Hotărârea nr. 1030/2019

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K.

Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes public local

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 458750/1 din 06.12.2019 și Raportul de specialitate nr.458750/2 din 06.12.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018, s-a aprobat demararea procedurii de transmitere a două imobile - terenuri și construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiții de interes public local.

Această Hotărâre a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1069 din 19.11.2018 și nr. 791 din 26.09.2019, ca urmare a observațiilor făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției.

Imobilele care se transmit din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Oradea se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritoriale a municipiului Oradea.

Prin adresa nr. 2/99754 din 04.12.2019, Ministerul Justiției în calitate de autoritate avizatoare a proiectului de act normativ a transmis oservațiile făcute pe marginea acestuia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu propunerea de a modifica hotărârile Consiliului Local, adoptate în acest sens în conformitate cu noile prevederi din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 292 și art. 293 din O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.a), alin. (10 ) lit.b) și al art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 4. Dacă în termen de 2 ani de la data preluării imobilelor prin protocol de predare - primire nu se finalizează obiectivele de investiții menționate la art. 3, imobilele transmise să revină în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile art. 292 și art. 293 alin. (1) și (3) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu".

Art. III. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -   PMO - Direcția Juridică;

  • -   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin grija Serviciului Terenuri;

  • -  Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu" prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1030


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila