Hotărârea nr. 1039/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant , privind realizarea obiectivului de investitii „Fantana ornamentala muzicala cu jocuri de apa si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant , privind realizarea obiectivului de investitii „Fantana ornamentala muzicala cu jocuri de apa si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr. 329.600 din 18.09.2019 și Raportul de specialitate nr. prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant , privind realizarea obiectivului de investitie „Fantana ornamentala muzicala cu jocuri de apa si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea”

Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovarii obiectivului, astfel cum este justificata de catre societatea S.C. Compania de Apa Oradea S.A. in calitate de titular prin proiectant S.C. Pro-Arh SRL, lucrare prezentata in nota de fundamentare

In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. j), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant, privind realizarea obiectivului de investitie „Fântâna ornamentală muzicală cu jocuri de apă si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...’............................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar :..............................................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apa SA Oradea

Valoarea totală a investitiei........................................8.464.463,12 lei ( inclusiv TVA )

din care C+M............................................................4.204.589,39 lei ( inclusiv TVA )

Esalonarea investitiei INV/C+M

Anul I: 8.464.463,12 lei ( inclusiv TVA ) / 4.204.589,39 lei ( inclusiv TVA )

Durata de realizare a investitiei:

11 luni, din care: proiectare - 2 luni si durata de realizare a lucrarilor de constructii - 9 luni

Capacitati :

Fantana ornamental muzicala cu jocuri de apa si lumini

1 buc

Finanțarea investitiei

Finantarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finantare legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Institutia Prefectului judetului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Directia Tehnica - Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

o Directia Economica

o S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1039


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila