Hotărârea nr. 1046/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.465109 din 12.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 465110 din 12.12.2019 întocmit de Direcția Economică prin care se propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare:

 • -   Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

 • -   prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.29,art.36, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit. a), alin.7, lit.a), c) și f), art.139 alin.3 lit.a) și ale art.291 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform Anexei nr.1, atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform Anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 524.422,46 lei după cum urmează:

 • -  Rozoti Prodcom SRL:2.000 lei pentru susținerea activității clubului

 • -  Distrigaz Vest SA:19.112,40 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -  Madrugada Com SRL:238.335 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -  Sinervo Romania SRL:143.187 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -  Smartware SRL:14.400 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -  Superbet Betting Gaming SA:50.763,06 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -  persoane fizice: 56.625 lei pentru susținerea activității echipei de polo.

Art.4. Se aprobă donațiile încasate de unitățile de învățământ, după cum urmează:

 • •   Grădinița cu program prelungit nr.45 :2500 lei de la SC Silvoil Business SRL pentru sustinerea activității unitătii de învățământ

 • •  Liceul Tehnologic Constantin Brancusi:800 lei de la Banca Comerciala Romana SA pentru dotări

 • •   Liceul cu Program Sportiv Bihorul Oradea:35970 lei, astfel:

Asociatia Repere pentru sustinerea activității unitătii de învățământ:960 lei

SC Gepi Impex SRL pentru sectia volei: 700 lei

SC Agro Kram SRL pentru sectia baschet: 4.760 lei

 • -   SC Gavella Com SRL pentru sectia baschet: 5.000 lei

 • -   SC Furau Impex SRL pentru sectia fotbal: 5.000 lei

 • -   SC Bullconstruct SRL pentru sectia baschet: 600 lei

 • -   SC Izobulls SRL pentru sectia baschet: 600 lei

 • -   SC Vioral Castings SRL pentru sectia volei: 2.500 lei

 • -   SC Euro Confinex SRL pentru sectia volei: 250 lei

 • -  SC Marinova Impex SRL: 1000 lei

 • -   SC Goldline Prodcom SRL pentru Gala Sportiva 2019: 300 lei

 • -   SC Airbus Trans SRL pentru Gala Sportiva 2019: 500 lei

 • -   SC Drakuplast SRL: 7.000 lei

 • -   SC Medetil BMB SRL: 4.800 lei

 • -   SC Vigo Men SRL pentru secția de fotbal: 2.000 lei

 • -   SC Vulcri SRL pentru susținerea activității liceului: 4.350 lei

Art 5. Se aprobă donațiile încasate de Municipiul Oradea, după cum urmează:

 • -   Drumuri Orășenești SA: 5.000 lei pentru “Sărbătorile de iarnă”

 • -   Asociația Umanitară Prima: 5.000 lei pentru “Sărbătorile de iarnă”

 • -   Eurociere SRL: 47.777 lei conform contractului de sponsorizare.

Art.6. Se aprobă validarea suplimentării veniturilor din donații și sponsorizări încasate de la consilieri locali direcționate către Direcția de Asistență Socială Oradea în vederea ajutorării copiilor cu sindrom Down, prin intermediul Asociației Down Oradea Romania conform Dispoziției Primarului nr.3247/02.12.2019 privind rectificarea bugetului consolidat al Municipiului Oradea și suplimentarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2019-2022.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență

 • •  Clubul Sportiv Municipal

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1046


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1


la HCLnr. 1046


Rectificare buget local pe anul 2019

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

40,821.81

33,118.59

-7,703.22

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

Functionare

17,424.00

17,366.00

-58.00

Alte venituri -fd iid

36.02.50

Functionare

10,743.09

3,043.09

-7,700.00

Donații si sponsorizări

37.02.01

Functionare

494.72

552.50

57.78

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-93,574.50

-86,002.76

7,571.74

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

93,574.50

86,002.76

-7,571.74

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Dezvoltare

12,160.00

12,157.00

-3.00

II

CHELTUIELI

59,886.97

52,183.75

-7,703.22

e

CAP.5n.e2.en.e3 Autoritati executive

8,569.16

8,626.93

57.77

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

Functionare

795.00

800.00

5.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

3,214.75

3,209.75

-5.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

370.00

375.00

5.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

4,189.41

4,242.18

52.77

Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

128.25

128.26

0.01

Cap. 61.02. 50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

128.25

128.26

0.01

Uniforme si echipament

20.05.01

Functionare

128.25

0.00

-128.25

Scut antiglont

71.01.02

Dezvoltare

0.00

11.66

11.66

Casca antiglont

71.01.02

Dezvoltare

0.00

50.91

50.91

Vesta antiglont

71.01.02

Dezvoltare

0.00

65.69

65.69

Total cap 65.02. Invatamant

5,163.12

5,105.12

-58.00

Cap.65.02.03.0n Învatamânt preșcolar

28.86

22.68

-6.18

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 28

9.62

5.00

-X.62

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

9.62

5.00

-4.62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 5X

9.62

8.66

-0.96

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

9.62

8.66

-0.96

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 56

9.62

9.02

-0.60

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

9.62

9.02

-0.60

Cap.65.02.0x.01 Învatamânt secundar inferior

211.7X

193.16

-18.58

SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI

129.59

122.70

-6.89

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

129.59

122.70

-6.89

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA

32.XX

27.52

-X.92

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

32.44

27.52

-4.92

SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA

17.11

15.9X

-1.17

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

17.11

15.94

-1.17

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU

32.60

27.00

-5.60

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

32.60

27.00

-5.60

Cap.65.02.0x.02 Învatamânt secundar superior

206.60

18X.35

-22.25

COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU

5.55

1.78

-3.77

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

5.55

1.78

-3.77

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN

22.69

21.X1

-1.28

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

22.69

21.41

-1.28

LICEUL DE ARTE

18.98

1X.71

-X.27

-4.27

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

18.98

14.71

-4.27

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER

X6.15

XX.X5

-1.70

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

46.15

44.45

-1.70

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU

10.XX

8.30

-2.1X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

10.44

8.30

-2.14

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL

28.73

2X.73

-X.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

28.73

24.73

-4.00

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO

3X.81

32.26

-2.55

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

34.81

32.26

-2.55

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU

39.25

36.71

-2.5X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

39.25

36.71

-2.54

Cap.65.02.0x.02 Invatamant PMO

0.18

0.00

-0.18

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

0.18

0.00

-0.18

Cap.65.02.03.01 Invatamant PMO

1,221.78

1,213.86

-7.92

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Functionare

1,221.78

1,213.86

-7.92

Cap.65.02.04.02 Invatamant PMO

3,493.96

3,491.07

-2.89

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55.01.63

Functionare

3,493.96

3,491.07

-2.89

Cap.66.02.06 Sanatate

20,160.00

20,157.00

-3.00

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale

20,160.00

20,157.00

-3.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Dezvoltare

20,160.00

20,157.00

-3.00

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

22,289.44

14,589.44

-7,700.00

Cap. 81.02.06 - Energie termica

22,289.44

14,589.44

-7,700.00

Modernizarea instalatiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice) -PT 130,PT 604,PT 820,PT 849 Program Caldura si confort

71.01.30

Dezvoltare

1,914.00

3,900.00

1,986.00

“Modernizarea rețelei termice de distribuțiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT875)

71.01.30

Dezvoltare

885.00

6,586.34

5,701.34

Reabilitarea retelelor secundare de termoficare PT 136

71.01.30

Dezvoltare

45.00

3,464.99

3,419.99

Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)

71.01.30

Dezvoltare

7,760.91

60.91

-7,700.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE-

81.04

Dezvoltare

11,684.53

577.20

-11,107.33

Cap.84.02 Transporturi

5,570.00

3,577.00

00)0

Cap.84.02.03.03 Strazi

3,577.00

3,577.00

0.00

Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

1,200.00

1,235.00

35.00

Strazi, drumuri, alei rutiere si spatii de parcare în cartierul Ceyrat, municipiul Oradea (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

1,600.00

1,441.00

-159.00

Construire tronson str. Ștefan Octavian Iosif între strada Chimiei și str. Oneștilor (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

577.00

601.00

24.00

Bretea de legatura intre Calea Aradului si Calea Santandrei (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

200.00

300.00

100.00