Hotărârea nr. 1029/2019

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren și construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiției de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan"

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 458604/1 din 06.12.2019 și Raportul de specialitate nr.458604/2 din 06.12.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren și construcții, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiției de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan".

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018, s-a dat acordul pentru demararea procedurii de transmitere a unui imobil - teren și construcții, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Națională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiției de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan".

Această Hotărâre a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1067 din 19.11.2018 și nr. 792 din 26.09.2019, ca urmare a observațiilor făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției.

Imobilul care se transmite din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Oradea se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritoriale a municipiului Oradea.

Prin adresa nr. 2/99754 din 04.12.2019, Ministerul Justiției în calitate de autoritate avizatoare a proiectului de act normativ a transmis observațiile făcute pe marginea acestuia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu propunerea de a modifica hotărârile Consiliului Local Oradea, adoptate în acest sens în conformitate cu noile prevederi din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 292 și 293 din O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, Fiind îndeplinite prevederile art. 136 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.a), alin. (10 ) lit.b) și al art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018, care va avea următorul conținut:

"Art. 4. Dacă în termen de 2 ani de la data preluării imobilului prin protocol de predare - primire nu se finalizează obiectivul de investiții "Coridor verde din strada Ion Bogdan", imobilul transmis să revină în domeniul public al statului, conform prevederilor art. 292 și art. 293 alin. (1) și (3) - (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ."

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiului Oradea, Direcția Juridică, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară.

Art. III.       Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -      Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -      Primarul Municipiului Oradea;

  • -      PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -     PMO - Direcția Economică;

  • -      PMO - Direcția Juridică;

  • -      Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin grija Serviciului Terenuri;

  • -     Autoritatea Națională Fitosanitară prin grija Serviciului Terenuri;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 11 decembrie 2019 Nr. 1029


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila