Hotărârea nr. 1016/2019

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 439628/1 din 21.11.2019 și Raportul de specialitate nr.439628/2 din 22.11.2019 întocmit de Direcția Patrimoniu Imobiliar referitor la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Ținând seama art. 317, 338 și 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care prevăd că pentru valorificarea prin licitație publică a bunurilor proprietate publică / privată a U.A.T. prin închiriere / concesionare/ vânzare, după caz, la nivelul autorității contractante se constituie o Comisie de evaluare.

Întrucât potrivit art. 317 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

(4) Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. ”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare a ofertelor pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, următorii consilieri locali, în persoana:

  • - d-lui. Lezeu loan - membru titular

  • - d-lui. Kis Gabor- membru supleant

  • - d-lui. Negrea Adrian - membru suplimentar (în caz de contestații)

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri.

  • - consilierii locali desemnați prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 28 noiembrie 2019 Nr. 1016


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila