Hotărârea nr. 10/2019

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a mun. Oradea – sector necadastrat din str. D. Cantemir.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum”,

proprietate publică a Municipiului Oradea - sector necadastrat din strada Dimitrie Cantemir

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 13620 din 18.01.2019, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, în fapt un sector necadastrat din str. Dimitrie Cantemir.

Având în vedere că, Schița cadastrală pentru terenul menționat s-a întocmit în vederea asigurării unei părți a documentațiilor necesare pentru demararea proiectului privind obiectivul de investiție” Creșterea Mobilității Urbane din zona Nufărul - Cantemir” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Ținând seama de faptul că terenul studiat face parte din strada Dimitrie Cantemir - înscrisă la poz. 208 în Inventarul domeniului public al Municipiului Oradea atestat prin H.G. nr. 970/2002, cap. I. - Drumuri comunale și vicinale - Străzile cu trotuarele aferente.

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, precum și ale art. 554 din Codul Civil, actualizat;

În baza art. 27 și art. 40 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) alin. (5) lit. a) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a terenului, proprietate publică a Municipiului Oradea, astfel:

•      nr. topo. 735, cota de 31 mp, din teritoriul cadastral Oradea,

identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 101751 din 29.08.2018;

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în Adeverință

Reprezintă

31

Adeverința OC.P.I. Bihor nr. 101751 din 29.08.2018

735

31

1.122

strada

Dimitrie Cantemir - sector necadastrat

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobi iară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „Drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Dimitrie Cantemir.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul -drum public - strada Dimitrie Cantemir, conform celor propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -       Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -      Primarul Municipiului Oradea;

  • -      PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -      PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • -      PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • -      PMO - Direcția Tehnică;

  • -      O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Felea Adrian loan

Oradea, 22 ianuarie 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR lonel Vila


Nr. 10

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 3 voturi “abtinere”