Hotărârea nr. 1040/2019

privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2020 - 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2020 - 2021

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, cu nr. 454418 din 04.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 454420 din 04.12.2019 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2020 - 2021,

În baza prevederilor:

  • -   art. 61, alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,

  • -   Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.5090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139. alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2020 - 2021 conform anexelor nr.1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Inspectoratul Școlar Județean Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •   Unități de învățământ preuniversitar de stat și particular

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1040


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa 1


MUNICIPIULUI ORADEA


REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CARE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 LA NIVELUL

REȚEA PROPUSĂ 2020-2021

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/ Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică, Localitatea, Nivelul Școlarizat/, Adresa, Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată), Localitatea, Nivelul Școlarizat, Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Obs

1

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Zalăului , nr.11, tel/fax 0259/414807, cod postal 410526, e-mail: gradinitanr25@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Clujului nr. 101, cod postal 410522, tel. 0359/ 425566, fax 0259/470177, e-mail: gradinitanr25@yahoo.com

2

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, Aleea Prof. Onisifor Ghibu nr.16, cod postal 410497 tel/fax 0259/424150, e-mail:gradi_28@yahoo.com

3

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.1848 nr.3B, cod poștal 410095, tel/fax 0359/176396, e-mail: gradinita30_mugurel@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.49

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Gen Traian Moșoiu, nr. 20, cod poștal 410072, tel/fax: 0359/ 804090, e-mail gradinita30_mugurel@yahoo.com

4

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr 36, tel/fax: 0359/176387, e-mail: gradi34oradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 48

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi nr.5, tel/fax: 0359/418164

5

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Aluminei, nr.100/A, cod poștal 410303, tel/fax 0359/196153, e-mail: gradicreanga45@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.12

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr.21, cod poștal 410339, tel/fax 0259/242665

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.43

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, bulevardul Dacia, nr.19, cod poștal 410339, tel 0259/267587

6

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Feldioarei, nr. 17, cos poștal 410147, tel/fax 0359/436229, e-mail: gradinita_46@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Anatole France, nr. 59, cod poștal 410482, tel. 0359/197907, e-mail: gradi18_oradea@yahoo.com

7

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Cazaban,nr.35, cod poștal 410282, tel/fax 0359/175787, e-mail:gradinita50@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.55

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Hațegului, nr.32, cod poștal 410244, tel/fax 0359/190603, e-mail: gradinita50@yahoo.com

8

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.8/A, cod poștal 410381, tel/fax 0359/427289, e-mail: gradi52oradea@yahoo.com

9

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Călugăreni, nr.4/A, cod poștal 410371, tel/fax 0359/425577, e-mail: gradinita53@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Apelor nr. 5, cod poștal 410143, tel/fax 0359/191219, e-mail: gradi19oradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.15

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Matei Convin nr.231, cod poștal410131, tel.

0359/419914,e-mail: gradi19oradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Nr.14

Oradea

PRE

Municipiul Oradea,str.Ion Bogdan, nr.20, cod poștal 410124, tel.0359/196450, e-mail: gradinitav14@yahoo.com

10

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, Bld. Dacia, nr.110, cod poștal 410346, tel/fax 0359/455950, e-mail: gradinita54@gmail.com

11

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, Str. Liszt Ferenc nr.75, cod postal 410539 tel/fax 0359/800591, e-mail:gradinitalotus@yahoo.com

12

BIHOR

URBAN

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ORSOLYA"

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Moscovei, nr.1 tel/fax: 0259/435220, e-mail:gradinitaorsolya@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Ialomitei, nr. 3, tel. 0259/435220 e-mail:gradinitaorsolya@yahoo.com

13

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11

Oradea

PRE, PRI, GIM

Municipiul Oradea,str.Moldovei, nr.55,cod poștal 410433,tel/fax 0359/413170, 0359/413169, e-mail: scoala11.oradea@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION BOGDAN"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea,str. Ion Bogdan 13/A, cod poștal 410125, tel 0359/409567, e-mail: ioncbogdan@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION BOGDAN"

sala de sport, biblioteca si cabinet medical

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea,str. Ion Bogdan 20, cod poștal 410125,

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.41

Oradea

PRE

Municipiul Municipiul Oradea,str.Prof.I.Cantacuzino, nr.68, cod poștal

410430, tel.0259/443393, gradinita_41@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. M.Sadoveanu, Nr.6-8, cod postal 410443, tel. 0359/413731, e-mail: gradinita3541@gmail.com

14

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Călugareni, nr.4, cod postal 410415, tel/fax 410503, e-mail: scoala16oradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.17

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Transilvaniei nr.21, cod poștal 410412,tel. 0259/268102

15

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 3-3A, cod poștal:410252, tel/fax: 0359-453549, e-mail: s08aiancuoradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 44

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str. Aviatorilor nr.2, cod poștal: 410250, tel: 0359431234, e-mail: gradi44@yahoo.ro

16

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU"

Oradea

Sediu principal

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Erou Marius Cosma, nr.8, cod postal 410074, tel/fax 0359/439581, e-mail: balcescu_oradea@yahoo.com, balcescu@rdsor.ro

Sediu secundar

PRI

Municipiul Oradea, str. Mihai Viteazul nr.2, cod postal 410095

17

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Sextil Pușcariu, nr.2/A, cod poștal 410512 tel/fax 0259/225129, e-mail: cantemirscoala@yahoo.com

Sediul secundar

PRI

Municipiul Oradea, str.Dimitrie Cantemir, nr.32, cod postal 410473

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Dimitrie Cantemir, nr.84, cod postal 410513, tel/ fax 0259/223428, e-mail : gradinita24oradea@yahoo.com

18

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea, bulevardul Dacia nr.25, cod postai 410464 tel/fax 0359/432782, e-mail:scoaladacia@yahoo.com

19

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN GOGA"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Lăpusului, nr.13, cod poștal 410271, tel/fax 0359/405596, 0359/405597,                                       e

mail: s08_goga@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Salcâmilor, nr.8, cod poștal: 410283, tel/fax: 0359/405596, tel: 0359/196245, e-mail: s08_goga@yahoo.com

20

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEA DOAMNA"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 16, cod postal 410044, tel/fax 0259/412094, e-mail: olteadoamna4@gmail.com

Sediu secundar

PRIM,GIM.

Municipiul Oradea, str. General Berthelot, nr.1, cod poștal 410050, tel.: 0359/ 808060

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, Str. Piata 1 Decembrie, nr.9, cod poștal 410073, tel. 0359/427989 , e-mail: gradinita47_amicii@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str. Moscovei, nr. 15, cod poștal 410001, tel. 0359/197565

21

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI"

ORADEA

Sediu principal

PRIM,GIM.

Municipiul Oradea, str. Calea Clujului, nr.188, tel/fax: 0259/414174, tel: 0359/ 465232, e-mail: ioanslavici188@yahoo.com

Sediu secundar

PRIM,GIM.

Municipiul Oradea, str. Calea Clujului, nr.193, tel/fax: 0359/ 465232, e-mail:ioanslavici188@yahoo.com

GRĂDINȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 51

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Calea Clujului, nr.186/A, tel/fax: 0359/ 465232, email: ioanslavici188@yahoo.com

22

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCREȚIA SUCIU"

Oradea

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Griviței nr.2, tel.0259/418208, e-mail: lucretia_suciu2004@yahoo.com

23

BIHOR

URBAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SZACSVAY IMRE"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 28, cod 410010, tel/fax 0259/430947, e-mail: scoala.szacsvay@gmail.com

Sediu secundar

PRI

Municipiul Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 42, cod 410203, tel/fax..0259/412061..e-mail: scoala.szacsvay@gmail.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "JUHASZ GYULA"

ORADEA

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str.Matei Corvin nr.106/a, cod poștal 410144, tel/fax 0359/800216 email: scoala.szacsvay@gmail.com

24

BIHOR

URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULESCU"

ORADEA

Sediu principal

PRI/GIM/LICTEO/POS

Municipiul Oradea, str.Clujului, nr.66, cod poștal: 410060 tel/fax: 0359/436908, e-mail: vvoiculescu13@yahoo.com

25

BIHOR

URBAN

LICEUL DE ARTE

ORADEA

Sediu principal

PRI, AR

Municipiul Oradea, str. Parcul Petofi Sandor, nr. 26, tel: 0359/802308, fax:0259/411274, e-mail: lartaoradea@yahoo.com

Sediu secundar

GIM , LIC VOC, AR

Municipiul Oradea, str. Menumorut, nr. 33,                            e-

mail:lartaoradea@yahoo.com

26

BIHOR

URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL"

ORADEA

PRI,GIM,LIC,SP,CSS

Municipiul Oradea, str.Matei Basarab nr.4 cod poștal: 410095, tel/fax: 0359/414150, e-mail: lps_bh@yahoo.com

27

BIHOR

URBAN

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL"

ORADEA

PRE,PRI,GIM, LIC TEO, LIC VOC, POS

Municipiul Oradea, str. Nicolae Sova nr. 6, cod poștal: 410602, tel/fax: 0359/410603, 0259/477192, e-mail: secretariatbetel@yahoo.com

28

BIHOR

URBAN

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN CIOROGARIU"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM

Municipiul Oradea, str. Aluminei, nr. 88, cod poștal: 410303 tel/fax: 0359/410595, e-mail: licortoradea@yahoo.com

Sediu secundar

LIC VOC

Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 48, cod poștal: 410159 tel/fax: 0359/410595 e-mail: licortoradea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str. Republicii, nr. 41, cod poștal 410167, tel/fax 0359/410595

29

BIHOR

URBAN

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL"

ORADEA

PRI, GIM, LICTEO, LICVOC

Municipiul Oradea, B-dul Decebal, nr. 65, Oradea, cod poștal: 410231, tel/fax: 0259-426810, e-mail: liceul.emanuel@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BETLEHEM"

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.General Berthelot, nr.5, Oradea, cod poștal :410050, tel: 0359/174561, e-mail: kbetlehem@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "EMANUEL"

ORADEA

PRE

ORADEA, B-dul Decebal,Nr.45, cod poștal 410231, tel/fax: 0259/426810,e-mail: gradinitaemanuel@yahoo.com

30

BIHOR

URBAN

LICEUL REFORMAT "LORĂNTFFY ZSUZSANNA"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEH

Municipiul Oradea, Str. Andrei Șaguna, Nr.1, cod poștal: 410043, tel/fax: 0359/410623, email: licreformat@gmail.com

Sediu secundar

PRE

Municipiul Oradea, Bd. Stefan cel Mare, Nr.6, cod poștal: 410115, tel/fax: 0359/410623, email: licreformat@gmail.com

31

BIHOR

URBAN

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU"

ORADEA

Sediu principal

PRE,PRI,GIM,LIC TEO,LIC VOC

Municipiul Oradea,str.Iuliu Maniu nr.5, cod poștal: 410104 tel/fax: 0359/410518, 0259/434526 e-mail: liceuliuliumaniu@yahoo.com

Sediu secundar 1

PRI

Municipiul Oradea,str.Iuliu Maniu nr. 38-40, tel/fax: 0359/410518, 0259/434526

Sediu secundar 2

PRI

Municipiul Oradea,str.Parcul Traian nr.20, tel/fax: 0359/410518, 0259/434526,

Sediu secundar 3

PRE

Municipiul Oradea,str. Seleusului nr.67, tel/fax: 0359/410518, 0259/434526,

32

BIHOR

URBAN

LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC "SZENT LĂSZLO"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEH, PROF

Municipiul Oradea, str.Partenie Cosma, nr.3-5-7, cod poștal: 410003 tel/fax: 0359/411121, e-mail: licromcat@gmail.com

Sediu secundar

PRE

Municipiul Oradea, str.Traian Lalescu, nr.21A, cod poștal: 410174 tel/fax: 0359/411121, e-mail: licromcat@gmail.com

33

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "AUREL LAZAR"

ORADEA

GIM,LIC TEO

Municipiul Oradea, str.Avram lancu, nr.10,cod poștal: 410094 Tel/Fax:0259/436208, e-mail: alazar1990@yahoo.com

34

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"

ORADEA

GIM,LIC TEO

Municipiul Oradea,str. Moscovei Nr. 1 cod poștal: 410001 tel/fax: 0259/431787, e-mail: litadyendre@yahoo.com

35

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

ORADEA

PRI,GIM,LIC TEO

Municipiul Oradea,Aleea Posada, nr. 1, cod postal: 410364,tel/fax: 0359/410504, e-mail:lblaga92@yahoo.com,

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, Aleea Posada, nr 3, cod postal 410364, tel/fax: 0359/425569,e-mail:gradi20@yahoo.com

36

BIHOR

URBAN

COLEGIUL NAȚIONAL "ONISIFOR GHIBU"

ORADEA

PRIM,GIM,LIC TEO

Municipiul Oradea,str.Onisifor Ghibu, nr.3, cod postai: 410578, tel.0359/436901,fax: 0359/436903,

e-mail onisifor_ghibu@yahoo.com

37

BIHOR

URBAN

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER"

ORADEA

Sediu principal

GIM,LICTEO

Municipiul Oradea, str.William Shakespeare, Nr.22, cod postal: 410191, tel/fax: 0359/439711,e-mail: lit_german_bh@yahoo.com

Sediu secundar

PRI

Municipiul Oradea, str.Piata Cazarmii, Nr.7, cod postal: 410188, tel/fax: 0359/439711,e-mail: lit_german_bh@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.31

ORADEA

PRE

Municipiul Oradea, str.Decebal nr.43, tel/fax: 0259/431354, 0359/433743, e-mail: gradinita31@rdsor.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.5

Oradea

PRE

Municipiul Oradea, str.Calimanestilor nr.10, tel/fax:0359/439711, e-mail:lit_german_bh@yahoo.com

38

BIHOR

URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI"

ORADEA

LIC TEH,PROF,POS, INV DUAL

Municipiul Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.48, cod poștal: 410282 tel/ fax: 0259/453220, e-mail:lic_cobra@yahoo.com

39

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL"

ORADEA

PROF,LIC TEH, POS, INV DUAL

Municipiul Oradea, str. Poienitei nr. 25, cod postal: 410191 , tel/fax: 0259/431426, e-mail: info@mviteazul.ro; contabilitate@mviteazul.ro

40

BIHOR

URBAN

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

ORADEA

Sediu principal

LIC TEH, PROF, POS, INV DUAL

Municipiul Oradea, str.C.Brancoveanu nr.12/A, cod poștal 410145 tel: 0259/436039, fax:0259/417829                                 e-

mail:ct_vuia@yahoo.com

Sediu secundar

LIC TEH, PROF, POS, INV DUAL

Municipiul Oradea, str.C.Brancoveanu nr.12, cod poștal 410145 tel: 0259/436039, fax:0259/417829

e-mail:ct_vuia@yahoo.com

41

BIHOR

URBAN

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA"

ORADEA

LIC TEH

Municipiul Oradea, str.Armatei Române nr.1F, tel: 0259/472674, fax: 0259/436854, e-mail: colecoor@yahoo.ro

42

BIHOR

URBAN

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

ORADEA

Sediu principal

PRI, GIM, LIC TEO, CSS NR. 2

Municipiul Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr 18, tel/fax: 0359/411.800, 0359/411.801 e-mail:cn.eminescu@yahoo.com

Sediu secundar

PRI

Municipiul Oradea, str. Stănișoarei, nr.4, tel/fax: 0359/411.800, 0359/411.801 e-mail:cn.eminescu@yahoo.com

43

BIHOR

URBAN

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU"

ORADEA

GIM,LIC TEO

Municipiul Oradea, str. Spiru Haret nr.3-5, cod poștal 410066, tel/fax: 0359/454401, 0259/417668, 0359/439101                 e-mail:

egojdu@gmail.com

44

BIHOR

URBAN

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN"

ORADEA

Sediu principal

PRI,GIM,LIC TEO,LIC VOC

Municipiul Oradea, str. Jean Calvin,nr.3, cod postal 410210, tel/fax: 0359/410.550, e-mail : pedagogic_vulcan@yahoo.com

Sediu secundar

PRI

Municipiul Oradea, B-dul Decebal, nr. 60, cod poștal 410219, e-mail: pedagogic_vulcan@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.27

ORADEA

PRE