Hotărârea nr. 1023/2019

pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local“Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei(sat Fughiu)” - Etapa 2, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.120 mp şi a construcţiilor (garduri) - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei

(sat Fughiu)” - Etapa 2, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.120 mp și a construcțiilor (garduri) - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 437859/1 din 20.11.2019 și Raportul de specialitate nr.437859/2 din 21.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, în suprafață totală de 2.120 mp, respectiv a construcțiilor (garduri), afectate de obiectivul de investiții “Modernizarea Drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)” - Etapa 2.

Având în vedere că obiectivul de investiție vizează modernizarea drumului existent, ca legătură între municipiul Oradea (strada Podgoriei, de la zona neasfaltată) până la intersecția dintre localitățile Husasău de Criș și Fughiu (comuna Oșorhei).

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 940 din 06.11.2017, s-au aprobat indicatorii tehnico - economici și documentația tehnico - economică la faza studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 1020 din 25.10.2018 s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică amintită - fiind astfel Etapa 1.

Văzând adresa, nr. 914 din 05.09.2019, (înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 316287 din 06.09.2019), prin care Asociația Zona Metropolitană Oradea a solicitat actualizarea coridorului de expropriere, ca urmare a optimizării proiectului tehnic de execuție, de către executantul lucrării menționate (respectiv a apariției unor lucrări suplimentare realizare ziduri de sprijin, mutare stâlpi electricitate, etc.).

Luând în considerare măsurătorile efectuate pe amplasamentul lucrării conform modificărilor aduse proiectului:

  • •   s-au identificat proprietățile din ampriza proiectului - modificat și proprietarii acestora: Municipiul Oradea și persoane fizice sau juridice;

  • •   s-a întocmit Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 131814 din 18.11.2019 și tabelul cu proprietățile afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ”Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)” - Etapa 2.

În baza prevederilor Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

Ținând cont de prevederile art. 31 și art. 36 din Legea 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată; documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin.2) lit. b) și c), alin.4 lit. a) și d), alin.6) lit.a) și art. 139 alin.2) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local: “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 131814 din 18.11.2019 - Anexa nr. 1 la prezentul Raport de specialitate.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor - terenuri, cu suprafața totală de 2.120 mp, respectiv a construcțiilor - garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice sau juridice, afectate de coridorul de expropriere aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Lista cuprinzând imobilele, proprietate privată, inclusiv proprietarii și titularii altor drepturi reale, ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața de 2.120 mp respectiv a construcțiilor - garduri, proprietate privată, afectate de coridorul și procedura de expropriere propusă spre aprobare la art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 110.860 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau a persoanei legal desemnată de acesta,

pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art.7. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea a cotelor de:

D     22 /     428 mp din terenul cu nr. topo. 1458 - teritoriul cadastral Oșorhei;

D      6 / 213.627 mp din terenul cu nr. topo. 1072 - teritoriul cadastral Oșorhei.

identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 15260 din 12.11.2019, și

D     61 /   1.496 mp din terenul cu nr.

D     13 /     719 mp din terenul cu nr.

D     21 /   2.216 mp din terenul cu nr.

D      1 /   5.690 mp din terenul cu nr.

D     99 /   3.956 mp din terenul cu nr.

D     32 /     575 mp din terenul cu nr.


topo. 1403 - teritoriul cadastral Oșorhei;

topo. 1402 - teritoriul cadastral Oșorhei;

topo. 1407 - teritoriul cadastral Oșorhei;

topo. 1071 - teritoriul cadastral Oșorhei;

topo. 1052 - teritoriul cadastral Oșorhei;

topo. 1458 - teritoriul cadastral Oșorhei.


identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 112777 din 27.09.2018.

Art. 8. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotelor de:

D     116 mp teren, din nr. topo 2160/1, înscris în CF 2249 - Oșorhei;

D 65 mp teren, din nr. topo 2137/42, înscris în CF 2261 - Oșorhei.

Art. 9. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 25.504 mp, conform Anexei nr. 3 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 131814 din 18.11.2019, reprezentând amplasamentul lucrării “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)” - Etapa 2.

Art. 10. Se aprobă casarea și demolarea gardurilor regăsite pe terenul reprezentând coridorul lucrării.

Art. 11. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta hotarâre.

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 13. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • - PMO - Direcția Economică

  • - PMO - Direcția Tehnică

  • - Zona Metropolitană Oradea

  • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 1023


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila