Hotărârea nr. 1031/2019

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.458808 din 06.12.2019 și Raportul de specialitate nr.458809 din 06.12.2019 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019

Luând în considerare:

 • -   Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019,

 • -   prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.29,art.36, art.49, art.50 și ale art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și lit. d), alin.(4) lit.a) alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.a) și ale art.291 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexei nr.1 atașate prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă rectificarea:

 • •   Programului - activități de iluminat public, conform anexei nr.3

 • •   Programului - activități de salubritate pe anul 2019 conform anexei nr.3 atașate prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Municipiul Oradea în sumă de 19.000 lei după cum urmează:

 • -  West Fruta sRl: 10.000 lei pentru cheltuielile aferente “Sărbătorilor de iarnă”

 • -  Indeco Soft SRL: 9.000 lei pentru cheltuielile aferente “Sărbătorilor de iarnă”

Art.6. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local în sumă de 12.592,20 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate cu BRD, BCR și Ministerul Finantelor.

Art.7. Se aprobă validarea rectificării bugetului consolidat al Municipiului Oradea și validarea suplimentării creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale conform Dispoziției Primarului nr.3247 din 02.12.2019 privind rectificarea bugetului consolidat al Municipiului Oradea și suplimentarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2019 -2022.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul municipiului Oradea

 • Direcția Economică

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • Direcția de Asistență Sociala Oradea

 • Termoficare Oradea SA

 • Unitățile de învățământ preuniversitar de stat prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1031


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1


la HCL/2019


Rectificare buget local pe anul 201A

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

411,412.73

430,154.12

18,741.3A

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Functionare

940.00

1,100.00

160.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Functionare

189,491.00

196,771.00

7,280.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

Functionare

25,400.00

25,100.00

-300.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

Functionare

39,870.00

42,870.00

3,000.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

Functionare

10,200.00

10,600.00

400.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

Functionare

9,800.00

9,900.00

100.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

Functionare

125.00

115.00

-10.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

Functionare

10,000.00

9,300.00

-700.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

Functionare

1,550.00

1,000.00

-550.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

Functionare

32,850.00

33,600.00

750.00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

Functionare

3,700.00

6,000.00

2,300.00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

Functionare

7,526.00

7,926.00

400.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

Functionare

1,080.00

880.00

-200.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

Functionare

0.00

8.80

8.80

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

Functionare

700.00

500.00

-200.00

Taxe speciale

36.02.06

Functionare

2,200.00

2,000.00

-200.00

Alte venituri -fd iid

36.02.50

Functionare

36,900.00

10,743.09

-26,156.91

Donatii si sponsorizari

37.02.01

Functionare

475.72

494.72

19.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-134,341.61

-93,567.50

40,774.11

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

134,341.61

93,567.50

-40,774.11

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

Dezvoltare

0.00

3.40

3.40

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

Dezvoltare

6,141.59

8,059.41

1,917.82

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Dezvoltare

32,463.42

63,182.70

30,719.28

II

CHELTUIELI

175,741.13

1A4,482.52

18,741.3A

1

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

8,A76.75

8,75A.23

-217.52

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

1,535.00

1,545.00

10.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

3,239.75

3,229.75

-10.00

Dosta, telecomunicatii radio tv

20.01.08

Functionare

815.00

865.00

50.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

102.00

117.00

15.00

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

3,285.00

2,984.48

-300.52

Achizitie masini numarat bancnote Plus P30-3 buc

71.01.03

Dezvoltare

0.00

18.00

18.00

2

Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

00    -12,5A2.2

0.00

-12,592.20

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

12,592.20

0.00

-12,592.20

55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

5,083.00

5,1A8.00

115.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Functionare

93.00

108.00

15.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Functionare

4,990.00

5,090.00

100.00

5

Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala

563.20

563.20

0.00

Cap. 61.02. 03.04 Politia Locala

563.20

563.20

0.00

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

28.50

29.50

1.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

534.70

533.70

-1.00

6

Cap.65.02 Invatamant

7,647.30

6,A85.82

-861.48

Total Cap.65.02.03.01 învățământ preșcolar

1,821.58

1,614.15

-207.43

1

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit ” Orsolya”

3A.A5

3A.A5

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

2.50

3.50

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

4.93

6.23

1.30

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

27.00

22.88

-4.12

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

1.80

1.55

-0.25

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

3.72

5.79

2.07

2

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.45

28.87

28.87

0.00

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

3.00

2.90

-0.10

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

5.50

5.27

-0.23

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

20.37

20.70

0.33

3

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.46

110.00

110.00

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

95.00

98.20

3.20

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

15.00

11.80

-3.20

Nr.

crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

4

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.50

144.69

169.26

24.57

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

1.00

1.50

0.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

4.00

4.50

0.50

Încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

Functionare

105.99

128.99

23.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

7.50

9.00

1.50

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

6.13

4.13

-2.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

6.88

7.38

0.50

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

6.50

7.50

1.00

Reparații curente

20.02

Functionare

2.43

1.93

-0.50

Pregătire profesionala

20.13

Functionare

0.50

0.00

-0.50

Protecția muncii

20.14

Functionare

1.00

1.50

0.50

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

Functionare

2.76

2.83

0.07

5

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.52

140.30

140.30

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

113.85

101.85

-12.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

26.45

30.45

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

8.00

8.00

6

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.53

10.00

10.00

0.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

8.00

8.69

0.69

Preqatire profesionala

20.13

Functionare

2.00

1.31

-0.69

7

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu program Prelungit Nr.54

29.94

29.94

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

1.00

1.52

0.52

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

1.00

0.95

-0.05

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

2.30

2.18

-0.12

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

19.50

16.90

-2.60

Preqatire profesionala

20.13

Functionare

4.00

2.60

-1.40

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

2.14

1.79

-0.35

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

4.00

4.00

Total Cap.65.02.03.01 Învățământ preșcolar PMO

1,317.83

1,085.83

-232.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

532.73

432.73

-100.00

Construirea Cresei si Gradinitei din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie antepreșcolară si prescolara în Municipiul Oradea

58.01.03

Dezvoltare

785.10

650.10

-135.00

Eficientizare enerqetica-automatizare la Gradinita nr.28

71.01.30

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Eficientizare enerqetica-automatizare la Gradinita nr.30

71.01.30

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Eficientizare enerqetica-automatizare la Gradinita nr.50

71.01.30

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Total Cap.65.02.04.01 Învățământ secundar inferior

1,742.30

1,671.67

-70.63

8

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ” Ioan Slavici”

50.38

50.38

0.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

8.96

9.46

0.50

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

26.98

23.48

-3.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

14.44

17.44

3.00

9

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ” Avram Iancu”

277.16

277.16

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

241.74

226.74

-15.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

26.42

28.42

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

9.00

22.00

13.00

10

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ” Dacia”

89.85

89.85

0.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

28.00

23.50

-4.50

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

6.00

5.25

-0.75

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

41.68

32.82

-8.86

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

14.17

28.28

14.11

11

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială Nr.16

211.36

211.36

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

180.36

170.36

-10.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

31.00

41.00

10.00

12

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ” Octavian Goga”

198.37

198.37

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

164.15

152.55

-11.60

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

28.72

44.32

15.60

Preqatire profesionala

20.13

Functionare

5.50

1.50

-4.00

13

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială ” Oltea Doamna”

507.08

532.53

25.45

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

5.00

3.18

-1.82

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

272.02

298.50

26.48

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

22.51

25.61

3.10

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

10.20

9.20

-1.00

Reparații curente

20.02

Functionare

173.94

181.30

7.36

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

5.00

1.86

-3.14

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

Functionare

2.00

0.54

-1.46

Pregătire profesională

20.13

Functionare

4.00

2.18

-1.82

Protecția muncii

20.14

Functionare

2.00

1.74

-0.26

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

10.41

8.42

-1.99

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

14

Cap. 65.02.04.01 Școala Gimnazială Szacsvay Imre

8.10

10.02

1.92

Alocații pentru transportul la si de la locul de muncă

10.01.15

Functionare

8.10

10.02

1.92

Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO

400.00

302.00

-98.00

Reparații curente

20.02

Functionare

400.00

300.00

-100.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Functionare

10.58

13.44

2.86

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Functionare

-10.58

-13.44

-2.86

Eficientizare energetica-automatizare la Gradinita nr.44 structura a Scolii Gimnaziale Avram lancu

71.01.30

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Eficientizare energetica-automatizare la Scoala Gimnaziala Oltea Doamna

71.01.30

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Total Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior

3,896.25

3,460.83

-435.42

15

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ” Ady Endre”

63.54

63.54

0.00

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

9.00

7.07

-1.93

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

52.90

55.90

3.00

Deplasări interne, detașări, transferuri

20.06.01

Functionare

1.64

0.57

-1.07

16

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic ” Constatin Brâncuși”

65.66

65.66

0.00

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

9.75

8.95

-0.80

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

52.70

53.83

1.13

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

3.21

2.88

-0.33

17

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ” Iosif Vulcan”

481.00

481.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

7.00

7.53

0.53

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

400.00

394.50

-5.50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

68.00

71.50

3.50

Pregătire profesională

20.13

Functionare

6.00

7.47

1.47

18

Cap. 65.02.04.02 Liceul Greco Catolic ”Iuliu Maniu”

215.91

215.91

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

12.00

9.00

-3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

24.00

21.00

-3.00

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

33.00

23.00

-10.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

69.91

64.91

-5.00

Reparații curente

20.02

Functionare

17.00

25.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

50.00

67.80

17.80

Pregătire profesională

20.13

Functionare

10.00

5.20

-4.80

19

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic German ” Friedrich Schiller”

54.13

54.13

0.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

23.00

20.00

-3.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

31.13

34.13

3.00

20

Cap. 65.02.04.02 Liceul cu Program Sportiv ” Bihorul”

3.56

8.05

4.49

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

3.56

8.05

4.49

21

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teoretic ” Lucian Blaga”

44.40

44.40

0.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

30.40

31.70

1.30

Pregătire profesională

20.13

Functionare

8.00

7.10

-0.90

Protecția muncii

20.14

Functionare

6.00

5.60

-0.40

22

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul ”

1,026.28

1,026.28

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

2.35

4.35

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

13.27

16.26

2.99

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

905.16

865.16

-40.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

86.42

112.42

26.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

16.43

24.43

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

1.00

1.00

Pregătire profesională

20.13

Functionare

2.65

2.66

0.01

23

Cap. 65.02.04.02 Colegiul Național ” Onisifor Ghibu”

55.45

55.90

0.45

Ajutoare sociale numerar

57.02.01

Functionare

55.45

55.90

0.45

24

Cap. 65.02.04.02 Liceul Reformat ”Lorantffy Zsuzsanna”

43.38

45.38

2.00

Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă

10.01.15

Functionare

3.29

4.09

0.80

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

1.48

1.66

0.18

Ajutoare sociale numerar

57.02.01

Functionare

38.61

39.63

1.02

25

Cap. 65.02.04.02 Liceul Teologic Romano-Catolic ”Szent Laszlo”

21.41

21.59

0.18

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

21.41

21.59

0.18

26

Cap. 65.02.04.02 Liceul Tehnologic Sanitar ” Vasile Voiculescu”

184.88

184.88

0.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

178.48

133.48

-45.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

3.40

16.80

13.40

Reparații curente

20.02

Functionare

0.00

12.80

12.80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

3.00

18.00

15.00

Laptop

71.01.30

Dezvoltare

0.00

3.80

3.80

Total Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior PMO

1,636.65

1,194.11

-442.54

Reparatii curente

20.02

Functionare

1,033.00

591.38

-441.62

Alte transferuri curente interne-invatamant dual

55.01.18

Functionare

564.15

564.77

0.62

Ajutoare sociale numerar

57.02.01

Functionare

39.50

37.96

-1.54

Nr.

crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

187.17

209.17

52.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

32.56

23.85

-8.71

Alte bunuri si servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

42.61

51.32

8.71

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

112.00

164.00

52.00

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

6,881.85

10,418.66

0,506.81

Cap.67.02.05.01 Sport

6,401.35

10,078.16

3,676.81

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

1,220.00

1,320.00

100.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

298.30

198.30

-100.00

Reparații curente

20.02

Functionare

380.00

80.00

-300.00

Sala de Sport Polivalenta cu capacitate 5000 de locuri, Str. Traian Blajovici - cota UAT

71.01.01

Dezvoltare

1,454.88

8,231.69

6,776.81

Rk Bazin Olimpic (DALI+PT+exec)

71.03

Dezvoltare

3,048.17

248.17

-2,800.00

Cap.67.02.50 Alte cheltuieli in domeniile culturii, recreerii si religiei

480.50

040.50

-140.00

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

Functionare

480.50

340.50

-140.00

9

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

188.00

188.00

0.00

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati DASO

51.00

88.00

07.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

51.00

88.00

37.00

68.02.11 -Crese DASO

1,7.00

100.00

-37.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

Functionare

137.00

100.00

-37.00

10

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

,4,70,.98

01,289.41

-0,414.57

Cap.70.02.06

11,510.

11,210.00

0       800.0

800.00

Iluminat public si electrificari

20.01.03

Functionare

11,510.00

12,310.00

800.00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

20,190.98

18,979.41

-4,214.57

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

140.00

181.00

41.00

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

Functionare

1,110.00

1,165.00

55.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

669.00

614.00

-55.00

Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I

58.01.03

Dezvoltare

57.20

107.20

50.00

Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession"

58.01.03

Dezvoltare

0.00

30.00

30.00

Reabilitare si reconstructie Palat Episcopal Greco -Catolic din Piata Unirii

71.01.01

Dezvoltare

10,100.00

8,700.00

-1,400.00

PUD pentru obiectivul construire cladiri multifunctionale zona Parcul Traian Oradea

71.01.30

Dezvoltare

48.00

0.00

-48.00

Construire cladiri multifunctionale zona Parcul Traian Oradea

71.01.30

Dezvoltare

0.00

50.50

50.50

Amenajarea fostului Cinematograf Transilvania

71.01.30

Dezvoltare

2,075.05

275.05

-1,800.00

Palatul Apollo -str Republicii nr.12

71.03

Dezvoltare

2,297.72

1,297.72

-1,000.00

Interventie de urgenta la Palatul Ullmann (PT+exec)

71.01.30

Dezvoltare

810.00

10.00

-800.00

Reabilitare fatada imobil str. Vasile Alecsandri nr.8-10 exec

71.01.30

Dezvoltare

518.37

510.87

-7.50

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE

81.04

Dezvoltare

5,368.64

6,038.07

669.43

Cap.74.02.05.01 Salubritate

25,506.05

28,006.05

2,500.00

Apa, canal și salubritate

20.01.04

Functionare

25,536.05

28,036.05

2,500.00

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

1,006.69

9,000.62

8,260.90

Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic cetatea Oradea- Centrul multicultural si multiconfesional european-etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice etapa III

58.01.03

Dezvoltare

1,036.00

1,086.00

50.00

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE-

81.04

Dezvoltare

0.69

8,214.62

8,213.93

Cap.8102 Combustibili si energie

64,802.11

58,816.50

-6,015.58

Cap.81.06.06 Energie Termica PMO

59,292.11

46,874.50

-12,417.58

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Functionare

22,286.00

32,286.00

10,000.00

Modernizarea instalatiilor interioare, monitorizarea parametrilor si automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice) -PT 130,PT 604,PT 820,PT 849 Program Caldura si confort

71.01.30

Dezvoltare

3,912.10

1,914.00

-1,998.10

“Modernizarea rețelei termice de distribuțiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice PT 119 si PT875)

71.01.30

Dezvoltare

6,872.79

885.00

-5,987.79

Reabilitarea retelelor secundare de termoficare PT 136

71.01.30

Dezvoltare

5,649.62

45.00

-5,604.62

Dezafectarea PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

71.01.30

Dezvoltare

1,238.25

10.00

-1,228.25

Dezafectarea PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

71.01.30

Dezvoltare

3,567.06

10.00

-3,557.06

Nr.

crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Echilibrarea hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator la 23 de puncte termice, reabilitate

71.01.30

Dezvoltare

4,654.25

10.00

-4,644.25

Dezafectarea PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice

71.01.30

Dezvoltare

1,113.82

10.00

-1,103.82

Modernizarea sistemului de termoficare pe strada Libertatii intre str. losif Vulcan si Parcul Traian

71.01.30

Dezvoltare

3,918.60

10.00

-3,908.60

Modernizarea Magistralei M2, pe str. Cicero renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice

71.01.30

Dezvoltare

5,986.53

10.00

-5,976.53

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE-

81.04

Dezvoltare

93.09

11,684.53

11,591.44

Cap.81.06.06 Energie Termica Termoficare

5,540.00

11,942.00

6,402.00

Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT+executie)

55.01.12

Dezvoltare

5,540.00

11,942.00

6,402.00

Cap.84.02 Transporturi

7,700.00

34,927.00

27,227.00

84.02.03.02 Transport în comun

0.00

2.00

2.00

Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa I

58.01.03

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea -etapa II

58.01.03

Dezvoltare

0.00

1.00

1.00

Cap.84.02.03.03 Strazi

7,700.00

34,925.00    2

27,225.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale (BRD+BCR25)

81.02.05

Functionare

7,700.00

34,922.00

27,222.00

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandri) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerintele dezvoltarii durabile -4 autobuze

58.01.03

Dezvoltare

0.00

3.00

3.00

Modificare denumire obiective de investiții

Denumire initiala                                  1

enumire noua

PUD pentru obiectivul construire cladiri multifunctionale zona Parcul Traian Oradea

Construire cladiri multifunctionale zona Parcul Traian Oradea

Reabilitare imobil str. Rahovei nr.2

Racord termic imobil situat pe str. Rahovei nr.1