Hotărârea nr. 1037/2019

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 454284/04.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 454295/04.12.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA”;

Luând în considerare Nota de Fundamentare nr. 454290/04.12.2019 privind necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) lit. d), alin.(4), lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Raportat la prețuri din luna August 2019, când 1 Euro = 4,73 lei din 30.08.2019 (BNR)

Valoarea totala a investiției (INV)            2.958.775,30 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M 1.935.159,01 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

aNuL I 2.958.775,30 / 1.935.159,01 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI stradă categoria a III-a

o Lungime stradă nou creată 89,09 m

o Suprafata carosabil stradă 585,83 mp

o Suprafata trotuare stradă 235,27 mp

o Suprafata pista de biciclete stradă 270,44 mp

o Suprafata zone verzi 158,236 mp

o  Lungimea podului 17,28 m

o Carosabil pe pod 127,73 mp

o Trotuare pe pod 51,09 mp

o Pista de biciclete pe pod 43,98 mp

o Suprafata albiei amenajate (include si zona albiei sub pod) 602,29 mp

CANALIZARE PLUVIALA

  • Teava PVC SN8 DN 315 40 m

ILUMINAT PUBLIC

  • Cablu CYABY 5X6 mmp 100 m

Durata de execuție: 6 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art.2. Se aprobă coridorul de expropriere si Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: ,,POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA " din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 134107/ 2019, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 2019, Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • -   Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1037


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

TABEL cu identificarea imobilelor afectate de amplasament, respectiv

LISTA imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrfrii de interes public local “Pod peste Pârâul Peța,

inclusiv legătura intre strada Radu Enescu și strada Trotușului din Municipiul Oradea”

Nr. cri

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață afectată (mp)

Suprafață total[ (mp) __

Construcții J

Observații Adresa administrativă

C1-

Casă de locuit

= 104 mp

1.

Nr. top. 1577/41 Sântandrei

CF

167287

Oradea

Ghete Doina

526 mp

526 mp

C2-

Casă de locuit

= 42 mp

strada Trotușului nr. 22B

C3-

Anexă-

Magazie

= 12mp

Nr. top.

4 mp/ 94 mp

din nr. top 1581/9,

C2-

Anexa

= 22 mp

2.

1581/9 și

Nr. top. 1582/4 Sântandrei

CF

204106

Oradea

Erdeli Lucreția, Vidican Elena, Purge Viorica

186 mp/

622 mp

din nr. top 1582/4

716 mp

C3-

Anexa

= 55 mp

strada Trotușului nr. 22Ă

Total

= 190 mp

3.

Nr.

cadastral

2055

CF 180110 Oradea

Streng Augustin-D-tru., Streng Floare

117 mp

500 mp

strada Radu Enescu nr. 27

4.

Nr. cadastral 160490

CF 160490 Oradea

S.C. Raicris IFN S.R.L.

2 mp

18 mp

strada H. Ibsen nr. 27

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.

din 11.12.2019


5.

Nr.

cadastral

21002

C.F.

160424

Oradea

S.C. Raicris IFN S.R.L.

1 mp

537 mp

strada H. Ibsen nr. 27

6.

Nr. top 1976 Sântandrei

Adev. nr.

Statul Român

417 mp

-

pârâul Peța

7.

Nr. cadastral 191827

CF 191827 Oradea

Municipiul Oradea

65 mp

2.680 mp

Pista de biciclete

8.

Nr.

cadastral

201261

CF

201261

Oradea

Municipiul Oradea

191 mp

12.230 mp

strada Radu Enescu

9.

Nr. top. 1561/7 Sântandrei

CF 1669 Sântandrei

Municipiul Oradea

508 mp

794 mp

10.

Nr. top. 1582/3 Sântandrei

CF

205707

Oradea

Statul Român drept de folosință -Galea Eugenia cota de 100 mp (din curte)

11 mp

strada Trotușului nr. 22

PROPPRIETARI PRIVAȚI (de expropriate) STATUL ROMÂN / MUNICIPIUL ORADEA TOTAL SUPRAFAȚĂ PROIECT

836 mp

1.192 mp

2.028 mp

PLAN DE SITUAȚIE

Privind coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiție

"pod peste parau! Peta, inclusiv legătură intre strada Radu Enescu si strada Trotusului "

întocmit: In^'MâlWâ^Râdu

■§ ajtor-.zxxe r \

|t hmM seif" t

RADU v /

\\

Legenda ___________

______Coridor de Expropiere

Beneficiar: Municipiul Oradea

Data: 21.11.2019