Hotărârea nr. 1036/2019

privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare, Locomotivei, Traian Lalescu, Michelangelo, Zimbrului, Vagonului, Ioan Cantacuzino și Lacul Roșu din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare, Locomotivei, Traian Lalescu, Michelangelo, Zimbrului, Vagonului, Ioan Cantacuzino și Lacul Roșu din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 451010 din 02.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 451302 din 02.12.2019 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrării de extindere rețele de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare, Locomotivei, Traian Lalescu, Michelangelo, Zimbrului, Vagonului, Ioan Cantacuzino și Lacul Roșu în lungime totală de 1570 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,

Luând în considerare dispozițiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. (b), lit. (d), alin. (4) lit. (d), alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se avizează conform documentației aferente, lucrarea de extindere a rețelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare, Locomotivei, Traian Lalescu, Michelangelo, Zimbrului, Vagonului, Ioan Cantacuzino și Lacul Roșu în lungime totală de 1570 m.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică

o S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A., prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1036


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila