Hotărârea nr. 1045/2019

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

Consiliul Local al municipiului Oradea, județul Bihor.

Având în vedere:

 • •  Raportul Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1845/20.08.2019 privind Constituirea Comisiei speciale având ca atribuții întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Oradea conform prevederilor Ordonanței de urgență a Gvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare

 • •  Referatul de aprobare nr. 464355/12.12.2019 al Primarului municipiului Oradea privind motivarea și prezentarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.

 • •  Raportul de specialitate nr. 464358/12.12.2019 al Direcției Economice - Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • Extrase de Cărțile funciare nr. 189754, 189977, 202685, 205722, 202878, 205729, 202877, 203865, 205762

din care rezultă intabularea dreptului de proprietate pentru bunurile cuprinse în proiect.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și

delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinația de “drum”, respectiv

străzile Parcului, Barbu Ștefănescu Delavrancea, General Ghe. Magheru (I), George Enescu (I), Franz Schubert (I), Republicii (I), Dunărea și Parcul Traian (I)

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 930 din 18.12.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinația de “drum” - str. Mihai Viteazul, Sucevei (I) și calea Matei Basarab (I)

 • •   Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 707 din 26.07.2018 privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Soluție inovativă pentru creare undă verde tramvai Pod Dacia - B-dul Magheru”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări

 • •   Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 920 din 24.09.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață totală de 929,50 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piața E. Gojdu - Etapa I” din municipiul Oradea, județul Bihor

 • •   Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 921 din 24.09.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață totală de 1.105 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piața E. Gojdu - Etapa II” din municipiul Oradea, județul Bihor

 • •   Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 11 din 22.01.2019 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul - Cantemir” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

 • •   Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 80 din 30.01.2019 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 886 mp, cu construcții, afectate de obiectivul de investiții „Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - H. Ibsen - Cornițelului” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 81 din 30.01.2019 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 1.516 mp, cu construcții, afectate de obiectivul                                                    de                                                    investiții

“Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona studiată între străzile Calea Aradului -Vlădeasa - Fagurelui” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

 • •  Fișele mijloacelor fixe

 • •  Declarația pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ-teritoriale potrivit căreia bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

 • Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Prevederile art. 286 - 288, art. 289 alin. (5), alin. (6), (12), (13) și art. 290 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

 • •  Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 138255/DPFBL-51876/2019 înregistrat la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 462523/11.12.2019

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), alin. (6) lit.a) și b), art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se aprobă Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, însușit prin HCL nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, actualizată și modificată și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea „Bunuri imobile”, se completează după cum urmează:

- după poziția nr.7331 se introduc nouă poziții, pozițiile nr.7332-7340, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul municipiului Oradea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. III. Secretarul general al municipiului Oradea va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1045


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ANEXĂ

Comisia specială                                                                                                Președinte/Primar

pentru completarea inventarului bunurilor                                                                             llie Bolojan

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea

Secretar general: Vila Ionel- membru al comisiei speciale

Director executiv Direcția Economică: Florea Eduard - membru al comisiei speciale

Arhitectul-șef : Radu Fortiș - membru al comisiei speciale

Șef serviciu Evidență Active,Delegări de Gestiune și Datorie Publică: Cosima Cristea-membru al comisiei speciale

Director Executiv Direcția Juridică : Eugenia Borbei -membru al comisiei speciale

Șef Serviciu Administratie Publică Locală: Dana Bungău -membru al comisiei speciale

Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar mii lei

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7332

Teren           aferent

Bulevardului General

Gheorghe    Magheru,

tronson 1, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, Bulevardul General Gheorghe Magheru, tronson 1, teren cu suprafața de 9190 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189754,vecinătăți Nord -proprietate publica intersectia strazilor Republicii, Louis Pasteur, Bulevardul General Magheru, Sud - proprietate publica Bulevardul General Magheru, Est -proprietati private, Vest - proprietati private

2014

4.439,49

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189754, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7333

Teren aferent străzii

Mihai         Viteazul,

localitatea Oradea

Oradea, strada Mihai Viteazul, teren cu suprafața de 4493 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189977, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Mihai Viteazul, Sud - proprietate publica Str. Sucevei, Est - proprietati private, Vest -proprietati private

2014

2.172,66

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189977, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 930 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7334

Teren aferent Pod D aci a-Bul evardul

Magheru, localitatea

Oradea

Oradea, Pod Dacia-Bulevardul Magheru, teren neînprejmuit cu suprafața de 8334 mp, categoria de folosință drum, Pasaj Subteran -Soluție inovativă pentru creare undă verde tramvai Pod Dacia-Bulevardul Magheru, număr cadastral 202685, vecinătăți Nord -proprietati private, proprietate publica Str. George Enescu, Sud - proprietati private, proprietate publica Str. Libertatii, Est-proprietate publica Bulevardul General Magheru, Vest - proprietate publica Parcul Traian

2018

3.656,70

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 202685, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 707 din 26.07.2018, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7335

Teren           aferent

bulevardului Dimitrie Cantemir, tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Dimitrie Cantemir Tronson 1, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 1192 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205722, vecinătăți Nord-proprietate privata, Sud - proprietate privata , Est - proprietate publica Bulevardul Dimitrie Cantemir, Vest - proprietate publica Str. Piata Cetatii

2018

575,82

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205722, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 921 din 24.09.2018, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7336

Teren aferent Pieței Emanuil        Gojdu,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Piața Emanuil Gojdu, teren neîmprejmuit cu suprafața de 16700 mp, categoria de folosință drum, Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața Emanuil Gojdu-Etapa II, număr cadastral 202878, vecinătăți Nord - proprietate privata, Sud -proprietate privata , Est - proprietate publica Bulevardul Dimitrie Cantemir, Vest -proprietate publica Str. Piata Cetatii

2018

2.109,13

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 202878, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 707 din 26.07.2018, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 921 din 24.09.2018 Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7337

Teren aferent Căii

Mareșal     Alexandru

Averescu,    localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, Calea Mareșal Alexandru Averescu , teren intravilan, neînprejmuit cu suprafața de 32400 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205729, vecinătăți Nord -Crisul Repede, Sud - proprietati private, Est

 • - proprietate publica Str. Dragos Voda, Vest

 • - proprietate publica

2018

15.601,50

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205729, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 920 din 24.09.2018, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7338

Teren aferent Pieței Emanuil        Gojdu,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Piața Emanuil Gojdu, teren neîmprejmuit cu suprafață de 44594 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 202877, vecinătăți Nord-domeniu public, Sud -domeniu Public, Est -domeniu public, domeniu privat, Vest - domeniu public, domeniu privat

2018

1.528,25

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 202877, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 920 din 24.09.2018, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7339

Teren strada Nufărului, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Nufărului, teren cu suprafață de 87414 mp, din care 10418 categoria de folosință căi ferate, 36823 categoria de folosință drum, 40173 categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 203865, vecinătăți Nord - proprietate publica Parcul Lotus, Sud - proprietati private, Est -proprietati publice Str. Constantin Noica, Vest - proprietate publica Str. Ialomitei

2019

13.096,03

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 203865, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 11 din 22.01.2019, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7340

Teren Calea Aradului, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Calea Aradului, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 11824 mp, din care 11617 mp categoria de folosință drum, 121 mp căi ferate și 86 mp categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 205762, vecinătăți Nord-strada Onestilor, Sud-Calea Aradului, Est-domeniu public, proprietati private, strada Fagurelui, Vest-proprietati private, Str Aviatorilor, Str. Nicolae Bolcas

2019

5.320,80

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205762, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 80 și 81 din 30.01.2019, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997