Hotărârea nr. 101/2019

pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției „Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în mun. Oradea”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Creșterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea”

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.83077/26.02.2019 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea cererii de finanțare si a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea” in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selecție,

În conformitate cu prevederile art. 44, punctul (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

În baza art. 36 alin. 2 lit. b), alin.4 lit.d) și art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

ART. 1. Se aproba Cererea de finanțare si a cheltuielilor aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul: “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale, cod apel: Cod nr. POR/173/3/1, titlu apel: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

ART. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Cresterii Eficientei Energetice în Municipiul Oradea”, în cuantum de 2.261.847,97 lei (inclusiv TVA) din care:

  • -    cheltuieli eligibile                          2.220.042,15 lei inclusiv TVA

  • -    cheltuieli neeligibile                          41.805,82 lei inclusiv TVA

ART. 3. Se aproba indicatorii tehnico-economici centralizati la nivelul cererii de finantare aferenti proiectului precum si Anexa 1 privind descrierea succinta a proiectului: “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”:

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA

(în lei si euro la cursul 4, 5048 lei/€ din ianuarie 2017)

2.249.861,47 lei / 499.436,49 euro

din care:

- construcții montaj (C+M)

1.961.324,82 lei / 435.385,55 euro

ART. 4. Se aproba contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea si a Asociației de proprietari “Rogerius 234” in cuantum de 929.822,68 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” defalcata astfel:

Contributia MUNICIPIULUI ORADEA:        390.516,68 lei inclusiv TVA

Contributia ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI:  539.306,00 lei inclusiv TVA:

  • A. Cheltuieli eligibile în cuantum de 538.103,00 lei inclusiv TVA reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E1 corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

  • B. Cheltuieli neeligibile in cuantum de 1.203,00 lei inclusiv TVA, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E2 corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

ART.5. Incapand cu data intrarii in vigoare a prezenei hotarari, se abroga Art. 2, Art.3, Art. 4 si Anexa 1 din HCL nr. 74/2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea”

ART.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

ART. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Direcția Tehnică - Primăria Municipiului Oradea

  • - Directia economica

  • -  Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 februarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 101

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”