Hotărârea nr. 1032/2019

privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru proiectul “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene - Cultural Innovative Lab – to highligth the cultural heritage of Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru proiectul “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene -Cultural Innovative Lab - to highligth the cultural heritage of Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.454195 din 04.12.2019 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 454199 din 04.12.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferente a Municipiului Oradea pentru proiectul “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene - Cultural Innovative Lab - to highligth the cultural heritage of Oradea”,

Prin implementarea acestui proiect se urmărește crearea unui laborator cultural bazat pe relaționarea membrilor comunității cu scopul cunoașterii, promovării și valorificării elementelor culturale specifice orașului. Pentru desfășurarea activităților din laboratorul cultural se propune reabilitarea spațiului (fostul cinema Oradea) situat în Palatul “Vulturul Negru”, cea mai monumentală realizare arhitectonică din Oradea și din Transilvania în stilul constructiv secession.

Conform ghidului, realizarea proiectului impune stabilirea unor parteneriate, în acest scop se propune participarea în proiect ca și parteneri a următoarelor entități: Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai", Universitatea din Oradea, Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria de Electronică și Software (ARIES), Fundația Comunitară Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.2) lit. b) și e), alin.4) lit.a), alin.9) lit.a) si ale art.139 alin.3) lit.a) și f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se aprobă participarea în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferenă Municipiului Oradea pentru proiectul “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene -Cultural Innovative Lab - to highligth the cultural heritage of Oradea”

ART.2. Se aprobă parteneriatul compus din următorii parteneri pentru proiectul “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Oradene - Cultural Innovative Lab - to highligth the cultural heritage of Oradea”:

 • a.  Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune,

 • b.  Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai",

 • c.  Universitatea din Oradea,

 • d.  Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria de Electronică și Software (ARIES),

 • e.  Fundația Comunitară Oradea.

ART.3. Se aprobă bugetul Municipiului Oradea în cadrul proiectului “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene - Cultural Innovative Lab - to highligth the cultural heritage of Oradea” în sumă totală de 4.632.703,70 Euro (tva inclus), structurat astfel: contribuția proprie a municipiului Oradea (20%) în valoare de 926.540,74 Euro (tva inclus); fonduri nerambursabile FERD (80%) în valoare de 3.706.162,96 Euro (tva inclus).

ART.4. Se asigură resursele financiare necesare implementării proiectului “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene - Cultural Innovative Lab - to highligth the cultural heritage of Oradea”.

ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Primarul Municipiului Oradea

 • -     Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -    Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI)

 • -    Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

 • -    Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" prin grija DMPFI

 • -    Universitatea din Oradea prin grija DMPFI

 • -    Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria de Electronică și Software (ARIES) pring grija DMPFI

 • -    Fundația Comunitară Oradea prin grija DMPFI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1032


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila