Hotărârea nr. 102/2019

privind modificarea Articolului 4 din HCL nr. 330/12.04.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”

This file has been cleaned of potențial threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

c893a1d9246ef82844cffa06a7034d4b558727b91769741959fc49ac7029becc

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 330/12.04.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 85651/26.02.2019 întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea articolului 4 din Hotărârii Consiliului Local nr. 330/12.04.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” și abogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 431/03.05.2018, privind modificarea art.4 din HCL nr.330/12.04.2018 de aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a) și lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, actualizată și republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 330/12.04.2018 astfel: aprobarea contribuției proprii a Municipiului Oradea la proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” în cuantum de 16.981.650,00 lei inclusiv TVA, reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului (9.439.652,00 lei inclusiv TVA) și cheltuieli neeligibile (7.541.998,00 lei inclusiv TVA);

Art. 2. Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 431/03.05.2018.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se incredințeaza Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Judetului Bihor

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internationață

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019 Nr. 102


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”