• Hotărârea 1346/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Contractului de administrare și a unor măsuri referitoare la gestionarea fondului forestier, proprietatea publică a mun. Oradea, ce vor fi aplicate de administrator – Ocolul Silvic Oradea, în anul 2019.
 • Hotărârea 1345/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu in vederea demararii procedurilor necesare realizarii investitiei: CONSTRUIRE CLADIRI MULTIFUNCTIONALE ZONA PARCUL TRAIAN ORADEA
 • Hotărârea 1343/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FAȚADĂ STRADALĂ, CALCANE LATERALE ȘI ÎNVELITOARE IMOBIL STR. Primăriei nr. 54
 • Hotărârea 1342/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării unor suprafețe ce se constituie în Planul de amplasament și delimitare al imobilului, drum public – str. Dimitrie Cantemir, aprobat prin HCL nr. 839/31.08.2018
 • Hotărârea 1341/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 177880 - Oradea, reprezentând teren cu construcții - blocuri ANL, situate în mun. Oradea, pe str. Balogh István nr. 12
 • Hotărârea 1340/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi, conform anexei
 • Hotărârea 1339/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Stație de pompare ape pluviale II și branșament electric pe Calea Bihorului, municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 1338/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societății Administrația Domeniului Public SA pentru realizarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 1337/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare și a tarifelor ce urmează a fi percepute de societățile Ecobihor SA și RER VEST SA începând cu 01 ianuarie 2019
 • Hotărârea 1336/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea H.C.L. nr. 1144/2018
 • Hotărârea 1335/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei de eliberare a autorizatiei de construire pentru investitia Protejarea, promovarea si dezvoltarea parcului dendrologic Palatul Baroc
 • Hotărârea 1334/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2018 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea 1333/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea garantării unei finanţǎri rambursabile interne în valoare de maxim 40.500.000 LEI contractată de societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru realizarea unor investiţii de interes public local
 • Hotărârea 1332/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 1331/2018 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a dome
 • Hotărârea 1330/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societății Compania de Apă Oradea SA în vederea executării lucrărilor de reabilitare a fântânii arteziene din Parcul 1 Decembrie Oradea
 • Hotărârea 1329/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea programului de investiții pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 1328/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului consultativ Liceului Teoretic ”Onisifor Ghibu” pentru modificarea denumirii din liceu teoretic în colegiu național
 • Hotărârea 1324/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 20.232 mp reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, str. Ogorului - în incinta Parcului Industrial 2, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea efectuării demersurilor legale privind relocarea şi intubarea parţială a canalului de desecare - Valea Salca
 • Hotărârea 1323/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilele situate în Oradea pe str. Vasile Alecsandri - nr. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19 si nr. 21 în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1322/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare; Construire hala, showroom zona str.Ogorului, generat de nr.cad.156472, Oradea
 • Hotărârea 1321/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire hala de productie confectii metalice si depozitare Calea Clujului nr.251, nr.cad.1224/1,161856, 157061, 1223-Oradea
 • Hotărârea 1320/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.466/2016 – Ansamblu de locuinte colective, functiuni complementare si dotari de cartier, str. Onestilor, generat de nr.cad. 196967, 196968, 198053, 199932-:-199935, 202130, 202131, 12891, Oradea
 • Hotărârea 1319/2018 - Municipiul Oradea

  Privind atribuirea denumirii „Augustin Maior” pentru strada nou creată în vecinătatea Parcului Industrial Eurobusiness I, situat pe Calea Borșului
 • Hotărârea 1318/2018 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Theodor Pallady” pentru strada nou creată în municipiul Oradea, situată în zona străzii Nufărului
 • Hotărârea 1317/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii “Dejului” pentru strada nou creată în municipiul Oradea, aflată în vecinătatea străzilor Aleșdului și Calea Clujului.
 • Hotărârea 1316/2018 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Calea Lactee și Calea Sântandrei
 • Hotărârea 1315/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Oradea si care afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere,strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi)
 • Hotărârea 1314/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea poziției nr. 278 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 1285/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea
 • Hotărârea 1282/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entităţi din domeniul IT
 • Hotărârea 1168/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 1167/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii de servicii juridice de catre Societatea Agen?ia de Dezvoltare Locala Oradea S.A.
 • Hotărârea 1166/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii acordului de asociere încheiat între municipiul Oradea ?i comuna O?orhei pentru modernizarea unui drum de legatura
 • Hotărârea 1165/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiin?arii Parcului Industrial Eurobusiness IV ?i acordarea de facilita?i fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea ?i func?ionarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 1164/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu nr. de inventar 300907, în vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 1163/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractarii unei finan?ari rambursabile – linie de finan?are în valoare de maxim 100.000.000 lei
 • Hotărârea 1162/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix, în vederea scoaterii din functiune
 • Hotărârea 1161/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului local de actiune pentru incluziunea sociala a cetatenilor români apartinând minoritatii rome din municipiul Oradea, pentru perioada 2019 – 2020
 • Hotărârea 1160/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ac?iuni ?i lucrari de interes local pentru anul 2019 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrari de interes local de catre beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 1159/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participarii Municipiului Oradea la realizarea proiectului de interes public: Platforma regionala de investi?ii “INNO – rethinking business networks”, implementat prin Agen?ia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
 • Hotărârea 1158/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 noiembrie 2018
 • Hotărârea 1157/2018 - Municipiul Oradea

  pentru darea în folosin?a gratuita, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, a unui spa?iu aflat în incinta cladirii Primariei Oradea, în favoarea Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara Aparegio Oradea
 • Hotărârea 1156/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru CAI DE ACCES RUTIER, SPA?II DE PARCARE ?I SPATII VERZI ÎN ZONA BULEVARDUL ?TEFAN CEL MARE varianta V1 recomandata de proiectant
 • Hotărârea 1155/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru CAI DE ACCES RUTIER SI SPATII DE PARCARE LA INTERSECTIA STRAZII 1848 CU STRADA SUCEVEI DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR varianta V1 recomandata de proiectant
 • Hotărârea 1154/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea numarului maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Oradea
 • Hotărârea 1151/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare pensiune in casa existenta, construire unitate alimentatie publica,str.Ovidiu Cotrus, nr.2 nr.cad. 175127, 162828, Oradea
 • Hotărârea 1150/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarea continutului art.1 din nr.331/12.04.2018 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Construire hala centru comercial , drumuri de incinta, platform parcare si spatii verzi, Calea Santandrei nr.2B, nr.cad.11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 si 195388 - Oradea
 • Hotărârea 1147/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea în parte a H.C.L. nr. 467/2013 în vederea schimbarii denumirii parcului situat în cartierul Rogerius, între strazile Corneliu Coposu ?i Spartacus din numele „Mihai Viteazul” în „Olosig”.
 • Hotărârea 1146/2018 - Municipiul Oradea

  în vederea abrogarii H.C.L. nr. 834/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ?i desfa?urarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii func?iei de administrator de imobile ?i autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asocia?iile de proprietari
 • Hotărârea 1145/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 1144/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea HCL nr. 361/2018 privind stabilirea impozitelor, taxelor ?i tarifelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea 1143/2018 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea zonarii fiscale a teritoriului Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1139/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Funda?iei de Protejare a Monumentelor Istorice din Jude?ul Bihor pentru anul 2018
 • Hotărârea 1138/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investi?ii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 1135/2018 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investi?ii în infrastructura de alimentare cu apa ?i canalizare executate ?i finalizate de ter?i pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna octombrie 2018.
 • Hotărârea 1134/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei de priorita?i a solicitan?ilor de locuin?e sociale în vederea închirierii, sesiunea 2018.
 • Hotărârea 1133/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direc?ia de Asisten?a Sociala Oradea si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilitati din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere sociala
 • Hotărârea 1132/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului Anual de Ac?iune privind serviciile sociale administrate ?i finan?ate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru anul 2019.
 • Hotărârea 1131/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asocia?iilor ?i funda?iilor din municipiul Oradea, care organizeaza cu ocazia sarbatorilor de iarna evenimente adresate beneficiarilor acestora.
 • Hotărârea 1129/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contribu?iei financiare a Municipiului Oradea la realizarea obiectivului “Extindere corp B – Unitatea de primiri urgen?e – Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?a Oradea” ?i mandatarea Primarului Municipiului Oradea pentru semnarea contractului de lucrari
 • Hotărârea 1128/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament ?i delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158621, respectiv pentru aprobarea concesionarii directe a terenului, în suprafa?a de 900 mp, situat în municipiul Oradea, pe str. Bethlen Gabor, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului.
 • Hotărârea 1127/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL 1012/27.11.2017, privind declan?area procedurii de expropiere a imobilelor, afectate de coridorul lucrarii de utilitate publica “Drum de legatura între strada Sui?ului ?i Calea Bihorului” – Tronson 3, în sensul actualizarii pozi?iilor 6, 65, 71 ?i 129 din Anexa nr. 2 ?i a pozi?iilor 2, 8, 65 70, 113, 137 ?i 144 din Anexa nr. 3
 • Hotărârea 1126/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 519 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, repara?ii acoperi? la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 21
 • Hotărârea 1125/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 518 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Vasile Alecsandri nr. 8-8A-10
 • Hotărârea 1124/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 516 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: reabilitare fa?ade, repara?ii acoperi? la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 17-19
 • Hotărârea 1123/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 514 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Iosif Vulcan nr. 14
 • Hotărârea 1122/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 520 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, repara?ii acoperi? la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 15
 • Hotărârea 1121/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 515 / 2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr. 7
 • Hotărârea 1120/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 521 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, repara?ii acoperi? la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Republicii, nr.14
 • Hotărârea 1119/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii HCL 172/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizarii obiectivului de investi?ii: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale pentru învatamântul profesional si tehnic ?i înva?area pe tot parcursul vie?ii in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea
 • Hotărârea 1118/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 907 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Primariei nr. 41
 • Hotărârea 1117/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 909 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Ion Budai Deleanu nr. 4
 • Hotărârea 1116/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 910 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Cuza Vodă nr. 80
 • Hotărârea 1115/2018 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 911 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Samuil Micu Klein nr. 9
 • Hotărârea 1114/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 906 / 2017 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: Reabilitare fa?ade, la imobilul situat în ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea pe str. Bradului nr. 19
 • Hotărârea 1113/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execuție în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FAŢADE STRADALE ȘI ACOPERIȘ IMOBIL DIN ORADEA, Str. Episcop Mihai Pavel nr. 8 (Casa Ertler)
 • Hotărârea 1112/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza execu?ie în vederea realizarii obiectivului de investi?ii: Reabilitare fa?ade la imobilul situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FATADA STRADALA IMOBIL DIN ORADEA Str. Primariei nr. 34
 • Hotărârea 1111/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea H.C.L. nr. 517 / 2018 ?i aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizarii investi?iei: REABILITARE FATADE CASA FUCHSL , Oradea, str. Independentei, nr.11-13
 • Hotărârea 1110/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizarii obiectivului de investi?ii: REABILITARE FATADE SI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA STR. PATRIOTILOR, NR. 4, 6 – PALATUL ADORJAN I SI PALATUL ADORJAN II
 • Hotărârea 1107/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, cu suprafe?ele de 1.109 mp ?i 15.786 mp, reprezentând teren public ?i teren ocupat de construc?ii cu destinatia de pia?a agroalimentara, situate în mun. Oradea, strada Pia?a Emanuil Gojdu
 • Hotărârea 1106/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui Act aditional la Contractul nr. 1857 din 13.07.2016,privind constituirea dreptului de acces pe domeniul public al Municipiului Oradea, pentru realizarea de retele noi subterane de catre societatea Orange Romania S.A. în lungime totala de 371 ml
 • Hotărârea 1101/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Anexei 2 la Hotarârea Consiliului Local nr. 1051 din 05.11.2018 pentru aprobarea Listei privind repartizarea locuin?elor disponibile pentru tineri destinate închirierii, construite în anul 2018, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, în municipiul Oradea, str. Balogh István
 • Hotărârea 1100/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (construcție anexă) situată în subsolul imobilului din mun. Oradea, str. Republicii nr. 12
 • Hotărârea 1099/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licita?ie publica, a unei boxe (construc?ie anexa) situata în subsolul imobilului din mun. Oradea, str. Mestecani?ului nr. 5
 • Hotărârea 1098/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 801 din 09.12.2015 pentru numirea Comisiei de analiza a solicitarilor O.N.G.-urilor privind spa?ii cu alta destina?ie decât aceea de locuin?a aflate în administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 1094/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata masurata de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinta „drum”, proprietate publica a Municipiului Oradea tronsonul 2 din B-dul. Decebal (cuprins între intersec?ia B-dul. Decebal cu calea Aradului ?i Parcul Balcescu)
 • Hotărârea 1081/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preturilor locale ale energiei termice practicate de catre societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.12.2018
 • Hotărârea 1080/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 1077/2018 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1076/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 noiembrie 2018
 • Hotărârea 1075/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 noiembrie 2018
 • Hotărârea 1074/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 05 noiembrie 2018
 • Hotărârea 1073/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 octombrie 2018
 • Hotărârea 1072/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea relocării sumelor reprezentând contribuția Municipiul Oradea în cadrul proiectului construire „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor” și Convenția de cofinanțare între Municipiul Oradea și Compania Națională de Investiții pentru execuția lucrărilor
 • Hotărârea 1071/2018 - Municipiul Oradea

  aprobarea asumării unor cheltuieli suplimentare necesare realizării obiectivului de investiții „Sala de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 1070/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru încheierea unui Contract de comodat cu Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară - persoană juridică în curs de înființare
 • Hotărârea 1069/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 940 din 01.10.2018 pentru transmiterea unor imobile, terenuri și construcții, situate în mun. Oradea, pe str. Ion Mihalache și str. Rectorului, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\
 • Hotărârea 1068/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 348 din 12.04.2018, pentru transmiterea unui imobil, teren și construcții, înscris în CF172863 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Alexandru Cazaban, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bihor, în proprietatea publică a municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes publi
 • Hotărârea 1067/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârii Consiliului Local nr. 837 din 31.08.2018 pentru transmiterea imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Ion Bogdan, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în proprietatea publică a municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local \\
 • Hotărârea 1066/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 1065/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de canalizare menajeră și apă strada Podgoria (legătura între strada Gheorghe Doja și strada Livezilor), municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 1064/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru BRETEA DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CALEA ARADULUI ȘI CALEA SÂNTANDREIULUI scenariul 1 recomandat de proiectant
 • Hotărârea 1063/2018 - Municipiul Oradea

  privind aplicarea UAT Municipiul Oradea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ – Ordin nr. 760 din 17 Iulie 2018
 • Hotărârea 1062/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190282 - Oradea, reprezentând teren, situat pe str. Ogorului - Parcul Industrial Eurobusiness II.
 • Hotărârea 1061/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii unor suprafețe de teren, identificate cu nr. cadastrale 190002 și 202601, situate pe str. Barcăului, din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea radierii dreptului de administrare operativă notat în CF 202558 în favoarea societății Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 1060/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.732 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia de \\
 • Hotărârea 1059/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 855 din 07.09.2018, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa 42.255 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronson 2 din str. Nufărului
 • Hotărârea 1058/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR,Municipiul Oradea, județul Bihor și aprobarea abrogării HCL nr. 936/01. 10. 2018
 • Hotărârea 1057/2018 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 1056/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții – „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea – Etapa – III – a.
 • Hotărârea 1054/2018 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1053/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 4.935 mp şi a construcţiilor - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1052/2018 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea a 3 locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 258 din 27.03.2018
 • Hotărârea 1051/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listei privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri destinate închirierii, construite în anul 2018, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în municipiul Oradea, str. Balogh István
 • Hotărârea 1050/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018-2022
 • Hotărârea 1049/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 a H.C.L. nr. 159/2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea. .
 • Hotărârea 1048/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “RELOCARE REȚELE ELECTRICE ÎN ZONA INTERSECȚIEI B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU – ALEEA ȘTRANDULUI – PARCUL TRAIAN”
 • Hotărârea 1047/2018 - Municipiul Oradea

  privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate pentru Drum colector aferent drumului de centura (strada Ogorului) intre strada Liviu Borcea si strada Ciheiului – relocari retele electrice
 • Hotărârea 1046/2018 - Municipiul Oradea

  privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 77/2015 în ceea ce privește aprobarea temei de concurs (caiet de sarcini) pentru realizarea statuii ecvestre a regelui Ferdinand al României.
 • Hotărârea 1045/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea relocării statuii lui Mihai Viteazul din Piața Unirii în Piața Emanuil Gojdu, cu scopul de a reamplasa statuia Regelui Ferdinand I pe vechiul amplasament din Oradea
 • Hotărârea 1044/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau familiale, str. Merilor, nr. cad. 14879, nr. cad. 14881, nr. cad. 165667 (nr. cad. vechi 14883), nr. cad. 14885, Oradea.
 • Hotărârea 1043/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului pentru închirierea spațiilor locative din fondul de locuințe pentru tineri, proprietate privată a Statului Român, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea municipiului Oradea, respectiv abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 694 din 30.08.2016
 • Hotărârea 1042/2018 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 935/2018
 • Hotărârea 1041/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Art. 2 si art. 4 din HCL nr. 927/24.09.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 1040/2018 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Art. 2 si Art.4 din HCL 934/2018
 • Hotărârea 1039/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 si 4 din HCL 955/23.10.2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 1038/2018 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Art. 2 si Art.3 din HCL 561/2018 privind aprobarea proiectului “Regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 1037/2018 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2018, decembrie 2018 şi ianuarie 2019
 • Hotărârea 1036/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1035/2018 - Municipiul Oradea

  privind însușirea Protocolului de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Zona Metropolitană Oradea în vederea realizării documentațiilor necesare procedurii de expropriere necesare obiectivului de investiție: „Legătură centura Oradea (girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)”.
 • Hotărârea 1034/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară a instituției muzeale cu personalitate juridică “Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural”, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor
 • Hotărârea 1033/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construire pod pietonal peste CRISUL REPEDE – ZONA HOTEL DACIA – HOTEL HILTON” municipiul Oradea
 • Hotărârea 1032/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire gradiniță prin extindere creșă, str. Bârsei nr. 12, nr. Cad. 188863, 157275 - Oradea
 • Hotărârea 1027/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte str. Ciresilor nr.65, nr.cad. 4824, 10144 Oradea
 • Hotărârea 1026/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte str. Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, 202749 - Oradea
 • Hotărârea 1025/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinte insiruite str. Apateului nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6, 4587/1 – Oradea
 • Hotărârea 1024/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa familiala Sp+P+E, garaj si imprejmuire teren, str. Apelor, nr.14A, nr.cad.170683-Oradea
 • Hotărârea 1023/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Avram Iancu, nr.11, nr.cad.196538– Oradea
 • Hotărârea 1022/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 1021/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrelor Sociale Multifunctionale de zi (tip club) pentru persoane varstnice din municipiul Oradea
 • Hotărârea 1020/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)”,respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.370 mp şi a construcţiilor (garduri) - proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1018/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Macului (troson cuprins între str. Ion Bogdan – Calea Bihorului), respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 940 mp, și a construcțiilor (garduri) proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1017/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 7.842 mp, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1007/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț – str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.696 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1006/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Episcop Ioan Alexi (tronson cuprins între str. Gheorghe Pituț – str. Cucului)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.717 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1005/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Cucului (tronson cuprins între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul)”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 711 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1004/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local“Modernizare stradă Cardinal Alexandru Todea”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 112 mp şi a construcţiilor (garduri) – proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 992/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării licitaţiei publice, cu strigare, respectiv a Caietului de sarcini pentru închirierea de teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în parcul Libertății, aferent unui Chioşc pentru vânzare flori
 • Hotărârea 991/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 și 2 din cadrul H.C.L. nr. 811/2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Coridor verde din str. Ion Bogdan” din mun. Oradea, jud. Bihor.
 • Hotărârea 990/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului tehnic de execuție aferenți Municipiului Oradea pentru obiectivul de investiții « MODERNIZAREA DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE MUNICIPIUL ORADEA SI COMUNA OSORHEI, JUDETUL BIHOR »
 • Hotărârea 989/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian” – opțiunea 1
 • Hotărârea 988/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1
 • Hotărârea 987/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice” – opțiunea 1
 • Hotărârea 986/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea termica primara pe strada Onestilor - 6 imobile” – scenariul 1
 • Hotărârea 985/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Echilibrarea hidraulica a retelei secundare la nivel de consummator la 23 puncte termice( PT 101/102, 105, 106, 114, 117, 121, 123, 124, 128, 136, 209, 316, 522, 718, 826, 833, 836, 842, 868, 871, 890, 913, 113)” – optiunea 1
 • Hotărârea 984/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii privind achizitia serviciilor pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 983/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor irect i spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand lot 4 – Sector 4
 • Hotărârea 982/2018 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 1 si 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio.
 • Hotărârea 981/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Relocare retele apa, retele canalizare menajera si retele canalizare pluviala in Piata Bobâlnei, municipiul Oradea – Scenariul 2”
 • Hotărârea 979/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficientă pentru înlocuirea blocului 1 existent”, investiție care constă în înlocuirea grupului energetic 1 din 1966 pentru conformarea la legislația de mediu a echipamentelor din SACET Oradea
 • Hotărârea 978/2018 - Municipiul Oradea

  pentru adoptarea unor măsuri privind desfășurarea activității de către Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 977/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vedrea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2017
 • Hotărârea 976/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018
 • Hotărârea 975/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Parteneriatului Tehnic dintre Universitatea din Oradea și Municipiul Oradea privind realizarea obiectivului de investiții “Masterplan Campus Universitar Oradea – Spații de cazare și completare pentru studenți (corpurile C1 și C2)”
 • Hotărârea 974/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 973/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 971/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 970/2018 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna septembrie 2018
 • Hotărârea 968/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul la societatea Administrația Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 967/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la HCL nr.16/2018 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 965/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 963/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu Oradea
 • Hotărârea 962/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul Programului de investiții în domeniul culturii derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru proiectul Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea
 • Hotărârea 960/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 octombrie 2018
 • Hotărârea 959/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 04 octombrie 2018
 • Hotărârea 958/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 01 octombrie 2018
 • Hotărârea 957/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 septembrie 2018
 • Hotărârea 956/2018 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea H.C.L. 770/ 2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”
 • Hotărârea 955/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 2” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 954/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2018
 • Hotărârea 953/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea, TVR Cluj și Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune pentru susținerea proiectului “Caravana Stația România-Israel” desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului.
 • Hotărârea 952/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire clădire parcaje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea.”
 • Hotărârea 951/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 950/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extindere retea termica primara pe str. Stefan Octavian Iosif si str. Chimiei, AD Xenopol”
 • Hotărârea 949/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic primar la imobilul din strada Petru Rares nr. 1A”
 • Hotărârea 948/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea sistemului de termoficare magistrala termica M2, pe str. Cicero – Piata Cetatii, respectiv renuntarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 947/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea deschiderii a două cărţi funciare noi în vederea intabulării imobilelor cu nr. cadastral 202707 - Oradea, reprezentând Spitalul Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” şi nr. cadastral 202708 - Oradea, pe care se va amenaja Parcarea supraetajată din str. Braşovului, constituite prin dezmembrarea în două loturi a imobilului înscris în CF 197852 - Oradea
 • Hotărârea 946/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 830 din 2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 173 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat în Piața Emanuil Gojdu
 • Hotărârea 945/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, str. Dimitrie Cantemir nr. 32, Oradea
 • Hotărârea 944/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare de locuinte si functiuni complementare str. Ion Pop Reteganul, nr.cad.162876 - Oradea
 • Hotărârea 943/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale, zona str. Dimitrie Anghel, nr.cad. 201765-:-201774, 201777-:-201783, 202395, 202437, 164985, 201936 – Oradea
 • Hotărârea 942/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa familiala Sp+P+M, str. Nicolae Beldiceanu, nr.83N, nr.cad. 196907 (rezultat din dezmembrarea nr.cad.192469), Oradea
 • Hotărârea 941/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”
 • Hotărârea 940/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie \\
 • Hotărârea 939/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.483 mp, reprezentând pod peste Crişul Repede - Podul \\
 • Hotărârea 938/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, în zona străzii Barcăului afectate de proiectul \\
 • Hotărârea 937/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 936/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR Municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 935/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu – Piața Cetate, Oradea”
 • Hotărârea 934/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea”
 • Hotărârea 933/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Art.3, si a Anexei 1.a din HCL nr.852/2018 privind aprobarea realizării proiectului”Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu din Oradea – Etapa II”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a documentației tehnico economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 932/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Art.3 si a Anexei nr. 1.a din HCL nr.851/2018 privind aprobarea realizării proiectului”Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu din Oradea – Etapa I”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a documentației tehnico economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 931/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția autobuzelor și aprobarea studiului de oportunitate privind “Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile.
 • Hotărârea 930/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea HCL nr. 217/2018 si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 929/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 928/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul : “ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ”
 • Hotărârea 927/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 926/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 –
 • Hotărârea 925/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de rezidentiale cu dotari si functiuni complementare Parcelare teren pentru locuinte zona str.Renasterii - str.Raspantiilor,nr.cad.200956-:-200960 - Oradea
 • Hotărârea 924/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Piersicilor, nr.cad.20936, 192123, Oradea
 • Hotărârea 923/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren, str. Rimler Karoly, nr.29k nr.cad. 200346 – Oradea
 • Hotărârea 922/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 921/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață totală de 1.105 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piaţa E. Gojdu - Etapa II” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 920/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață totală de 929,50 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piaţa E. Gojdu - Etapa I” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 918/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local Amenajare parc in zona strazii Morii, din municipiul Oradea, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată,în suprafață totală de 1.853 mp, afectat de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 917/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață de 6.103 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Făcliei, zona Silvaș” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 916/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață totală de 9.847 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor verde în cartierul Grigorescu” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 915/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață de 939 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Ion Bogdan” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 914/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 40 mp, 41 mp, 83 mp, 263 mp şi 218 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor
 • Hotărârea 913/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipirea suprafeței de 20.561 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastrale 199163, 200231, 201460 și 201462 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II
 • Hotărârea 912/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.812 mp, reprezentând teren cu destinaţia de \\
 • Hotărârea 895/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 893/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în municipiul Oradea, Aleea Rogerius nr. 2C, bl. N3, et. 4, ap. 44
 • Hotărârea 892/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. B29, et. 4, ap. 85
 • Hotărârea 890/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 889/2018 - Municipiul Oradea

  privind luarea măsurilor necesare continuării, respectiv finalizării investiției „Parking subteran strada Independenței Oradea”
 • Hotărârea 888/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea art. 19 si introducerea unei noi anexe - Anexa nr.33 A in Hotărârea Consiliului Local nr. 978/2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018
 • Hotărârea 887/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane pe strada Independentei
 • Hotărârea 886/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Oradea a unor bunuri rezultate în urma realizării investiţiei „Amenajare Parc Sportiv Salca III - Oradea”
 • Hotărârea 885/2018 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Proiectului de Hotărâre iniţiat de grupul de consilieri municipali UDMR pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.215/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 şi abrogarea alin. (2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul loc
 • Hotărârea 884/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 883/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutival societăţii Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 882/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 24 septembrie 2018 (prima convocare) şi în data de 25 septembrie 2018 (a doua convocare)
 • Hotărârea 881/2018 - Municipiul Oradea

  privindaprobarearectificăriibugetuluiMunicipiului Oradea peanul 2018
 • Hotărârea 880/2018 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a racordurilor de distribuire a energiei termice aparținând imobilelor Bazinul Olimpic ,,Ioan Alexandrescu” – str. Aleea Ștrandului nr. 9, Bazinul Acoperit ,,Crisul” – str. Codrilor nr. 1 și Stadionul Municipal ,,Iuliu Bodola” – str. Olimpiadei nr. 1
 • Hotărârea 879/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului desuperficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupraterenului în suprafaţă totală de 20.561 mp cu societatea QuadroformSRL
 • Hotărârea 878/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2018
 • Hotărârea 877/2018 - Municipiul Oradea

  privindactualizareachiriilorlunarepentrulocuinţeleproprietateprivată a StatuluiRomânconstruitede AgentiaNaționalăpentruLocuințe
 • Hotărârea 876/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a Pasarelei Plevnei și a Podului peste pârâul Peța – Calea Armatei Române, bunuri care fac obiectul unor lucrări de investiții
 • Hotărârea 875/2018 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile iulie şi august 2018
 • Hotărârea 874/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 873/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi publice situate in intravilan, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 872/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
 • Hotărârea 871/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 311/30.03.2017 privind Regulamentul de organizareşifuncţionare a spaţiilor de joacăsiagrement situate pedomeniul public al Municipiului Oradea, care nu se afla in administrareaMunicipiului Oradea prinalteentitati din cadrulPrimariei Oradea sausubordonateConsiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexei A
 • Hotărârea 870/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de intretinere a parculuiPadisuluidin Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2019-2022).
 • Hotărârea 869/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de intretinere a parculuiMihaiViteazuldin Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2019-2022).
 • Hotărârea 868/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 867/2018 - Municipiul Oradea

  privindaprobareaProgramului de masuripentrudesfasurareaactiunilor de preveniresicombatere a urmarilorfenomenelormeteorologicepericuloase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2018-15.03.2019.
 • Hotărârea 865/2018 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de schimbare, pe perioadă nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13, din imobil cu destinația de spațiu de învățământ aparținând Școlii Gimnaziale ”Ion Bogdan” Oradea, în imobil alocat unei instituții publice în vederea desfășurării activității specifice
 • Hotărârea 864/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de07 septembrie 2018
 • Hotărârea 863/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de31 august 2018
 • Hotărârea 862/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 din HCL nr. 788/ 31.08.2018 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectelor de investiții ,,Racord de retea secundara, fara retea de apa calda, intre cele doua corpuri de cladire ale Scolii Gimnaziale Lucretia Suciu, unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Grivitei nr. 2” și ,,Racord Termic pentru Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu si Centrul Social Multifunctional Dignitas“
 • Hotărârea 861/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 860/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii si modificarii Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 859/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 93 mp şi 281 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 858/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 1252 - Oradea, reprezentând teren cu construcții aferente Depozitului de materiale al societății Companiei de Apă Oradea S.A. situat pe strada Barcăului nr. 202
 • Hotărârea 857/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind realizarea obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride – Piața Emanuil Gojdu - Oradea
 • Hotărârea 856/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 1.980 mp și 586 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea - spații publice aferente străzii Dimitrie Cantemir
 • Hotărârea 855/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 33.985 mp și 42.255 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”,proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului
 • Hotărârea 852/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizării proiectului “Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu din Oradea - Etapa II”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 851/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizării proiectului “Coridor de mobilitate urbană durabilă în Piața E. Gojdu din Oradea - Etapa I”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, respectiv coridorul de expropriere a acestei lucrări de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 849/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Municipiul Oradea
 • Hotărârea 847/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 57 bl. S80 et. 1, ap. 32
 • Hotărârea 845/2018 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 46 / 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat pe str. Republicii nr.31, Oradea
 • Hotărârea 844/2018 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 33.985 mp și 42.255 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului
 • Hotărârea 843/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei, Oradea
 • Hotărârea 842/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea H.C.L. nr 647/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea
 • Hotărârea 841/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Racord termic şi punct termic la Grădiniţa nr. 22, Calea Clujului nr. 101, Oradea
 • Hotărârea 840/2018 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 3.252 mp și 1.791 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea - spații publice aferente străzii Dimitrie Cantemir
 • Hotărârea 839/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 46.551 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir
 • Hotărârea 838/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25.08.2018 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea ulterioară a imobilului Palat Episcopal Greco-Catolic din Oradea
 • Hotărârea 837/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local \\
 • Hotărârea 836/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in faza SF in vederea realizarii obiectivului de investitii: EXECUTIE TEREN DE MINIFOTBAL CU GAZON ARTIFICIAL LA ORASELUL COPIILOR, STR. CORNELIU COPOSU NR. 8, ORADEA
 • Hotărârea 835/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 199653, reprezentând teren cu construcții aferente Școlii Gimnaziale „Ion Bogdan”, situat pe strada Ion Bogdan nr. 13
 • Hotărârea 823/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 725 din 2018 cu un nou articol, şi aprobarea unor măsuri pentru concesionarea cotei de 158 / 8.803 mp, din terenul situat în municipiul Oradea, str. Traian Blajovici
 • Hotărârea 822/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, imobile situate în pe str. Prundului, din CF 3651 și 3624 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea,
 • Hotărârea 815/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 814/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, ap. 4, parter
 • Hotărârea 811/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației tehnico - economice pentru faza studiu de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde din strada Ion Bogdan” din Municipiul Oradea, Județul Bihor
 • Hotărârea 810/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a documentației tehnico - economice pentru faza studiu de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Coridor verde în cartierul Grigorescu” din Municipiul Oradea, Județul Bihor
 • Hotărârea 809/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economicefaza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Făcliei, zona Silvaș” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 808/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţiei “Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon municipiul Oradea- scenariul 1”
 • Hotărârea 807/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE CORIDOR VERDE DIN STRADA CORIOLAN POP IN CARTIERUL VETERANILOR – ORADEA”
 • Hotărârea 806/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 805/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea HCL nr 96/23.02.2017 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat \\
 • Hotărârea 803/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din zona de activitati economice – Et in zona mixta – M3, construire ansamblu de locuinte colective, str.Eforiei, nr.3-5, nr.cad.196434– Oradea
 • Hotărârea 802/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii plansei PUG 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta” in zona parcelei identificate cu nr.cad.191767-Oradea, din UTR Tr in UTR Et
 • Hotărârea 798/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str. Alexandru Macedonski; nr. cad. 201192 (dezmembrat in nr. cad. 202133-:-202145), Oradea
 • Hotărârea 796/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiareConstruire sedii firma, depozite, nr.cad.196098, 196099, zona str. Ogorului - Oradea
 • Hotărârea 794/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte, servicii si dotari, generat de nr.cad.199070, zona str.Piatra Craiului, - Oradea
 • Hotărârea 791/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 790/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 789/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din lucrări de branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare
 • Hotărârea 788/2018 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectelor de investiții ,,Racord de retea secundara, fara retea de apa calda, intre cele doua corpuri de cladire ale Scolii Gimnaziale Lucretia Suciu, unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Grivitei nr. 2” și ,,Racord Termic pentru Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu si Centrul Social Multifunctional Dignitas“
 • Hotărârea 787/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 786/2018 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 785/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a cinci construcţii în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 783/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2018
 • Hotărârea 782/2018 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu apă/canalizare, atât extinderi cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 781/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2018
 • Hotărârea 778/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 777/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 august 2018
 • Hotărârea 776/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 iulie 2018
 • Hotărârea 775/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Miron Pompiliu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 774/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea.
 • Hotărârea 773/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 29.163 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Dimitrie Cantemir.
 • Hotărârea 772/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 188 mp, reprezentând teren public situat în incinta Pieței Cetate, din mun. Oradea, zona str. Griviței.
 • Hotărârea 771/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 762/12.09.2017 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență”
 • Hotărârea 770/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico economici a proiectului: “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand – Municipiul Oradea, Zona 1”.
 • Hotărârea 769/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”.
 • Hotărârea 768/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare punct de redresare în zona Cicero”.
 • Hotărârea 767/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Hotărârea 766/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire clădire mixtă, cu spații de alimentație publică, aparthotel și locuințe colective, str. Sf. Apostol Andrei, nr. cad. 192642, 196845 Oradea.
 • Hotărârea 765/2018 - Municipiul Oradea

  privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.404/2015 - Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 192678-:-192693, nr.cad.195511-:-195522 – Oradea.
 • Hotărârea 764/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018.
 • Hotărârea 763/2018 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa Consiliului Local din data de 9 august 2018.
 • Hotărârea 762/2018 - Municipiul Oradea

  privind alegera președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile august 2018, septembrie 2018 și octombrie 2018
 • Hotărârea 761/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 760/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentației tehnico – economice faza DALI și aindicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca.
 • Hotărârea 759/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”.
 • Hotărârea 758/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din H.C.L. 562/2018, privind propunerea schimbării destinației unui teren inclus în baza materială a Scolii Gimnaziale „Ioan Slavici”, Calea Clujului nr. 188, în teren cu altă destinație în sensul corectării unei erori materiale.
 • Hotărârea 757/2018 - Municipiul Oradea

  de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 625/2009 privind aprobarea unor reglementări pentru accesul controlat al vehiculelor în ZONA PIETONALĂ CENTRALĂ din municipiul Oradea
 • Hotărârea 750/2018 - Municipiul Oradea

  Privind privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal –Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.201679 Oradea
 • Hotărârea 745/2018 - Municipiul Oradea

  privind asigurarea asistentei juridice si a reprezentării Directiei de Asistență Socială Oradea și a directorului executiv al acestei directii, în dosarul nr. 1973/111/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
 • Hotărârea 700/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completare HCL 978 din 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
 • Hotărârea 698/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 iulie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 iulie 2018 (a doua convocare)
 • Hotărârea 697/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă incadrarea in frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit
 • Hotărârea 688/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă începând cu 01 august 2018
 • Hotărârea 683/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 680/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziției unui activ constând în teren intravilan, cu suprafața de 4.104 mp,respectiv a preţului adjudecat cu ocazia participării Municipiului Oradea la licitația publică, organizată de Casa de Insolvență Transilvania S.P.R.L. pentru valorificarea acestui bun imobil care aparține societăţii CIAC S.A., aflată în faliment, necesar în vederea realizării obiectivului \\
 • Hotărârea 679/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - Etapa 1” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 678/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Construirea Cresei si Gradinitei din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educatia timpurie anteprescolara si prescolara in Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 677/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 676/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 675/2018 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispoziția Direcției de Asistență Socială Oradea a unui imobil în vederea înființării unei creșe
 • Hotărârea 674/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea ,,Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă’’ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 930/26.10.2017
 • Hotărârea 673/2018 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 672/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “DRUM COLECTOR AFERENT DRUMULUI DE CENTURA (STR. OGORULUI) INTRE STR. LIVIU BORCEA SI STR. CIHEIULUI“ varianta 2 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 671/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea apa si retea de canalizare menajera cu bransamente si racorduri aferente pe strada Fagarasului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 670/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de apă și rețea canalizare menajeră strada Spartacus nr. 50, municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 669/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Jiga, str. August Treboniu Laurian, str. Mioriței, str. Gheorghe Lazăr și str. Brașovului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 668/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Școalelor, str. Grădinarilor, str. Clujului, str. Seleușului, str. Timotei Cipariu și str. Căii Ferate din municipiul Oradea
 • Hotărârea 667/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de Acțiune destinat gestionării problemelor și a efectelor cauzate de zgomot în municipiul Oradea
 • Hotărârea 666/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a”
 • Hotărârea 665/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii privind achizitia serviciilor de pază, ordine si liniste publica la obiectivele de interes public: Depozitul de deseuri inchis (vechi) si Parc 1 Decembrie din municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2018-2021).
 • Hotărârea 664/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal” din municipiul Oradea, județul Bihor, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
 • Hotărârea 663/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea criteriilor de prioritate şi punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, a modelului de cerere tip şi a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererii pentru solicitare de locuinţe sociale
 • Hotărârea 662/2018 - Municipiul Oradea

  aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi respectiv,revocarea H.C.L. nr.70/29.01.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 661/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici rezultati din S.F., necesari realizării obiectivului de investiție: Legătura Centura Oradea (Giratie Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)
 • Hotărârea 660/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr 287/07.04.2008 privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea transparentei si eficientei achizitiilor publice si infiintarea Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice si a Hotararii Consiliului Local Oradea nr 51/2010 privind înfiinţarea unui compartiment unic de achiziţii publice la nivelul Municipiului Oradea si emiterea unei noi Hotarari a Consiliului Local privind atribuirea calitatii de Unitate de Achizitii Centraliza
 • Hotărârea 658/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire parcare publica etajata str.George Baritiu – str. Academiei, nr.cad. 174922 – Oradea
 • Hotărârea 651/2018 - Municipiul Oradea

  privind respingerea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local„Soluţie inovativă pentru creare undă verde tramvai Pod Dacia - B-dul Magheru”, respectiv Npentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 650/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 815 mp, reprezentând teren cu destinaţia „drum public” strada Popasului (tronson 1)
 • Hotărârea 647/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 181/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea
 • Hotărârea 646/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 178/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea
 • Hotărârea 645/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării unor clauze din contractul de vânzare - cumpărare încheiat între Municipiul Oradea și societatea Lotus Center S.A. (în prezent S.C. Nymphaea Resort S.R.L.), autentificat sub nr. 603 din 23.09.2015 la S.P.N. Gabor Daniela, privind imobilul situat în mun. Oradea, str. Codrilor nr. 3
 • Hotărârea 644/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării domeniului public al Municipiului Oradea și înscrierea în CF 197852 - Oradea a părții de imobil, situată pe str. Dunării nr. 3 - 5, transmise Municipiului Oradea prin Hotărârea Guvernului nr. 1562 din 2008
 • Hotărârea 643/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 11.944 mp, reprezentând teren având destinaţia „drum public” Aleea Prof. Onisifor Ghibu (tronson 1)
 • Hotărârea 641/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Oradea și S.C. Nutrientul S.A. şi vânzarea directă a suprafeţei de 114.938 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Corneliu Baba nr. 21 - 32, în favoarea societăţii Nutrientul S.A.
 • Hotărârea 638/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 813 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, pe str. Depozitului
 • Hotărârea 637/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafaţa de 543 mp și 3.792 mp, reprezentând drumuri publice, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului.
 • Hotărârea 636/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei boxe (anexă) situată în imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 18
 • Hotărârea 635/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 600 din 2008
 • Hotărârea 634/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002
 • Hotărârea 632/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu funcțiunea de cafe-bar-bistro situat în incinta Cetății Oradea, Corp J, deținut de societatea Active Bastior S.R.L.
 • Hotărârea 631/2018 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea denumirii imobilului situat în municipiul Oradea, str. Octavian Goga nr. 4 și abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 803 din 2015 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din Oradea
 • Hotărârea 626/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 174922, reprezentând teren cu construcții, proprietate publică a Municipiului Oradea, respectiv pentru trecerea construcțiilor din domeniul public în domeniul privat al municipiului cu scopul realizării unor lucrări de investiții la imobilul situat în mun. Oradea, str. George Barițiu nr. 16
 • Hotărârea 620/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, din CF nr. 10891, 83961, 195050 și 198402 în proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea documentației cadastrale referitoare la 4 (patru) imobile situate pe str. Fântânilor
 • Hotărârea 617/2018 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea directă a terenurilor aferente locuințelor situate în mun. Oradea, zona străzii Caporal Constantin Mușat - Calea Clujului
 • Hotărârea 616/2018 - Municipiul Oradea

  pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a trei parcele de teren situate în municipiul Oradea, str. Thurzó Sándor, în vederea edificării de construcţii
 • Hotărârea 615/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 4.665 mp, identificat cu nr. cadastral 177433 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Decitex RO S.R.L
 • Hotărârea 614/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a dreptului de concesiune conferit Companiei de Apă Oradea S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 12.02.2015 privind concesionarea a trei parcele de teren situate în zona stadionului Motorul - calea Clujului
 • Hotărârea 613/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.174 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public”, strada Vântului
 • Hotărârea 610/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială Oradea şi Universitatea Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, în vederea realizării Diagnozei Sociale a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 609/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 608/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 607/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „ Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei-George Barițiu „
 • Hotărârea 606/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea,bugetului creditelor externe şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2018
 • Hotărârea 605/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Masterplanului Campusului Universitar Integrat din Oradea
 • Hotărârea 604/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societatii Compania de Apa Oradea SA în sensul radierii punctului de lucru din comuna Santandrei nr.526 şi completării obiectului de activitate
 • Hotărârea 603/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 29 iunie 2018 (a doua convocare)
 • Hotărârea 602/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de Colaborare ce urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea reabilitarii imobilului situat in Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, inscris in CF. nr.157023
 • Hotărârea 600/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societății Administrația Domeniului Public SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea a unui Contract de superficie cu societatea Nymphaea Resort SRL
 • Hotărârea 599/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea actualizării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 598/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 597/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 827/2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 596/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 595/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 594/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 593/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 592/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea sistemului de termoficare pe străzile Aurel Lazăr și Andrei Șaguna”- scenariul 1
 • Hotărârea 591/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, județul Bihor”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.2., Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și
 • Hotărârea 590/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire și extindere rețea canal menajer strada Alexandru Xenopol, bretea dintre strada Alexandru Dimitrie Xenopol și strada Chimiei, municipiul Oradea”- scenariul 1
 • Hotărârea 588/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Intercalarea rețelei de apă din Piața Ferdinand cu rețeaua secundară a SH 407, municipiul Oradea” - scenariul 1
 • Hotărârea 587/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Louis Pasteur din municipiul Oradea
 • Hotărârea 586/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea
 • Hotărârea 585/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 583/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.306 mp, reprezentând teren având destinaţia „drum public” - strada Sfântul Apostol Andrei (tronson 1)
 • Hotărârea 582/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Coridor verde din strada Barcaului municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 581/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Documentatiei tehnico-economice faza Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : “ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ”
 • Hotărârea 578/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare începând cu 01 iulie 2018
 • Hotărârea 576/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 iunie 2018 (prima convocare) şi în data de 15 iunie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
 • Hotărârea 575/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 574/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea HCL nr. 41/2018 privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 573/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri in vederea realizarii parcarii subterane str. Independentei, Oradea
 • Hotărârea 572/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.670/2009); Construire gradinita si cresa in incinta parcului industrial I, str. Gheorghe Mardarescu, nr.12, generat de nr.cad.193976 - Oradea
 • Hotărârea 571/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.03.2010, completat si modificat cu HCL nr. 328/30.03.2017
 • Hotărârea 570/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 569/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA-B-DUL MAGHERU, ORADEA varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 568/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea de apa de la SH si extinderea retelei de canalizare menajera pe strada Balogh Istvan, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 567/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafete noi, conform Anexei 1
 • Hotărârea 566/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Decebal, str. Sucevei, str. Avram Iancu, str. Horvath Imre și str. Arany Janos din municipiul Oradea
 • Hotărârea 565/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate reactualizat pentru obiectivul de investiţie „Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Cujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3”
 • Hotărârea 564/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Alimentare cu energie termică blocuri ANL str. Balogh Istvan”
 • Hotărârea 563/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Crearea unor trasee pietonale si imbunatatirea transportului public de persoane in zona centrala a Municipiului Oradea”
 • Hotărârea 562/2018 - Municipiul Oradea

  privind propunerea schimbării destinaţiei unui teren inclus în baza materială a Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici”, Calea Clujului nr. 188, în teren cu altă destinaţie
 • Hotărârea 561/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului “Regenerare fizica, economică si socială a comunităţii defavorizate din zona Gutenberg, Municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 560/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin Penitenciarul Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes local “Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnag
 • Hotărârea 559/2018 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR pentru completarea și modificarea HCL nr.504/31.07.2006 privind aprobarea inscripționării și corectării în ortografia limbii maghiare a acelor denumiri de străzi care poartă numele unor personalități maghiare
 • Hotărârea 558/2018 - Municipiul Oradea

  aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi
 • Hotărârea 557/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea și îndreptarea erorii materiale din HCL 962/27.11.2017 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea
 • Hotărârea 556/2018 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea
 • Hotărârea 555/2018 - Municipiul Oradea

  Privind atribuirea denumirii „Aleea Anna Marossy - biolog” pentru aleea pietonală situată în Parcul Libertății
 • Hotărârea 554/2018 - Municipiul Oradea

  Pentru corectarea denumirii strazii Vágό Iosif cu denumirea Vágό Jόzsef
 • Hotărârea 553/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren; Modificare PUZ aprobat prin HCL nr.73/2011, str. Calea Sântandrei, nr.cad.200023, 200024, 200025 - Oradea
 • Hotărârea 552/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe zona str.Caișilor, nr.cad. 201224 -:- 201228, Oradea
 • Hotărârea 551/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință P+E, str. Vasile Carlova nr.12, nr.cad.155848 - Oradea
 • Hotărârea 550/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 549/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri finanțate din bugetul local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 548/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 547/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la acordul de asociere nr. 42146/09.03.2012 incheiat cu Societatea RCS&RDS SA avand ca obiect realizarea in comun a unei parcari subterane
 • Hotărârea 546/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Modpack System SRL, act aprobat prin HCL nr. 390/2017
 • Hotărârea 545/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Real Expert Advertising SRL, act aprobat prin HCL nr. 388/2017
 • Hotărârea 544/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 543/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I
 • Hotărârea 542/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea programului de investiţii pe anul 2018 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 541/2018 - Municipiul Oradea

  privind retragerea delegării gestiunii serviciului de administrare WC-uri publice de la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 540/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 539/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.272 mp cu societatea Ifaba Calapoade SRL
 • Hotărârea 538/2018 - Municipiul Oradea

  privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 537/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 536/2018 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 534/2018 - Municipiul Oradea

  privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente sumelor stabilite retroactiv pentru cedarea folosinţei terenurilor proprietatea Municipiului Oradea situate pe Str. Ogorului nr. 26C și nr. 1A, Oradea
 • Hotărârea 533/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dnei Bonce Carolina constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nojoridului nr. 245 Oradea
 • Hotărârea 532/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 765/ 2017 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 531/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2018
 • Hotărârea 530/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Societății Medhotel SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe domeniul public pe strada Kiev nr.3, nr. 8 și strada Zorelelor nr.12
 • Hotărârea 529/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Vasile Cârlova nr. 29B, 29C, 29E, 33, 33B Oradea constând în infrastructură de alimentare
 • Hotărârea 528/2018 - Municipiul Oradea

  privind decalarea scadenței de plată a redevenței datorată pe anul 2017 Municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA, în baza contractului de nr. 1/196/06.08.2013
 • Hotărârea 527/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea apa si retea de canalizare menajera pe strada Dobrogeanu Gherea, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 526/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 254 / 31.03.2011 privind aprobarea Criteriilor de selectie a blocurilor de locuinte ce urmeaza a fi reabilitate termic din fonduri ale asociatiilor de proprietari ,legal constituite, in baza documentatiei de reabilitare termica achizitionata de catre municipiul Oradea din fonduri alocate anual cu aceasta destinatie din bugetul local
 • Hotărârea 525/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 29 februarie 2012, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea
 • Hotărârea 524/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între societatea Hornbach Centrala S.R.L. şi Municipiul Oradea
 • Hotărârea 523/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.163 mp, 1.929 mp și 1.816 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drumuri publice” - strada Ioan Bușiția, strada Thomas Mann și strada Arabilor
 • Hotărârea 522/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Construire blocuri A.N.L. în curtea Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.14
 • Hotărârea 520/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.15
 • Hotărârea 519/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.21
 • Hotărârea 518/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE IMOBIL SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8-10
 • Hotărârea 517/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE CASA FUCHSL , Oradea, str. Independentei, nr.11-13
 • Hotărârea 516/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.17-19
 • Hotărârea 515/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.7
 • Hotărârea 514/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si reparatii acoperis la imobilul situat pe Str. Iosif Vulcan, nr.14
 • Hotărârea 513/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană \\
 • Hotărârea 512/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană \\
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană\\
 • Hotărârea 510/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea realizării lucrării de interes public local de regenerare urbană\\
 • Hotărârea 509/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 785 din 2010, referitor la termenele de realizare a proiectului promovat de Fundaţia Hospice Emanuel privind ”înfiinţarea unui centru de îngrijire paliativă pentru adulţi şi copii” pe terenul atribuit în comodat de pe str. Thurzó Sándor
 • Hotărârea 508/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 2.173 mp, reprezentând Liceul Teologic Baptist “Emanuel” Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Decebal nr. 45
 • Hotărârea 507/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 200564, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 101 mp, teren, proprietate a Municipiului Oradea, situat în zona str. Ogorului
 • Hotărârea 506/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și soții Bițiș Gheorghe și Ana, stabilit prin HCL nr. 117 din 15.02.2018, privind terenul, situat pe str. Caporal Mușat
 • Hotărârea 505/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică deschisă, a unui spațiu situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea din Piața Unirii nr. 1, cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea unei locuințe disponibile pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 258 din 27 martie 2018
 • Hotărârea 503/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în favoarea Asociației PKU Life România, respectiv în favoarea Asociației „Lumea lui Iannis”
 • Hotărârea 502/2018 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea pe durata a 5 ani a perioadei de dare în folosință gratuit către Direcția de Asistență Socială Oradea a două spații cu altă destinație decât aceea de locuințăîn vederea utilizării acestora ca puncte de distribuire a hranei pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social
 • Hotărârea 501/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 499/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161740, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Gligor Raul - Dorin
 • Hotărârea 498/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 51366 - Sântandrei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat cu nr. cadastral 201593 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Henrik Ibsen nr. 2A, proprietatea doamnelor Voiţ Maria - Viorica şi Opărică Eugenia - Constanţa, respectiv pentru preluarea în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 193 mp, identificat cu nr. topo 1583/18 din CF 51366 - Sântandrei
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 13 mp teren din nr. cadastral190865, înscris în CF nr. 190865 - Oradea, în favoarea societăţii Termoficare Oradea S.A.,în vederea construirii unui nou punct termic în mun. Oradea, pe str. Făgăraşului nr. 5
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării în favoarea societăţii Lukoil România S.R.L. a suprafeţei de 339 mp teren, identificat cu nr. cadastral 189203, situat în mun. Oradea, str. Nufărului nr. 87A, reprezentând acces la staţia de distribuţie carburanţi, ca urmare a expirării contractului de concesiune nr. 755 din 16.01.2003
 • Hotărârea 495/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.291 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat pe strada Uzinelor
 • Hotărârea 494/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil - proprietate privată a Municipiului Oradea, reprezentând locuință la bloc cu 2 camere, situată în mun. Oradea, str. Peneș Curcanu nr. 8, bl. R15, ap. 10
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de modificare a limitei comune a nr. cadastrale 154531 şi 156434 Oradea, situate în Municipiul Oradea, strada Calea Borşului nr. 28/B
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Hubert Irene - Diana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 192 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200700 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului nr. 40/D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Galea Saveta, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 116 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199137 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eugen Potoran nr. 7, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 490/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de doamnele Lajos Anamaria - Ileana, Szekelyhidy Ilona, Szekelyhidy Beatrix - Krisztina şi Szekelyhidy Kinga - Emese, referitoare la terenul, în suprafaţă de 99 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 157696, situat în mun. Oradea, în zona str. Renaşterii, cu destinaţia de “drum public”
 • Hotărârea 489/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Nexia Consulting S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201317 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 488/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 3.092 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197142 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor
 • Hotărârea 487/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 70 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199537 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii D. Golescu nr. 24
 • Hotărârea 486/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 126 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200524 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor
 • Hotărârea 485/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață măsurată de 296 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176452 situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii
 • Hotărârea 484/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 141 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200416 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Frunzișului
 • Hotărârea 483/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 50 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198181 situat în mun. Oradea, în zona străzii Episcop Ioan Alexi
 • Hotărârea 482/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 264 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200144 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Covaci
 • Hotărârea 481/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gligor Marin - Petru, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 38 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201130 - Oradea și în CF 201132, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bartók Béla nr. 1A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 480/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Fándly Iosif - Marius și Fándly Monika - Ágnes, respectiv de dl. Biró Levente - Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200531 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 16/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 479/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Dedeman S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 135 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199880 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iancu de Hunedoara, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Capriș Patricia - Maria, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 386 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196613 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Plantelor - Afinelor, cu destinaţia “spațiu verde”
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \"Dinamo\",din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 476/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.370 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat pe strada Calea Clujului
 • Hotărârea 475/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 7 mp,
 • Hotărârea 474/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei parcele de teren, proprietate a Municipiului Oradea, identificată cu nr. cadastral 193784, în suprafaţă de 500 mp, situată în mun. Oradea pe str. Pionierilor (în Cartierul Ioșia)
 • Hotărârea 473/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184638, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 5 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Tat Vasile
 • Hotărârea 472/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187768, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia nr. 1 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Diaconescu Constantin - Cristian
 • Hotărârea 471/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24 mai 2018 (prima convocare) şi în data de 25 mai 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 469/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 17 mai 2018
 • Hotărârea 468/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 mai 2018
 • Hotărârea 467/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 3 mai 2018
 • Hotărârea 466/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinară a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 24 aprilie 2018
 • Hotărârea 465/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, ca urmare a implementării proiectului Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Etapa I și Etapa II
 • Hotărârea 464/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării HCL nr. 171 din 26 februarie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea
 • Hotărârea 463/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea radierii dreptului de administrare notat în CF 176500 – Oradea, în favoarea Consiliului Local asupra terenului proprietate publică al municipiului Oradea identificat cu număr cadastral 176500
 • Hotărârea 462/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 și 2 din H.C.L. 359/26.04.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp, reprezentând teren, proprietate publică a municipiului Oradea situat la intersecția str. B-bul. Decebal – Calea Aradului, în sensul corectării unei erori materiale.
 • Hotărârea 461/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 din H.C.L. 281/27.03.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din str. Calea Aradului, în sensul corectării unei erori materiale.
 • Hotărârea 460/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Analizei Instituționale, aplicației de finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispoziția proiectului reabilitarea, sistemului, de, termoficare, urbană, la, nivelul, municipiului, oradea, pentru, perioada, 2009-2028, în, scopul, conformării, la, legislaţia, de, mediu, şi, creşterii, eficienţei, energetice, –, etapa, iii\", a, terenului, pentru, construcția/extinderea/reabilitarea, noilor, investiții, aferente, acestuia.
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea HCL 443 / 11.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – etapa II
 • Hotărârea 457/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea HCL 442 / 11.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – etapa I
 • Hotărârea 456/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la programul de finanțare WiFi4EU, și depunerea cererii de finanțare în scopul obținerii fondurilor europene nerambursabile pentru instalarea de puncte de acces public gratuit la internet wireless în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 455/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA și mandatarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii auditorului financiar.
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018.
 • Hotărârea 453/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare”
 • Hotărârea 452/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire rețea de apă pe strada Thomas Mann, municipiul Oradea” ”- scenariul 1
 • Hotărârea 451/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “AMENAJARE ACCESE AUTO SI SPATII DE PARCARE IN ZONA SITUATA INTRE STR. DIMITRIE POMPEIU, HENRI COANDA SI CALEA ARADULUI “ varianta V2 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 450/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie aferentă Parcului Industrial II - pe str. Universității și str. Ogorului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 449/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie aferentă Parcului Industrial Eurobusiness III - pe str. Calea Borșului și str. Uzinelor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 448/2018 - Municipiul Oradea

  privind imputernicirea domnului Bolojan Ilie – Primar al Muncipiului Oradea, sa negocieze, sa semneze cu Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) si sa ridice, de la ANRM, Licenta de dare in administrare a activitatii de explorare a apei geotermale din perimetrul Oradea PMO, jud. Bihor aferenta proiectului: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 447/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator corp B Spitalul Clinic Judetean de Urgență Oradea etapa I si etapa II
 • Hotărârea 446/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuției Municipiului Oradea, reprezentând cofinanțare, la realizarea obiectivului “Extindere corp B – Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”.
 • Hotărârea 445/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru “Extindere corp B – Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”.
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Oradea

  privind emiterea Acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea
 • Hotărârea 443/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – etapa II
 • Hotărârea 442/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – etapa I
 • Hotărârea 441/2018 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea HCL nr. 433 / 03.05.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 440/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea și Asociatia Nationala Cultul Eroilor Regina Maria - filiala Bihor precum și acordarea unui sprijin financiar în sumă de 21.760 lei pentru finanţarea proiectului Memoria eroului național Avram Iancu în orașele și capitalele Marii Uniri din Ardeal- Centenarul Marii Uniri
 • Hotărârea 439/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 438/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 437/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 436/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 435/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2017
 • Hotărârea 434/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Inlocuire retea apa pe strada Octavian Goga si extindere retea apa pe strada Herbert Spencer, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 433/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice și a indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării investiției „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 432/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Pietonalizare zona Libertatii, Mun. Oradea”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă
 • Hotărârea 431/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.4 din HCL nr.330/12.04.2018 de aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 430/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”
 • Hotărârea 429/2018 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile mai 2018, iunie 2018 şi iulie 2018
 • Hotărârea 428/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL 174/26.02.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brasovului nr. cadastral 197852 Oradea
 • Hotărârea 427/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
 • Hotărârea 426/2018 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componenței și atribuțiile Comisiei pentru alocarea spațiilor O.N.G. – uri și pentru atribuirea prin licitație a spațiilor din Cetatea Oradea
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Cabinete Medicale Școlare aflat în structura Direcției de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională “Candeo” si “Dignitas” din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Informare, Consiliere și Suport pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la viața comunității ACCES - OR
 • Hotărârea 422/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al structurii Creșe – Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 421/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Oradea

  privind Modificarea anexei la HCL nr. 649 din 2014 prin completarea articolului 10.2. din PROGRAM MULTIANUAL pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”precum si alte perimetre considerate prioritare aprobat prin HCL nr. 649 din 2014 cu completările şi modificările ulterioare
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare, str.Ogorului; Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ si depozit anvelope; Concesionare teren str.Ogorului; nr.cad.200819, 200818, 3747 - Oradea
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire doua hale metalice, extinderea corpului frigorific existent (corp C3) respectiv extinderea poartei (corp C13), str. Depozitului, nr.24, nr.cad. 186352 – Oradea
 • Hotărârea 417/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere si inchidere spatiu comercial existent sub fila balcoanelor de la etajele superioare, str. Ovidiu Densusianu, nr.2, bl.R205, nr.topo. 1631/45/1 – Oradea
 • Hotărârea 416/2018 - Municipiul Oradea

  privind “reamplasarea statuii Emanuil Gojdu” in parcul 1 Decembrie din Oradea in vederea conservarii si restaurarii
 • Hotărârea 415/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire cu functiune mixta (locuinta si spatiu comercial), anexa si imprejmuire teren str. Americii, nr.2G nr.cad. 189507 – Oradea
 • Hotărârea 414/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa pe fundatia existenta si imprejmuire teren, str. Vasile Goldis, nr.8 nr.cad. 12666 – Oradea
 • Hotărârea 413/2018 - Municipiul Oradea

  aprobarea amplasării bustului geografului francez „Emmanuel de Martonne” în Parcul 1 Decembrie din Oradea.
 • Hotărârea 412/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă familială, garaj anexa și împrejmuire teren, str. Meteorilor nr. 2, nr. cad. 199071 - Oradea
 • Hotărârea 411/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea HCL nr. 1079/21.12.2017 privind unele măsuri pentru încetarea activității instituției publice de interes local Poliția Locală Oradea și preluarea activității acesteia de către Primăria municipiului Oradea.
 • Hotărârea 410/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Direcției Patrimoniu Imobiliar pentru administrarea unor suprafețe de terenuri din Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 409/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Extindere și reabilitare rețele edilitare în vederea amenajării zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 248 mp, și a construcției C1 - terasă, în suprafaţă de 126 mp, înscrise în CF nr. 174711 - Oradea, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 408/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Acces pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada Independenței”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 510 mp, și 4 construcții, înscrise în CF nr. 153433, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 407/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.331 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat pe strada Calea Clujului
 • Hotărârea 406/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 103 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în cartierul Episcopia
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 256 mp reprezentând teren, cu construcție, identificat cu nr. cadastrale 193645, 189841 și 191520 - Oradea, situat pe Valea Frumoasă nr. 100C
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 343 din 12.04.2018, privind aprobarea achiziţionării de la societatea Zakaria S.R.L. a terenului, în suprafață de 272 mp, necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local \\
 • Hotărârea 403/2018 - Municipiul Oradea

  privind modifcarea HCL nr. 1488/21.12.2017 pentru aprobarea atribuirii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,
 • Hotărârea 402/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 290/27.03.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FAȚADE SI INVELITORI LA PALATUL ULLMANN, situat in Oradea, Piata 1 Decembrie, nr. 9
 • Hotărârea 401/2018 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea Notei de negociere, a Actului adițional nr. 3 la Contractul nr. B2.2/C/11/30.03.2016 și a Contractului de închiriere nou din 2018, cu S.N.T.F.M. “CFR MARFĂ” S.A. pentru terenul, în suprafață de 10.968 mp, preluat în folosința Municipiului Oradea, cu scopul amenajării unei zone publice de agrement și teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă.
 • Hotărârea 400/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere sau comodat pentru 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe sociale persoanelor înscrise în Lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 960 din 27.11.2017
 • Hotărârea 398/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în favoarea d-lui. Sălăgean Horea - Traian, artist plastic
 • Hotărârea 397/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Bologa Grigore, referitoare la terenul, în suprafață totală de 16 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200558 – Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinația de “drum public”
 • Hotărârea 396/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a iobilului – teren în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris in CF 201251 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Ciupe nr. 8A, respectiv a imobilului teren, în suprafață de 127 mp, identificat cu număr cadastral și înscris în CF 200793 Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor nr. 6
 • Hotărârea 395/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, referitoare la lucrarea de utilitate publică “DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei“, în sensul actualizării poz. 10 din Anexa nr. 2 la Hotărâre
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.171 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Borșului
 • Hotărârea 392/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache
 • Hotărârea 391/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A
 • Hotărârea 390/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167071, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 22 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Vasók Lucia - Niculina
 • Hotărârea 389/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 172110, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 41 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Paul Florin
 • Hotărârea 388/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 187739, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pal Mirabela și a soțului acesteia, dl. Pal Paul - Florin
 • Hotărârea 387/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184471, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 20 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Miheș George - Dan
 • Hotărârea 386/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 163153, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 4 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Gurău Cătălin - Aurel
 • Hotărârea 385/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157007, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 83 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Degău Dorina - Mariana
 • Hotărârea 384/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “CAI DE ACCES PIETONAL LA INTERSECTIA PIATA UNIRII CU STRADA IULIU MANIU” municipiul Oradeavarianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 383/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ACCES PIETONAL INTRE STRADA VASILE ALECSANDRI SI STRADA INDEPENDENTEI varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 382/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Amenajare trotuar strada Republicii, între strada Gheorghe Dima-Bulevardul Magheru, tronson” municipiul Oradea - varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 381/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde din strada Făcliei, zona Silvaș” din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 380/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde în cartierul Grigorescu” din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 379/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Ioan Bușiția
 • Hotărârea 378/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Arabilor
 • Hotărârea 377/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Thomas Mann
 • Hotărârea 376/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Pescărușului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 375/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Parcul Traian din municipiul Oradea
 • Hotărârea 374/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Prutului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 373/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 aprilie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 aprilie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota “pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 372/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 233.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de Reabilitare a Casei memoriale “Iuliu Maniu” situată în Comuna Pericei, Sat Bădăcin, proprietatea Episcopiei Greco – Catolice din Oradea
 • Hotărârea 371/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și TVR Cluj pentru susținerea proiectului „Europa 100” desfășurat cu ocazia celebrării Centenarului.
 • Hotărârea 370/2018 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2018-30.04.2019 şi încheierea Actului adiţional nr. 20 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea S.A.
 • Hotărârea 368/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și Colegiul Național ,,Emanuil Gojdu”
 • Hotărârea 367/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.
 • Hotărârea 366/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a activului fix „Centrala termică – Campus Școlar str. Armatei Române nr. 1 F” rezultat ca urmare a implementării proiectului „Campus Școlar – calificare profesională în Oradea pentru mediul economic din Bihor”, cod SMIS 53506.
 • Hotărârea 364/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Ioan Pop Reteganul nr.34 B și strada Episcop Ioan Alexi nr. 27 B Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 363/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Nojoridului nr.cad.17337, nr. 253 F, nr. 253 P, nr.253 M, nr.253 E, nr.255 K, nr.253 N, nr.253 J, nr. 253 I, nr.255 I, nr.253 H, nr.253 Q, nr.255 J, nr.253 G, nr. 253, nr. 253 R Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe strada Primăriei nr. 7 ap. 1, Oradea
 • Hotărârea 361/2018 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea 360/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 1.340 mp, cu nr cadastral 3747 înscris în CF 180301 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea societății Vancol Com S.R.L., pentru realizarea de investiţii conform Planului Urbanistic Zonal de urbanizare a unei subzone din UTR UM3, prin \"Construire atelier vulcanizare cu service auto, sediu administrativ și depozit anvelope\"
 • Hotărârea 359/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 13.943 mp,reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea situat la intersecția străzilor b-dul. Decebal - Calea Aradului
 • Hotărârea 358/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Analizei Cost pentru proiectul: “Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – Oradea.
 • Hotărârea 357/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 153 din 26.02.2018 privind datele de identificare a părții de imobil pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului,administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de Brigadă Anton Berlescu” Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, respectiv pentru care se solicită Guvernului declararea bunului imobil din bun de interes public naționa
 • Hotărârea 356/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL 900/26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 353/2018 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării “Zilei Mondiale de Conştientizare a Autismului”
 • Hotărârea 352/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea procedurii de selecție a administratorului infrastructurii de sprijin antreprenorial, incubatorul de afaceri ”Cresc Oradea Mare”
 • Hotărârea 351/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr. 77/29.01.2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea’
 • Hotărârea 350/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 488/22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Gimnaziale Dacia din municipiul Oradea” cod SMIS 115132
 • Hotărârea 349/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind reglementarea situaţiei juridice a terenului, proprietate a Parohiei Ortodoxe Ioşia Nord, din mun. Oradea - strada Alexandru Cazaban nr. 37, necesar implementării proiectului - Amenajarea zonei pietonale din str. Alexandru Cazaban, \\
 • Hotărârea 348/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 347/2018 - Municipiul Oradea

  privind însușirea unor Acorduri - cadru de parteneriat între UAT - Municipiul Oradea şi Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, în scopul implementării unor proiecte de interes public local finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 192 mp, reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Calea Aradului
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.384 mp, reprezentând pod peste Pârâul Peța în zona străzii Dimitrie Cantemir
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 201198 - Oradea, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafața de 90 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, pe str. Făgărașului
 • Hotărârea 343/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării de la societatea Zakaria S.R.L. a terenului, în suprafață de 272 mp, necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local \\
 • Hotărârea 342/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului de principiu pentru implicarea Municipiului Oradea în vederea participării în acționariatul și finanțării Aeroportului Oradea
 • Hotărârea 341/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 340/2018 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al Societății Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 339/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentării valorii alocate Universității din Oradea pentru realizarea lucrărilor științifice ,,Istoria Bihorului și ,,Călător prin istoria orașului’’ cu suma de 4.000 lei
 • Hotărârea 338/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru “Coridor verde din strada Ion Bogdan” din municipiul Oradea, județul Bihor - varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 337/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere și reabilitare rețele edilitare în vederea amenajării zonei pietonale din strada Alexandru Cazaban”
 • Hotărârea 336/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei staţiilor de autobuz pentru cursele regulate judeţene, anexa 1 la H.C.L. 266/2015, completată prin H.C.L. nr. 381/2015, modificată prin H.C.L. nr. 574/2016, pentru aprobarea traseelor și staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 335/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Piata Magnolia, municipiul Oradea
 • Hotărârea 334/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Nufarului, municipiul Oradea
 • Hotărârea 333/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Amenajarea zonei pietonale din Str. Alexandru Cazaban, municipiul Oradea
 • Hotărârea 332/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Drumuri colectoare aferente centurii ocolitoare a municipiului respectiv arterelor de acces de interes national. Etapa I – Calea Santandrei si DN79 (Calea Aradului) - Oradea
 • Hotărârea 331/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare - Construire hala centru comercial , drumuri de incinta, platforme parcare si spatii verzi, Calea Santandrei nr.2B, nr.cad.11459, 173358, 175013, 192592, 192593, 192609, 192611, 199015 si 195388 -Oradea
 • Hotărârea 330/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 329/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.
 • Hotărârea 328/2018 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării art. 1 din HCL nr. 901/26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \\
 • Hotărârea 327/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 183/26.02.2018 referitor la valoarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: “Creșterea mobilității pietonale și ciclistice pe malul stâng al Crișului Repede în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 326/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.76/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 325/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarilor la Anexa la HCL nr.79/2018 - privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, PB128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 324/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 323/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea în domeniul public al mun. Oradea, în baza HG 841/1995, a unor bunuri care aparțin domeniului public al mun. Reșița, în vederea integrării în SACET Oradea.
 • Hotărârea 322/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea şi a societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare)
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 16.837 mp cu societatea Sapient SRL
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative privind funcționarea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Oradea

  privind utilizarea cotei de dezvoltare aprobată prin HCL 568/2017 pentru implementarea unui proiect pilot în municipiul Oradea de către societatea RER Vest SA, operatorul serviciului de salubrizare, constând în suplimentarea schemei de colectare a deșeurilor prin introducerea unei fracții biodegradabile.
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 martie 2018 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2018 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2018 SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str.Republicii, nr. 10-10A- Palatul Stern
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str.Republicii, nr. 12-12A- Palatul Apollo
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str.P-cul Traian , nr. 2 – Palatul Moskovits Miksa
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 978 din 27.11.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/2015 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții “Parcare D+P și Pasaj subteran de legătură cu Piața Rogerius Oradea str. Corneliu Coposu” completat prin HCL 143/2015.
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea și comuna Biharia în vederea realizării procedurii de expropiere necesară pentru mutarea spațiului de servicii S3 la km 64 în cadrul autostrăzii Transilvania.
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018.
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 175/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă în Parcul Industrial nr 1, Oradea.
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 173/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea.
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 179/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea.
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 180/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea.
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr 172/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea.
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea și completarea HCL nr. 723/2014.
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire corp P+5 – Spital cu specialități pediatrice și legături funcționale – Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, județul Bhor.
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje supraje supraetajate pe strada Brașovului, Oradea
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și schimbare invelitoare la Palatul Rimancozy Kalman Senior – Oradea, str. Parcul Traian nr. 1
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertelor de donaţie imobiliară, referitoare la suprafeţele de teren, afectate de Planul Urbanistic Zonal \\
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețe de 2.867mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, între str. Aradului și str. Calea Sântandreiului, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri.
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul nr. 282684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru realizarea unor rețele subterane noi de către Societatea Telekom Romania Communications S.A.
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea și refuncționalizarea clădirii manejului din cadrul ansamblului Cazarma Husarilor Oradea
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațade și invelitori la Palatul Ullmann, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea “Modernizare sistem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 200697, reprezentând teren cu construcții aferente Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici”, imobil situat pe strada Calea Clujului nr. 188
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prețului de vânzare a unui număr de 16 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate cu destinația de “curți-grădini” situate in municipiul Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 746mp, reprezentând teren – proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația “drum public” strada Meteorilor.
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 190834, situat în mun. Oradea, cartierul Nufărul
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 165026 şi 169344 - Oradea, situate în mun. Oradea, pe str. Thurzó Sándor
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale de modificare a limitei de proprietate a imobilelor cu nr. cadastrale 12118, 190865, 187490 și 169772, situate în mun. Oradea, str. Făgăraşului şi str. Universităţii nr. 1
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 187489, 199284, 191927, 192122 şi 191926 - Oradea, situate în mun. Oradea pe str. Făgăraşului
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp,reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.385 mp, reprezentând teren situat la intersecția străzilor Venus și Uranus
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lupu Gheorghe - Mircea - Marius, referitoare la terenul, în suprafaţă de 17 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199967 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor nr. 16/G, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Multimotor Diesel S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 10 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198347 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 2.009 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200368 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Mihalache
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 180313 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Arinului nr. 18/A
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 52 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199873 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr. 27
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.668 mp, identificat cu nr. cadastral 187390 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Ulidan S.R.L.
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 8/2016 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuinte pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea parțială a HCL 994/2017 pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 16.856 mp și 9.276 mp, reprezentând terenuri - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public” - strada Meșteșugarilor
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1557 din 2016, întocmit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 631 din 29.09.2015, între Municipiul Oradea și societatea Optimedia S.R.L.
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 169273, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Țigan Alin - Daniel
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 187740, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Trebuian Ramona - Ioana
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184639, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Szabó Ștefan
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166012, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Lukács Robert - József
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral şi înscris în CF 168556, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Costa Florin-Mircea
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii, spre închiriere, a două spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care pot face obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550 din 2002
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea HCL nr. 91/25.02.2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare nr. 42704/18.02.2010 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Compania de apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă Sp+P, imprejmuire și porți de acces, str. Ioan Pop Reteganul nr. 53, nr. cad. 189567 – Oradea.
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte cu functiuni mixte si dotari; zona str.Calea Santandrei – str.Venus – str.Mercur; nr.cad.196871, 196870, 177462 - Oradea
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone rezidentiale de locuinte individuale, locuinte colective, servicii si dotari de cartier zona str.Branului, nr.cad.188044, 189314, 178487, 178486, 177321, 177320, 189315, Oradea
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale și funcțiuni complementare la parter, Calea Araului nr. 33, nr. cad 4640 și 4642 Oradea
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str.Padurii, nr.cad.197946-:-197952, Oradea
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere locuinta parter, str. Micsunelelor, nr.28, nr.cad. 152705 – Oradea
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale si dotari complementare, str.Ep. Ioan Alexi, nr.cad. 195264, nr.cad.198180, nr.cad.198181, nr.cad.195270 -:- 195272, nr.cad.194810, Oradea
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective cu birouri la parter, str. Meziadului nr. 56, nr. cad. 18353 – Oradea
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Oradea

  privind emiterea unei hotărâri pentru aprobarea unui acord de parteneriat încheiat între Asociaţia Smiles, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea şi Primăria Municipiului Oradea – Direcţia Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția de Asistență Socială Oradea în vederea sprijinului incluziunii persoanelor vulnerabile din municipiul Oradea, prin înființarea unor servicii / centre sociale în cartiere din municipiul Oradea
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Coridor verde din strada Barcaului din municipiul Oradea, județul Bihor varianta V1 recomandată de proiectant.
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str.Thomas Mann”
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Ioan Bușiță”
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Arabilor”
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Amenajare parc în zona str. Romer Floris, din mun. Oradea, jud. Bihor – varianta V1 recomandată de proiectant.
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Amenajare parc în zona str. Morii, din mun. Oradea, jud. Bihor – varianta V1 recomandată de proiectant.
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coridor verde din strada Aurel Covaci in cartierul Soarelui” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare coridor verde din strada Coriolan Pop in cartierul Veteranilor – Oradea”
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Alexandru cel Bun din municipiul Oradea
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Izvorului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune medie pe str. Ogorului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe Iuliu Maniu, str. Piața Unirii și str. General Traian Moșoiu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Răzbieni, str. Seleușului, str. Căprioarei și str. Rampei din municipiul Oradea
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru lucrări de construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea, derulate prin Direcția Tehnică ACORD CADRU PE TREI ANI 2018-2
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Oradea

  privind avizare extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Mihail Kogălniceanu și Piața Cetății din municipiul Oradea
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio.
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de plantat arbori in Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului sportiv Salca III, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de 12 martie 2018
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării cotei de 700 / 1.158 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 201072, înscris în CF 201072, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 13, în favoarea dlui. Balog Daniel
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a Municipiului Oradea, imobile situate pe str. Valea Frumoasă, pe str. Moviliței, respectiv pe str. Americii
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 448 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexă, situat în mun. Oradea, pe str. Tabéry Géza nr. 29, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 207 mp din acest teren în favoarea solicitanților Lazău - Seichea Ana și Lazău - Seichea Florian
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 1 şi art. 4 precum şi completării cu un nou articol a H.C.L. nr. 900 din 26.10.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 153 din 26.02.2018, privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți din imobilul 45 - 32, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Anton Berlescu”Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor,în vederea realizării unei investiţii de uz și interes public local,în sensul corectării
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. cadastral 193976 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. General Gheorghe Mărdărescu, în vederea construirii creșei și grădiniței în Parcul Industrial nr. 1
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Local nr. 56 din 2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir” - Tr
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Oradea

  pentru radierea dreptului de administrare notat în CF 200834 - Oradea, în favoarea Ministerului Transporturilor asupra terenului, în suprafață de 493 mp, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în zona străzii Ciheiului
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 5.718 mp și 9.412 mp, reprezentând terenuri, situate în apropierea Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 2.005 mp, 3.223 mp, 12.230 mp şi 13.760 mp, reprezentând terenuri publice, proprietate a municipiului Oradea, având destinaţia \\
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.482 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia „drum public”, strada Tudor Vladimirescu, tronson cuprins între podul Sf. Ladislau și zona Bancpost
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Etajare si mansardare locuinta Parc I.C.Bratianu nr.2, nr.cad.176185 Oradea
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unor activitati economice tertiare zona str.Ciheiului; PUZ pentru subzona 1 din masterplan; nr.cad.198221, 198220, 198222, 198223, 178645, 178646 - Oradea Construire centru de prelucrare alune, nr.cad.198221 - Oradea
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1250 din 21.12.2018 privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Principatele Unite nr. 40, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1434 din 21.12.2017 privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Plevnei nr. 15, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1416 din 21.12.2017, pentru majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Ciprian Porumbescu nr. 5, ca urmare a afectării imobilului de lucrări de utilitate publică
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Oradea

  pentru completarea art. 1, lit.A, pct. 8 din Hotararea Consiliului Local nr. 978/2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2018
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” pentru menținerea denumirii de colegiu național
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2018 societatii comerciale DEDEMAN SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2018 societatii comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2018 societatii comerciale WEST FRUTA SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2018 societatii comerciale DORULET COMIMPEX SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2018 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2, și str. Șirul Canonicilor nr.15, 21, 23, 25
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dlui Muțiu Nichita-Traian constând în infrastructură de canalizare menajeră realizată pe strada Eva Heyman nr.2
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Inlocuire retea apa si bransamente aferente pe strada Renasterii, tronson cuprins intre strada Nicolae Beldiceanu si strada Albinelor, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Stație de pompare ape pluviale calea Bihorului în zona Depou CFR”
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe strada Zlatnei (tronsonul cuprins între str. Horea și str. Mediașului)”
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Oradea

  pivind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de verificare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de „Construire, modernizare, reabilitare străzi, amenajare căi de acces rutier, amenajare spații de parcare, amenajare parcuri, construire, reabilitare pasaje, poduri, pasarele, lucrări pentru siguranţa circulaţiei, inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea” Acord cadru pe 3 ani
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare și lărgire pod Daciavarianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru PASAJ RUTIER SUBTERAN PE SUB B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU INTRE ALEEA STRANDULUI SI PARCUL TRAIAN varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 972/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare PT 136”
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 130; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 604; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 820; Modernizare instalații interioare si monitorizarea din dispecerat a punctului termic 849.”
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor industriale zona str.Calea Borsului – str.Ion Mihalache; PUZ pentru subzona 1 din masterplan, zona str.Ion Mihalache, nr.cad.200368, 200369, 164146,163779 - Oradea
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: “Reabilitare Ansamblu Cultural Vulturul Negru – Oradea’’
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a”
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Amenajare și pavare Strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală”
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF+DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire hală de depozitare, ateliere și birouri în Oradea, str Atelierelor, CF 156170, incinta SC OTL SA
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade exterioare și schimbare acoperiș la imobilul Sp+P+2E str. Duiliu Zamfirescu nr. 10 Oradea
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă în Parcul Industrial nr 1, Oradea
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brașovului nr. cadastral 197852 Oradea
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil, proprietatea privată a Municipiului Oradea, reprezentând o locuință la bloc cu 3 camere
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suspendării plății chiriei, pentru spaţiul cu destinaţia de alimentație publică, situat în mun. Oradea, P-ța. Unirii nr. 5, deținut de către societatea Smart Fusion S.R.L
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizării unei locuinţe disponibile pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea de la societatea Transgex S.A. a unor imobile situate în mun. Oradea, pe strada Barcăului, necesare implementării proiectului CORIDORUL VERDE IOȘIA
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contribuţiei Municipiului Oradea, reprezentând cofinanţare, la realizarea obiectivului ”Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ”Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea majorării capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 februarie 2018 și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 februarie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 februarie 2018 (a doua convocare)
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării continuităţii actului de administrare la societatea Termoficare Oradea SA până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor declanşată prin HCL nr. 983/2017
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanţarea lucrărilor de constructie sală sport pentru Liceul Teologic Baptist ,,Emanuel’’ derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Oradea

  v
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă sociala pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down”
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți din imobilul 45 - 32, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Anton Berlescu” Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor,în vederea realizării unei investiţii de uz și interes public local
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: Reabilitare termica bloc de locuinte Turn str. Parcul Traian nr.31 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31”, municipiul Oradea, judeţul Bihor
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: „Reabilitare termică blocuri de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 ”
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea angajării unui avocat, în condițiile legii, care să asiste și să reprezinte angajații Primăriei municipiului Oradea în fața organelor de cercetare penală, organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată penală, în cauzele care au ca obiect fapte săvârșite în legătură cu serviciul
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția tramvaielor, aprobarea studiului de oportunitate privind modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea și aprobarea demararii procedurii de achizitie publica a tramvaielor in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din HCL nr. 7 din 08 Ianuarie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA Zona2”
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din HCL nr. 6 din 08 Ianuarie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA Zona1”
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 14 din 29.01.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Cresterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Articolului 3 aferent HCL nr. 412 / 25.05.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.3 din HCL 486 / 22 iunie 2017 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicatiei de finatare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2018
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Reactualizării Studiului de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Oradea

  unui nou model de CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare şi implementare a proiectului pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii continutului art. 1 art.2 si art.3 ale HCL329/30.03.2017prin care s-a aprobat PUZ modificator - Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii continutului art.1 din HCL nr.709/31.08.2017 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775,nr.cad.197280-:-197382, cad.197409-:-197427, nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658 - Oradea
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PlanuluiUrbanistic de Detaliu– Extindere , compartimentari intrioare si reabilitare fatade cladire existenta, str. Bradului nr.6, nr.cad.187248 Oradea
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire ansamblu de locuinte colective, str. Ciheiului nr.35, nr.cad. 184321, 196780, 196822 si nr.topo 517/3 Oradea
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Ovidiu Cotrus, nr.23 nr.cad. 197768, 197769 – Oradea
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire aparthotel cu cabinet medical str. Gheorghe Doja, nr.182A nr.cad. 200365 – Oradea
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică pentru achiziţionarea terenului, în suprafață de 4.104 mp, identificat cu nr. topografic 1626/65 înscris în CF nr. 50200 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Barcăului FN, proprietate a societăţii CIAC S.A.
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 170504 şi 170517 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea reprezentând teren cu construcții aferente Scolii Gimnaziale „Ioan Slavici” situat pe Calea Clujului nr. 188
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii, de la Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, la Biserica Baptistă \\
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea solicitării familiei Lacziko Iuliu și Lacziko Iolanka privind atribuirea întregului imobil situat în mun. Oradea, str. Mareșal Averescu nr. 47, prin partaj voluntar în vederea ieşirii din indiviziune în natură, cu plata sultei corespunzătoare valorii de piaţă a apartamentului nr. 1
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 456 mp, reprezentând teren cu construcții, proprietate a Municipiului Oradea, situat în str. Matei Corvin nr. 113
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Vesa Cristian - Iancu şi soția sa, doamna Vesa Cristina - Luminița, referitoare la terenul, în suprafaţă de 39 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200753 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vișinilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de doamna Vas Anna - Maria, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 54 mp, identificat cu nr. cadastrale și înscris în CF 200287 și CF 200288 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 14, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vaida Florin şi soția sa, d-na. Vaida Cristina - Andreea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 72 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197769 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ovidiu Cotruș nr. 23, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bejușca Ioan şi soția sa, d-na. Bejușca Dorina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200436 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 8/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 998 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexe gospodărești situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23A, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 / 998 mp. din acest teren în favoarea solicitanților Bițiș Ana și Bițiș Gheorghe
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1158 mp., reprezentând teren ocupat de case de locuit și anexă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 13
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167059, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Toia Dumitru
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 169226 și 169227, situate în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Poinar Cosmin - Alin
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166027, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Neacșu - Sasca Lidia - Cecilia
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin C.N.A.I.R.,a suprafeţei totale de 102.571 mp, reprezentând teren afectat de obiectivele de investiții „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului” şi „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 52.348 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral şi înscris în CF 182031 - Oradea, aferent Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2018
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2018
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Oradea

  privind compesarea partială a redevenței anuale datorată Municipiului Oradea de către societatea Administrația Domeniului Public SA prin transferarea unui activ fix din patrimoniul societății în patrimoniul municipiului
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Măsurilor de dezvoltare a agendei de evenimente din Municipiul Oradea propuse de Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune(APTOR)
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2018
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu 01.03.2018 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu 01.03.2018 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2018
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2018
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare realizată pe strada Hack Halasi Gyula nr. 124Y, 126X, 126W, 126Y, 124W, 124Z, 126Z, 122D, 122A, 122C Oradea
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din strada Constantin Brăiloiu nr. 9 și nr.11 Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Oradea

  privind respingerea încheierii unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 5.300.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2018
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.131.310 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2018
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 5000 lei în vederea organizării celei de a şasea ediţii a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administraţia Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2018, în sala Traian Moşoiu a Primăriei municipiului Oradea
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2018
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Oradea

  PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2017
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 35 din 03.02.2016 și modificat prin H.C.L. nr. 841 din 28.09.2017
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea – instituţie publică subordonată Consiliului Local Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul POLIŢIEI LOCALE ORADEA, începând cu data de 01.01.2018
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică aprobat prin H.C.L nr. 100/2011
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Municipiului Oradea în proiectul “Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în judetul Bihor, Oradea și in Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potential local” (“Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) și a contribuției proprii a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC82, Pb81, PB83, PB74, 6/A in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanţare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: „Reabilitare termică blocuri de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131”
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanţare: “Reabilitare termică Bloc de locuinţe G6 în vederea Creşterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: Amenajarea unui Arheoparc in incinta Palatului Princiar al Cetatii Oradea, etapa de amenajare provizorie
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de Cesiune de Creanță încheiat între Municipiul Oradea, Comuna Sîntandrei și Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractului de Cesiune de Creanță încheiat între Municipiul Oradea, Comuna Oșorhei și Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Oradea
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Oradea

  aprobarea aprobarea modificării denumirii Administrației Sociale Comunitare Oradea în Direcția de Asistență Socială Oradea, aprobarea structurii organizatorice în cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei instituției, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere si etajare ap.2,3 si 4 cu amenajare salon de infrumusetare in ap.2, respectiv locuinta la etajul ap.2 si in ap.3 si 4 , str. Moscovei nr.22, Oradea
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si etajare pavilion; Construitre parcare etajata si ambulatory str. Dunarea – str.Brasovului nr.cad. 197852 – Oradea
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spatii comerciale str. B-dul Decebal, nr.66 nr.cad. 151971 – Oradea
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementari urbanistice in vederea dezvoltarii unor activitati economice tertiare; zona str.Calea Santandrei, nr.cad.191364, 199409, 199410, 193246, 199414, 199415, 193889 - Oradea
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din HCL nr.1059 din 21 decembrie 2017 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea situate in zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Oradea

  privindmodificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 661 din 2017 în sensul aprobării noilor indicatori tehnico - economici învederearealizăriiobiectivului de investiții: Conservareșirestaurare Sinagoga OrtodoxăAachvasRein, continuarelucrăriautorizate cu A.C. nr. 967/2013 - Reabilitareclădireșiîmprejmuire (împrejmuire, finalizareînvelitoare, finisaje, pardoseli) șiinstalații, situatăpe str. Primărieinr. 25
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 523 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, pe str. Mehedinți
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri referitoare la gestionarea fondului forestier
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale referitoare la dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 173729, respectiv pentru diminuarea suprafeţei transmise în folosinţă gratuită în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Spartacus, în curtea Spitalului Municipal \"Dr. Gavril Curteanu\"
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unui Acord de colaborare între Municipiul Oradea, Parohia Romano - Catolică Oradea - Olosig şi Episcopia Romano - Catolică Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în zona străzii Dunărea și pentru amplasarea în această locație a statuii arhitectului orădean Rimanóczy Kálmán
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și stabilirea unor măsuri pentru vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Oradea

  pentru concesionarea, prin licitaţie publică,a unei parcele de teren, identificată cu nr. cadastral 200415 - Oradea, în suprafaţă de 270 mp, situată în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19, în vederea realizării unei construcţii
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.110 mp și de 570 mp, respectiv pentru transmiterea în folosinţa gratuită a terenului, în suprafață de 3.110 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Calea Clujului nr. 202 - 204, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române “Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 991 - Oşorhei,
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a nr. cadastral,cu suprafața de 1.162 mp, constituit conform Planului de situaţie, avizat de O.C.P.I. Bihorcu nr. 19348 din 10.03.2017, reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică„Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11”
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a imobilului - teren, în suprafaţă de 18 mp, cu construcţie anexă, situate pe strada Făgărașului nr. 5/D, de la d-na. Mihalca Rozaliaîn vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a părții de imobil, în suprafață de 30.067 mp, reprezentând teren cu infrastructură rutieră din Drumul de centură al Municipiului Oradea de la poz. km. 6 + 707,39 și 7 + 750,26, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea pe durata realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiții de interes public local „Pasaj
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mezei Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200214 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 56/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Igreț Mihai - Claudiu,
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 352 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173397 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 4
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199823 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 43 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196847 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Poet Vasile Cârlova nr. 29/C
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea,
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 779/14.09.2009 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie Oradea, situat în Oradea str. Clujului nr. 50 în favoarea Universităţii Oradea – Facultatea de Medicină şi Farmacie
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea a două locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2018
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1154 din 21.12.2017
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1193 din 21.12.2017
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 1098 din 21.12.2017
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1033 din 20.12.2016
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia Reformată –Velența
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 7
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradeapentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus, nr. 35B, Ion Cantacuzino, nr. 56
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2018 (prima convocare) şi în data de 30 ianuarie 2018 (a doua convocare)
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 3.618 mp cu societatea Rozoti Prodcom S.R.L
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donației din partea domnului Hodorog Gheorghe Filimon constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Lugojului nr.41
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării unor proiecte derulate de Direcţia Tehnică, a celor rezultate din amenajarea spaţiului exterior aferent Sinagogii Neologe, precum şi cele executate de Luxten Lighting Company SA şi achitate conform HCL nr. 1052/2017
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 1 şi 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarereţeatermicăprimarăîn zona Piaţa Ferdinand cu posibilitatearacordării la aceastăreţea a tuturorimobilelorriverane”
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Oradea

  privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA BALOGH ISTVAN varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexei 1 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public localprin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 414 din 25.05.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ”Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribuției proprii a Spitalului Clini Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de8 ianuarie 2018
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local almunicipiului Oradea din data de21 decembrie 2017
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei:“Reabilitare Ansamblu Cultural Vulturul Negru – Oradea”
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amplasarii bustului contelui “Rhédey Lajos” in parcul Nicolae Balcescu din Oradea
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea privind modificarea art.1 din HCL nr. 1050 din 27.11.2017 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitie:„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din HCL nr. 1049 din 27.11.2017 pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitie: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții : Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea.
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea a unor active fixe constând în terenuri.
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune.
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile şi beneficiile sociale administrate şi finanţate în municipiul Oradea pentru anul 2018.
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2017.