Hotărârea nr. 104/2019

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNCIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe - Oradea - Direcția de Asistență Socială Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 78762 din 22.02.2019 prin care Direcția Juridică propune la solicitarea Direcției de Asistență Socială aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe - Oradea - Direcția de Asistență Socială Oradea

Având in vedere prevederile:

 • - H.C.L. nr. 675/19 iulie 2018 privind punerea la dispoziția Direcției de Asistență Socială Oradea a unui imobil, în vederea înființării unei creșe;

 • - HC.L. nr. 742/26 iulie 2018 privind aprobarea înființării Creșei nr. 14 „Micul Prinț” situată în Oradea, str. luliu Maniu, nr. 46, în structura Creșe Oradea

 • - Finalizarea lucrărilor de amenajare și dotare a Creșei nr. 14 „Micul Prinț” , și demararea procedurilor pentru autorizarea imobilului, în vederea acordării serviciilor de creșă;

 • - Modificările apărute în anul 2018, în modul de funcționare și acordare a a serviciilor de creșă;

Față de cele expuse mai sus, Direcția de Asistență Socială Oradea solicită aprobarea modificarii și completării H.C.L nr. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe - Oradea -Direcția de Asistență Socială Oradea, conform Anexei, la prezentul proiect.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. „a” alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe - Oradea - Direcția de Asistență Socială Oradea, conform Anexei .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea,

 • •   Direcția de Asistență Socială Oradea

 • •   Se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro

  Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 104


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”