• Hotărârea 1600/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane – Salarizare al DAS Oradea
 • Hotărârea 1599/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.761/2019 pentru aprobarea demarării procedurii de achiziție a lucrărilor privind întreținerea, reparația și execuția de lucrări noi, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 și Lot 2).
 • Hotărârea 1598/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 1597/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren situate în municipiul Oradea, în vecinătatea pasajului rutier suprateran construit deasupra căii ferate pe șoseaua de centură în zona hypermarketului Metro, în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1596/2019 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea Anexei nr.1 și modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 640 din 2015 privind atestarea la domeniul privat al municipiului Oradea a unor imobile reprezentând teren cu constructii situate în municipiul Oradea.
 • Hotărârea 1594/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea.
 • Hotărârea 1593/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici la faza PT+DE+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride în Piața Emanuil Gojdu, Oradea.
 • Hotărârea 1592/2019 - Municipiul Oradea

  pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoartea societății Romanada SRL, pentru imobilul – teren în suprafață de 343 mp, înscris în CF 205398 – Oradea, situat în zona str. Aleea E. Gojdu.
 • Hotărârea 1591/2019 - Municipiul Oradea

  pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoartea societatea Lancetti Transport SRL, pentru imobilul – teren în suprafață de 8291 mp, înscris în CF 202019 – Oradea, situat în zona str. Uzinelor.
 • Hotărârea 1590/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. 110/2019 referitor la imobilul, proprietate privată a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR afectat de coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de interes public local „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri
 • Hotărârea 1589/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 182399 și 206345 – Oradea, în vederea realizării proiectului „Legătură Calea Aradului – str. Ogorului”, precum și pentru încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019 încheiat cu A.D.P. SA Oradea pentru actualizarea suprafețelor de teren concesionate, aferente Pieței 100.
 • Hotărârea 1587/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 175 mp, identificat cu nr. cad. 205963, înscris în CF 205963 – Oradea, situat în zona str. Ogorului.
 • Hotărârea 1586/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, situate în mun. Oradea, str. Calea Borșului, str. Izvorului, str. Adevărului, respectiv str. Tabery Geza în proprietatea privată a mun. Oradea.
 • Hotărârea 1580/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin A.N.L., disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin H.C.L. nr. 127/2019.
 • Hotărârea 1576/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 593 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Livezilor,respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1575/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafaţa măsurată de 12.046 mp și 3.855 mp, reprezentând terenuri cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 și 2 din str. Octavian Goga
 • Hotărârea 1570/2019 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea Anexei 4 și 5 la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza Municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri, aprobate prin HCL nr.52/2019
 • Hotărârea 1569/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau bifamiliale, str. Caișilor, nr. cad.199695 - Oradea
 • Hotărârea 1568/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str.Rimler Karoly - str.Gheorghe Doja, nr.cad.12053, 157742, Oradea
 • Hotărârea 1065/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare.
 • Hotărârea 1064/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.2 din HCL nr.984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatul 2017 – 2021.
 • Hotărârea 1063/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA.
 • Hotărârea 1062/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuție a bugetului local a Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.09.2019
 • Hotărârea 1061/2019 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)” realizat în cadrul programului „Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort”.
 • Hotărârea 1060/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț pe domeniul public al Munciipiului Oradea.
 • Hotărârea 1059/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare).
 • Hotărârea 1058/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare).
 • Hotărârea 1057/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare excutate și finalizate de terți pe domeniul public al Munciipiului Oradea, în lunile Septembrie, Octombrie și Noiembrie 2019
 • Hotărârea 1049/2019 - Municipiul Oradea

  privind numirea unui membru în Consiliul Director al ADI Termoregio.
 • Hotărârea 1048/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul numirii auditorului financiar societatea KRESTON ROMANIA SRL
 • Hotărârea 1047/2019 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea valorii contribuției pentru economia circulară, valabilă începând cu data de 01.01.2020, în vederea conformării la prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și încheierea Actului adițional nr. 24 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.
 • Hotărârea 1046/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 1045/2019 - Municipiul Oradea

  privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 1044/2019 - Municipiul Oradea

  privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 1043/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 decembrie 2019
 • Hotărârea 1042/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 1041/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 1040/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 1039/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant , privind realizarea obiectivului de investitii „Fantana ornamentala muzicala cu jocuri de apa si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 1038/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare scuar Alecsandri Oradea
 • Hotărârea 1037/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 1036/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan cel Mare, Locomotivei, Traian Lalescu, Michelangelo, Zimbrului, Vagonului, Ioan Cantacuzino și Lacul Roșu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 1035/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA EPISCOP MIHAI PAVEL, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 1034/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA TEATRULUI, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 1033/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 1032/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru proiectul “Laborator cultural inovativ pentru punerea în valoare a moștenirii culturale Orădene - Cultural Innovative Lab – to highligth the cultural heritage of Oradea”
 • Hotărârea 1031/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 1030/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\
 • Hotărârea 1029/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării
 • Hotărârea 1028/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 1027/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 noiembrie 2019
 • Hotărârea 1026/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de asociere încheiat în conformitate cu prevederile art.44 alin.2 și 3 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice în vederea achiziționării în comun a echipamentelor medicale aferente proiectului “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A Romania – Hung
 • Hotărârea 1025/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în folosinţă publică, de la terţe persoane, a suprafeței totale de 8.879 mp, respectiv reglementarea dreptului de folosinţă asupra terenului afectat de proiectul “Legătura Calea Aradului - strada Ogorului” şi mandatarea primarului Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan, să negocieze şi să semneze contracte și acorduri în acest scop
 • Hotărârea 1024/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în str. Episcop Mihai Pavel nr. 18
 • Hotărârea 1023/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local“Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei(sat Fughiu)” - Etapa 2, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.120 mp şi a construcţiilor (garduri) - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1016/2019 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 1012/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local“Drum Colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. Liviu Borcea și str. Ciheiului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață totală de 3.475 mp, afectat de coridorul acestei lucrări, precum și pentru reglementarea situației juridice a unor terenuri necesare realizării obiectivului
 • Hotărârea 974/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării și a modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 519 din 2019 privind vânzarea, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului
 • Hotărârea 973/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, având suprafețele măsurate de 1.866 mp și 7.215 mp, terenuri cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea,str. Franz Joseph Haydn și str. Episcop Ioan Alexi
 • Hotărârea 972/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 179408 - Oradea, privind un teren situat în str. Magnoliei, în curtea Palatului Baroc
 • Hotărârea 971/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 538 mp, reprezentând teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în strada Sankt Petersburg
 • Hotărârea 970/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Izvorului
 • Hotărârea 969/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 74, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 26.04.2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 968/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 69, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 967/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 63,ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 966/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 37,ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 965/2019 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finalăaprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019
 • Hotărârea 964/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 963/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Liu in UTR Is_P; Construire parcare publica aferenta Spitalului Judetean, str. Gheorghe Doja, nr.cad. 176789, 176790, 176791, 151978, 169387, 169384, 2008, nr.topo.6436/34, 6496/35, Oradea
 • Hotărârea 959/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Ei in UTR Is;Dezvoltare servicii de tip hotel, alimentatie publica, birouri, maica productie, zona str. Calea Borsului, nr.cad.167760, 173347, 173348, 192056, Oradea
 • Hotărârea 957/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren si amplasare locuinte în zona str. Soarelului- str.Stupilor nr.cad. 156844, 195494, 195495, 153978 - Oradea
 • Hotărârea 956/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hala productie str. Johann Gutenberg, nr.14A nr.cad.151766 – Oradea
 • Hotărârea 955/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF,respectiv a coridorului de expropriere aferent obiectivului de investiții „LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC LOCAL PENTRU CONSTRUCȚIA UNEI PARCĂRI AFERENTE SPITALULUI JUDEȚEAN BIHOR, NECESARE FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE SĂNĂTATE” din municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja
 • Hotărârea 954/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr.376/26.05.2010 – privind aprobarea unor măsuri pentru regularizarea taxelor de autorizare a executării lucrărilor de construcții
 • Hotărârea 953/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei de priorități a solicitanţilor de locuinţe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2019
 • Hotărârea 952/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora
 • Hotărârea 951/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 950/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020
 • Hotărârea 949/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 948/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 din H. C. L. nr. 857/26. 10. 2017
 • Hotărârea 947/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii de achizitie a serviciilor pentru intretinerea si amenajare a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 – Parc in zona Pietei Ghioceilor, Lot 4 – Parc Sala Sporturilor, Lot 5 – Parc 1 Decembrie, Lot 6 – Parc I.C. Bratianu, Lot 7 – Parc Libertatii, Lot 8 – Parc Onisifor Ghibu si Lot 9 – Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizata pentru fiecare lot in parte, cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (202
 • Hotărârea 946/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor
 • Hotărârea 945/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a”
 • Hotărârea 944/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind prelungirea duratei acestuia cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 pana la data de 23.01.2022
 • Hotărârea 943/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA SPIRU HARET, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 942/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “REABILITARE STRADA ALEEA EMANUIL GOJDU, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 941/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „REABILITARE STRADA ION LUCA CARAGIALE, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 940/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ REABILITARE STRADA JEAN CALVIN, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 939/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare strada SAMUIL MICU KLEIN, MUN. ORADEA”
 • Hotărârea 938/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare strada GENERAL TRAIAN MOSOIU, MUN. ORADEA”
 • Hotărârea 937/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „REABILITARE STRADA ARANY JÁNOS, MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 936/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție Construire/prelungire strada Simion Bărnuțiu între B-dul Decebal și strada Oneștilor
 • Hotărârea 935/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea ca membru asociat în Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910 și a unor măsuri privind organizarea acesteia
 • Hotărârea 934/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 4.339 mpcu societatea Carbenta Com SRL
 • Hotărârea 933/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcţiune
 • Hotărârea 932/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat dinMunicipiu Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2018-2019 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Hotărârea 931/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2019
 • Hotărârea 930/2019 - Municipiul Oradea

  privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 929/2019 - Municipiul Oradea

  privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 928/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 noiembrie 2019 (prima convocare) şi în data de 29 noiembrie 2019 (a doua convocare) pentru stabilirea unor măsuri privind creanțele fiscale afere
 • Hotărârea 927/2019 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.
 • Hotărârea 926/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea
 • Hotărârea 925/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 pct. 4 din H.C.L. 1285/2018 privind programul „Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 924/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022
 • Hotărârea 923/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022
 • Hotărârea 922/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcţiune
 • Hotărârea 921/2019 - Municipiul Oradea

  privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea S.A.
 • Hotărârea 920/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a inventarierii pe anul 2018
 • Hotărârea 919/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 918/2019 - Municipiul Oradea

  privind menținerea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform HCL nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 917/2019 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea
 • Hotărârea 916/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Canal I şi SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 915/2019 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 914/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 913/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 noiembrie 2019
 • Hotărârea 912/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea și completarea art. 1 a HCL nr. 525/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea
 • Hotărârea 911/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizării investiției “Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL” în zona cuprinsă între Strada Meiului, Strada Lotus, Complex Lotus și Strada Vavilov
 • Hotărârea 910/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
 • Hotărârea 909/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 octombrie 2019
 • Hotărârea 908/2019 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020
 • Hotărârea 907/2019 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea HCL nr. 748 / 12.09.2019, abrogarea HCL nr. 5 / 22.01.2019 si aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Școala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 906/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III” revizia III, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
 • Hotărârea 905/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\
 • Hotărârea 904/2019 - Municipiul Oradea

  privind completarea si modificarea Art. 3 din HCL nr. 546 din 11 iulie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448
 • Hotărârea 903/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE
 • Hotărârea 902/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 901/2019 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării “ Zilei Porţilor Deschise” la Centrele de zi pentru copii şi tineri cu sindrom DOWN
 • Hotărârea 900/2019 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 898/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona industriala studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.946/2017; Concesionare teren; Construire hale depozitare si logistice, service auto pentru camioane, zona str.Uzinelor, nr.cad.184941, 184165, 200159, 200160, 202019 - Oradea
 • Hotărârea 897/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str. Marin Preda – str. Vasile Carlova, nr. cad. 201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 - Oradea
 • Hotărârea 895/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str. Tiglarilor, nr.cad.157180, 195975, Oradea
 • Hotărârea 892/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str. Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea
 • Hotărârea 889/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str. Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008 - Oradea
 • Hotărârea 888/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construite imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.cad. 161519, Oradea
 • Hotărârea 887/2019 - Municipiul Oradea

  privind exprimarea Acordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea în vederea selectării unui partener pentru dezvoltarea si administrarea parcărilor de pe raza Municipiul Oradea
 • Hotărârea 886/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2019
 • Hotărârea 885/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 884/2019 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 883/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aderării comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio
 • Hotărârea 882/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 881/2019 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măsuri privind dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 880/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 octombrie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 noiembrie 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 879/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019
 • Hotărârea 878/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 – 2020
 • Hotărârea 875/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 874/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 873/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 985/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatul 2017-2021
 • Hotărârea 870/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 869/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Bugetului evenimentelor aferente anului 2019 organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
 • Hotărârea 868/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada RADU ENESCU
 • Hotărârea 867/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU
 • Hotărârea 866/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu
 • Hotărârea 865/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducerea unor suprafete noi, conform Anexei 1.
 • Hotărârea 864/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Extindere reţea primară termica pe str. Ciheiului”, municipiul Oradea
 • Hotărârea 863/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 862/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 861/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 30.435 mp, situat în str. Calea Sântandrei, identificat cu nr. cadastral 205767 - Oradea, în vederea realizării de investiții, respectiv construcții pentru activități economice cu caracter terțiar
 • Hotărârea 860/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14
 • Hotărârea 859/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract
 • Hotărârea 858/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A., RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A.
 • Hotărârea 856/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 26.04.2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 855/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cererii Județului Bihor pentru transmiterea, din domeniu public al Municipiului Oradea, în domeniul public al Județului Bihor, a străzii Șanțului - parte a drumului comunal DC 37, în vederea clasificării acestuia ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor sau din alte surse de finanțare
 • Hotărârea 851/2019 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea, până la data de 31 mai 2020, a transmiterii în administrare temporară a etajului 1 din imobilul constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA
 • Hotărârea 850/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea, în str. Calea Borșului, în str. Piața Bobâlnei și în str. Tabéry Géza, în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 848/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului), respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 846/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 621 din 31.07.2014 pentru aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului de Reintegrare Socială, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 34 A
 • Hotărârea 840/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”,identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017
 • Hotărârea 836/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 193828, respectiv pentru aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, în vederea extinderii celulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea
 • Hotărârea 835/2019 - Municipiul Oradea

  aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182523, respectiv pentru înscrierea parcelei cu nr. cadastral nou 205986 - în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în str. Ceyrat
 • Hotărârea 833/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă
 • Hotărârea 832/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 315 mp teren, având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, în zona străzii Podgoria
 • Hotărârea 831/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din teren și construcții - porţi de acces, aferente străzii Reményik Sándor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 829/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019 privind indicatorii tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan”), Oradea
 • Hotărârea 828/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fundamentare, a Caietului de sarcini și a Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind organizarea și exploatarea parcărilor în municipiul Oradea
 • Hotărârea 827/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Şcoala Gimnazială \\
 • Hotărârea 826/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2019
 • Hotărârea 825/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 septembrie 2019
 • Hotărârea 823/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 - Ziua internațională a persoanelor vârstnice
 • Hotărârea 819/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial pe zona studiata; Construire hala servicii, str.Uzinelor, nr.cad. 196566- Oradea
 • Hotărârea 818/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiareModificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str. Ogorului - Oradea
 • Hotărârea 816/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea
 • Hotărârea 814/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 813/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
 • Hotărârea 812/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aderării comunelor Paleu și Ineu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, majorarea cotizaţiei şi actualizarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei
 • Hotărârea 809/2019 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţa gratuită a imobilului situat în Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinaţia de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens
 • Hotărârea 808/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu ” în Colegiul Național „Onisifor Ghibu” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr.1 la HCL nr.18/2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2019 – 2020
 • Hotărârea 806/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea în sensul corectării unei erorii materiale
 • Hotărârea 805/2019 - Municipiul Oradea

  aprobarea modificării unor articole din Caietul de sarcini - anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 30.01.2019 și a art. 1 din P.U.D. Cartierul Tineretului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 798 din 29.07.2004
 • Hotărârea 803/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 734 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 3 din strada Coriolan Hora
 • Hotărârea 800/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobiluluicu suprafața măsurată de 880 mp, situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 42, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 174893 - Oradea
 • Hotărârea 799/2019 - Municipiul Oradea

  privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului \\
 • Hotărârea 796/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 – Oradea, rezultat din alipirea suprafeței de 1737 mp, imobil situat în mun. Oradea, str. Alexandru Andrițoiu
 • Hotărârea 795/2019 - Municipiul Oradea

  pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
 • Hotărârea 794/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului,în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu nr. cadastral 178683 și înscris în CF 178683 - Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 - Oradea, situate în zona străzii Făcliei
 • Hotărârea 792/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţie
 • Hotărârea 791/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\
 • Hotărârea 790/2019 - Municipiul Oradea

  privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor,în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 788/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.934 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din strada Stupilor
 • Hotărârea 786/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare cu suprafețele de 670 mp, 4782 mp și 679 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice aferente străzilor Aviatorilor, Pionierilor și Luceafărului
 • Hotărârea 785/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius
 • Hotărârea 784/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea, Termoficare Oradea S.A., Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a Asociației Platforma Oradea Civica 2017
 • Hotărârea 783/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, destinate închirierii, în mod exclusiv,tinerilor specialiști din domeniul sănătății
 • Hotărârea 781/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului,
 • Hotărârea 780/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Izvorului
 • Hotărârea 778/2019 - Municipiul Oradea

  privind privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 25.422 mp și 24.235 mp reprezentând teren - Parcul I.C. Brătianu, situate în strada Aleea Ștandului, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 777/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, greprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă
 • Hotărârea 772/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.065 mp, reprezentând - drum de acces, situat în mun. Oradea, în zona str. Santăului
 • Hotărârea 768/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu suprafața de 335 mp, reprezentând imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, în care funcţionează Punctul Termic nr. 127
 • Hotărârea 765/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea ACORDULUI DE COLABORARE dintre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din Romania si Municipiul Oradea in vederea realizarii investitiei de utilitatea publica: Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de Centura al Municipiului Oradea si strada Universitatii
 • Hotărârea 764/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către proiectant, privind realizarea obiectivului de investitie „Construire magazie de materiale și piese de schimb” pe Calea Borșului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 763/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Extinderea și relocarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și canalizare pluvială pe străzile Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 762/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant, privid realizarea obiectivului de investitie “Execuție stație de repompare apă potabilă și branșament electric pe strada Piersicilor, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 761/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii legale de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)
 • Hotărârea 760/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc.) in perioada 15.11.2019-15.03.2020.
 • Hotărârea 759/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant privind realizarea obiectivului de investitie “ Inlocuire retea de apa, retea de canalizare menajera si pluviala pe strada Piata Tineretului din Municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 758/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie „Extindere reţea apă si canalizare menajeră pe strada Ion Irimescu, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 757/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator , privind realizarea obiectivului de investitie “ Înlocuire și extindere rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu branșament electric pe șase străzi din cartierul Episcopia Bihor, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 756/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către proiectant, privind realizarea obiectivului de investiție „ Înlocuire rețea canal menajer pe strada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea\\
 • Hotărârea 755/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție„Inlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea”
 • Hotărârea 754/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE STRADA LUCEAFĂRULUI
 • Hotărârea 753/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Regenerare urbană - spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului - strada Nojoridului - strada Leonardo da Vinci - strada Ciheiului”
 • Hotărârea 752/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada CORIOLAN POP
 • Hotărârea 751/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE STRADA AVIATORILOR TRONSON CUPRINS INTRE STRADA NICOLAE BOLCAS SI AVIATORILOR
 • Hotărârea 750/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR
 • Hotărârea 749/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de12 septembrie 2019
 • Hotărârea 748/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 al HCL nr. 5 / 22.01.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 747/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire sediu birouri Camera de Conturi Bihor str. Armatei Romane, nr.1A nr.cad. 194962, 194967 – Oradea
 • Hotărârea 746/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie “Modernizare staţie de spălare autobuze S2“
 • Hotărârea 745/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 744/2019 - Municipiul Oradea

  privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea S.A.
 • Hotărârea 743/2019 - Municipiul Oradea

  privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, jud. Bihor
 • Hotărârea 742/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 741/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 740/2019 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 739/2019 - Municipiul Oradea

  privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a activului fix ,,Canalizare menajeră/pluvial/PT 845, str. Constantin Tănase” și concesionarea acestuia societății Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 738/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 august 2019
 • Hotărârea 736/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării obiectului Convenției nr. 49473/2010 între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Mun.Oradea prin Administrația Imobiliară și Spitalul Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, respectiv Fundația “MAN”, în sensul diminuării suprafeței date în folosință și stabilirii unor noi obligații între părți
 • Hotărârea 735/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuţiei proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”
 • Hotărârea 734/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte individuale; Parcelare teren, zona str.Facliei; nr.cad.200256, 201285,201306, 201305 - Oradea
 • Hotărârea 733/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Aurel Covaci, nr.cad.159002, Oradea
 • Hotărârea 731/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii si modificarii Hotărârii Consiliului Loal al municipiului Oradea nr. 710/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare
 • Hotărârea 730/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Aradului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 729/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”
 • Hotărârea 728/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 727/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Structurii organizatorice (organigramă și stat de funcţii), a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în vederea depunerii documentaţiei de acreditare la Ministerul Culturii pentru Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural
 • Hotărârea 726/2019 - Municipiul Oradea

  aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a statului de funcţii și a numărului de posturi al instituției
 • Hotărârea 725/2019 - Municipiul Oradea

  privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2392/111/2018 (dosare conexate: 2423/111/2018, 2729/111/2018, 2731/111/2018, 2590/111/2018) aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 722/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.065 mp, reprezentând - drum de acces, situat în mun. Oradea, în zona str. Santăului
 • Hotărârea 715/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea unui reprezentant al Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RER Vest SA
 • Hotărârea 714/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
 • Hotărârea 713/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea atestării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 712/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 711/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea
 • Hotărârea 710/2019 - Municipiul Oradea

  privind retragerea dreptului de administrare asupra mijloacelor fixe constând în Hală lactate având nr. de inventar 10003 și Grup sanitar având nr. de inventar 13235 din Piața Cetate și încheierea în acest sens a unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019
 • Hotărârea 709/2019 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare a suprafeței de 290 mp din activul fix având numărul de inventar 015745 către Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea prin încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019
 • Hotărârea 708/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat nr. 21020/2019 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Administrația Domeniului Public SA prin încheierea unui Act Adițional
 • Hotărârea 707/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 din HCL nr. 979/25.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea
 • Hotărârea 706/2019 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în folosința gratuită a unității mobile de terapie intensivă și salvare – ambulanță de tip C, Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare ( SMURD )
 • Hotărârea 705/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în proprietatea acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 703/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, având suprafețele măsurate de 14.357 mp și 10.300 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsoanele 2 și 3 din strada Aleea Peneș Curcanu
 • Hotărârea 702/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea, în zona str. Adevărului, str. Izvorului, respectiv str. Piatra Craiului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 700/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 284/2015 completată de H.C.L. nr. 337/2015, privind exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe bunurile aflate în proprietatea publică/ privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 699/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Separare consum apă rece pentru chiriașii din blocurile sociale, str. Voltaire, Oradea
 • Hotărârea 681/2019 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui nou contract de închiriere pentru imobilul, identificat prin CF nr. 31861 - Oradea, nr. top 3124/6/I, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2 - în care își desfășoară parțial activitatea Şcoala cu clasele I - VIII „Nicolae Bălcescu” din Oradea
 • Hotărârea 680/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfăşurării activității instructiv educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea
 • Hotărârea 679/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea \\\\
 • Hotărârea 678/2019 - Municipiul Oradea

  pentru prelungirea duratei Contractelor de administrare încheiate între Municipiul Oradea și Consiliul Județean Bihor prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă şi Senzorială „Cristal”
 • Hotărârea 677/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
 • Hotărârea 676/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 august 2019
 • Hotărârea 675/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC pentru lucrările de reabilitare fatade si refacere iluminat arhitectural la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea
 • Hotărârea 674/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 180.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru realizarea de către operatorul RER VEST SA a obiectivului de investiții Punct de colectare selectivă a deșeurilor aprobat prin HCL nr. 1066/2017
 • Hotărârea 673/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului Autorității Publice-Municipiul Oradea referitor la participarea societății Ecobihor SRL, în calitate de terț susținător-experiență profesională, la licitația ,, Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-biologică Oradea”
 • Hotărârea 672/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2019 (prima convocare) şi în data de 19 august 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 671/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2019 (prima convocare) şi în data de 19 august 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 670/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Convenției de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiţii - „Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, Municipiul Oradea, judeţul Bihor” ce urmează a fi semnată între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții
 • Hotărârea 669/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, modificată conform H.C.L. nr. 947/2017
 • Hotărârea 668/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Drum de legătură între centura Municipiului Oradea (str. Cazaban) și Comuna Sântandrei (str. Râturi)”
 • Hotărârea 667/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocarea retelelor de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe traseul noii linii de tramvai din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 666/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 665/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelelor de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și str. Alexandru Donici din municipiul Oradea
 • Hotărârea 664/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie:“Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului”
 • Hotărârea 663/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,,MODERNIZARE STRADA CAIȘILOR - TRONSON STRADA IZVORULUI - STRADA PIERSICILOR\\
 • Hotărârea 662/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar și instalare mini-punct termic la Grădinița nr.31, B-dul Decebal nr. 43, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 661/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea și modernizarea racordului termic pentru punctul termic PT 3015 și extinderea rețelei de transport pe strada Tudor Vladimirescu , nr. Cadastral 203005, Oradea
 • Hotărârea 660/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de31 iulie 2019
 • Hotărârea 659/2019 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile august 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019
 • Hotărârea 656/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării lucrărilor de intervenție de urgență la obiectivul Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea
 • Hotărârea 655/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan”), Oradea
 • Hotărârea 654/2019 - Municipiul Oradea

  pentru darea în folosință gratuită în favoarea Asociației Parteneriat pentru Educație, pe o perioadă de 10 ani, a imobilului - proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piața Rahovei nr. 1
 • Hotărârea 633/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 8.745 mp (din acte 8.000 mp) teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 din str Aleea Peneș Curcanu
 • Hotărârea 632/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1006 din 25.10.2018, pentru aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț - str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări în sensul actualizării poz. 4 și 23
 • Hotărârea 631/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.275 mp,reprezentând clădirea și terenul în care funcționează Școala Gimnazială ”Szacsvay Imre”, situată în str. Mihai Eminescu nr. 28, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 630/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în administrarea Universităţii din Oradea a imobilului situat în strada Făgărașului, identificat cu nr. cadastral 199645 - Oradea
 • Hotărârea 629/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \\
 • Hotărârea 628/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului constând în teren, cu suprafața de 30.435 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Calea Sântandreiului
 • Hotărârea 625/2019 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea,situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 624/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cererii prin care se solicită transmiterea din domeniu public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, a sectorului de drum naţional din Centura Ocolitoare a municipiului Oradea, în lungime de 1, 042 km, respectiv de la poz. km. 6 + 707,39 la km. 7 + 750,26 în vederea realizării investiţiei de utilitate publică„Pasaj denivelat
 • Hotărârea 623/2019 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea viceprimarului ca primul înlocuitor de drept al primarului
 • Hotărârea 622/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public local “Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat”, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 621/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104
 • Hotărârea 620/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri in P-ţa Ferdinand” ZONA2”
 • Hotărârea 619/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ” Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri in p-ţa Ferdinand” ZONA1” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104
 • Hotărârea 618/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 617/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea aprobat prin HCL nr. 1285/2018
 • Hotărârea 616/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2019
 • Hotărârea 615/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării sumei de 33.600 mii lei din Fondul IID pentru realizarea lucrărilor aferente Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ și a obiectivului de investiții „Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent (SF)„
 • Hotărârea 614/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea “Bilanţului energetic al SACET Oradea pe anul 2016” pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice şi a valorilor pierderilor de energie termică a societăţii Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 613/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unui nou tip de legitimație de călătorie “Abonament Linii Expres”
 • Hotărârea 612/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019
 • Hotărârea 611/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune
 • Hotărârea 610/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii DISTRIGAZ VEST SA, de a vota “pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a Şedinţei Extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 21 august 2019 (prima convocare) şi în data de 22 august 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 609/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 august 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 608/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de asociere dintre Municipiul Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A. în vederea realizării investiției “Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\\
 • Hotărârea 607/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 606/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 604/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Școlii Gimnaziale ,,Dimitrie Cantemir” din Oradea, în vederea scoaterii acestuia din funcţiune
 • Hotărârea 603/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea criteriilor de prioritate şi punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, a modelului de cerere tip şi a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuinţe sociale
 • Hotărârea 602/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.483 din 13 iunie 2019 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiune
 • Hotărârea 601/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 600/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ciheiului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 598/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale/semicolective, str. Dimitrie Anghel, nr.cad. 204862 si nr.cad.204863 (provenit din nr.cad.155472) – Oradea
 • Hotărârea 594/2019 - Municipiul Oradea

  privind indreptare erorii materiale la art.1 din HCL nr.494/13.06.2019 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare (Masterplan), în vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ – etapa I - Construire hala logisticazona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea
 • Hotărârea 593/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR Lc în UTR Et; Construire spălătorie auto ecologică self-service, str. Bulevardul Decebal nr. cad. 158078, nr.topo.3099/3, topo.3101/3 - Oradea
 • Hotărârea 584/2019 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil mutării Centrului de Permanență de pe strada Leagănului nr. 13A în Piața Ion Creangă nr.2 Oradea
 • Hotărârea 580/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2019
 • Hotărârea 579/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 578/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile pentru perioada iulie-octombrie 2019
 • Hotărârea 577/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 august 2019
 • Hotărârea 576/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic de Execuție a obiectivului de investiție ”Amenajare și pavare Strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală” cuprins în cadrul proiectului „Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”, cod SMIS 125104
 • Hotărârea 575/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391 / 14.05.2019 pentru revocarea HCL nr.276 din 17 aprilie 2019 și aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 574/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea
 • Hotărârea 573/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PRIMARIEI NR. 2
 • Hotărârea 572/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. ARANY JANOS NR. 2
 • Hotărârea 571/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PRIMARIEI NR. 10
 • Hotărârea 570/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 10
 • Hotărârea 569/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI SCHIMBARE INVELITOARE IMOBIL SITUAT PE STR. LIBERTATII NR. 18
 • Hotărârea 568/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.6
 • Hotărârea 567/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.15
 • Hotărârea 566/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții:Reabilitarea fațadelor și învelitorii imobilului situat in Oradea, str. Aurel Lazăr, nr.3
 • Hotărârea 565/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de prestație transport persoane prin curse regulate efectuate pe traseul turistic ORADEA CITY TOUR și prin curse ocazionale efectuate pe traseu local la cerere, cu autobuzul turistic Iveco Cabrio
 • Hotărârea 564/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adiţional
 • Hotărârea 563/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.
 • Hotărârea 562/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 15 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 16 iulie 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 561/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea parteneriatului pentru un spațiu din Cetatea Oradea pentru Consulatul Onorific al Republicii Italiene la Arad
 • Hotărârea 559/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.566/2014 referitor la reconversiea funcţională a incintei fostei ferme Dosu, zona str.Ion Mihalache, Oradea
 • Hotărârea 555/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA VIILOR \\
 • Hotărârea 554/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR – TRONSON STRADA CALEA BIHORULUI – STRADA IZVORULUI\\
 • Hotărârea 553/2019 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 2.1.3. (programul de transport) și 2.1.4 (lista stațiilor) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 552/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea de apă si canalizare menajeră pe str. Gheorghe Pituţ, tronsonul cuprins intre strada Macului şi Calea Bihorului, municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 551/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a”
 • Hotărârea 550/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectelor tehnice și a actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 857 din 26. 10. 2017 pentru obiectivele de investiții Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson între str. Poet Gheorghe Pituț – str. Cucului) Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea Modernizare str. Cucului (tronson între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul) Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorul
 • Hotărârea 549/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării indicatorilor economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin HCL nr. 1339/19. 12. 2018 pentru obiectivul de investiții “Stație de pompare ape pluviale II și branșament electric pe Calea Bihorului, Municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 548/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Articolelor 4 și 6 din HCL nr. 1063 / 19.11.2018 pentru aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ
 • Hotărârea 547/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care se
 • Hotărârea 546/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 545/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii art. 1 si a art. 4 si a anexei la HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137
 • Hotărârea 544/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării prevederilor articolului nr. 2 din HCL 12 din 29 ianuarie 2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribu
 • Hotărârea 542/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor” si a abrogarii HCL nr.582/28.06.2018
 • Hotărârea 541/2019 - Municipiul Oradea

  penbtru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR”
 • Hotărârea 540/2019 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 437 din 29.05.2019, respectiv pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a imobilului constând în apartament la bloc, situat în str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 58
 • Hotărârea 539/2019 - Municipiul Oradea

  privind împuternicirea conducerii Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea negocierii și stabilirii oportunității menținerii raporturilor contractuale cu Fundația “MAN”
 • Hotărârea 538/2019 - Municipiul Oradea

  privind susținerea proiectului “Învătăm să protejăm natura” derulat în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități psihice și mintale - Oradea
 • Hotărârea 537/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de lucrări de utilitate publică de interes local pentru obiectivul „Drum colector în zona Piața 100, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 536/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nufărului din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 535/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ,, MODERNIZARE STRADA DIMITRIE ANGHEL - TRONSON STRADA STRUGURILOR – STRADA IZVORULUI”
 • Hotărârea 534/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind ”Modernizare strada Cireșilor - tronson str. Strugurilor - intersecție cu strada Piersicilor”
 • Hotărârea 533/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aprobați la faza studiu de fezabilitate prin H.C.L. 872/2018 pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, jud. Bihor.
 • Hotărârea 532/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contractului – cadru în vederea închirierii spațiilor cu destinația de locuințe din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 531/2019 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 24 iunie 2019
 • Hotărârea 530/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Camine Studentesti Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea
 • Hotărârea 529/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 528/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren public situat în zona străzii Aleea Gojdu nr. 2
 • Hotărârea 527/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 247 din 04.04.2014, care au ca obiect închirierea de teren, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, cu destinația de amplasamente pentru 10 pachete de panouri publicitare
 • Hotărârea 526/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 106, în favoarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale
 • Hotărârea 524/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 523/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale a terenului situat în strada Şoseaua Borşului nr. 23/A, respectiv pentru încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1370 din 30.01.2012, precum și pentru majorarea la 1.478 mp a suprafeței concesionate în favoarea societăţii PGS Sofa & Co S.R.L. în vederea realizării a 28 locuri de parcare şi a amenajării spaţiului din faţa incintei cu nr. cadastral 155442 - Oradea
 • Hotărârea 522/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, ce pot fii supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, respectiv pentru vânzarea spațiului cu destinația de cabinet medical situat în str. T. Vladimirescu nr. 8, cabinetul 9
 • Hotărârea 520/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului - cadru pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe sociale, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 519/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren,cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea - situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului
 • Hotărârea 512/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Art. 1 din H.C.L 760 / 26.07.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției „Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca”
 • Hotărârea 511/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici aprobati la faza DALI prin HCL nr. 482/22.06.2017 pentru proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 510/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici aprobati la faza DALI prin HCL nr. 485/22.06.2017 pentru proiectul „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 20 – Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 508/2019 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 507/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea, în luna Aprilie 2019
 • Hotărârea 506/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de Investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 505/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. să voteze “pentru” în cazul punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor
 • Hotărârea 504/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 503/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea tarifelor de închiriere a locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate
 • Hotărârea 502/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 501/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 8.131 mp cu societatea Comodi Prod S.R.L.
 • Hotărârea 500/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 13 iunie 2019 (prima convocare) şi în data de 14 iunie 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 499/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1333/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 498/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1332/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 497/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri
 • Hotărârea 496/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare zona str.Calea Santandrei, nr.cad.171616, 184197, 202382, 202941, 201825, 201824, 164885, 181071, 196358, 193358, 196268, 158390, 192952, 164757 – Oradea, Extindere hala productie sticla
 • Hotărârea 495/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Hotărârea 494/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare (Masterplan) in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ – etapa I - Construire hala logistica zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea
 • Hotărârea 493/2019 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Restructurare zona industriala in zona mixta Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4, 167813, Oradea
 • Hotărârea 492/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 referitor la parcelare teren pentru locuinte, zona str. Apateului, nr.cad. 166189-:-166202, 17782, 17784, 17786-:-17793, 151056, 151061, 173141, 163272, 164023– Oradea
 • Hotărârea 491/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren, zona str. Eva Heyman, str. Petru Maior, nr.cad. 201541÷ 201588 - Oradea
 • Hotărârea 488/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației necesare atestării Municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului
 • Hotărârea 487/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea primarului Municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan, in calitate de reprezentant UAT Oradea, pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor ADI Ecolect Group Bihor
 • Hotărârea 486/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Contractului de parteneriat cu S.C. La Casa S.R.L. reprezentată de dl. David Sorin Dan, cu privire la imobilul situat pe str. Parcul Traian nr. 14, Oradea, în vederea realizării obiectivului: Construire clădiri multifuncționale în zona străzii Parcul Traian, Oradea
 • Hotărârea 485/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire multifuncțională str. Parc Traian, nr.12-14, nr.cad. 168044 – Oradea
 • Hotărârea 483/2019 - Municipiul Oradea

  aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiune
 • Hotărârea 482/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea
 • Hotărârea 481/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE , PRESIUNE MEDIE PE STR: NICOLAE JIGA, Loc.Oradea, jud.Bihor
 • Hotărârea 480/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE , PRESIUNE MEDIE PE STR: FLUIERASULUI, POTARNICHILOR, LEBEDEI, CHIMIEI, ST.O.IOSIF, A.D. XENOPOL, SINTEZEI, loc.Oradea, jud.Bihor
 • Hotărârea 479/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea BRANDULUI ORAȘULUI ORADEA
 • Hotărârea 478/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 mai 2019
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul Oradea

  privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \\
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, în suprafață de 2.160 mp, identificată cu nr. cadastral 192681 şi înscrisă în CF 192681, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192684 şi înscrisă în CF 192684, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Drum Colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. Liviu Borcea și str. Ciheiului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață totală de 3.457 mp, afectat de coridorul acestei lucrări, precum și pentru reglementarea situației juridice a unor terenuri necesare realizării obiectivului
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între str. Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă și Calea Aradului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, constând în teren și construcție, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje supraetajate pe str. Brașovului, Oradea.
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național “Iosif Vulcan”, situate în strada Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona str. Academiei – George Barițiu.
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local”Drum colector Calea Sântandreiului - Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 845 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr.31, Oradea
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorior tehnico-economici în vederea realizării investiției: Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II – Faza PT
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate pe str. Pandurilor, str. Valea Frumoasă, respectiv str. Strugurilor
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.472 mp, teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Ion Isaiu în Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între Municipiul Oradea / Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară ale imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată in baza Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului pentru finalizarea investițiilor stabilite conform contractului de concesiune nr. 1495/17.09.2015 în sarcina societății Lootus Center SA, pe terenul identificat cu nr. cad. 192153 și pe domeniul public adiacent amplasamentului situat în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la Protocolul încheiat în anul 2009 cu Episcopia Romano – Catolică Oradea, având ca obiect transmiterea în folosință gratuită către Municipiul Oradea a suprafeței de 40.884 mp, teren reprezentând Parcul Palatului Baroc.
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării destinaţiei unor spaţii administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei a 3 contracte de închiriere, respectiv a unui contract de comodat pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Milcovului nr. 22, bl. PB51, parter, ap. 2
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Aleea Călinului nr. 12, bl. X7, et. 3, ap. 13
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Traian Lalescu nr. 27, bl. D29, et. 4, ap. 52
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării repartiţiei locuinței închiriate în favoarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Bihor
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza SF in vederea realizarii obiectivului de investitii: REFACERE IMPREJUIRI, CONSTRUIRE 25 BOXE PENTRU CAINI, AMPLASARE CONTAINERE METALICE, PLATFORME PARCARE AUTO, REPARATII PLATFORME CURTE, Oradea, jud Bihor, str. Fagarasului, nr. Cad. 201454, 201455, 201456, 201457, 169772, 190865
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de evaluare arhitecturala si urbanistica in vederea stabilirii inaltimii minime a cladirilor si a identificarii acelor cladiri cu potential de supraetajare, respectiv a acelor cladiri care nu respecta incadrarea in frondul stradal construit
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Extindere UTR M2Dezvoltare centru medical si laborator de analize medicale, Str.Rozmarinului, nr.6, nr.cad.171336, 152926 - Oradea
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR ED si UTR Et in UTR M2; str.Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire aparthotel P+2E+M si imprejmuire teren, str. Eftimie Murgu, nr.2, nr.cad.169965 – Oradea
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Drum colector Calea Sântandreiului-Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Rețele Apă, Canal şi SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției de Asistență Socială Oradea a unor mijloace fixe necesare desfășurării activităților specifice prin încheierea unui Contract de administrare în acest sens
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2019
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adiţional
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu 01.06.2019 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art 4 din Hotararea Consiliului Local nr 660 din 28.06.2018
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii în favoarea Universității din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în str. Nicolae Jiga nr. 29 identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 171834 - Oradea
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării municipiului Oradea la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Oradea

  aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului personalului şi patrimoniului cabinetelor medicale şcolare şi cabinetelor medicale stomatologice din unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Oradea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național - program rabla 2019”, în vederea achiziționării unui autoturism nou prin acest program de către Direcția de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea conținutului articolului 4 din HCL nr. 275/17.04.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice – SF+PT - pentru elementele de signalistică în cadrul proiectului intitulat \\
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utili
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr. 276 din 17 aprilie 2019 și aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării Festivalului Internaţional de Creaţie Literară pentru Nevăzători “Paşii Profetului”
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Oradea

  Privind îndreptarea erorii materiale de la art.1 din HCL nr.801/31.08.2018 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective,str.Principatelor Unite nr.60 nr.cad.189907, 6810-Oradea
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Oradea

  privind îndreptarea erorii materiale de la art. 3 din HCL nr.175/28.02.2019 de revocare a HCL nr. 652/28.06.2018 prin care s-a aprobat PUZ - Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter si parcaje subterane, str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Oradea

  privind preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilorla societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către societatea Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de societate către terți
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Borșului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Constantin Brâncoveanu, str. Comarnicului, str. Poeniței și str. Theodor Neculuță din municipiul Oradea
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Lanului, str. Agricultorilor și str. Constantin Nottara din municipiul Oradea
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii ener
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile mai 2019, iunie 2019 și iulie 2019
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr.6, municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelor nr. 4” – VARIANTA 1
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției \\
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea preluării de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate de societate către terți
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea cheltuielilor aferente si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC 82, PB81,PB83, PB74 SI P-TA Bucuresti, in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:„Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu pentru încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Oradea și SC Transgex SA în vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire si apă caldă în zona sălii polivalente”
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Oradea

  privind însuşirea Planului de situaţie privind terenul, identificat cu nr. cadastral 203248, în suprafaţă de 65.163 mp, atribuit în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în vederea obţinerii titlului de parc industrial
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unui Acord de colaborare si a unui Protocol de Colaborare între Municipiul Oradea şi Arhivele Nationale ale Romaniei, respectiv Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural si Arhivele Nationale ale Romaniei în vederea realizării unei expozitii documentare
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii plansei 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766,Oradea, din UTR Lc_A in UTR Et
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vizează regenerarea și refuncționalizarea sitului Piața agroalimentară Velența și a loturilor adiacente, respectiv aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind „Amenajare spațiu public urban – zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor.
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte zona str.Nojoridului – str.Alexandru Macedonski, nr.cad.10010, 10012, Oradea
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare Reglementare aces în vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevărului, nr. 122A, nr. Cad. 200352 - Oradea
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire administrativa (birouri, sediu firma) si hale de depozitare si de productie, str. Calea Borsului, nr.38C2, nr.cad. 175563 – Oradea
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp, a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul \\\\
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune în derulare privind terenurile din Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, concesionate în scopul construirii de locuinţe familiale
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, a cotei de 418 din 1006 mp înscrisă în CF nr. 189225 situată în municipiul Oradea, str. Constantin Noica nr. 27, în favoarea Parohiei Reformate Oradea – Seleuș ca teren aferent acestei biserici
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 5 (cinci) spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Oradea

  privind împuternicirea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării unor lucrări de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu destinat angajaților parcurilor industriale din municipiul Oradea
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2019.
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna martie 2019
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2019-30.04.2020 și încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru cofinanțarea cheltuielilor de exploatare pentru transportul de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Oradea

  privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2020, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli alsocietății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2019
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli alsocietăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2019
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului desuperficie încheiat cu societatea Sapient SRL, act aprobat prin HCL nr. 320/2018
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/26.02.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 6.200.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2019
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.794.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2019
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Oradea

  privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.425.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcţie Sală Sport pentru Liceul Teologic Penticostal „Betel” derulate de Biserica Penticostală „Betel” Oradea
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii“Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea- scenariul 1” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/2018
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada DÂMBOVIȚEI
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexei 1și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada DIGULUI, TRONSON INTRE STR. NAVIGATORILOR – STR. PIETRIȘULUI
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ION MINCU
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada GEORGE BOTA
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ALEXANDRU PAPIU ILARIAN
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Aurora
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ARTURO TOSCANINI
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada CHEILE TURZII
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada CĂRĂBUȘULUI
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada NĂVODARILOR
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare zona str.Suisului; PUZ pentru subzona 1 din masterplan; Construire pensiune turistica, nr.cad.197640
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries””
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:,,Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN123, AN124, AN122 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care se
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea –cu destinația de locuinţă de serviciu pentru medici
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului - construcție și teren - înscris în CF nr. 172748 cu nr. cadastral 10898(-C1),
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp,reprezentând teren public - Piaţa Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona str. Calea Clujului
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 661 din 19.07.2018, cu noi articole privind însușirea planului topografic care conţine coridorul de expropriere şi lista cu imobilele şi proprietarii afectaţi de traseul lucrărilor la obiectivul de investiție „Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)”
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării suprafeţei de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului„Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, judeţul Bihor”, necesare realizării investiţiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea şi în proiectul Pasaj pietonal şi ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii T. Blajovici
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazabannr. 52 bl. S110 et. 2, ap. 45
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017, pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele sociale
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de interes public local “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piaţa E. Gojdu - Etapa II”
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat încheiate
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Oradea

  pentru declararea interesului public local în vederea realizării unui proiect privind
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului - în suprafaţă totală 3.936 mp - situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioşia)identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea,
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 - Oradea, situat pe str. Uzinelor, necesar realizării celui de-al doilea Centru de colectare selectivă în municipiul Oradea
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 811 mp, reprezentând teren public - drum de legătură între str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenulînscris în CF nr. 203153 și în CF 203154 - Oradea, respectiv pentru modificarea amplasamentului atribuitprin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, în vederea construirii unei grădinițe în Parcul Industrial nr. I
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 464/17.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați„
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Actului Adiţional nr.1 al Documentului de Poziţie, în scopul realizării şi implementării proiectului ’’Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Bihor”
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor cu sau fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea mandatării Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică de Oradea în vederea efecutării demersurilor necesare recuperării creanțelor
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Oradea

  privind transferul în gestiunea Muzeului Oraşului Oradea - Complex Cultural a tipăriturilor (broşuri) de promovare turistică şi scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea a celor care au fost distribuite gratuit în cadrul tărgurilor de promovare turistică.
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației necesare atestării Municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2019 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale MAXIQ COMPUTRER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale CETATEA NOUA SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, având ca obiect administrarea Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva Iosia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Spitalului Clinic ,,Dr. Gavril Curteanu’’ să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie - Chimioterapie și Radioterapie
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu numărul de inventar 015745, în vederea scoaterii acestuia din funcţiune
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2019
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2019
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr. 54508/10.03.2008 încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu având ca obiect darea în administrare a unor active fixe
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a încetării activității Pieței Ioșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004 cu societatea Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării, respectiv actualizării tarifelor practicate de Societatea Coral Impex SRL pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea și practicarea acestora de către operator, începând cu data de 01.04.2019
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2, și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia Reformată –Velența pentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Grădinarilor nr. 16,
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Spartacus, nr. 35B și str. Ion Cantacuzino, nr. 56
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUELpentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix, pentru clădirile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr.118, 128 și 128A,
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries””,
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1, 2 si 3 ale HCL 931/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția autobuzelor si aprobarea studiului de oportunitate privind „Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile”
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Oradea

  privind revocarea HCL nr. 181/28.02.2019 şi aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investiţiei“Reabilitare termică Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea derulării proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal si ciclisticsuprateran peste soseaua de centura in zona strazii Traian Blajovici” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - econoici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizării proiectului “Creșterea mobilității urbane prin realizarea unui coridor pietonal și ciclistic între str. Sovata și str. Tudor Vladimirescu”, respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utlitate publică de interes local
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea derulării proiectului privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizării proiectului “Amenajare bretele pentru virare la dreapta și realizare coridor pietonal și ciclistic la intersecția DN 79 cu str. Ogorului”, respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Oradea

  privind probarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de13 martie 2019
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de28 februarie 2019
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea interesului public local în vederea realizării unui proiect privind extinderea infrastructurii şcolare în zona cartierului Nufărul, respectiv pentru aprobarea de măsuri privind administrarea unor terenuri din această zonă
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării cotei de dezvoltare constituită conform H.C.L. nr.568/2017 pentru îmbunătățirea metodei de colectare a deșeurilor biodegradabile
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Oradea

  privind respingerea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a încetării activității Pieței Ioșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Oradea

  privind încetarea activității comerciale în Piața Ioșia, respectiv retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 al HCL 432/03.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, obiectiv de investitie finantat in cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Etapa I și Etapa II, cod SMIS 123666
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Oradea

  privind revocarea HCL nr. 101/28.02.2019 și aprobarea cerererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuinte functiuni mixte; zona str.Terrea, nr.cad.186266, 196870, 174563 - Oradea
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Oradea

  privind revocarea HCL nr.652/28.06.2018 de aprobare PUZ - Reconversie functionala in UTR M4 - Construire imobil de locuinte colectivecu spatii comerciale la parter si parcaje subterane str.Stefan Octavian Iosif, nr.10, nr.cad.177309, 167874, 183705, 160893 – Oradea
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe având numerele de inventar 10003 și 13235, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1, 3 și 4 din HCL nr. 199/ 12.03.2018 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local SA să voteze “pentru” in cazul punctelor inscrise pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 14.03.2019
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 februarie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 martie 2019 (a doua convocare)
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2019
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare 263571/ 2173/ 2010 încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării sumei de 1.366.700 lei asociațiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, cu titlul de cotizație parțială, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru AMENAJARE PISTA DE ALERGARE IN PARCUL SALCA varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Deviere rețele edilitare Pasaj Magheru, în municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Oradea

  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Relocare, protejare cabluri electrice în zona blocuri ANL Calea Aradului.
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape pluviale pe Calea Bihorului în zona depoului CFR, municipiul Oradea”- scenariul 1”
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Oradea

  privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”.
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Oradea

  privind susținerea organizării „Zilei Mondiale de Conștientizare a Autismului”.
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între D.A.S.O. și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj, în vederea creșterii calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de vedere din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 177097 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a imobilelor - terenuri rezultate din dezmembrare.
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1020 din 25.10.2018, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) şi comuna Oşorhei (sat Fughiu)”, în sensul actualizării unor poziții din Anexele nr. 2 și 3
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea măsurilor în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele proprietate privată a Statului Român
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dării în folosință gratuită unei persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Interjudețeană Bihor Sălaja unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. C56
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.271 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea în zona străzii Milcovului
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a 11 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de ”curți - gradini”, situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Listei de repartizare a 22 de locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, str. Balogh István
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LA LICEUL LUCIAN BLAGA ORADEA, ALEEA POSADA NR. 1 JUDEȚUL BIHOR
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI + DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Restaurare fațade Biserica Romano-Catolică Oradea - Olosig, Oradea, str. Dunărea nr.1
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea.
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 720 mp, identificată cu nr. cadastral 192685 şi înscrisă în CF 192685, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 6, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, constând în teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 1 al str. Morii
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe \\
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune în scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 12.896 mp, constând în teren având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 2 din str. Bumbacului
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 1.920 mp, respectiv 2.710 mp, reprezentând terenuri, situate pe strada Uzinelor
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 521 mp,reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, str. Piteştilor
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 10.947 mp și 5.664 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent tronsonului 2 şi 3 al străzii Corneliu Baba
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1007 din 25.10.2018, cuprinzând proprietățile afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. poet Gheorghe Pituț - str. Cucului)”
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului - teren, proprietate privată, în suprafață de 1.300 mp, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Amenajarea în mun. Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubriz
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării H.C.L. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea.
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Articolului 4 din HCL nr. 330/12.04.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției „Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în mun. Oradea”.
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Oradea

  100 28.02.2019 N privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 februarie 2019
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 ianuarie 2019
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a şaptea ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, care va avea loc în data de 04.03.2019, la Hotel Ramada Oradea
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării în avans a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru perioada 2019-2020
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amenajare Parc Industrial Eurobusiness IV, str. Corneliu Baba, nr. cad. 203248 – Oradea.
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Remenyik Sandor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajarea în municipiul Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/ reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare lic
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2019, martie 2019 și aprilie 2019
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.2 și nr.3 din HCL nr.430 din 03 mai 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MARESAL AVERESCU – STRADA CELE TREI CRISURI
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea”
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp şi 170 mp, reprezentând terenuri ce aparțin Municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție \\
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipirea terenului identificat cu nr. cadastrale 192692 și 192693 - Oradea, respectiv pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a 3 Loturi de teren, suprafaţa totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei - în zona străzii Ceyrat, în vederea construirii unor locuinţe colective
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din mun. Oradea, jud. Bihor
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din mun. Oradea, jud. Bihor
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Schimbare de destinație și recompartimentări interioare, imobil situat pe strada Ion Bogdan nr. 13, Oradea
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului – Uzina de apă.
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale.
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 158613, 158622 și 158616 – Oradea, reprezentând terenuri situate pe str. Denis Diderot și Victor Papilian (în Cartierul Tineretului).
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea revocării poziției nr. 264 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Oradea

  în vederea modificării art. 1 din HCL 289/27.03.2018 privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea “Modernizare sistem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a municipiului Oradea, imobile situate pe strada Ogorului, respectiv pe strada Brașovului
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 20, aferente Grădiniței nr. 14
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, privind dosarele depuse de către cetățeni în sesiunea august 2018 - septembrie 2018
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea Primarului Mun. Oradea – dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase – Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024)
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 860/2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza mun. Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri.
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuinte str. Episcop Ioan Alexi, nr.14, nr.cad.200054-:-200061 - Oradea
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurarea unei fostei incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcţionala clădire industriala în clădire de locuinţe colective,Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 - Oradea
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea ”Piața Mihai Viteazul”
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru constructii in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului - Oradea
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR Lc_A in UTR M2; Construire spatiu comercial si spalatorie auto, str. Matei Corvin, nr.15A, nr.cad.202316, nr.cad.202317 (nr.cad.vechi 176233) - Oradea
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educațía unui copil începe odată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Oradea care beneficiază de reducere impozitului pe clădirile utilizate de entități în domeniul IT
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna noiembrie 2018
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna decembrie 2018
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr. 16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Oradea pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 ianuarie 2019
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 08 ianuarie 2019
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 decembrie 2018
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Oradea

  14 22.01.2019 N privind privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir” din municipiul Oradea, jud. Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări.
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 31 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a mun. Oradea – sector necadastrat din str. D. Cantemir.
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu”
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tudor Vladimirescu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea rambleierii gropii fostei cariere de argila , situata in perimetrul delimitat de strazile Cucului –Aurel Covaci – Macului in vecinatate cu Calea Bihorului si amplasata pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea înregistrat în CF cu nr.cadastrale 191973 și 191724, având suprafața totală de 9911mp, volum de umplutura necesar de cca 100.000 mc ,prin utilizarea deșeurilor nepericuloase definite la categoria 17 05 04 generate din activitățile de const
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR, Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 1058/09. 11. 2018
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Reabilitare fatade si amenajari interioare, reabilitare instalatii sanitare si electrice la Scoala Gimnaziala nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 din HCL 81 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în proiectul “Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în judetul Bihor, Oradea și in Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potential local” (“Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) și a contribuției proprii a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI CONSOLIDARE CASA SCARII, IMOBIL SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 21
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018