Hotărârea nr. 1034/2019

pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA TEATRULUI, MUNICIPIUL ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA TEATRULUI, MUNICIPIUL ORADEA”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 455485/04.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 455496/04.12.2019 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA TEATRULUI, MUNICIPIUL ORADEA”;

Luându-se în considerare Nota de fundamentare nr. 455492/04.12.2019 privind necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului,

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), indicatorii tehnico - economici rezultați din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA TEATRULUI, MUNICIPIUL ORADEA”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (INV)            2.272.769,63 lei inclusiv TVA

din care: constructii montaj C+M 1.953.479,50 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

aNuL I 2.272.769,63 / 1.953.479,50 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI stradă categoria a IV-a

  • —       lungime totală stradă: 122,26 m

  • —      zona pietonală: 794,53 mp

  • —      accese: 24,00 mp

  • —      trotuare: 544,87 mp

  • —       zonă carosabilă asfalt: 177,65 mp

Durata de execuție: 3 luni

Finanțarea investiției: se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o   Instituția Prefectului județului Bihor

o   Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

o Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

o Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1034


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila