Hotărârea nr. 1033/2019

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

03a276d33389ae18aa4ecbf3c274bb5ab097fa82ba8e3636d1fd56d5aee36949

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 450465 din 02.12.2019 și Raportul de specialitate nr. 450481 din 02.12.2019, întocmit de Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

Luând în considerare adresa nr. 442730 din 25.11.2019 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

În conformitate cu prevederile:

 • -    art. 16 alin.(1), 17 alin.(1) litera c), 18 alin.(1) litera d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale modificată prin Legea 328/2018;

 • -    art. 22 alin.(4) din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. d), alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art. 139 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă avizarea programului de transport pentru rețeaua de autobuze, anexa 2.1.3 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă avizarea listei stațiilor de autobuze, anexa 2.1.4 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

 • •   Poliția Locală Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   SC Oradea Transport Local SA

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1033


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa 2.1.4 la Contractul de delegare Anexa 2 la HCL103/2019

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN A.D.I. TRANSREGIO

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservit e

DOTĂRI      o

Observ ații

Alveolă

Chioșc bilete

Nr. copertine

1

3 Q_

așeNdobăimcuie

cNinocoșuri

£ cu o

03 O t a z

B 0

1 a

cu

deNcri.rcpurolacțrieame

fișN/epEarimiriccL

CD "0

03

S s

î .ax £ o o

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CU

13

14

15

16

1.

Complex Seleușului

Seleușului

10

1

da

2/8

1

1

1

1

1

2.

Seleușului nr. 16

Seleușului

10

1

1

1

1

34

3.

Mareșal Averescu

Calea Mareșal Alex. Averescu

10

da

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

32

1

1

4 4.

Emanuil Gojdu

Piața

1 Decembrie

10

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20

23

28

TT

5.

Turnul Primăriei

Tudor Vladimirescu

10

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

14

1

1

20

1

1

23

1

1

28

1

1

6.

Wiliam Shakespeare

Tudor Vladimirescu

10

da

1

1

1

1

14

1

1

7.

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

10

da

1

1

1

1

14

1

1

8.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

9.

Barcăului

Barcăului

10

da

1

1

1

1

10.

Hațegului

Hațegului

10

1

1

1

1

11.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

12.

Episcop I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

13.

Măgheranului nr. 8

Măgheranului

10

1

1

1

1

14.

Henrik Ibsen nr. 88

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

15.

Henrik Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

16.

Henrik Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

17.

Henrik Ibsen nr. 57

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

18.

Henrik Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

19.

Densușiuanu

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

20.

Episcop I. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

21.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

22.

Piața Devei

Piața Devei

10

1

da

1

1

1

1

23.

Greierului

Greierului

10

da

1

1

1

1

24.

Barcăului

Barcăului

10

1

1

1

1

25.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

26.

Kaufland Ioșia

Șt. Octavian losif

10

1

1

1

1

27.

Centru Istoric 1

Iuliu Maniu

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

28.

Centru Istoric 2

Iuliu Maniu

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

29.

Biserica cu Lună

Traian Moșoiu

10

1

1

1

1

1

1

14

1

1

20

1

1

28

1

1

30

1

1

30.

Piața 1 Decembrie/ Bloc Turn

Piața 1 Decembrie

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

31.

Muntele Găina

Muntele Găina

10

1

1

1

1

12

1

1

20

1

1

34

1

1

32.

Gara Centrală

Piața București

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

18

1

1

17

1

1

22

1

1

32

1

1

33.

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

11

1

1

1

1

18

1

1

TT

34.

Autogara Ștefan Cel Mare

Ștefan Cel Mare

11

da

1

1

1

1

18

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

35.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

%

1

1

1

1

18

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

36.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

1

da

2/8

1

1

1

1

1

18

1

1

21R

1

1

22

1

1

30

1

1

37.

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

38.

Matei Corvin nr. 15

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

39.

Matei Corvin nr. 81

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

40.

Matei Corvin nr. 149

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

41.

Matei Corvin nr. 195

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

42.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

43.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

44.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1

1

1

45.

Gara Episcopia

Str. Vămii

11

1

da

1

1

1

1

46.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1/2

1

1

1

1

47.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

48.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

35

49.

Matei Corvin nr. 168

Matei Corvin

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

22

1

1

50.

Matei Corvin nr. 120

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

51.

Matei Corvin nr. 98

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

52.

Matei Corvin nr. 24

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

53.

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

54.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

18

1

1

21N

1

1

22

1

1

30

1

1

35

1

1

55.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

1

1

1

18

1

1

22

1

1

32

1

1

56.

Kaufland Nufărul

Nufărului

12

da

1

1

1

1

12

1

1

57.

Morii nr. 5

Morii

12

1

da

2/8

1

1

1

1

33

58.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

da

2/8

1

1

1

1

33

1

da

2/8

1

1

1

1

59.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

60.

Seleușului nr. 82/84

Seleușului

12

1

1

1

1

61.

Războieni

zboieni

12

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

17

1

1

34

1

1

62.

Muntele Găina

Muntele Găina

12

1

1

1

1

17

1

1

34

1

1

63.

Piața Cetății

Dimitrie Cantemir

12

da

1

1

1

1

17

1

1

20

1

1

23

1

1

25

1

1

64.

Piața Unirii/Episcopia Greco-Catolică

Piața Unirii

12

da

1

2/6

1

1

1

1

14

1

1

TT

65.

Colegiul Economic

Calea Matei Basarab

12

da

1

1

1

1

23

TT

66.

Horea

Horea

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

67.

Piața 22 Decembrie

Piața 22 Decembrie

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

31

1

1

33

1

1

68.

Gheorghe Costaforu

Ghe. Costaforu

12

1

da

2/8

1

1

1

1

69.

Războieni

Războieni

12

1

1

1

1

20

1

1

70.

Seleușului nr. 113

Seleușului

12

1

1

1

1

20

1

1

71.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

20

1

1

72.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

1

1

1

20

1

1

31

1

1

33

1

1

73.

Morii nr. 4

Morii

12

1

1/2

1

1

1

1

20

1

1

31

1

1

33

1

1

74.

Ogorului nr. 214

Ogorului

12

da

1

1

1

1

14

1

1

30

1

1

75.

Ogorului

12

1

1

1

1

Eurobusiness Parc Oradea 1 (EBPO 1)

14

1

1

30

1

1

76.

Ogorului nr. 214

Ogorului

12

1

1

1

1

14

1

1

30

1

1

77.

Ghe. Doja nr. 228

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

78.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

79.

Ghe. Doja nr. 190

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

80.

Str. Șanțului

Gheorghe Doja

13

da

1

1

1

1

81.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

82.

Louis Pasteur nr. 88

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

83.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

84.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

da

2/8

1

1

1

1

85.

Policlinica

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

86.

Piața Emanuil Gojdu

Piața Emanuil Gojdu

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

34

1

1

87.

Piața Cetății

Mihail Kogălniceanu

13

da

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

88.

Sinagoga Ortodoxă

Mihai Viteazul

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

TT

89.

Centrul Civic/CEC

Piața Emanuil Gojdu

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

15

16

17

30

TT

34

90.

Policlinica

Louis Pasteur

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

91.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

92.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

93.

Louis Pasteur nr. 165

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

94.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

95.

Ghe. Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

96.

Ghe. Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

97.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

98.

Cimitirul Rulikowski

Universității

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

1

1

33

1

1

1

1

99.

Universitate

Universității

14

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

30

1

1

33

1

1

100.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei Române

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

1

1

101.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

1

33

1

1

1

1

102.

Parc

Piața 1 Dec.

14

1

1

1

1

103.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

33

1

1

104.

Piața loșia

Calea Alexandru Cazaban

14

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

33

1

1

105.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

106.

Biserica Baptistă Rogerius-Sosire

Podului

14

da

1

1

1

1

21N

1

1

107.

Adeplast

Uzinelor

14

1

1

1

1

108.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

109.

Macon

Uzinelor

14

1

1

1

1

110.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

111.

Biserica Baptistă Rogerius-Plecare

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

112.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

30

1

1

113.

Piața loșia

Calea Alexandru Cazaban

14

1

da

2/8

1

1

1

1

1

21R

1

1

30

1

1

33

1

1

114.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

30

1

1

33

1

1

115.

Tudor Vladimirescu

T. Vladimirescu

14

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

30

1

1

116.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

117.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

1

1

1

33

118.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei Române

14

da

1

1

1

1

119.

Universitate

Universității

14

da

da

1

1

1

1

33

120.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

-

1

1

1

1

121.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

-

1

1

1

1

-

122.

Str. Făcliei nr. 12

Str. Făcliei

-

1

1

1

1

123.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

124.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

125.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

126.

Stația de pompare nr. 1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

127.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

128.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

129.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

130.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

131.

Podgoria nr. 19

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

132.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

133.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

134.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

135.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

136.

Stația de pompare

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

137.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

137.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

139.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

140.

Str. Făcliei nr. 12

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

141.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

da

1

1

1

1

142.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

1

143.

Maternitate

Calea Clujului

15

1

1

1

1

16

1

1

17

1

1

144.

Piața Tineretului

Calea Clujului

15

1

1/2

1

1

1

1

16

1

1

17

1

1

32

1

1

145.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

1

1

1

34

146.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

34

147.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

148.

Clujului nr. 192

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

149.

Fabrica de Confecții

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

150.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

151.

Clujului nr. 207

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

152.

Aiudului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

153.

Ogorului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

154.

Clujului nr. 217

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

155.

Ogorului nr. 3

Ogorului

16

1

1

1

1

156.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

da

1

1

1

1

157.

Cartierul Tineretului

Bacaloglu

16

1

1

1

1

158.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

1

1

1

1

159.

Clujului nr. 248

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

160.

Clujului nr. 218

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

161.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

162.

Clujului nr. 198

Calea Clujului

16

da

1

1/2

1

1

1

1

163.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

164.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

34

165.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

34

166.

Gara de Est

Râzboieni

17

da

1

1

1

1

167.

Autogara Războieni

Râzboieni

17

da

1

1

1

1

168.

Magazinul Crișul

Republicii

17

da

1

da

1

1

1

1

1

30

32

TT

34

169.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

34

1

1

170.

Spartacus

B-dul Dacia

17

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

171.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

172.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

30

1

1

35

1

1

173.

Pod CFR

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

35

1

1

174.

Kaufland Calea Borșului

Calea Borșului

17

da

1

1

1

1

175.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

26

1

1

27

1

1

35

1

1

176.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

177.

Dacia-Decebal

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

178.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

1/2

1

1

1

1

179.

Liceul de Arte

Parcul Petofi Sandor

17

1

1

1

1

34

180.

Poliția Rutieră

Calea Clujului

17

2

da

4/16

1

1

1

1

181.

Seleușului nr. 11

Seleușului

17

1

1

1

1

34

182.

Grădinarilor

Seleușului

17

1

1

1

1

183.

Autogara Războieni

Războieni

17

1

1

1

1

184.

Johann Strauss

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

35

da

1

1

1

1

185.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

1

1

1

1

35

1

1

1

1

186.

Bihorului nr. 68

Bihorului

18

1

1

1

1

187.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

188.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

189.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

35

1

1

1

1

190.

Izvorului nr. 23

Izvorului

18

1

1

1

1

191.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

192.

Izvorului nr. 52

Izvorului

18

1

1

1

1

193.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

194.

Izvorului nr. 6A

Izvorului

18

1

1

1

1

195.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

196.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

197.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

35

1

1

1

1

198.

Ion Bogdan

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

199.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

35

da

1

1

1

1

200.

ABA Crișuri

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

35

da

1

1

1

1

201.

ERA Shopping Park

Calea Aradului

19

1

1

1

1

23

1

1

202.

Dedeman

Calea Aradului

19

1

1

1

1

1

1

23

1

1

203.

Podul Peța

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21N

1

1

21R

1

1

23

1

1

204.

Calea Aradului

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

31

1

1

33

1

1

1

1

205.

Oneștilor

Oneștilor

19

1

1

1

1

33

206.

Corneliu Coposu

Corneliu Coposu

19

1

1

1

1

207.

Parc Olosig

Eroul Necunoscut

19

1

1

1

1

208.

Piața Decebal

B-dul Decebal

19

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

209.

Calea Aradului nr.9

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21N

1

1

28

1

1

30

1

1

31

1

1

33

1

1

210.

Nicolae Bolcaș

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

30

1

1

211.

Podul Peța

Calea Aradului

20

1

1

1

1

21R

1

1

21N

1

1

212.

Auchan

Ogorului

20

1

1

1

1

1

21R

1

1

21N

1

1

213.

Lotus

Nufărului

20

1

da

2/8

1

1

1

1

31

1

1

33

1

1

214.

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

20

da

1

1

1

1

25

1

1

31

1

1

33

1

1

215.

Andrei Șaguna

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

216.

Dumbravei

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

217.

Piața Rogerius

Transilvaniei

21R

1

1

1

1

22

1

1

32

1

1

35

1

1

218.

Piața Magnoliei

Transilvaniei

21N

1

1

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

219.

Real II

Str. Suișului

22

1

1

1

1

220.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

221.

Vlădeasa nr. 6

Vlădeasa

23

1

1

1

1

222.

Școala Dimitrie Cantemir

Sextil Pușcariu

23

1

1

1

1

25

1

1

31

1

1

33

1

1

223.

Autogara Decebal

B-dul Decebal

23

1

1

1

1

31

1

1

33

1

1

224.

Vlădeasa nr. 1

Vlădeasa

23

1

1

1

1

225.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

226.

Str. Daliei 1

Hack Halasi

25

da

1

1

1

1

227.

Cartierul nou 1

Hack Halasi

25

da

1

1

1

1

228.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

229.

Nojoridului nr. 184

Nojoridului

25

1

1

1

1

230.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

231.

Apateului nr. 4

Apateului

25

1

1

1

1

232.

Nojoridului nr. 19C

Nojoridului

25

1

1

1

1

233.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

234.

Nojoridului nr. 2

Nojoridului

25

1

1

1

1

235.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

236.

Cartierul nou 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

237.

Str. Daliei 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

238.

Electrocentrale Oradea

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

239.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

240.

Calea Borșului nr. 32C

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

241.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

242.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

33

34

35

243.

Eurobusiness Parc 4

Petre Carp

26

da

1

1

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

244.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

245.

Eurobusiness Parc 6-sosire

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

246.

Eurobusiness Parc 6-plecare

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

247.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

248.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

27

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

249.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

1

da

1/4

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

250.

Calea Borșului nr. 32C

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

251.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

252.

Calea Borșului nr. 22

Calea Borșului

26

1

1

1

1

27

1

1

253.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

254.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

255.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

256.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

257.

Eurobusiness Parc 11 sosire

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

258.

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

Eurobusiness Parc 11 plecare

31

1

1

32

1

1

259.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

260.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

261.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

262.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

263.

Aeroportul Oradea

Calea Aradului

28

1

1

1

1

1

264.

Leroy Merlin

Ogorului

30

da

1

1

1

1

265.

Piața 100

Ogorului

C100

da

1

1

1

1

266.

Islazului

Islazului

C100

da

1

1

1

1

267.

Prefectura

Parcul Traian

TT

1

1

1

1

268.

Teatru

Piața Ferdinand

TT

1

1

1

1

269.

Depozitului

Depozitului

12

17

270.

Strada Peței - sosire

Peței

17

271.

Strada Peței - plecare

Peței

17

272.

Strada Făcliei nr. 14

Făcliei

15

da

1

1

1

273.

Strada Făcliei nr. 29

Făcliei

15

da

1

1

1

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE

TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN COMUNELE BORȘ ȘI SÂNMARTIN

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservite

Alveolă

Chioșc bilete

Nr. copertine

Spații publicitare

Nr. băncuțe/locuri de așezare

Nr. coșuri degunoi

Nr. indicatoare

circulațieNr.programe de

Nr. panouri cu afișaj

Automat de bilete

Alte dotări

Observații

1.

Spartacus

b-dul Dacia

Oradea-Borș-santăul Mare

Da

1

1

2.

Sf. Apostol Andrei

b-dul Dacia

Oradea-Borș-santăul Mare

Da

1

1

3.

Dacia Zig-Zag

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

Da

Da

8

2

1

2

1

4.

Electrocentrale Oradea

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

1

1

5.

EPB1

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

6.

EPB2

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

7.

C. Borșului 45

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

8.

9.

Sântion centru

Sântion

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

Da

Da

8

2

10.

Borș intrare

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

11.

Primăria Borș

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

12.

Sala de Sport

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

13.

Școala Generală

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

14.

Santăul Mic nr. 25

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

15.

Santăul Mare nr.106

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

16.

Biserica Reformată

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

17.

Parc Santăul Mare

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

18.

Biserica Reformată

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

19.

Santăul Mare nr.96

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

20.

Santăul Mic nr.137

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

21.

Școala Generală

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

15

22.

Sala de Sport

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

23.

Primăria Borș

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

8

Da

1

1

1

24.

Borș ieșire

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

10

Nu

1

25.

Sântion Centru

Sîntion

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

26.

C. Borșului nr. 40

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

27.

EPB 2

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

28.

EBP 1

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

29.

Calea Borșului nr. 22

CaleaBorșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

30.

Dacia Zig-Zag

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

Da

8

Da

2

1

31.

Sf. Aportol Andrei

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

32.

Dacia Decebal

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

1

2

33.

Spartacus

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

2

2

2

 • 34.

 • 35.

Nufărul

bucla autobuze

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

8

Da

1

1

3

3

Oradea-

Băile 1 Mai

 • 36.

 • 37.

Cartierul ANL

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

10

Da

Oradea-

Băile 1 Mai

 • 38.

 • 39.

Școala Sânmartin

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Da

6

Da

1

Oradea-

Băile 1 Mai

 • 40.

 • 41.

 • 42.

Sânmartin Parc

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Da

6

1

Oradea-

Băile 1 Mai

Oradea-Betfia

43.

Oradea-Cordău

44.

Intrare stațiune

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Da

1

 • 45.

 • 46.

Hoteluri Băile Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

3

Oradea-Cordău

47.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

1

48.

Str. Primăverii

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

1

49.

Centru Băile Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

3

1

1

50.

Pădurea Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

3

2

51.

Gara Băile Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

1

1

52.

Ștrandul Apollo

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

3

2

 • 53.

 • 54.

 • 55.

Sânmartin biserica

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Nu

Da

6

2

Oradea-

Băile 1 Mai

Oradea-Cordău

56.

Școala Sânmartin

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Nu

Da

6

2

57.

Oradea-Băile 1 Mai

 • 58.

 • 59.

Cartierul ANL

Sânmartin

Oradea-Băile Felix

Da

Da

10

Da

Da

Oradea-Băile 1 Mai

60.

Nufărul

Bucla autobuze

Oradea-Băile 1 Mai

61.

Calea Dealului

Rontău

Oradea-Băile 1 Mai

1

1

62.

Rontău ABC

Rontău

Oradea-Băile 1 Mai

1

1

63.

Biserică Rontău

Rontău

Oradea-Băile 1 Mai

1

1

64.

Rontău ABC

Rontău

Oradea-Băile 1 Mai

1

1

65.

Calea Dealului

Rontău

Oradea-Băile 1 Mai

1

1

66.

Ștrandul 1 Mai

Băile 1 Mai

Oradea-Băile 1 Mai

Da

1

1

 • 67.

 • 68.

Băile 1 Mai

Băile 1 Mai

Oradea-Băile 1 Mai

Da

Da

6

2

1

Oradea-Betfia

69.

Nufărul

Bucla autobuze

Oradea-Betfia

 • 70.

 • 71.

Ștrandul 1 Mai

Băile 1 Mai

Oradea-Băile 1Mai

Da

Da

6

2

Oradea-Betfia

72.

Stația de pompare

Haieu

Oradea-Betfia

1

1

73.

Haieu ABC

Haieu

Oradea-Betfia

Nu

Da

10

Da

Nu

74.

Haieu 124

Haieu

Oradea-Betfia

1

75.

Betfia intrare

Betfia

Oradea-Betfia

76.

Școala Betfia

Betfia

Oradea-Betfia

Nu

Da

4

Da

77.

Betfia 111

Betfia

Oradea-Betfia

Nu

Da

4

Da

Nu

78.

Școala Betfia

Betfia

Oradea-Betfia

Nu

Da

4

Da

79.

Betfia nr. 182

Betfia

Oradea-Betfia

1

80.

Haieu 124

Haieu

Oradea-Betfia

Da

1

1

81.

Haieu ABC

Haieu

Oradea-Betfia

82.

Grădinița

Haieu

Oradea-Betfia

1

83.

Nufărul

Bucla autobuze

Oradea-Cordău

84.

Hoteluri Băile Felix

Băile Felix

Oradea-Cordău

Da

1

85.

Cuibul de barză

Cordău

Oradea-Cordău

1

86.

Biseric Ortodoxă

Cordău

Oradea-Cordău

Da

1

1

87.

Cordău 217A

Cordău

Oradea-Cordău

1

1

88.

Cordău 173

Cordău

Oradea-Cordău

1

1

89.

Cordău 190

Cordău

Oradea-Cordău

1

1

90.

ȘcoalaCordău

Cordău

Oradea-Cordău

1

91.

Cuibul de barză

Cordău

Oradea-Cordău

1

92.

Hoteluri Băile Felix

Cordău

Oradea-Cordău

1

1

93.

Nufărul

buclă autobuze

Oradea-Cihei

94.

Str. Ciheiului nr.55

Cihei

Oradea-Cihei

1

95.

Electrica

Cihei

Oradea-Cihei

1

96.

Cihei nr.249

Cihei

Oradea-Cihei

1

97.

Cihei nr. 243

Cihei

Oradea-Cihei

1

98.

Școală Cihei

Cihei

Oradea-Cihei

Nu

Da

4

Da

99.

Cămin Cultural

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

100.

Cihei nr. 57

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

101.

Strada din Deal

Cihei

Oradea-Cihei

Da

1

1

102.

Cihei nr.95

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

103.

Căminul Cultural

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

104.

Școala Cihei

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

105.

Cihei nr. 263

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

106.

Cihei nr. 249

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

107.

Electrica

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

108.

Str. Ciheiului nr. 56

Cihei

Oradea-Cihei

1

1

Anexa 1 la HCL.


Anexa 2.1.3 la Contractul de delegare

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE LA NIVELUL A.D.I. TRANSREGIO

Linia Numar statii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

10

13 (16) Statii /dus;

13 (15) statii/întors;

15,5 km (17,7 km)

Dus: Str. Seleusului - Calea Averescu - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - str. Independenței - str. T. Vladimirescu - str. Lapusului -str. Meșteșugarilor - str. Barcăului - str. Greierului - P-ța Devei - str. Hațegului - str. Ep I. Darabant - str. Mâgheranului - str. Belșugului - str. H. Ibsen ( sens giratoriu);

întors: str. H. Ibsen - str. O. Densușianu - Ep. I. Darabant - str. Hategului - P-ța Devei - str. Greierului -str. Barcaului - str. Meșteșugarilor - str. Lapusului -str.Oneștilor-str. Ștefan Octavian Iosif -Bdul. Decebal-str. Iuliu Maniu-str. Traian Moșoiu-Piața 1 Decembrie-str. Dimitrie Cantemir-str.Muntele Găina-str. Războieni-str.Seleușului.

55-100 locuri/unitate de transport

5:00

-6:00

6:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-15:30

15:30

-17:00

17:00

-22:10

Prima în cursă de la Complex Seleușului

Ultima de la Complex Seleușului în cursă/garaj

30’

30’

60’

30’

30’

60’

5:00

22:10/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

30’

30’

30’

30’

30’

60’

5:00

22:10/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:27- 6:27*

6:27-21:00

Prima în cursă de la Densușianu

Ultima de la Complex Seleușului în cursă/garaj

60’

60’

5:27S

6:27D

21:00/21:25

*În zilele de duminică nu se circulă în intervalul 5:27-6:27

11

13 statii /dus;

11 statii/ întors;

14,50 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti -str. Muzeului-str. Șirul Canonicilor-str. Berzei- bdul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Vamii - Gara Episcopia;

Intors: Gara Episcopia - str. Vamii - str. Matei Corvin -bdul. Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrală;

100 -150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

4:30

-5:30

5:30

-7:30

7:30

-12:30

12:30

-17:30

17:30

-21:30

21:30

-22:50

Prima în cursă de la Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

30’

20’

30’

20’

30’

40’

4:30

22:50/23:28

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

4:30 - 21:30

21:30- 22:50

4:30

22:50/23:28

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:30 - 21:00

30’

5:30

21:00/21:48

12

 • 20 statii / cursa completă: Kaufland-Piața Unirii-Kaufland

12,80 km

12 Economic

 • 21 statii / cursa completă: Kaufland-Colegiul Economic-

Kaufland 13,90 km

12 Parc Industrial 2

25 statii / cursa completă: Kaufland-Clegiul Economic-Kaufland-EBPO 1-

Kaufland

Dus: str. Nufărului (Kaufland) - str. Morii - str. Bumbacului -str. Ion Bradu-str. lancu de Hunedoara-str. Depozitului - str. Iancu de Hunedoara-str. Bumbaculu i- Piața Nucetului - str. Eforie - Str. Velența - str. Seleusului - str. Razboieni - str. Muntele Găina -str. D. Cantemir - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - Independenței - P-ța Unirii

Intors: P-ța Unirii - str. Avram Iancu - str. Sucevei -Calea Matei Basarab - str. Sucevei - str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Gh. Costaforu - str. D. Cantemir -str. Muntele Gaina - str. Războieni - str. Seleusului -str. Velența - str. Eforie - Piața Nucetului - str. Bumbacului - str.Ion Bradu - str. Iancu de Hunedoara-str. Depozitului - str. Iancu de Hunedoara-str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufarului - str. Ogorului -str. Nufărului (Kaufland) - str. Ogorului (Eurobusiness Parc Oradea 1) - str. Nufărului (Kaufland).

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare

Numarul de mij

a curselor în zilele 1-5 în perioada anului scolar

oace de transport in zilele 1-5: 8

Plecari de la capetele de traseu

5:03

-7:02

7:02

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-15:10

15:16

-16:15

16:15

-18:00

18:00

-22:30

Prima în cursă de la Kaufland

Ultima de la Kaufland în cursă/garaj

10’

9’/8’

20’

10’

9715710’

15’/25’/20’

30’/20’/ 40’/30’

5:03

22:30/23:16

Nr. total curse/ZLS = 73; Nr. curse la Colegiul Economic = 37/ZLS; Nr. curse la Parc ind. 1 = 3/ZLS

Intervalul de succedare a curselor vacantelor Numarul de mijloace de trans

in zilele 1-5 in perioada

port in zilele 1-5: 7

5:03

-8:20

8:20

-12:20

12:20

-16:10

16:10

-18:00

18:00

-22:30

5:03

22:30/23:16

11715’

20’

17712711’

15’/20’

20’/30’/40’

Nr. total curse/ZLV = 65; Nr. curse la Colegiul Economic = 0/ZLV; Nr. curse la Parc ind. 2 = 3/ZLS

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:55-06:43

07:30- 15:20

16:00 - 21:30

25’

30740730’

30’

5:55

21:30/22:16

Nr. total curse/ZN =31,5 S/30 D; Nr. curse la Colegiul Economic = 0/ZN; Nr. curse la Parc ind. 2 =

24,80 km


| 2/sâmbăta

13

17 (21) statii / cursa completă;

9,6 (12,8) km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Gh. Doja 190- str. Louis Pasteur - str. Gen Magheru

 • - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu

 • - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru - str. Louis Pasteur - str. Gh. Doja 190 - (str. Gh. Doja 228)

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:00

16:00

-22:30

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța Cetății în cursă/garaj

20’

40’

20’

40’

5:00

22:15/22:46

Numărul de curse prelungite la Gh. Doja nr.228: 2 curse în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

20’

40’

20’

40’

5:00

22:15/22:46

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

06:00-09:30

09:30- 17:00

17:00 - 21:30

40’

40’

40’

6:00

21:15/21:46

14

24 statii / cursă completă;

12,3 km

14 Macon 28 statii / cursă completă;

13,90 km

14 Parc

Industrial

2 28/32 statii / cursă completă

16,1 km/17,7 km

Dus: str. Universității - Calea Armatei Romane - Avram lancu - str. Parcului -str. Independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Alexandru Cazaban -str. Ovid Densușianu - str. Podului - str. Uzinelor;

Intors: str. Uzinelor - str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. T. Vladimirescu - P-ța Unirii - str. Avram Iancu - Calea Armatei Romane - str. Universității; - str. Ogorului (sens giratoriu cu str. Anghel Saligny-Universitătii

55 - 150 locuri/unitat e de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 11

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-5:36

5:36

-8:00

8:00

-13:12

13:12

-16:00

16:00

-19:00

19:00

-22:30

Prima în cursă de la C.

Rulikowski/ Biserica Baptistă/ Macon

Ultima în cursă de la C.

Rulikowski/ Macon/ Biserica Baptistă/

9’

8710712’

10’/12’/14’

8710712’

12’

9713715’720’

5:00/ 6:08

22:30/22:13/

23:00/23:22G

99,5 total curse/ZLS; 17 curse/ZLS la Macon; 8 curse/ZLS la Parcul industrial 2

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8

5:00

-5:25

5:25

-8:00

8:00

-13:00

13:00 -16:00

16:00

-17:00

17:00

-19:00

19:00

-22:30

5:00/ 6:08

22:30/22:14/

23:00/23:22G

7’/9’

8712713714’/

13715717’

8’/10’/12’/14’

14’/16’

10’/15’/20’

13’/15’/17’

82 total curse/ZLV; 17 curse/ZLS la Macon; 8 curse/ZLS la Parcul industrial 2

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

5:20-800

8:00-12:40

12:40-18:00

18:00:21:55

15720725730’

20’

15720725'

25730’

5:20/ 5:58

21:55/22:24/

22:28/22:52G

46,5 total curse/sâmbăta;   46 total curse/duminica;   10 curse/numai sâmbăta la Macon;

3 curse/numai sâmbăta la Parc. ind. 2

15

14 statii /dus; 14 statii/ întors; 14,70 km

Dus: P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu -Calea Clujului - str. Seleușului - str. Dragoș Vodă - Podul Constantin Prezan- str. Făcliei - str. Podgoria;

Intors: str. Podgoria - str. Făcliei - Podul Constantin Prezan - str. Dragoș Vodă - str. Mareșal Averescu - P-ța Emanuil Gojdu - str. D. Cantemir - str. M.Kogălniceanu ;

55 - 100 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

5:28

-7:28

7:28

-12:28

/ 16:28

-20:28

12:28

-

13:28 /

15:28

-

16:28

13:28

-15:28

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța 1 Cetății în cursă/garaj

65’/55’

120’

60’

65’/55’

5:00

20:28/21:22

11 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

5:28 6:33 7:28 12:28 14:33

7:28

-9:28

9:28

-12:28

16:28

-20:28

5:28

20:28/21:22

câte o cursă

120’

-

120’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

Se execută 6 curse pe zi cu plecare din stația Piața Cetății la: 6:33      14:33

7:28      18:28

12:28     20:28

6:33

20:28/21:22

16

18 statii / cursa completă - str. Calea Clujului nr. 207;

10,30 km

(16CT*)

26 statii / cursa completă -str.G.Bacaloglu;

13,90 km)

(16CT**)

28 statii / cursa completă -str.G. Bacaloglu cu traseu pe str. Ogorului;

15,5 km)

Traseu cu un singur cap linie:

(Cartierul Tineretului - str. G. Bacaloglu -str. Ogorului) - Calea Clujului - str. Dragoș Vodă -Calea Maresal Averescu - P-ta Emanuil Gojdu - str. D. Cantemir - str. M. Kogălniceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - Piața Emanuil Gojdu - Calea Clujului - str. Seleușului - str. Dragoș Vodă - Clujului - (str. Ogorului - str. G. Bacaloglu - Cartierul Tineretului).

Traseul este prelungit :

 • -    până la Cartierul Tineretului * .

 • -    până la Cartierul Tineretului cu

traseul       efectuat pe str.

Ogorului)**.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

5:00***

-

6:23

6:23

-

7:23

7:23

-

7:55

7:55

-

8:33

8:33-12:33

17:13-23:03

12:33

-

17:13

Prima în cursă de la Piata Cetății

Ultima de la

Piata 1 Cetății în cursă/garaj

107187107877714713'

10'

8'

14'/4'/10'

20''

10'

5:00

22:33 23:03G

75,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 11 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacanțelor Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 4

4:53****

-

6:47

6:47

-

8:13

8:13 - 13:13

18:13-23:03

13:13

-

15:39

15:39

-

22:50

1271573712715713716'

147137147

18'

20'

10'/18'/ 15'/9'/16'/ 15713714’

16'/15'/17'/

16'/17'20'/

15'/18'

4:53

22:33 23:03G

64,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 9 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport : 3

5:35

-

6:13

6:13 - 8:13 18:53-20:53

8:13

-

18:53

20:53

-

22:23

5:35

21:38/22:23

38'

40'

40'

45'

37,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 6 curse*

* Din cursele cu traseu prelungit până în Cartierul Tineretului 4 curse/zi lucrătoare vor avea traseul deviat la stația Ogorului nr. 3, iar sâmbăta 2 curse/zi.

*** intră pe traseu la ora 4:57 din stația Clujului nr. 207.

**** intră pe traseu la ora 4:52 di stația Clujului nr. 207.

17

14 statii /dus; 14 statii/ întors;

18,70 km

Dus: Traseu cu un singur cap linie:

Calea Borșului (Kaufland) - bd. Dacia - bd. Republicii -str. Gen. Magheru - Calea Clujului - str. Seleușului - str. Războieni - Căii Ferate - str. Peței - str. Depozitului -str. Peței - str. Războieni - str. Muntele Găina - str. D. Cantemir - Piața Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru -str. Republicii - Piața București - str. Muzeului - bd. Dacia - str. Războieni - Calea Borșului (Kaufland).

100 - 150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-8:00

8:00

-12:00

12:12

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-22:10

Prima în cursă de la Gara Oradea Est

Ultima de la Gara Oradea Est în cursă/garaj

12710712’

30’

12’

20’

30’/40’

5:00

22:10/23:01G

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

5:00

-8:00

8:00

-13:00

13:00

-16:00

16:00

-21:30

21:30

-22:10

5:00

22:10/23:01G

15’

30’

15’

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:20

-6:30

6:30

-21:30

35’

30’

5:20

21:30/22:21G

18

13 statii /dus; 11 statii/ intors;

13,60 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti -str. Muzeului-str. Șirul Canonicilor-str. Berzei- b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. I. Bogdan - str. Bihorului - str. Izvorului;

Intors: str. Izvorului - str. Bihorului - str. I. Bogdan - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti -Gara Centrală;

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:50

-8:30

8:30

-12:30

12:30

-18:30

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

45’/42’/73’

-

60’

5:50

18:30/19:19

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

8:00

-

9:00

-

14:00*

-

8:00

16:00/16:44

9:00

14:00

16:00

1

60’

-

60’

*Cursa cu plecare de la ora 14 :00 din statia Gara Centrală nu se execută în zilele de duminică și sărbători legale

19

12 statii / cursa completă;

12 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului nr. 87A - str. Calea Aradului nr.62-str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - str. C. Coposu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului nr. 87A - Calea Aradului nr.62.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6** Numărul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:40*

-9:00

9:00

-20:00

20:40

-

21:25

21:25

-

22:25

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Calea Aradului 62 în cursă/garaj

40’/50’

30’

45’

60’

06:40

22:25/22:57

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7*** Numarul de mijloace de transport in ziua 7: 2

40’/50’

30’

45’

60’

06:40

22:25/22:57

*Intră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5 :42.

**Cursele cu plecare la orele 6:40, 21:25 și 22:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

*** Cursele cu plecare la orele 6:40,19:30,20:00, 20:40,21:25 și 22:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

20

20 statii / cursa completă;

16,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Dus:str. Ogorului- Calea Aradului -bdul. Decebal -str. luliu Maniu - str. Traian Moșoiu - P-ța Cetății -str. D. Cantemir-str. M-tele Găina - str. Războieni str. Seleușului -str. Velența - str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufărului - str. D. Cantemir - P-ța Cetății -Piața Emanuil Gojdu - str. Independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului-str. Ogorului .

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:50*

-9:10

9:10

-

11:45

11:45

-

13:10

13:10

-

15:20

15:20

-

17:55

17:55

-

20:20

20:20

-

22:30

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima de la Calea Aradului în cursa/garaj

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60’

6:50

22:30/22:54

*Se intră pe traseu din stația Morii la ora 5:30

21/R

14 statii / cursa completă;

12,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - str. Ștefan cel Mare - str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. Oneștilor - Calea Aradului

55 -100 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

7:50

-10:15

12:45

-17:10

17:10

-19:40

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea Aradului în cursa

145’

90’

150’

7:50

20:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

145’

90’

150’

7:50

20:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

145’

90’

150’

7:50

20:14

21/N

14 statii / cursa completă;

12,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. O. Densușianu - str. Podului - str. Ștefan cel Mare - str. Transilvaniei - b-dul Dacia - b-dul Decebal - Calea Aradului

55 -100 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:10

-7:07

7:07

-8:30

8:30

-11:00

13:25

-16:25

16:25

-21:25

21:25

-22:20

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea Aradului în cursa/garaj

60’

83’

150’

90’

150’

60’

5:20

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

60’

83’

150’

90’

150’

60’

5:20

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

60’

83’

150’

90’

150’

60’

5:20

22:20/22:47

22

11 statii /dus;

9 statii/ întors;

14,90 km.

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - str. Muzeului - Iodul Dacia - str. Transilvaniei - b-dul Stefan Cel Mare -str. Matei Corvin - str. Suișului;

Intors: str. Suișului - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:30

-7:30

7:30

-9:45

9:45

-21:45

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

60’

75’

60’

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și în zilele de sărbătoare legală

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

06:30

-8:45

8:45

-21:45

6:30

21:45/22:39

75’

60’

23

15 statii /cursa completă;

12,9 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului nr. 87A - str. Calea Aradului nr.62- str. Vlădeasa - str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. D. Cantemir - P-ta Cetății - P-ța Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie -str. Independenței - str. T. Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Vlădeasa - str. Calea Aradului nr. 87A - Calea Aradului nr.62.

55 - 100 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6** Numarul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

Plecari de la capetele de traseu

08:00*

-09:15

09:15

-20:45

20:45

-21:25

21:25

-22:23

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Piața Cetății în cursă/ garaj

75’

30’

40’

60’

8:00

22:41

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7*** Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

08:00

-09:15

09:45

-20:45

20:45

-21:25

21:25

-22:23

75’

30’

40’

60’

8:00

22:41

*Intră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5 :42.

**Cursele cu plecare la orele 20:445, 21:25 și 22:23 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

*** Cursele cu plecare la orele 20:15, 20:45,21:25 și 22:253 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

25

9 statii /dus;

7 statii/ întors;

11,1 km.

Dus: D. Cantemir (P-ta Cetății) - str. Gh. Costa Foru -P-ta 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. Dimitrie Cantemir - str. Nufărului - str. Nojoridului - Str. Rapsodiei - pasaj suprateran - str. Nojoridului - Ep. Vasile Hossu - str. Hack Halasi Gyula;

Intors: Hack Halasi Gyula - Ep. Vasile Hossu - str. Nojoridului - Pasaj suprateran - str. Rapsodiei - str. Nufărului - str. D. Cantemir (P-ța Cetății)

16 - 22 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

7:30 - 8:17*

13:20 - 17:27**

Prima în cursă de la Str. Daliei1/ PiațaCetății

Ultima în cursă de la Str. Daliei 1/ Piața Cetății

47’

40745730785742’

7:13/7:30

-13:43/13:20

8:00/8:17G

-17:10/17:27G

7 cuse pe zi

* Intră în cursă la 7:00 din stația Nojoridului nr. 19/C ** intră în cursă la 13:17 din stația Piața Cetății G-pleacă spre garaj

26

9 (11) statii /dus;

9 (11) statii/ întors;

11,20 (13,30) km.

Dus : B-dul Dacia - Calea Borșului - str. Str. Eugeniu Carada - Str. Petre P. Carp - (Str. Ion Mihalache) Intors: -(Str. Ion Mihalach) - Str. Petre P. Carp - Str. Eugeniu Carada - Calea Borșului - b-dul Dacia

22 - 150 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanțelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:27

-7:11

7:11

-8:15

8:15

-13:27

13:27

-17:20

17:20

-21:30

21:30

-22:00

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

157207

15’/18

19’/20/ 25’

-

187197

26’/30’

-

16’/14’

5:27

22:00/22:33

27

12 (15) statii /dus;

12 (14) statii/ întors;

13,80 (17,50) km.

Dus : B-dul Dacia - Calea Borșului - str. N. Filipescu - str. Gh. Mârdârescu - Str. Petre P. Carp - ( Str. Ion Mihalache - N. Filippescu -Eberspaecher);

Intors: -( N. Filippescu - Eberspaecher - Str. Ion Mihalache) - Str. Petre P. Carp - Str. Gh.

Mârdârescu - str. N. Filipescu - Calea Borșului - b-dul Dacia;

22 - 150 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

5:12

-8:30

8:30

-13:16

13:16

-16:50

16:50

-17:20

17:20

-21:20

21:20

-22:10

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

12726720’/

16’

18715725’

-

8’/30’/18’/

20’/25’/35’

-

-

20’/30’

5:12

22:10/22:51

Intervalul de succedare a curselor in zilua 6 Numarul de mijloace de transport in zilua 6: 3

5:28

-8:00

8:00

-13:20

13:20

-16:00

16:00

-21:30

21:30

-22:10

5:28

22:10/22:39

127257

20’/15’

-

20722718’

-

20’

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

5:28

-6:45

6:45

-13:40

13:40

-

14:30

14:30

-

21:30

21:30

-

22:10

42’/35’

-

50’

-

40’

5:28

22:10/22:39

Programul Liniei 28 este valabil în perioada 25 martie 2018 - 27 octombrie 2018

28

Traseu cu un singur cap linie:

16-55 locuri/ unitate de

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

10 stații cursă completă: 12,9 km.

transport

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea

Ultima de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea în cursă/în garaj

Calea Aradului - bdul.

luni

marți

miercuri

joi

vineri

sâmbătă

duminică

Decebal - str. luliu Maniu-str. Traian Moșoiu - P-ța 1 Decembrie - str. lndependenței - Piața Emanuil Gojdu - Piața 1

E. Gojdu

OradeaAeroportul

E. Gojdu

OradeaAeroportul

E. Gojdu

OradeaAeroportul

E. Gojdu

OradeaAeroportul

E. Gojdu

OradeaAeroportul

E. Gojdu

OradeaAeroportul

E. Gojdu

OradeaAeroportul

6:30

7:15

6 :30

7 :15

6 :30

7 :15

6 :30

7 :15

6 :30

7 :15

6 :30

7 :15

9 :43

10 :55

Conform orar zilnic

Conform orar zilnic

Decembrie- str.

7:35

8:50

7 :38

8 :50

7 :35

8 :35

7 :38

8 :50

7 :38

8 :50

15 :03

16 :15

11 :38

12 :30

Independenței - str.

9:43

10:20

10 :58

12 :10

8 :38

9 :50

10 :58

12 :10

12 :48

14 :00

19 :48

21 :00

15 :13

16 :20

Tudor Vladimirescu- bdul.

15:00

15:20

15 :00

15 :20

9 :58

11 :10

13 :58

15 :05

14 :30

15 :20

20 :23

21 :35

19 :03

20 :15

Decebal- Calea Aradului.

17:58

19:05

19 :03

20 :15

13 :58

14 :45

19 :03

20 :15

19 :03

20 :15

22 :03

23 :15

19:03

20:15

20 :18

21 :30

15 :05

15 :25

19 :43

20 :50

19:43

20:50

19 :03

20 :15

19 :43

20 :50

30

20 stații cursă completă:

15,3 km

30 Parc

Industrial 2

24 statii cursă

15,7 km/14,4 km

Traseu cu un singur cap linie:

str. Ogorului - Universității - Calea Armatei Române - Avram lancu - Traian Moșoiu - P-ta 1 Decembrie -Piața Emanuil Gojdu - General Magheru -Republicii - P-ța București - Ștefan cel Mare -str. Transilvaniei - b-dul Dacia - Ovidiu Densușianu -str. Cazaban - str. Tudor Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului - str. Ogorului .

22 - 150 locuri/ unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-6: 3

Plecari de la capetele de traseu

4:54

-8:50

8:50

-12:50

12:50

-14:20

14:20

-19:20

19:20

-22:10

Prima în cursă de la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația EBPO 1 în cursă/în garaj

607197417120'

60'

3'/76'/11'

60'

94'/29'/49'

4:54

22:10/22:55 G

19 total curse/zi luni; 20 total curse/zi marți-vineri; 15 total curse/zi sâmbăta; 14 curse/zi la Leroy Merlin;

5 curse/zi lunia la Parc ind. 2; 6 curse/zi marți-vineri la Parc ind. 2; 1 cursă/zi sâmbăta la Parc ind. 2

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

Plecari de la capetele de traseu

7:55

-12:50

12:50

-14:20

14:20

-20:20

Prima în cursă de la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația Leroy Merlin în cursă/ în garaj

60'

90'

60'

7:55

20:20/21:05 G

31 expres

17 statii

Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Bumbacului-Morii-Nufărului-

D.Cantemir-Ștefan Zweig-Lugojului-Sextil

Pușcariu-Piața 22 Decembrie-Horea-Sucevei-Decebal-Calea Aradului-Oneștilor-

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Bumbacului

Ultima de la stația Eurobusiness

/d 14 s înt 33,4


us;

statii/

ors;

1 km.
Traseu cu un singur cap linie:
CazabaDZttLDSbrrdBumtnacljlac-iaioCi^-Nbijfăt^șuikji-

Nicola e[FCpKrtemGȘtefMărdMe3cJJJPSfeetil

Carp-

ÎNToR^oNOxilRegaipeăcyrai-UWiVialsicăieCalea

Petre


oPușCariacRețaiCOiaeeCeimbtieuHorea-


CArpnalh®IR0imâăeSCJc4NrcOalEiul. Decebal-,-Fi l ipescCdila^rB(iJlțuikO^șlti)to^UaZarJan-3DazabaDe0SuEEȘ^ii^-b^daie^âcA^adU0JiebdBorșului-„□ecebaNiSalee Mep^Sâe6@ee:®■SJecpvEJlgeniu ‘HoTec-Pîaț<ai22 Decembrie-Sextil Pușcariu-


D.Cantemir-Nufărului-Constantin Noica-Bumbacului.Bumbacului


Eurobusiness Parc 1111 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness 11


15 statii /du s;


ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșului-Densuțianu-, Cazaban-Oneștil or-14 statTii/raseuC calueaunArsaidnugluri-bcdaupl.liDneiec:ebal-Calea Matei întn sDUS :MareșarAverescu - General Magneru


întors;DUS :

31,7 krrr.Repu

32


expres

15


statii

/dus;

statii/ tors;


14 în

27,3 km.


Transil

Nicol

Carp

ÎNTORS : Nicolae Filipescu-Ion Mihalache-Petre Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae Filipescu-Calea Borșului-bd. Dacia-Transilvaniei- Ștefan cel Mare - Piața Bucu

Piața Emanuil Gojdu- Calea Clujului-Seleușului- Mareșal Averescu.


la

-I<


ța -ir-


22


fiaeacupescu.


rești-Republicii- General Magheru


22-150 locuri/unitate de transport22-150 locuri/unitate de transport


Intervalul d00succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului scolar și în perioada vacanței

Nlimarul de mijloace de transport in zilele l-T8::!5


ORALUL) CURSELOR LA PLECAREA DIN1 STAȚIE


21:00


22:15


BumbaculuiEurobusiness Parc 3


Plecari de la capetele de traseu


Prima în cursă de la stația5:00 Bumbacului


Ultima de la

stați 022:15/22:53 Eurobusiness

Parc 3 în cursă/în garaj

de la


stația


Eurobusiness

Parc 3Intervalul de succedare06a curselor in zilele 1-5:06 perioada vacanț ~             Numaru3 6*e mijloace de transp


5 in perioada6a1ului scolar și în ței                         :

ort in zilele 1ț7 :-|%               ~


ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIlN7 STAȚIE

22 :15


21:06


Plecări de la capetele de traseu


5:06


22:15/22:52BumbaculuiEurobusiness Parc 11

*Cursa cu plecare la ora 7:36 din stația Bumbacului nu circulă în zilele sărbători legale.-----------

*Curssa cu plecare la ora 17


de sâmbătă, duminică și10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.


7:15


8 :10


13:15


21:15


14 :20


22 :10


5:15


22:10/22:41


34 expres

16 statii /dus;

16 statii/ întors;

30,9 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS : Calea Clujului-Dragoș Vodă-Grădinarilor-Clujului-Seleușului-Războieni-Muntele Găina-Dimitrie Cantemir-Piața Emanuil Gojdu-General Magheru-Republicii-Piața București (sens giratoriu cu str. Berzei) Muzeului-bdul. Dacia- Calea Borșului-Nicolae Filipescu - Petre Carp-Eugeniu Carada.

ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșului-bdul. Dacia-Eroul Necunoscut-Olimpiadei-Berzei-Piața București- Muzeului-Parcul Petofi Sandor-Republicii-General Magheru-Piața Emanuil Gojdu-Dimitrie Cantemir-Muntele Găina-Războieni-Seleușului-Dragoș Vodă-Calea Clujului.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația George Bacalogu

Ultima de la stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness Parc 3

George Bacalogu

Eurobusiness Parc 3

5:01

7:31*

13:01

21:01

6 :15

14 :15

17 :10*

22 :15

5:01

22:15/22:57

*Cursa cu plecare la ora 7:31 din stația George Bacalogu nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

*Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

35 expres

11 statii /dus;

11 statii/ întors;

18 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Matei Corvin- Ștefan cel Mare-Transilvaniei- bdul. Dacia- Calea Borșului-Nicolae Filipescu - Petre Carp-Eugeniu Carada

ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșului-bdul. Dacia-Transilvaniei-Ștefan cel Mare- Matei Corvin

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Suișului

Ultima de la stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness Parc 3

George Bacalogu

Eurobusiness Parc 3

5:21

7:51*

13:21

21:21

6 :15

14 :15

17 :10*

22 :15

5:21

22:15/22:57

*Cursa cu plecare la ora 7:51 din stația Suișului nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

*Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

C100

2 statii /dus;

2 statii/ întors;

2,3 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Islazului (stație Izlazului) - str. Universității - - str. Ogorului (stație Piața 100)- sens giratoriu Ogorului/Universității - str. Ogorului - str. Izlazului (stație Izlazului).

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7: 3

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Islazului

Ultima de la stația Piața C100 în cursă/în garaj de la stația Islazului

Islazului (plecare)

Piața C100 (plecare)

8:00

8:10

8 :20

8:30

8:40

8 :50

8:06

8:16

8 :26

8:36

8:46

8 :56

8:00

14:06/14:12

9:00

9:10

9 :20

9:30

9:40

9 :50

9:06

9:16

9 :26

9:36

9:46

9 :56

10:00

10:10

10 :20

10:30

10:40

10 :50

10:06

10:16

10 :26

10:36

10:46

10 :56

11:00

11:10

11 :20

11:30

11:40

11 :50

11:00

11:16

11 :26

11:36

11:46

11 :56

12:00

12:10

12 :20

12:30

12:40

12 :50

12:06

12:16

12 :26

12:36

12:46

12 :56

13:00

13:10

13 :20

13:30

13:40

13 :50

13:00

13:16

13 :26

13:36

13:46

13 :56

14:00

14:06

Traseul Oradea City Tour

11 statii / cursă; 12,7 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Piața    1 Decembrie-Parc 1

Decembrie-Piața ! Decembrie-Piața Emanuil Gojdu-Aleea Ștrandului-Codrilor-Ecaterina Teodoroiu-Louis Pasteur-Republicii-Muzeului-Șirul Canonicilor-Berzei-Piața București-Muzeului-Piața Creangă-Roman Ciorogariu-Parcul Traian-Andrei Șaguna-Libertății-Iosif Vulcan-Piața Ferdinand-Piața Unirii-Avram Iancu-Sucevei-Calea Matei Basarab-Sucevei-Mihai    Viteazul-Piața    1

Decembrie-Piața Emanuil Gojdu-Piața 1 decembrie

33 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și în zilele 1-7 în perioada vacanțelor de vară

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7, respectiv 1-7: 1

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu

Ultima de la stația Șirul Canonicilor în cursă/în garaj de la stația Emanuil Gojdu

Emaunil Gojdu (plecare)

Șirul Canonicilor (plecare)

10

11

12

13

14

15

16

17

00

00

00

00

00

00

00

00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

18

18

18

18

18

18

10:00

17:18/17:45

Oradea

-

Băile

Felix

Linia 511

9 stații dus/

9 stații întors

12,70 km

(18,1 km*)

Dus: str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN       76)-Calea

Beiușului (DN 76) .

Intors: str. Primăverii-str. Victoria- bdul. Băile Felix(DN 76)-DN 76-str.Nufărului.

22-100 de locuri

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală sau vacanță în perioada

Numarul de mijloace de transport : 2

Plecari de la capetele de traseu

4:45

5:30

6:00

22:10*

6:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:00

16:00

-20:00

20:00

-21:20

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

40’

04:45

22:10/22:53

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30- 20:00

20:00-21:20

22:10*

05:30

22:10/22:53

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30

-8:00

8:00

-20:00

20:00

-

22:00**

22:40**

5:30

22:40**/23:16

30’

20’

30’

* Cursa se va efectua pe traseul Autogara Nufărul-Pădurea Felix-Băile 1 Mai- Biserica Rontău- Autogra Nufărul. Lungime traseu 18,1 km.

**Circulă la Băile 1 Mai prin Băile Felix

Oradea

-

Băile 1 Mai - Rontău

Linia 512

8 stații dus 12 stații întors

10,80 km/ 23,8 km/ 15,5 km/ 13,1 km

Dus: str. Nufărul-DN 76- bdul. Băile Felix (DN 76) -Rontău - Băile 1 Mai

Intors: Rontău-

Băile 1 Mai - bdul.

Băile Felix(DN 76)-

DN 76     -

str.Nufărului.

22-100 de locuri

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală Numarul de mijloace de transport : 2

Plecari de la capetele de traseu

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:10

7:45

-10:15

/ 10:45

-11:45

12:10*

-15:50

16:15

-20:15

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

15’

20’

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu vacanță Numarul de mijloace de transport : 2

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:50

8:15

-11:45

12:10

-15:50

16:15

-20:15

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport: 2

5:45                       17:10                 17:45

-                                               -                                      -

16:45                      17:45                 20:15

05:45

20:15/20:47

30’

35’

30’

*La cursele cu plecare la ora 12:35 și la ora 14:05 din Băile 1 Mai autobuzul va intra în cartierul ANL până la biserică pentru transportul elevilor de la școala din Sînmartin, continuând apoi deplasarea spre Autogara Nufărul.

După ora 20:15 se execută cursele combinate Băile Felix-Băile 1 Mai.

Oradea-Cordău Linia 513

10 stații dus

5 stații întors

20,2 km

(24,8 km****)

Dus: str. Nufărul (cap de linie) -Sânmartin - Băile Felix - Cordău;

Intors: Cordău - Băile Felix - Sânmartin

- Nufărul;

****Ultima cursă de la ora 22:45:

str. Nufărul (autogară)- Cihei -Sânmartin - Băile Felix - Cordău - Băile Felix - Sînmartin - str. Nufărul (autogară);

22- 100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

04:25*

-07:30

07:30

-12:30

14:10**

-17:30

20:00

-22:45

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

55’/60’

300’

50760790’

165’

4:25

22:45***723:29

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:30

20:00/20:49

5:30***

-12:30

12:30

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-20:00

150’/270’

210’

60’

240’

*Cursele cu plecare la ora 6:00, 7:00 și 8:00 din localitatea Cordău, la întoarcere vor circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**Cursa cu plecare la ora 14:10 din Autogara Nufărul se execută numai în zilele lucrătoare cu școală.

***Cursa cu plecare la ora 6 din localitatea Cordău, la întoarcere, va circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in


Oradea-

Cihei

Linia 531

9 statii dus;

8 s-Oradea


Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Cihei (str. Principală - Str. din Deal - st’. Principală:);


perioada anului scolar și în perioada vacanței


Zilele în


Intors: C


***Ultima


Nufărul


11,9 km -       [

(24,8 km***)

Betfia (

Linia 514

10 stați dus;

9 stații întors;


Linie/lunc2<m km e


Oradea


Băile Felix


Linia 511


hei - Nufărul;

cursă de la ora 22:45: str.Sânmartin EJaBăile' Felix - Coadău

Băile Felix(autogară


Intors: Betfia - Haieu


(Strada Mare) - Băile 1

Mai - Sînmartin -


Nufărul;Stații


22-100


transport


22-100 locuri/unitate de transport


Capaci


Dus: str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN 76)-Calea Beiușului (DN 76) .


Intors: str. Primăverii-str. Victoria- bdul. Băile Felix (DN 76)-DN 76-str.Nufărului.


 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Cartierul ANL

3.Stație Facultativă

 • 4. Școală Sînmartin

 • 5. Sînmartin Parc

 • 6. Intrare Stațiune

 • 7. Hoteluri Băile Felix

 • 8. Spitalul Clinic

 • 9. Strada Primăverii

 • 10. Centru Băile Felix

 • 11. Pădurea Felix

 • 12. Gara Băile Felix

 • 13. Ștrandul Apollo


Plecari de la capetele de traseu

cărtNu^mijloace de

Prima în cursă de la

Autogara Nufărul

Plecar5i :d4e5 la capetele de22t:r4a5s*e*u*/23:00


05:45*


ul de su&iâare a cu


Interval perioada anuluggc olar și în'

Numar


tate
120cape1ele decteaseu


transport/plecări de

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj


rselor i^fele 1-5 per1io5a0d’/a70va5c0’anței


in


22:45


135’


iLwnteiriutîfiWîfisu^ya.tRLprerisLwrzj.e'o^tiireîriș^șiiMi

»■ n ■ ■ e B'<« i u i a? wiutw [• nw.yriisi iqb u ^z i e          ■ i ■ —i


zilele d 04:Numarul de mijloaci


ilele de sărbăto :e2d'e0trans pori


-    08:00**

06:30 08:00


12:45


60’/70’ 285’


16:30


120’


Ultima de la Autogara Nufărul'Betfia 111 în cursă/garaj


.         ’ Prima in

tTn'^ele 6 șr?’să de la — ----16. Autogara-


ri legal


12:45 22:45


16:45 135’/75’ 140’


16:45u ogara Nufărul/Betfia

-

20:15 111


21(4:20/4:53


8:00


20:15/20:45


22:45/23:11

23:37G


*Se intră în cursă la ora 4:58 dif^S^ția Strada din Deal


Interval ul de succetSee:nt/ăJînieU!fs«' lZi oa 6-78din stația Strada din,Deal. NU circulă în ziua 7 si în sz/neie?dee eCfâătorile legale.

Numarul de mijloace dft^KnSPflririnrZLl^® r6-7 Al^r./= wn î„ t./o/o

22-100 de locuri

5-20^ o sau yâcaDțăSe0a^fectuJ.CiU<Un sin

gu^Wiir

20:00/20:30

Z- ilele în care se cir-culă/in

12:30            tran15s:p00ort/p

tervau de su lecă2r0i:0d0e la c

ccedare curs apetele de tr

;e/nr. mijloacele-------

aseu

160’/270’                150’

90’/210’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală sau vacanță în perioada 6 curse/zi Numarul de mijloace de trSqspoirtst2 spre garaj

Plecari de la capetele de traseu

4:45

6:00

8:00

12:00

16:00

20:00

Prima în cursă de

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

5:30

6:00

22:10*

-8:00

-12:00

-16:00

-20:00

-

21:20

la Autogara Nufărul

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

40’

04:45

22:10/22:53

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30- 20:00

20:00-21:20

22:10*

05:30

22:10/22:53


12,70 km

 • 14. Biserică

 • 15. Școală Sînmartin

 • 16. Stație Facultativă

30’

40’

(18,1 km*)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30

-8:00

8:00

-20:00

20:00

-22:00**

22:40**

5:30

22:40*723:16

30’

20’

30’

* Cursa se va efectua pe traseul Autogara Nufărul-Pădurea Felix-Băile 1 Mai-Biserica Rontău - Autogara Nufărul. Lungime traseu 18,1 km.

**Circulă la Băile 1 Mai prin Băile Felix

Linie/ lungime

Traseu

Stații

Capaci tate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea

-

Băile 1 Mai

-

Rontău

Dus:

str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN 76) -Rontău.- Băile 1 Mai

Intors: Rontău-

Băile 1 Mai -bdul.       Băile

Felix(DN 76)-DN

76             -

str.Nufărului.

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Cartier ANL 3.Sație Facultativă 4.Școală Sînmartin 5.Sînmartin Parc 6.Stație Facultaivă

 • 7. Calea Dealului

 • 8. Rontău ABC

 • 9. Biserica Rontău

 • 10. Rontău ABC

 • 11. Calea Dealului

 • 12. Ștrandul 1 Mai

 • 13. Băile 1 Mai

 • 14. Ștrandul 1 Mai

 • 15. Stație

22-100 de locuri

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală Numarul de mijloace de transport : 2

Plecari de la capetele de traseu

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:10

7:45

-

10:15 /

10:45

-

11:45

12:10*

-15:50

16:15

-

20:15

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

15’

20’

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu vacanță Numarul de mijloace de transport : 2

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:50

8:15

-11:45

12:10

-

15:50

16:15

-

20:15

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

4:47

20:15/20:47

Linie

Traseu

Stații

Capacitate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/ plecări de la capetele de traseu

Oradea-Cordău

Linia 513

20,2 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sânmartin -Băile Felix - Cordău;

Intors: Cordău - Băile

Felix - Sânmartin -

Nufărul;

****Ultima cursă de la

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Sînmartin Parc

 • 3. Hoteluri Băile Felix

 • 4. Aquapark

 • 5. Cuibul de Barză

 • 6. Școala Cordău

22- 100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

04:25*

-

07:30

07:30

-

12:30

14:10**

-

17:30

20:00

-

22:45

Prima în cursă de la A. Nufărul

Ultima de la A. Nufărul în cursă/garaj

55’/60’

300’

50’/60’/90’

165’

4:25

22:45***723:29

(24,8 km****)

ora 22:45:

str. Nufărul (autogară)-Cihei - Sânmartin -Băile Felix - Cordău -Băile Felix - Sînmartin -str. Nufărul (autogară);

 • 7. Cordău nr. 190

 • 8. Cordău 193

 • 9. Cordău 217/A

 • 10. Biserica Ortodoxă

 • 11. Cuibul de Barză

 • 12. Aquapark

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:30

20:00/20:49

5:30***

-12:30

12:30

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-20:00

1507270’

210’

60’

240’

*Cursele cu plecare la ora 6:00, 7:00 și 8:00 din localitatea Cordău, la întoarcere vor circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**Cursa cu plecare la ora 14:10 din Autogara Nufărul se execută numai în zilele lucrătoare cu școală.

***Cursa cu plecare la ora 6 din localitatea Cordău, la întoarcere va circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

13. Piața Băile

Linie

Traseu

Stații

Capacitate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea

-

Cihei Linia 531

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Cihei (str. Principală - Str. din Deal - str. Principală);

Intors: Cihei - Nufărul;

****Ultima cursă de la ora

22:45:      str. Nufărul

(autogară)-       Cihei -

Sânmartin - Băile Felix -

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Str. Ciheiului nr. 55

 • 3. Electrica

 • 4. Cihei nr. 249

 • 5. Cihei nr. 263

 • 6. Școala Cihei

 • 7. Căminul Cultural

 • 8. Cihei nr. 57

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1

Plecari de la capetele de traseu

05:45*

-6:45

12:30

-17:00

20:30

-22:45

Prima în cursă de la A. Nufărul

Ultima de la A.

Nufărul în cursă/garaj

60’

150’/70’50’

135’

5:45

22:45***723:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 și 7 și în zilele de sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6 și 7 : 1

08:00**

12:45

16:45

8:00

20:15/20:45

11,9 km (24,8 km****)

Cordău - Băile Felix -Sînmartin - str. Nufărul (autogară);

 • 9. Strada din Deal

 • 10. Cihei nr. 95

 • 11. Căminul Cultural

 • 12. Școala Cihei

 • 13. Cihei nr. 263

 • 14. Cihei nr. 249

 • 15. Electrica

 • 16. Str. Ciheiului nr. 56

-12:45

-16:45

-20:15

285’

135’/75’

210’

*Se intră în cursă la ora 4:50 din stația Strada din Deal.

**Se întră în cursă la ora 6:00 din stația Strada din Deal. NU circulă în ziua 7 și în zilele de sărbătorile legale.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

Linia Numar statii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea-Borș-Santăul Mare Linia 612 14 statii /dus;

14 statii/întors;

38,2 km

Dus: b-dul. Dacia -Șoseaua Borșului -Sântion-Borș - Santăul Mic - Santăul Mare;

Intors: Santăul Mare -Santăul Mic - Borș -Sântion - Șoseaua Borșului - b-dul. Dacia;

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

4:10

-8:40

9:30

-12:30

13:50

-15:40

16:30

-17:30

19:00

-22:10

Prima în cursă de la Dacia

Ultima de la Bors în cursă/ garaj

70735745’/

46’/56’/50’

60’/120’

45’/65’

60’

90’/40’

4:10

22:30/22:51

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

4:10

-8:40

11:30          15:40          19:00

---

14:35          17:40          22:10

4:10

22:30/22:51

Linia


512Facultativă

 • 16. Biserică

 • 17. Școală Sînmartin

 • 18. Stație FacultativăIntervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numărul de mijloace de transport: 2

5:45

-16:45

17:10

-

17:45

17:45

-

20:15

05:45

20:15/20:47

30’

35’

30’

*La cursele cu plecare la ora 12:35 și la ora 14:05 din Băile 1 Mai autobuzul va intra în cartierul ANL până la biserică pentru transportul elevilor de la școala din Sînmartin, continuând apoi deplasarea spre Autogara Nufărul.

După ora 20:15 se execută cursele combinate Băile Felix-Băile 1 Mai.


70/721

'"";'        60’/125’        50’/70’        907100’

54/74

Intervalul de succedare a curselor in ziua 6 Numărul de mijloace de transport in ziua 6 : 2

5:25

-7:50

13:30

-

16:00

19:00

75770’

60790’

o cursă

5:25

19:49/20:10

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7: 2

8:00

16:00

19:00

8:00

19:49/20:10

câte o cursă