Hotărârea nr. 1041/2019

privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

59560f628a5810983805ed77c2b6c8b5a39c53613ae660f67943d0f7d99da8c0

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.460164 din 09.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 460184 din 09.12.2019 prin care Direcția Economică propune aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea

Luând în considerare:

 • -       Hotărârea Consiliului Local nr.973/25.10.2018 privind aprobarea Normele financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea.

 • -       adresa Clubului Sportiv Municipal Oradea nr.2118/09.12.2019 privind solicitarea de aprobare a normelor financiare pentru activitatea sportivă a acestuia,

 • -       prevederile Ordonanței de Urgență nr.38/18.05.2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000,

 • -       prevederile Ordonanței de Urgență nr.25/29.09.2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • -       prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/28.11.2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

 • -        prevederile Legii educației fizice și sportului nr.69/28.04.2000,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d), alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.f) și art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea, conform anexei atașată prezentei hotărări.

Art.2. Începând cu intrarea în vigoare a normelor menționate la art.1, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •   Se afișează pe site-ul oficial www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1041


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ANEXĂ

Norme financiare

pentru activitatea sportiva a CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA

CAP. I

Obiectul și domeniul de aplicare

ART. 1

Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.

ART. 2

 • (1) Prezentele norme se aplică de către Clubul Sportiv Municipal Oradea (denumit in cele ce urmeaza CSMO), club sportiv de drept public, infiintat prin HCL nr.314 din 24.04.2003 ca institutie publica de interes local a Municipiului Oradea, cu personalitate juridica.

CAP. II

Definiții

ART. 3

În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni anuale si/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

4. competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

 • a) competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

 • b) competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețean-competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • c) competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • d) competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal -competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;

5. competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

 • 6. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 7. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

 • 8. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 9. antrenor - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă. Activitatea acestora trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;

 • 10. sportiv de performanță - sportiv autorizat în condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport să își desfășoare activitatea sportivă;

ll.sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și sportului

 • 12. organizații sportive - persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv asociații sportive fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport;

 • 13. club sportiv de drept public - persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea administratiei publice centrale, locale sau a institutiilor de invatamant superior de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

 • 14. contract de activitate sportive (CAS) - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. Modelul cadru al CAS-ului se stabileste prin ordin comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Muncii si justitiei Sociale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 15. program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 16. colective tehnice - antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportivă.

 • 17. Compensație de formare/grila/norma de transfer: sumă compensatorie plătită clubului de către terte persoane juridice/fizice pentru educarea și instruirea unui jucător.

CAP. III

Participanții la acțiunile sportive

 • A. La acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale

ART. 4

 • (1) Acțiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea CSMO, care le organizează.

 • (2) La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:

 • a) sportivi;

 • b) antrenori;

 • c) medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetători, operatori video, alți specialiști și colaboratori ai clubului, precum și alte persoane din cadrul CSMO ori din afara clubului, care contribuie la realizarea pregătirii.

 • d) arbitri, observatori, delegați, personal auxiliar.

 • (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și d) pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile sunt organizate în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

 • (4) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de conducerea CSMO, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

ART. 5

Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă desfășurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii școlare a acestora pot participa și cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federația sportivă națională și conducerea unității de învățământ; cadrele didactice beneficiază de aceleași drepturi ca și sportivii.

 • B. La competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale

ART. 6

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitrii, observatori, alți specialiști și colaboratori ai clubului, precum și alte persoane din cadrul CSMO ori din afara clubului, alți invitați, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice, financiare și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a CSMO

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de CSMO, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

ART. 7

La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de CSMO, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

ART. 8

Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

CAP. IV

Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive

SECȚIUNEA 1

Cheltuieli de transport

ART. 9

 • (1) Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante;

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii.

 • h) cu taxiul, în situații deosebite, când folosirea altor mijloace de transport nu este posibilă.

 • (2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

 • (3) Transportul participanților de la locul de cazare la locul de desfășurare a acțiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală, cu taxiul sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.

ART. 10

Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate, CSMO în calitate de entitate trimițătoare poate efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

 • a) cu avionul, la clasa economică;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

ART. 11

 • (1) La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, a taxelor privind schimbarea sau suplimentarea numelor din lista de pasageri și/sau a taxei pentru anularea zborului în situații deosebite, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

 • g) costul biletelor de transport pentru sportivii proprii solicitați în străinătate, a celor care vin la probele de control sau vizite medicale și a celor care vin la semnarea de contracte, chiar dacă transferul acestora se materializează sau nu. Aceștia de pe urmă pot fi sportivi, antrenori, alți specialiști și colaboratori ai CSMO.

 • h) costul biletelor de transport pentru sportivii, antrenorii, personalul clubului și ceilalți colaboratori și/sau invitați paricipanți la workshop-uri, congrese, cursuri de perfecționare, trageri la sorți și alte acțiuni sportive neprevăzute, inclusiv competiții și turnee finale, dacă aceste cheltuieli nu sunt suportate de către organizatori.

 • (2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

 • c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare, inclusiv cu taxiul.

SECȚIUNEA a 2-a

Cheltuieli de cazare

ART. 12

 • (1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.

 • (2) Prevederile aliniatului (1) se aplică și în cazul reciprocității cu echipele adverse, înțelegerile în acest sens fiind acceptate pe numărul de zile și persoane al fiecărei delegații și caz în parte.

 • (3) La acțiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanților se face, după caz:

a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

 • (4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul CSMO poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

 • (5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, taxe de prelungire a cazării peste ziua hotelieră decise de programul de competiții, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 • (6) Sportivii, staff-ul tehnic si administrativ al clubului care nu au domiciliul în localitatea Oradea pot beneficia, pe toata perioada derularii contractului incheiat cu CSMO, de cazare și în locuințe/sau apart-hoteluri inchiriate, respectiv cheltuieli cu utilitățile, conform contractelor de închiriere încheiate de club. Pot fi plătite cheltuieli cu utilitățile (cheltuieli cu energia electrică, apă, canal, gaz, salubritate, TV, internet). Decontarea cheltuielilor cu utilitățile către proprietarii imobilelor închiriate se realizează pe baza documentelor justificative/facturilor emise de furnizorii de utilități.

SECȚIUNEA a 3-a

Cheltuieli de masă

ART. 13

 • (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

  Acțiunea

  Limite (maxime/persoană)

  a) Competiții sportive interne:

  - de nivel comunal, orășenesc sau municipal

  până la 45 lei/zi

  - de nivel județean

  până la 50 lei/zi

  - de nivel zonal sau interjudețean

  până la 60 lei/zi

  - de nivel național

  până la 90 lei/zi

  b)Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară

  până la 90 lei/zi

  c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de club

  până la 90 lei/zi

 • (2) La încheierea competițiilor sportive (inclusiv a etapelor si turneelor din cadrul competitiilor sportive internationale) și a altor acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește. În cadrul meselor oficiale se pot deconta și băuturi alcoolice.

 • (3) La toate competițiile si actiunile de pregatire sportiva CSMO poate asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune.

 • (4) La acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

 • (5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

 • (6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condițiile legii.

 • (7) În situația în care cheltuielile de masă la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.

 • (8) Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către CSMO, la nivelul comunicat de aceștia.

 • (9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

 • (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducătorul clubului, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.

 • (11) Repartizarea cheltuielilor zilnice de masă prevăzute în prezentul articol, pe durata unei zile, se face astfel:

 • - masa de dimineata 20%

 • - masa de pranz 40%

 • - masa de seara 40%.

In cazul in care micul dejun ( masa de dimineata) este inclus in tariful de cazare, repartizarea cheltuielilor zilnice de masă prevăzute în prezentul articol, pe durata unei zile, se face astfel:

 • - masa de pranz 50%

 • - masa de seara 50%.

 • (12) Se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru sportivii, antrenorii, alți specialiști și colaboratori care sunt veniți în Oradea pentru susținerea unor probe de control, teste medicale, semnarea de contracte sau alte acțiuni organizate de club.

SECȚIUNEA a 4-a

Cheltuieli privind alimentația de efort

ART. 14

 • (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente - acordată de CSMO, pentru sportivii din secțiile clubului, la toate categoriile de vârstă -până la 600 lei lunar/persoană.

 • (2) Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum una-două mese pe zi, CSMO nu acorda alimentatie de efort.

 • (3) Pentru echipele sau grupele de copii și juniori CSMO poate acorda acestora în ziua antrenamentului/competitiei, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.

 • (4) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de conducerea CSMO, în raport cu performanțele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate de acesta.

SECȚIUNEA a 5-a

Cheltuieli privind plata arbitrilor, comisarilor și a altor persoane

ART. 15

 • (1) CSMO, in calitate de organizator/participant (in cazul turneelor) de/la competiții sportive, jocuri sportive interne și internaționale poate finanța, pentru arbitrii si oficialii delegați și/sau nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj, conform Regulamentelor si Hotărârilor Federațiilor Sportive, in cuantumurile prevazute de acestea, pe fiecare ramura de sport.

 • (2) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 6-10 indemnizații sportive la nivelul unui arbitru principal, în funcție de nivelul competiției.

 • (3) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către CSMO conform Regulamentelor si Hotărârilor Federațiilor Sportive, in cuantumurile prevazute de acestea, pe fiecare ramura de sport.

SECȚIUNEA a 6-a

Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

ART. 16

Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate de club, astfel:

 • a) anual, pentru sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului;

 • b) pe perioada acțiunii, pentru membrii delegațiilor sportive ale CSMO, participante la competiții si alte actiuni sportive internaționale, pentru materiale si echipamente sportive, mijloace de transport, alte bunuri necesare realizării acțiunilor sportive.

SECȚIUNEA a 7-a

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

ART. 17

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, precum si inscriptionarea acestora, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.

SECȚIUNEA a 8-a

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

ART. 18

CSMO poate să procure, în baza prescripției medicale, eliberate de medicul clubului:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

ART. 19

 • (1) CSMO poate efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii ale acestora. De asemenea CSMO poate efectua cheltuieli pentru investigatiile medicale pentru sportivii si ceilalti participanti la activitatea sportiva care fac parte din colectivul tehnic (banca tehnică) al sectiilor sportive ale CSMO. Aceste cheltuieli pot fi realizate și în cazul sportivilor veniți la testele medicale pentru semnarea contractelor viitoare cu CSMO.

 • (2) CSMO poate efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale situate in bazele sportive pe care le administreaza, cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (3) Pentru realizarea controalelor doping, CSMO poate efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate.

 • (4) CSMO poate efectua cheltuieli pentru asistență medicala necesara desfasurarii competitiilor/actiuni/turnee sportive, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

SECȚIUNEA a 9-a

Alte categorii de cheltuieli

ART. 20

 • (1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, CSMO poate efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj, crioterapie, gheață pentru recuperare și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale, precum si a materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe și pliante și altele asemenea;

 • e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile, obținerea vizelor de intrare cât și a tuturor costurilor aferente obținerii dreptului de ședere legal în România a cetățenilor străini, sportive sau antrenori actuali sau viitori ai CSMO;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor, cheltuieli pentru asigurările de călătorie;

 • h) activități culturale, de divertisment (majorete etc) si altele asemenea;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

 • j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

 • k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei.

 • m) activități de impresariat, scounting încheiate cu persoane licențiate în vederea reprezentării, negocierii, contractării de sportivi, antrenori si alti participanti la activitatea sportiva;

 • n) transportul sportivilor de performanta in/de la localitatea de domiciliu, conform clauzelor negociate in contractul incheiat cu CSMO;

 • o)deplasarea sportivilor la solicitarea federatiilor sportive pe ramura de sport, cu aprobarea ordonatorului de credite;

 • p)transportul, cazarea si masa delegatiilor sportive ale echipelor vizitatoare/oaspete, cu aprobarea conducătorului clubului.

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, CSMO, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai poate efectua:

a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio/video metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor.

 • h) cheltuieli privind contribuțiile și cotizațiile anuale, garantii si alte taxe la organismele nationale si internaționale cu profil sportiv, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.

 • i)cheltuieli ocazionate de deplasarea pentru tragerea la sorți, a workshop-urilor, a vizionării meciurilor și studierii adversarului, la competiții interne și internaționale, cu acoperirea costurilor de transport, cazare și masă, bilete de intrare și transport local.

 • j)cheltuielile cu „Programul de înot pentru elevii de clasa a II-a’’-clubul asigurând prin acest program transportul elevilor, remunerația instructorilor de înot, precum și a cordonatorilor acestui program.

 • (3) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizației sportive pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.

ART. 21

 • (1) La acțiunile sportive internaționale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:

 • a) pentru cele organizate în țară:

Actiunea

Valoarea

Campionate mondiale si europene

pana la 230 lei/ delegatie sportiva

Alte competitii sportive internationale

pana la 200 lei/ delegatie sportiva

Alte actiuni sportive internationale

pana la 175 lei/ delegatie sportiva

b) la acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate:

Actiunea

Valoarea

Campionate mondiale si europene

pana la 2000 lei/ delegatie sportiva

Alte competitii sportive internationale

pana la 1500 lei/ delegatie sportiva

Alte actiuni sportive internationale

pana la 1200 lei/ delegatie sportiva

 • (2) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe și pliante și altele asemenea inscripționate cu sigla clubului, nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).

ART. 22

(1) CSMO poate efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federațiilor sportive naționale de specialitate.

 • (2) CSMO poate efectua plăți pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

 • (3)CSMO poate achita costuri aferente activității de prescouting și consultanță de specialitate în materia recrutării/transferului/legitimării participanților la activitatea sportivă în limita a două remunerații lunare negociate cu aceștia.

CAPITOLUL V

Drepturi de activitate sportivă, premii, prime și alte drepturi

ART. 23

 • (1) Participantii la activitatea sportiva prevazuti in art.67A1 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 (actualizata) își vor desfășura activitatea în cadrul CSMO in baza unui contract individual de muncă, contract de activitate sportiva sau contract de prestari servicii sportive.

 • (2) Valoarea drepturilor bănești aferente activității sportive sunt sume brute negociate între persoanele expres împuternicite de către conducătorul clubului și beneficiarul contractului de activitate sportiva/ contractului de prestari servicii sportive și/sau impresarul sportiv, cu încadrarea în bugetul aprobat al CSMO putand fi achitate din subventiile alocate de la bugetul local, venituri proprii, donatii si sponsorizari.

 • (3) Valoarea unui contract de activitate sportivă va fi stabilită în baza unui punctaj conform tabelului alăturat:

a) Criterii pentru sportivi

CRITERII OBIECTIVE                  CRITERII SUBIECTIVE


l.Ramura de sport

1

Sport echipa

1,5

1

Sport individual

1,25

2.Postul vizat*1

2

Titular

1,6

2

Rezerva

1,2

2

Post deficitar*2

2

3.Obiectivul Sezonului*3

3

Local

1,5

3

National

1,75

3

European/Mondial

2,5

4.Adresabilitate Ramura Sport*4

4

Sporturi cu participare mare

1,8

4

Sporturi cu participare medie

1,4

4

Sporturi cu participare mica

1,2

5.Varsta

5

Junior

1,4

5

Senior

1,8

6.Peformante*5

6

Divizia a II-a

1,05

6

Divizia I

1,4

6

Divizia Nationala

1,6

6

Cupe/Campionate europene

2,2

6

Cupe/Campionate mondiale

2,3

6

Jocuri Olimpice

3

6

Lot national Juniori

1,8

6

Lot national Seniori

2,4

7. Peformante individuale

7

Competii /Campionate National Loc I

1,8

7

Competii /Campionate National Loc II

1,5

7

Competii /Campionate National Loc III

1,12

7

Competii /Campionate European Loc I

3

7

Competii /Campionate European Loc II

2,5

7

Competii /Campionate European Loc III

2,2

7

Competii /Campionate Mondiale Loc I

3

7

Competii /Campionate Mondiale Loc II

2,5

7

Competii /Campionate Mondiale Loc III

2,2

7

Competii /Campionate Jocuri Olimpice Loc I

6

7

Competii /Campionate Jocuri Olimpice Loc II

5

7

Competii /Campionate Jocuri Olimpice Loc III

4

8. Notorietate

8

Locala

1,1

8

Nationala

1,5

8

Europeana

2

8

Mondiala

4

 • 1 Pentru spoiturile de echipa


 • 2 Stabilit de catre team manager si/sau antrenorului echipei

 • 3 Stabilit de conducerea clubului


 • 4 Conform Anuarului statistic editat de ministerul Tineretului si Sportului

 • 5 Prin raportarea la participarea Ia competitile oficiale organizate de catre federatiile nationale/europene

 • 6 Se determina in baza expunerii media


b) Criterii pentru antrenori și ceilalți membri ai colectivelor tehnice


CRITERII OBIECTIVE                CRITERII SUBIECTIVE


l.Ramura de sport

1

Sport echipa

1,5

1

Sport individual

1,25

2.Functia

2

Antrenor coordonator

2

2

Antrenor principal

1,5

2

Antrenor secund

1,25

2

Alti membri ai colectivelor tehnice

0,75

3.Adresabilitate Ramura Sport *1

3

Sporturi cu participare mare

1,5

3

Sporturi cu participare medie

1

3

Sporturi cu participare mica

0,25

4.Varsta sportivului antrenat

4

Junior

0,25

4

Senior

1,5

6.Peformante*2

5

Divizia a II-a

1,05

5

Divizia I

1,4

5

Divizia Nationala

1,6

5

Cupe/Campionate europene

2,2

5

Cupe/Campionate mondiale

2,3

5

Jocuri Olimpice

3

5

Lot national Juniori

1,8

5

Lot national Seniori

2,4

7. Peformante individuale

6

Competii /Campionate National Loc I

1,8

6

Competii /Campionate National Loc II

1,5

6

Competii /Campionate National Loc III

1,12

6

Competii /Campionate European Loc I

3

6

Competii /Campionate European Loc II

2,5

6

Competii /Campionate European Loc III

2,2

6

Competii /Campionate Mondiale Loc I

3

6

Competii /Campionate Mondiale Loc II

2,5

6

Competii /Campionate Mondiale Loc III

2,2

6

Competii /Campionate Jocuri Olimpice Loc I

6

6

Competii /Campionate Jocuri Olimpice Loc II

5

6

Competii /Campionate Jocuri Olimpice Loc III

4

8. Notorietate*3

7

Locala

1,1

7

Nationala

1,5

7

Europeana

2

7

Mondiala

4


 • 1 Conform Anuarului statistic editat de ministierul Tineretului si Spoitului

 • 2 Prin raportarea si participarea la competitile oficiale organizate de catre federatiile nationale/europene

 • 3 Se determina in baza expunerii media

 • (4) Pentru fiecare criteriu se alege o singură variantă de punctaj, cea mai favorabilă în care se află beneficiarul contractului de activitate sportivă. Valoarea unui punct este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 • (5) Cuantumul maxim al remunerației lunare, în baza unui contract de activitate sportivă încheiat cu structura sportivă, îl reprezintă produsul dintre câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și suma punctelor obținute în baza criteriilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și

 • b), după caz.

 • A. Premii pentru sportivi

ART. 24

(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, CSMO poate acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

lei

COMPETIȚIA

LOCUL I

LOCUL II

LOCUL III

Cupe europene intercluburi-seniori-sporturi individuale

3000

2000

1500

Campionate nationale:

1) Sporturi individuale

- Seniori

2000

1500

1200

- Tineret, junior I

1200

800

500

- Juniori II, cadeti

900

700

400

2) Jocuri sportive

- Seniori

4000

3000

2000

- Tineret, junior I

3000

2000

1500

- Juniori II, cadeti

2000

1500

1000

Cupa Romaniei/Supercupa României

1) Sporturi individuale

1500

1200

1000

2) Jocuri sportive

3000

2000

1500

 • (2) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

 • (3) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, CSMO poate acorda participantilor la activitatea sportiva, prevazuti la art.23 din prezentele norme, pentru jocurile sportive la nivel de seniori, in cadrul cadrul campionatelor nationale, al Cupei Romaniei si al Campionatelor/Cupelor Europene intercluburi, prime de obiectiv conform clauzelor contractuale negociate si in limita alocatiilor bugetare aprobate.

 • (4) Pentru performante deosebite obtinute pe parcursul derularilor Campionatelor/Cupelor Europene intercluburi, si pentru performante deosebite obtinute pe parcursul derularilor campionatelor nationale ,care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială, in speta calificarea in etapele superioare ale competitiilor europene, respectiv calificarea in fazele eliminatorii ale Ligilor Nationale, se pot acorda premii/recompense care nu pot depasi 80% din valoarea premiului unitar pentru ocuparea locului III corespunzator competitiei Campionat National-Jocuri sportive-Seniori.

ART. 25

La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

ART. 26

La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

ART. 27

(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, CSMO poate acorda premii/recompense astfel:

 • a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

(2) Premiile/Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

 • B. Premii pentru antrenori, tehnicieni și alți specialiști

ART. 28

 • (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 24 pot fi premiați/ recompensați, în funcție de:

 • a) valoarea performanței obținute de sportivi;

 • b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

 • c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

 • d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiați/recompensați, după caz.

 • (2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la art. 24 se stabilește după cum urmează:

A. la disciplinele sportive individuale:

- antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/ o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;

 • - antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/recompensați poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți.

La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

 • - antrenorul principal poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;

 • - antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.

La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabilește în funcție de contribuția acestuia la obținerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

 • - antrenorul principal poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/ mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;

 • - antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția la obținerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia la obținerea performanțelor;

B. la jocurile sportive:

- antrenorul principal poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;

 • - antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal.

 • (3)Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

 • (4) Antrenorii sectiei de fotbal pot beneficia de bonificatii semestriale in functie de numarul de sportivi cu care acestia desfasoara activitati sportive de individualizare. Aceste premii se vor acorda din veniturile proprii obținute de catre club din activitatea de individualizare, în procent de maxim 50% din valoarea individuală a taxei.

 • (5) Antrenorul/antrenorii secției de fotbal, care au contribuit la instruirea/formarea unui jucător pot beneficia de o bonificatie în cuantum de maxim 10% din valoarea compensației de formare/taxa de formare/transfer obținuta de catre Clubul Sportiv Municipal Oradea pentru jucătorii formați de acesta/aceștia.

ART. 29

 • (1) Personalul salariat al CSMO (exclusiv membrii colectivelor tehnice), care a contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I-VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene sau a unor medalii la celelalte competiții prevăzute la art. 24, precum și cele prevăzute la art.27, poate primi premii, după cum urmează: pentru competițiile premiate de CSMO, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 50% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de conducătorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului.

 • (2) Personalul salariat al CSMO poate beneficia de premii pentru contributia acestuia la asigurarea conditiilor optime necesare organizarii unor competitii si turnee internationale in localitatea Oradea, in baza unor protocoale incheiate cu federatiile sportive pe ramura de sport, sau in baza desemnarii CSMO de catre institutiile europene/internationale pe ramura de sport, ca organizator local, din care CSMO obtine venituri proprii. Premiile individuale se aproba de ordonatorul de credite al CSMO si se stabilesc in functie de contributia fiecaruia la asigurarea conditiilor necesare desfasurarii respectivelor actiuni sportive, nivelul maxim individual fiind câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Finantarea acestor premii se efectueaza din veniturile proprii obtinute.

ART. 30

În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

 • C. Alte premii

ART. 31

Anual, CSMO stabileste, laureații sportului la nivelul structurii sportive, în baza performanțelor obținute. Sportivii desemnați pot primi premii/recompense în bani și/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.

ART. 32

CSMO poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

ART. 33

Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, CSMO poate acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/ sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

CAP. VI

Dispoziții finale

ART. 34

Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. Remuneratiile acordate pentru contractele de activitate sportiva sunt asimilate veniturilor din activitati independente si li se aplica prevederile Codului Fiscal.

ART. 35

Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se efectuează astfel:

 • a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;

 • b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către CSMO pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive.

ART. 36

Pentru realizarea scopului si obiectului de activitate al clubului, CSMO va putea incheia protocoale de colaborare cu alte organizatii sportive, in baza carora se vor putea efectua cheltuielile prevazute de prezentele norme.

ART. 37

 • (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice locale.

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor și activităților sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăți în avans, în condițiile existenței unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condițiile legii.

ART. 38

 • (1) CSMO poate aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii.

 • (2) CSMO poate aloca fonduri pentru orice alte cheltuieli decât cele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din donații și/sau sponsorizări.

ART.39

Contractele incheiate inainte de adoptarea prezentelor norme vor produce efecte pana la ajungerea la termen in privinta obligatiilor asumate.

ART. 40

Sumele prevăzute în prezentele norme includ și taxa pe valoarea adăugată.