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 464.507/12.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 464569/12.12.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus desemnarea unei persoane care va reprezenta Municipiul Oradea în Consiliul Director al ADI Termoregio,

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

În baza H.C.L. nr. 752/2011 privind asocierea Municipiului Oradea cu Comuna Sînmartin și constituirea ADI TERMOREGIO,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Luând în considerare art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. 139 alin. (1) din OG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandatează dl Eduard Florea în calitate de membru în Consiliul Director al ADI Termoregio din partea Municipiului Oradea, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Instituția Prefectului judetului Bihor

  • Societatea Termoficare Oradea SA

  • •  Direcția Economică

  • •  Directia Juridică

  • Comuna Sînmartin

  • •  Dl Eduard Florea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1049


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila