Hotărârea nr. 1047/2019

privind stabilirea valorii contribuției pentru economia circulară, valabilă începând cu data de 01.01.2020, în vederea conformării la prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și încheierea Actului adițional nr. 24 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea valorii contribuției pentru economia circulară, valabilă începând cu data de 01.01.2020, în vederea conformării la prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și încheierea

Actului adițional nr. 24 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, nr. 468104/16.12.2019 și Raportul de specialitate nr.468106 din 16.12.2019 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea perceperii contribuției la economia circulară, de 80 lei/tonă, începând cu data de 01.01.2020.

Luând în considerare Anexa nr. 2 la OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu care prevede că, începând cu anul 2020, valoarea contribuției la economia circulară este de 80 lei/tonă.

Ținând cont de adresa nr.453/11.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 464045/12.12.2019 prin care societatea Eco Bihor SRL propune aplicarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile preluate de la operatorul licențiat al Municipiului Oradea și efectiv depozitate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu art. 10 din contractul PPP nr.122246/23.12.2033 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.2, lit.d), alin.7, lit. n) și art.139 alin.1, art.196 alin.1, lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2020 „Contribuția pentru economia circulară”, în cuantum de 80 lei/tonă se va percepe și evidenția distinct de tarife, sub formă de taxă exprimată în lei/tonă, după cum urmează:

  • - pentru deșeurile municipale colectate și încredințate spre depozitare de operatorul licențiat pe aria municipiului Oradea, în valoare de 80 lei/to + TVA, aplicabilă pentru diferența cantității de deșeuri recepționată de la operatorul licențiat al Municipiului Oradea și cantitatea deșeurilor valorificate

  • - pentru cantitățile de deșeuri colectate separat de către firmele de colectare care sunt predate către stația de sortare, stația de compost, stația de tratare deșeuri din construcții și demolări, în valoare de 80 lei/to + TVA , aplicabilă pentru diferența cantității de deșeuri recepționate și cantitate deșeurilor valorificate

  • - pentru toate cantitățile de deșeuri provenite din alte surse, în valoare de 80 lei/to + TVA, aplicabilă cantităților cu destinație de eliminară finală prin depozitare

Art. 2. Se aprobă direcționarea exclusivă a tuturor cantităților de deșeuri colectate de operatorul de salubrizare licențiat al Municipiului Oradea, în limita capacității tehnologice, către stația de Tratare Mecanico-Biologică din incinta depozitului ecologic.

Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 24 la Contractul de parteneriat public privat nr. 122246 /13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft conform articolelor precedente.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și Societatea Eco Bihor SRL.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -       Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -      Primarul Municipiului Oradea;

  • -      Direcția Economică;

  • -      Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • -      Direcția Tehnică;

  • -      Societatea Eco Bihor SRL prin grija Direcției Economice

  • -      Keviep Kft. Prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1047


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila