Hotărârea nr. 1038/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare scuar Alecsandri Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare scuar Alecsandri Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 454.438/04.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 454663/04.12.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare scuar Alecsandri Oradea.

Luându-se în considerare Nota de Fundamentare nr. 454450 din 04.12.2019 privind necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare scuar Alecsandri Oradea cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.....................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :....................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (INV)                 1.943.558,17 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M               1.592.695,42 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

aNuL I 1.943.558,17 / 1.592.695,42 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

 • -      Suprafața totală         2.109,10 mp, din care

 • -      platforme dalate         1.243,60 mp

 • -      alei de întreținere gradene: 61,10 mp

 • -     gradene               2x66,25=132,50 mp

 • -      spații verzi              671,90 mp

 • -      iluminat public          80 m

Durata de execuție: 6 luni

Finanțarea investiției se va face din bugetul local, sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • •   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1038


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila