• Hotărârea 1504/2017 - Municipiul Oradea

  privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 4093/111/2017, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 1503/2017 - Municipiul Oradea

  Privind predarea in administrare şi punerea în valoare a monumentelor de for public din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 1502/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Protocolului de predare - primire privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă \\\\\\\\\\\\\\\\
 • Hotărârea 1501/2017 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea de către Municipiul Oradea a programului național de investiţii care conţine Strategia eliminării penitenciarelor din centrul oraşelor
 • Hotărârea 1500/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de reglementare a folosinţei terenurilor, proprietate privată, a unor persoane juridice, pe care Municipiul Oradea are amenajate parcări publice, respectiv loc de joacă pentru copii - a căror folosință a rămas neperturbată de către proprietar
 • Hotărârea 1499/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 139 din 18.02.2015, încheiat între Municipiul Oradea şi Societatea de Binefacere \\
 • Hotărârea 1498/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în folosința gratuită a terenului cu nr. cadastral 200167 - Oradea,în suprafață de 139 mp, în vederea amenajării cu destinație de curte și loc de joacă pentru grădinița din mun. Oradea, str. Seleușului nr. 67, în favoarea Parohiei Greco Catolice Oradea - Velenţa I
 • Hotărârea 1497/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrarea suprafaţei de 421 mp, și pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 22.06.2017 referitoarea la realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi Asociația \\
 • Hotărârea 1496/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 200 mp,respectiv pentru aprobarea înscrierii acestei suprafețe de teren, situată pe str. Sucevei,în proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1495/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 688 din 25.07.2017 referitoare la Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Comunitatea Evreilor Oradea
 • Hotărârea 1494/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil, proprietate privată a Municipiului Oradea, dobândit în baza certificatului de vacanță succesorală nr. 46 din 08.08.2017 emis de notarul public Diana Geambașu și preluat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 725 din 31.08.2017
 • Hotărârea 1493/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a construcției - bucătărie de vară, situată pe strada Făgărașului nr. 5/E, de la d-na. Nichita Floare în vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai
 • Hotărârea 1492/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi și după caz instituirea dreptului de creanță pe unitate individuală, privind lucrările de reabilitare la imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 colţ cu Parcul Traian, indentificat prin Carte Funciară colectivă nr. 189313-C1, nr. TOPO 611/1-C1
 • Hotărârea 1491/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 684 din 2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1490/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea repartiţiei locuinței închiriate în favoarea d-nei. Dunai Margareta
 • Hotărârea 1489/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea, în favoarea Asociației Pensionarilor Maghiari din Parțium și a societății Agri Diesel Distribuție S.R.L.
 • Hotărârea 1488/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în favoarea Uniunii Democrate Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor
 • Hotărârea 1487/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4 - 6, în favoarea societății CONBRIL COM S.R.L
 • Hotărârea 1486/2017 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 14502 din 04.08.2015 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Republicii nr. 5, colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1, în favoarea societății AIR ANTARES S.R.L.
 • Hotărârea 1485/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor imobile, proprietatea privată a Municipiului Oradea, reprezentând locuințe la bloc cu câte 3 camere fiecare
 • Hotărârea 1484/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea unei locuinţe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 1483/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, pentru dosarele depuse în sesiunea 1 august 2017 - 29 septembrie 2017
 • Hotărârea 1482/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 1.715 mp din terenul cu nr cadastral 199979, situat în mun. Oradea, str. Ciheiului, în favoarea societății Construcţii Bihor S.A., în vederea realizării parcărilor prevăzute în documentația de urbanism aprobată, pe str. Ciheiului nr. 35
 • Hotărârea 1481/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru mutarea depozitului de materiale și a Biroului Întreținere al Direcţia Patrimoniu Imobiliar de pe strada Barcăului pe terenul, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 156170 - Oradea, proprietate a societăţii Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 1480/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilelor, cu nr. cadastrale 189679 şi 200210, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, pe str. Bihorului, respectiv pentru concesionarea suprafeţelor de 112 mp şi 402 mp teren, în favoarea societăţii Compania de Apă Oradea S.A. , în vederea construirii a două staţii de pompare a apelor pluviale
 • Hotărârea 1479/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 700 mp, reprezentând teren și construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 9A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Lucaci Aron și Lucaci Mariana
 • Hotărârea 1478/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 700 mp, reprezentând teren și construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 7 și pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Gavriluța Tabita - Olimpia și Gavriluța Claudiu
 • Hotărârea 1477/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199823 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor
 • Hotărârea 1476/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Szabó Sándor - Zsolt şi soția sa, d-na. Szabó Timea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199059 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ioan Pop Reteganul nr. 19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 1475/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Dedeman S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 135 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199880 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iancu de Hunedoara, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 1474/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.815 mp şi 3.246 mp reprezentând terenuri - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia \\
 • Hotărârea 1473/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 15 mp, 66 mp, şi 1.156 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinaţia de \\
 • Hotărârea 1472/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a nr. cadastral, cu suprafața de 5.417 mp, constituit conform Planului de situaţie, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017, reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”
 • Hotărârea 1471/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren, identificate cu nr. topo 4573/38, înscris în CF nr. 11940 - Oradea şi cu nr. topo 4573/52, înscris în CF nr. 11931 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Alexandru Vlahuţă nr. 27-29
 • Hotărârea 1470/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.020 mp, reprezentând teren, proprietate a Municipiului Oradea, respectiv teren și construcții, proprietate a societăţii Tiradi Mob S.R.L., situat în mun. Oradea, str. Erou Marius Cosma nr. 11
 • Hotărârea 1469/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 715 mp, aferent construcției edificate, identificat cu nr. cadastral 197725 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Cipleu Ana și a d-lui. Fodor Alin - Ovidiu
 • Hotărârea 1468/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 382 mp, aferent locuinței construite, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 194120, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Știop Teodor
 • Hotărârea 1467/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea alin. 1.2. şi completarea cu un nou aliniat a Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 915 din 26.10.2017 privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea parcelelor de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor
 • Hotărârea 1466/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare, stabilit prin HCL nr. 353 din 27.04.2017 privind terenul situat pe str. Titus Popoviciprecum și pentru actualizarea titularilor tranzacției - Municipiul Oradea, dl. Popescu Dan - Horațiu și d-na. Mălăieș Florica - Rodica
 • Hotărârea 1465/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărareîntre Municipiul Oradea și dl. Păun Relu - Maricel, stabilit prin HCL nr. 676 din 25.07.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici
 • Hotărârea 1464/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Igna Cristian - Radu, stabilit prin HCL nr. 244 din 30.03.2017, privind terenul, situat pe str. Titus Popovici
 • Hotărârea 1463/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 177282 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 11 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Torjoc Florica
 • Hotărârea 1462/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 173195, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 45 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Popoviciu Florin - Mircea
 • Hotărârea 1461/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 179209, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 9 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Miheș Natanael - Viorel
 • Hotărârea 1460/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 170980,situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 6 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Letea Claudia
 • Hotărârea 1459/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166032, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),
 • Hotărârea 1458/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 171970, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 26 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Balaj Simona - Dana
 • Hotărârea 1457/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 654 din 2016, referitoare la “vânzarea prin licitaţie publică a suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188319 - situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor
 • Hotărârea 1456/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, reprezentând cota de 174 / 624 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 196339 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Graurilor nr. 62 , în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana
 • Hotărârea 1455/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, reprezentând cota de 26 / 212 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199664, situat în mun. Oradea, str. B.P. Hașdeu nr. 25, în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria - Erzsébet
 • Hotărârea 1454/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 266 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199124, situat în mun. Oradea, Calea Bihorului nr. 49C, în favoarea soților Ghiuro Gavril și Ghiuro Aurora
 • Hotărârea 1453/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 263 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 169691, situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 14, în favoarea d-nei. Deac Maria și a d-lui. Deac Marius - Dan
 • Hotărârea 1452/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 158100, situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 4, în favoarea soților Bojan Dumitru și Bojan Mariana
 • Hotărârea 1451/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 1450/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 1449/2017 - Municipiul Oradea

  privind validarea rectificării bugetare aprobate prin Dispoziția Primarului nr.3490/19.12.2017 și aprobarea „Procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2018”
 • Hotărârea 1448/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 1447/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.030 mp cu societatea Benvenuti SRL
 • Hotărârea 1446/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 a HCL nr. 872/2016 privind unele măsuri in legătură cu contractul de delegare a serviciului public de administrare si exploatare a pieţelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ştrandului Municipal, Ştrandului Ioşia Nord, WC-urilor publice si Cimitirului Municipal incheiat cu Societatea Administratia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 1445/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 755/ 2016 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai Societății Administraţia Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al Societății RER Ecologic Service Oradea SA
 • Hotărârea 1444/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Parcul Traian nr.31, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1443/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Velenta nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1442/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tuberozelor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1441/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tepes Voda nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1440/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stefan Simion nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1439/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stanisoarei nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1438/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Simion Barnutiu nr. 20A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1437/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sfantul Apostol Andrei nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1436/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Postavarului nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1435/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1434/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1433/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Pandurilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1432/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Nojoridului nr. 50A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1431/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1430/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 91, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1429/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1428/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 62, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1427/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 174, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1426/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Louis Pasteur nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1425/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Heliade Radulescu nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1424/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Grivitei nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1423/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gheorghe Sincai nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1422/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Libertății nr.2/ Pța Ferdinand 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1421/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1420/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1419/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Eftimie Murgu nr. 43A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1418/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Cuza Voda nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1417/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Clujului nr. 95, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1416/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ciprian Porumbescu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1415/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Belsugului nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1414/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Apateului nr. 47, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1413/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie nr. 4 - 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1412/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SUCEVEI, nr. 21, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1411/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SF. APOSTOL ANDREI, nr. 22, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1410/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. PETOFI SANDOR, nr. 18, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1409/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. OLTENIEI, nr. 60, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1408/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. MIHAI VITEAZU, nr. 6, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1407/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. LOUIS PASTEUR, nr. 7, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1406/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 75, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1405/2017 - Municipiul Oradea

  Proiect privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 63, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1404/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 35, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1403/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ION C. BRATIANU, nr. 20, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1402/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, nr. 46, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1401/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 35, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1400/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 33, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1399/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, nr. 37, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1398/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 63, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1397/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 53, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1396/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 125, nr. cadastral 151481, CF 151481, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1395/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1394/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 126, nr. cadastral 175679, CF 175679, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1393/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 155B, nr. cadastral 6110/2, CF 181658, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1392/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AMERICII NR. 1, nr. cadastral 1359/18, CF 167976, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1391/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AMERICII NR. 1, nr. cadastral 1359/19, CF 167977, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1390/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 64, nr. cadastral 185088, CF 185088, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1389/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 10, nr. cadastral 194518, CF 194518, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1388/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1387/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1386/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1385/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1384/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1383/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1382/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ARADULUI/CALEA SANTANDREI FN, nr. cadastral 195388, CF 195388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1381/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1380/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1379/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1378/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1377/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1376/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1375/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1374/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121(I), nr. cadastral 163659, CF 163659, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1373/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/5, CF 197888, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1372/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/6, CF 197890, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1371/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/7, CF 197889, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1370/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 139, nr. cadastral 16440, CF 164740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1369/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. TOMPA MIHALY NR.1, nr. cadastral 2871/3, CF 177153, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1368/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 47A, nr. cadastral 171876, CF 171876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1367/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 83, nr. cadastral 16499, CF 157316, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1366/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 122, nr. cadastral 7869, CF 157327, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1365/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68F, nr. cadastral 157325, CF 157325, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1364/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68E, nr. cadastral 157323, CF 157323, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1363/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121O, nr. cadastral 3961/12, CF 184741, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1362/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121O, nr. cadastral 3961/11, CF 184740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1361/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1360/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1359/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1358/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1357/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1356/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1355/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EP. IOAN ALEXI NR. 31, nr. cadastral 164638, CF 164638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1354/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. FRANZ JOSEPH HAYDN FN, nr. cadastral 19896, CF 154000, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1353/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. IOAN POP RETEGANUL FN, nr. cadastral 168876, CF 168876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1352/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AUREL COVACI NR. 49, nr. cadastral 155462, CF 155462, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1351/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AUREL COVACI NR. 48, nr. cadastral 153638, CF 153638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1350/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PLANTELOR NR. 2, nr. cadastral 164367, CF 164367, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1349/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI FN, nr. cadastral 192992, CF 192992, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1348/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 37, nr. cadastral 8561, CF 150463, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1347/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. N.BELDICEANU NR. 47, nr. cadastral 169712, CF 169712, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1346/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 8, nr. cadastral 14864, CF 164321, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1345/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PETRU RARES NR. 1, nr. cadastral 12112, CF 152371, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1344/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 161272, CF 161272, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1343/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164933, CF 164933, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1342/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164932, CF 164932, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1341/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 175630, CF 175630, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1340/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 243, nr. cadastral 2504, CF 1352, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1339/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 288/C, nr. cadastral 161986, CF 161986, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1338/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 31, nr. cadastral 160388, CF 160388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1337/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14439, CF 182017, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1336/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14438, CF 185486, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1335/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14437, CF 185485, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1334/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14436, CF 187173, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1333/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16424, CF 184420, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1332/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16409, CF 184414, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1331/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16450, CF 184417, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1330/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14607, CF 185432, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1329/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14606, CF 185431, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1328/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14605, CF 185429, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016
 • Hotărârea 1327/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 29, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1326/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 16, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1325/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 5, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1324/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 3-5, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1323/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 5, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1322/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 2-4, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1321/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Patriotilor, nr. 2, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1320/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Madach Imre, nr. 1-5, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1319/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Madach Imre, nr. 1, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1318/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independentei, nr. 13, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1317/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independentei, nr. 1, în baza HCL 827/2017
 • Hotărârea 1316/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Teatrului, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1315/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Rovine, Nr. 2, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1314/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1313/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 58, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1312/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 14, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1311/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1309/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1308/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 73, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1307/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 71, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1306/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1305/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 22, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1304/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 34, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1303/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 53, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1302/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1301/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1300/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 65, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1299/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 15, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1298/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 71, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1297/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 122, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1296/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 6, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1295/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 47, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1294/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 27, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1293/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 12, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1292/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 159, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1291/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 35, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1290/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 12, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1289/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr.10, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1288/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr.3, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1287/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Poet Andrei Mureșanu nr.1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1286/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Păcii nr.25 / Crizantemei nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1285/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Pescărușului nr.24, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1284/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mimozei nr.9, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1283/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mestecănișului nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1282/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iosif Vulcan nr.14, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1281/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ioan Budai Deleanu nr.2, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1280/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independenței nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1279/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ep.Mihai Pavel nr.18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1278/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ep.Mihai Pavel nr.3, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1277/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Dunărea nr.18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1276/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Crișului nr.15, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1275/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ciheiului,nr.35, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1274/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.36, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1273/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.32, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1272/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.19, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1271/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Arany Janos nr.17, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1270/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Arany Janos nr.1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1269/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ady Endre nr.27, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1268/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ady Endre nr.8, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 1267/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Vlădeasa nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1266/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tudor Vladimirescu nr.39, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1265/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tudor Vladimirescu nr.29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1264/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Timotei Cipariu nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1263/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sucevei nr.75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1262/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ștefan Simion nr.42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1261/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ștefan Simion nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1260/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stefan Octavian Iosif nr.26, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1259/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Zaharia Stancu nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1258/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sebesului nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1257/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Samuil Micu Klein nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1256/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Samuil Micu Klein nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1255/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1254/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1253/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1252/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Republicii nr.49, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1251/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Republicii nr.15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1250/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Principatele Unite nr.40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1249/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Postavarului nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1248/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Poet Andrei Muresanu nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1247/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1246/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Parcului Nr.2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1245/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Pacii nr.30, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1244/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Oneștilor nr.38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1243/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Olteniei 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1242/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Octavian Goga nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1241/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Nicolaus Olahus nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1240/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Molidului nr.59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1239/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mimozei nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1238/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mimozei nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1237/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mestecanisului nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1236/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mestecanisului nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1235/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mediasului nr.32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1234/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr.240, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1233/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mărăști nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1232/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mărăști nr.1/A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1231/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Liszt Ferenc nr.21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1230/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Libertatii nr.56, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1229/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Jokai Mor nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1228/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Izvorului nr.60, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1227/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Iuliu Maniu nr.24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1226/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Ratiu nr.17A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1225/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Heliade Radulescu nr.28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1224/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ioan Budai Deleanu nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1223/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independentei nr.24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1222/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independenței nr.13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1221/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independenței nr.11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1220/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. I.C.Bratianu Nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1219/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Henrik Ibsen, nr. 79, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1218/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. George Enescu nr.24/A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1217/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. George Cosbuc nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1216/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1215/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1214/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1213/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Sulyok Istvan nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1212/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1211/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1210/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1209/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1208/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1207/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1206/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Emil Racoviță nr.28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1205/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Eforiei nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1204/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Crișului nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1203/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ciheiului nr.53, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1202/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Chimiei nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1201/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bradului nr.27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1200/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bacăului nr.8 / Mociulschi nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1199/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bacăului nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1198/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Aviatorilor nr.41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1197/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Apateului nr.35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1196/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Anton Bacalbasa nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1195/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Alexandru Roman nr.2/G, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1194/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Aleea Emanuil Gojdu nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1192/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre Nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1191/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1190/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1188/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1186/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Calea Aradului nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1185/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1184/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1183/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1182/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1181/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1180/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1179/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1178/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1177/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1176/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1175/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1173/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1172/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 61, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1171/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Stefan Simion Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1170/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sfantul Apostol Andrei, Nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1166/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1165/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1163/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1162/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1161/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1160/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1159/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1158/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1157/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1156/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1155/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1154/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1153/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Petofi Sandor, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1152/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Onestilor, Nr. 20A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1151/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1150/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1149/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 8A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1148/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 36, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1147/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 68, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1146/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1145/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1144/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1143/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1142/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mestesugarilor Nr. 19A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1141/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1140/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Lamaitei, Nr. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1139/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Jean Calvin, Nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1138/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1137/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1136/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1135/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1134/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1133/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iosif Vulcan Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1132/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ion Creanga Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1131/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1130/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1129/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Dima, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1128/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1127/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1126/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1125/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1124/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1123/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1122/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1121/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1120/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 115B, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1119/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1117/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 55, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1116/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 82, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1115/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 80, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1114/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1113/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 72, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1112/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 70, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1111/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 54, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1110/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1109/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 44, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1108/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1107/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, NR. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1106/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1105/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1104/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 95, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1103/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 205, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită \\\\\\\\
 • Hotărârea 1102/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 100, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1101/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cerbului, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1100/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cazarmii, Nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1099/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1098/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 47, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1097/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Aradului, Nr. 93D, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1096/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Aradului, Nr. 89G, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1095/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Borsului, Nr.51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1094/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1093/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Avram Iancu, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1092/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1091/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1090/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1089/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1088/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1087/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1086/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1085/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1084/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1083/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1082/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1081/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1080/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 • Hotărârea 1079/2017 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru încetarea activității institutiei publice de interes local Poliția Locală Oradea și preluarea activității acesteia de către Primăria municipiului Oradea
 • Hotărârea 1078/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 1077/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii dlui Sere Șerban Traian în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Consiliul de Supraveghere al societății Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 1076/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 21 decembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 22 decembrie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 1075/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 9.106 mp cu societatea Aurel & Dorina Trans SRL
 • Hotărârea 1074/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Bisericii Penticostale Ekklesia constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Nufărului nr.121W
 • Hotărârea 1073/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de administrare ce urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea, Colegiul Economic Partenie Cosma și Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 1072/2017 - Municipiul Oradea

  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.988/27.11.2017 privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr 22/2017 si nr. 11/2017 referitor la redevența datorată Municipiului Oradea de către operatorul Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 1071/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 1070/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea unui reprezentant al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Acționarilor la societățile Termoficare Oradea SA și RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a demisiei dlui Adrian Revnic
 • Hotărârea 1069/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Societății Prima Kapital Project SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Sucevei nr.4A
 • Hotărârea 1068/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.12.2017
 • Hotărârea 1067/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018 – Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 1066/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea intocmirii unui act aditional la contractul de concesiune nr.106.588/22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea privind realizarea si completarea investitiilor asumate de catre Societatea RER Ecologic Service Oradea SA pana la epuizarea sumei stabilite prin Hotararea Consilului local nr.310 din 28 mai 2015, conform Anexei 1
 • Hotărârea 1065/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de apă și canal pluvial pe strada Teatrului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 1064/2017 - Municipiul Oradea

  Privind demararea procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand Lot 4 -Sector 4.
 • Hotărârea 1063/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii si modificarii Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 1062/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire cabinet stomatologic si locuinta de serviciu D+P, str. Facliei nr.cad.196286 -Oradea
 • Hotărârea 1061/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte individuale si functiuni complementare, str. Plantelor nr.cad.152140, 152141-Oradea
 • Hotărârea 1060/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Cartier Podgoria, nr.3B nr.cad. 198333, 198334 – Oradea
 • Hotărârea 1059/2017 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 1058/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții: “Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona străzilor Academiei – George Barițiu”
 • Hotărârea 1057/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 18 decembrie 2017
 • Hotărârea 1056/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 noiembrie 2017
 • Hotărârea 1055/2017 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind încheierea unei Convenţii de Plată între Municipiul Oradea, Societatea Termoficare Oradea S.A. şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş, în vederea achitării unui avans de 15.000.000 lei pentru asigurarea parțială a achiziției de gaze naturale necesare furnizării de energie termică populaţiei municipiului Oradea, pentru sezonul de încălzire 2017/2018.
 • Hotărârea 1054/2017 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 1053/2017 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 1052/2017 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unor acte adiționale la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public în Municipiul Oradea nr. 109967/2001 și la contractele de lucrări ce decurg din acesta
 • Hotărârea 1051/2017 - Municipiul Oradea

  Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului cu nr. Cadastral 5207, înscris în CF NDF 8342 – Oradea, constând în teren și construcție nefinalizată, situat în mun. Oradea, pe strada Emanuil Gojdu (în șanțul Cetății) de la societatea CRI & GI SRL
 • Hotărârea 1050/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA”, Zona 2
 • Hotărârea 1049/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 1048/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 1047/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 1046/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SPAȚII DE PARCARE, ACCESE ȘI ALEI ÎN ZONA STRĂZII MARTIN ANDERSEN NEXO varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 1045/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea anexelor 1 și 2 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 1044/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării, din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului, în suprafață de 130 mp, situat în zona Pieţei Regele Ferdinand I nr. 6, pentru realizarea investiției “Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea”
 • Hotărârea 1043/2017 - Municipiul Oradea

  privind lucrările de reabilitare ale imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 colţ cu Parcul Traian, aprobarea preluarii cuantumului cheltuielilor efectuate de Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobil
 • Hotărârea 1042/2017 - Municipiul Oradea

  aprobarea suspendării chirie pentru spațiul cu funcțiunea de restaurant, situat în Cetatea Oradea, Corp K, Piaţa Emanuil Gojdu, nr. 39 – 41, deținut de SC Exeget Consulting SRL Oradea
 • Hotărârea 1041/2017 - Municipiul Oradea

  aprobarea suspendării contractului pentru spațiul cu funcțiunea de cafe-bar-bistro, situat în Cetatea Oradea, Corp J, Piaţa Emanuil Gojdu, nr. 39 – 41, deținut de SC Carnival Crew SRL Oradea
 • Hotărârea 1040/2017 - Municipiul Oradea

  aprobarea suspendării chirie pentru spațiul cu funcțiunea de restaurant – brutărie – patiserie – cofetărie, situat în Cetatea Oradea, Corp H, Piaţa Emanuil Gojdu, nr. 39 – 41, deținut de ZEMAK-PUB Felelősségű Társaság, cu sucursală în Oradea
 • Hotărârea 1039/2017 - Municipiul Oradea

  aprobarea parteneriatului pentru spațiul din Cetatea Oradea corp E – parter,pentru Ambasada Republicii Slovace din Romania, in vederea funcționării Consulatului Onorific al Republicii Slovace – Centru Cultural
 • Hotărârea 1038/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 5.153 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198331 și CF 198332 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ceyrat
 • Hotărârea 1037/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 1.508 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161844 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Plantelor
 • Hotărârea 1036/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 847 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198090 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Apateului
 • Hotărârea 1035/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 599 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198646 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Matei Corvin
 • Hotărârea 1034/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 430 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 170953 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Atacului
 • Hotărârea 1033/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 393 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199769 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 76
 • Hotărârea 1032/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Verebi László - Dániel, referitoare la terenul, în suprafaţă de 92 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199081 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Teleki Mihály nr. 100, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 1031/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dumiter - Popuțe Petru, referitoare la terenul, în suprafaţă de 120 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197406 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 1030/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dărăban Avram şi soția sa, d-na. Dărăban Ana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 16 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187812 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor nr. 14/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 1029/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale referitoare la dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 158049 și pentru deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199699 și 199700 - Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, în zona str. Nojoridului
 • Hotărârea 1028/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 914 din 26.10.2017 privind aprobarea a 3 Planuri de amplasament şi delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situat în mun. Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice
 • Hotărârea 1027/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea a 2 Planuri de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, situate în zona cartierului Nufărul, afectate de lucrările de reabilitare ale sistemului de transport a energiei termice
 • Hotărârea 1026/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 1.065 mp și 3.860 mp, respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren, situate în mun. Oradea - în zona străzii Ogorului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 1025/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 975 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia \\
 • Hotărârea 1024/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 177 mp, reprezentând teren și construcții, situate în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 6
 • Hotărârea 1023/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 90 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 56, subiect al contractul de concesiune nr. 247/1994 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Transilvania General Import - Export S.R.L.
 • Hotărârea 1022/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 196263 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Grădina de Fragi nr. 7, identificat cu nr. cadastral 199885 - Oradea, reprezentând proprietatea în cote egale a d-lor. Schneider Rodica - Marina şi Buda Elena
 • Hotărârea 1021/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 188920 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Călimăneştilor nr. 38, identificat cu nr. cadastral 193259 - Oradea, proprietatea d-lui. Ciucioiu Ioan
 • Hotărârea 1020/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării termenului pentru finalizarea investiţiilor pe cota de 350 / 427 mp din terenul, identificat cu nr. cadastral 192153 - Oradea, concesionat în favoarea societății Lotus Center S.A., şi pe domeniul public adiacent amplasamentului situat în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul
 • Hotărârea 1019/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare – cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ivan Grațian, stabilit prin HCL nr. 247 din 30.03.2017, privind terenul, situat pe str. Titus Popovici, ocupat de locuința realizată în favoarea acestuia, prin ANL
 • Hotărârea 1018/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului, de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică, Oradea, în favoarea Parohiei \\
 • Hotărârea 1017/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie – “Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, str. Aleea Strandului nr. 5, Oradea”
 • Hotărârea 1016/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 399 mp, 469 mp și 137 mp, reprezentând terenuri, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Graurilor
 • Hotărârea 1015/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kuncser Kristóf - Zoltán şi soția sa, d-na. Kuncser Zsófia - Zsuzsánna, referitoare la terenul, în suprafaţă de 163 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199119 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prislopului nr. 27, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 1014/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și soții Ciordaș Victor - Petru și Ciordaș Mihaiela - Gabriela, stabilit prin HCL nr. 239 din 30.03.2017, privind terenul situat în mun. Oradea, pe str. Titus Popovici
 • Hotărârea 1013/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridoarelor de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes local „MODERNIZARE STRADA MARTIN ANDERSEN NEXÖ - TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU-POD THEODOR NEȘ” și „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SPAȚII DE PARCARE, ACCESE ȘI ALEI ÎN ZONA STRĂZII MARTIN ANDERSEN NEXÖ”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului cu construcție, proprietate privată, afectat de coridoarele acestor lucrări
 • Hotărârea 1012/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local„Drum de legătură între strada Suişului şi calea Bihorului” - Tronson 3, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1011/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea atribuirii spre închiriere a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea către Clubul Sportiv ”CRIȘUL” Oradea
 • Hotărârea 1010/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea şi str. Universităţii”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 1009/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 386 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Adevărului nr. 120
 • Hotărârea 1008/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.222 mp, 3.555 mp, 1.712 mp, 1.854 mp şi de 413 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinaţia \\
 • Hotărârea 1007/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a cotei de 74 mp din imobilul cu nr. topo 8425 înscris în CF 166827 - Oradea, constând în teren, situat în mun. Oradea, pe strada Ardealului, de la doamna Dudaș Ana
 • Hotărârea 1006/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 200 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 113, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe, în favoarea soților Kocsis Alexandru și Kocsis Rozalia
 • Hotărârea 1005/2017 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 80 mp, cu nr. topo 6215/44/2 din CF 12782 - Oradea, respectiv pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a acestui teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Cârlova
 • Hotărârea 1004/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 448 mp, aferentă locuinței edificate, identificată cu nr. cadastral 194196 şi înscrisă în CF 194196, situată în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Tripa - Dragoș Valentina - Alina
 • Hotărârea 1003/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166015, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 6 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul
 • Hotărârea 1002/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166014, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 4 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul
 • Hotărârea 1001/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169205, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia nr. 10 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Pater Florica
 • Hotărârea 1000/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 163383, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Mitran Șerban - Călin
 • Hotărârea 999/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169274, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 13 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Baciu Nicolae - Petre
 • Hotărârea 998/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru o perioadă determinată a Uniunii Studenților Maghiari din Județul Bihor, precum și a societății Patri Sport S.R.L. pentru spațiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe, situate în mun. Oradea, în Piața Unirii nr. 2 - 4, respectiv în incinta Bazinului Olimpic
 • Hotărârea 997/2017 - Municipiul Oradea

  pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 996/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate a Municipiului Oradea, cu destinația de chioșc alimentar
 • Hotărârea 995/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 994/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință,aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 993/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
 • Hotărârea 992/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinţei sociale situate în mun. Oradea, str. Cuza Voda nr. 80, ap. 2, în favoarea d-nei. Horvath Izabella - Melinda, înscrisă pe poziția 5 în Lista de priorităţi aprobată prin HCL nr. 900/2016
 • Hotărârea 991/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea a trei locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 990/2017 - Municipiul Oradea

  SELECT ISNULL(id,0) cod_urban, ISNULL(denumire,\\\'\\\') nume, ISNULL(id_z_tip_artere,0) tip_strada, data_modificare FROM AR_AX_ARTERE WHERE CONVERT(datetime, CONVERT (varchar(20) , data_modificare, 120))>\\\'2017-08-23 08:28:10\\\' ORDER BY ID
 • Hotărârea 989/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 988/2017 - Municipiul Oradea

  privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr 22/2017 si nr. 11/2017 referitor la redevența datorată Municipiului Oradea de către operatorul Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 987/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru mandatele 2017-2021
 • Hotărârea 986/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatele 2017-2021
 • Hotărârea 985/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatele 2017-2021
 • Hotărârea 984/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administratie la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatele 2017-2021
 • Hotărârea 983/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Termoficare Oradea SA în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
 • Hotărârea 982/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administratie, profilului membrilor acestuia și a matricei consiliului de administrație la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 981/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act aditional la contractul de delegare a serviciului public de administrare si exploatare a pieţelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ştrandului Municipal, Ştrandului Ioşia Nord, WC-urilor publice si Cimitirului Municipal semnat cu Societatea Administratia Domeniului Public SA in vederea modificarii prevederilor referitoare la redevența datorată de operator
 • Hotărârea 980/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 979/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru anul 2015 pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice şi a valorilor pierderilor de energie termică ale societăţii Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 978/2017 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
 • Hotărârea 977/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu sportivii și antrenorii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului’’ – ediția 2017
 • Hotărârea 976/2017 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea
 • Hotărârea 975/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2017
 • Hotărârea 974/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013 având ca obiect decalarea scadenței de plată a redevenței
 • Hotărârea 973/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 972/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 971/2017 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a suprafețelor de teren ocupate de punctele termice aflate în administrarea societății în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 970/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportării de la bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Municipiului Oradea, pentru serviciile de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 – 2020, ce va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare
 • Hotărârea 969/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 968/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual
 • Hotărârea 967/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere, supraetajare imobil cu destinatia locuinta, str. G.Enescu nr.21, nr.cad.197600-Oradea
 • Hotărârea 966/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua locuinte str. Infratirii, nr.cad. 2895 – Oradea
 • Hotărârea 965/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.199547, 199548, 199549, Oradea
 • Hotărârea 964/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter str. Crisului, nr.3 nr.cad. 186028 – Oradea
 • Hotărârea 963/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Construire spatiu comercial, amenajare hostel la etaj si imprejmuire si organizare de santier, B-dul Decebal nr.92, nr.cad.181847 si 197266-Oradea
 • Hotărârea 962/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea
 • Hotărârea 961/2017 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora
 • Hotărârea 960/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listelor de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale, sesiunea 2017
 • Hotărârea 959/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 958/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 957/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea – instituţie publică subordonată Consiliului Local Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 956/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 955/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Revnic Adrian şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Tau Ioan din partea Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 954/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 6 noiembre 2017
 • Hotărârea 953/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 octombrie 2017
 • Hotărârea 952/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei“ și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 951/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany și Biharugra” (CYCLECROSS) și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări
 • Hotărârea 950/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea Societăţii RCS&RDS SA și a dlui Teszari Zoltan constând în reamenajarea Sălii de Fitness din incinta Arenei „Antonio Alexe”
 • Hotărârea 949/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 06 noiembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 07 noiembrie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 948/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 și 4 din HCL nr. 339/ 27.04.2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seamaMunicipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL
 • Hotărârea 947/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării listei proiectelor anexă la HCL 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii
 • Hotărârea 946/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service zona str.Uzinelor, nr.cad.199160, 199768, 199769, nr.cad.184941 - Oradea
 • Hotărârea 945/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Universității Emanuel din Oradea constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Constantin Nottara –Grigore Moisil
 • Hotărârea 944/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Universitatea din Oradea pentru derularea evenimentului public “25 de ani de la reluarea învățământului juridic superior orădean”
 • Hotărârea 943/2017 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurilor legale privind iniţierea unui proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumei de 40.000 mii lei
 • Hotărârea 942/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajare intersectie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea si strada Universitătii – scenariul 2 recomandat de proiectant
 • Hotărârea 941/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Drum de legătura între centura municipiului Oradea(strada Cazaban) şi comuna Sîntandrei (strada Râturi)” porţiunea care aparţine municipiului Oradea
 • Hotărârea 940/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului de legătură dintre municipiul Oradea ( zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), județul Bihor porțiune care aparține municipiului Oradea
 • Hotărârea 939/2017 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2017, decembrie 2017 şi ianuarie 2018
 • Hotărârea 938/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului “Developing the cycle paths network in view of promoting a sustainable cross-border mobility at the level of Oradea Metropolitan Area, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra/ Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra”
 • Hotărârea 937/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării MUNICIPIUL UI ORADEA în cadrul proiectului “Developing the cycle paths network in view of promoting a sustainable cross-border mobility at the level of Oradea Metropolitan Area, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra/Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra” (CYCLECROSS) și a contribuției proprii necesa
 • Hotărârea 936/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcții pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 935/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 934/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA, societatea Compania de Apă Oradea SA, societatea Termoficare Oradea SA și societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea stabilirii unei practici unitare în ceea ce privește contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor societăți
 • Hotărârea 933/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II
 • Hotărârea 932/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii
 • Hotărârea 931/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului Consiliului Local al Municipiului Oradea privind scutirile din cadrul parcului industrial înfiinţat de către Borghesi SRL denumit WEST PARK ORADEA, situat în Oradea, Str. Ion Mihalache, nr. cadastral 197177 conform prevederilor Legii 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 930/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 929/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea retragerii, începând cu 01.11.2017, din administrarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unei suprafețe din imobilul situat în str. Primăriei nr.3, proprietate a Municipiului Oradea în vederea amenajării noului sediu al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune
 • Hotărârea 928/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 927/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifului de operare a punctului de colectare separată a deșeurilor municipale situat pe strada Thurzo Sandor
 • Hotărârea 926/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2017
 • Hotărârea 925/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 924/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 923/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 922/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 921/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiu Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2016-2017 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educatiei Nationale
 • Hotărârea 920/2017 - Municipiul Oradea

  privind încetarea activităților comerciale desfășurate în Piața Velența
 • Hotărârea 919/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dlui Czier Adam constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Soarelui nr.39
 • Hotărârea 918/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea societății Salex Prod Com SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe Calea Sântandrei nr. 19D
 • Hotărârea 917/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192683 şi înscrisă în CF 192683, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 916/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii termenului privind obţinerea Autorizaţiei de Construire, acordat societății SELECT CATERING S.R.L., în vederea construirii unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă pe terenul situat în mun. Oradea, str. Zorelelor, concesionat în baza contractului nr. 1666 din 14.10.2016
 • Hotărârea 915/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea parcelelor de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor
 • Hotărârea 914/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea a 3 Planuri de amplasament şi delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situat în mun. Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice
 • Hotărârea 913/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.381 mp, reprezentând teren ocupat de case de locuit și anexe situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23, și pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 mp din acest teren în favoarea solicitanților Moza Florian și Moza Floare
 • Hotărârea 912/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unui Acord de colaborare între Municipiul Oradea şi Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în complexul arhitectonic urban Piața Unirii și amplasarea în această locație a statuii lui Iuliu Maniu
 • Hotărârea 911/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FAȚADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN – CENTRUL ISTORIC ORADEA, Str. Samuil Micu Klein, nr. 9, Municipiul Oradea
 • Hotărârea 910/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA Str. Cuza Voda, Nr.80, Mun. Oradea
 • Hotărârea 909/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN - CENTRUL ISTORIC ORADEA, Str. Ioan Budai Deleanu. Nr.4, Mun. Oradea
 • Hotărârea 908/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie – „Reabilitare Adapost de Noapte, str.Johan Gutemberg nr.8, Oradea”
 • Hotărârea 907/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA Str. Primăriei Nr. 41, Municipiul Oradea
 • Hotărârea 906/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, Str. Bradului, Nr. 19
 • Hotărârea 905/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 930 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ciheiului
 • Hotărârea 904/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 199377, reprezentând teren, în suprafață de 700 mp, cu construcţii, situat în mun. Oradea, în zona str. Corneliu Baba
 • Hotărârea 903/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului privind construirea unei parcări supraetajate în curtea Primăriei Municipiului Oradea cu acces în str. Primăriei şi str. Tudor Vladimirescu, respectiv pentru însuşirea Acordului de colaborare încheiat în acest sens între Municipiul Oradea şi Episcopia Romano - Catolică Oradea, în vederea asigurării cadrului necesar realizării investiţiei
 • Hotărârea 902/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 30.03.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată,reprezentând Tronsonul 1 şi Tronsonul 2 din proiectul lucrării de utilitate publică „Drum de legătură între strada Suişului şi calea Bihorului
 • Hotărârea 901/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \\
 • Hotărârea 900/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 899/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 898/2017 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea poziției 6.1. şi 6.2. din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 2017privind exproprierea imobilelor proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuţiu”
 • Hotărârea 897/2017 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea poziţiei 5 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.03.2017privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării „Construire pod peste râul Crişul Repede între strada Plevnei şi strada Szigligeti Ede, în mun. Oradea”,
 • Hotărârea 896/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.853 mp, reprezentând teren cu construcții - Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Transilvaniei
 • Hotărârea 895/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 8.530 mp și 11.024 mp, reprezentând teren public - piațetă, situat în mun. Oradea, în zona străzii Alexandru Cazaban
 • Hotărârea 894/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.807 mp, reprezentând teren public - piațetă, situat în mun. Oradea, zona străzii Nufărului
 • Hotărârea 893/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 427 mp, identificat cu nr. cadastral 192153 - Oradea, precum și pentru aprobarea extinderii suprafeţei de teren concesionate în favoarea societății Lotus Center S.A., cu 90 mp, situată în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul
 • Hotărârea 892/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea suplimentării cu 27 mp a suprafeţei închiriate inițial, de 180 mp, din terenul situat în mun. Oradea, în Parcul Libertății, în vederea extinderii modulului de alimentație publică existent cu o terasă construită pe structură ușoară în favoarea societății DECLIL S.R.L.
 • Hotărârea 891/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 195434 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren, în suprafaţă de 541 mp,
 • Hotărârea 890/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.148 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia - \"drum public în extravilanul localităţii\",
 • Hotărârea 889/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.004 mp și 355 mp,reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea - situat în Oradea, str. Paleului
 • Hotărârea 888/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 690 mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, în zona cartierului Episcopia Bihor
 • Hotărârea 887/2017 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a parcelei de teren cu nr. cadastral 199662, având suprafaţa de 886 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona str. Rimler Karoly
 • Hotărârea 886/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 234 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199661 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Nojoridului nr. 202, în favoarea soților Pop Florian și Pop Domnița
 • Hotărârea 885/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 2.703 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 198237, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății COSTA VOC IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 884/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169219, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 27 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Tat Vasile
 • Hotărârea 883/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 166160, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 7 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Pop Crina - Flavia
 • Hotărârea 882/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 166024, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 24 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pâslaru Claudia - Mihaela
 • Hotărârea 881/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Șușman Cristian,referitoare la terenul, în suprafaţă de 17 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 179135, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cedrilor nr. 21/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 880/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Szabó Zsolt şi soția sa, d-na. Szabó Ágnes - Judit, referitoare la terenul, în suprafaţă de 59 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199265 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 105/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 879/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bercea Diana – Elenareferitoare la terenul, în suprafaţă de 7 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199274, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei nr. 68, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 878/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 416 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196349 - Oradeași în CF 75673 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Meteorilor nr. 1
 • Hotărârea 877/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 209 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174119 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Apateului
 • Hotărârea 876/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 164 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198806 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr.108/C
 • Hotărârea 875/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196498 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 874/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197666 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C
 • Hotărârea 873/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199563 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 872/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 64 mp din acte (65 mp suprafața măsurată), identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199072 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Meteorilor nr. 2
 • Hotărârea 871/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199267 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plugului nr. 19
 • Hotărârea 870/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198412 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului
 • Hotărârea 869/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198213 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba
 • Hotărârea 868/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199030 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 48/A
 • Hotărârea 867/2017 - Municipiul Oradea

  privind Strategia de parcări a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 866/2017 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 375 din 27.04.2017 privind darea în administrare către Administrația Socială Comunitară Oradea a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situată în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5
 • Hotărârea 865/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea repartiției privind o locuință închiriată
 • Hotărârea 864/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 863/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri destinate închirerii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 862/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea a două locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 2017
 • Hotărârea 861/2017 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea a 4 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017
 • Hotărârea 860/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a”
 • Hotărârea 859/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Vasile Cârlova din municipiul Oradea
 • Hotărârea 858/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA CORIOLAN HORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
 • Hotărârea 857/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiile de fezabilitate pentru Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson între str. Poet Gheorghe Pituț – str. Cucului) Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea Modernizare str. Cucului (tronson între str. Matei Corvin – str. Ion Pop Reteganul) Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului) Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului M
 • Hotărârea 856/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi, rezultate in urma modernizarii strazilor in cursul anului 2017, conform Anexei 1
 • Hotărârea 855/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2017-15.03.2018
 • Hotărârea 854/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii
 • Hotărârea 853/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CONSTRUIRE TRONSON STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF ÎNTRE STRADA CHIMIEI ȘI STRADA ONEȘTILOR varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 852/2017 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei
 • Hotărârea 851/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective cu parter comercial, str. Paunului nr. 3, nr.cad.197132 -Oradea
 • Hotărârea 850/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Schimbare de destinatie a demisolului din vila turistica in locuinta si extinderea vilei turistice cu corp de cladire in regim de inaltime D+P+2E+M, str. Rimler Karoly nr. 10, nr.cad.193367, 174043 si 186803-Oradea
 • Hotărârea 849/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa str. Otelarilor, nr.18 nr.cad. 179569 – Oradea
 • Hotărârea 848/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 217 / 2005 - privind aprobarea proiectului Amenajare peisagera - mal drept Crisul Repede, Oradea
 • Hotărârea 847/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 155 / 2009 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare regim de inaltime pentru complex hotelier str. Aleea Strandului nr. 2 - Oradea
 • Hotărârea 846/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii anexei la Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 845/2017 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei
 • Hotărârea 844/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului – cadru de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 843/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 septembrie 2017
 • Hotărârea 842/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Anexei 1 – pct. a) Funcții publice de conducere din H.C.L. nr. 691 din 25.07.2017
 • Hotărârea 841/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea unor articole din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 35 din 03.02.2016
 • Hotărârea 840/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 839/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare retea stradala, zona str. Al. Hasas, str.Gen. N.Sova, str. Nufarului, str. Romulus Guga, str. Ogorului - str. Ciheiului - Oradea
 • Hotărârea 838/2017 - Municipiul Oradea

  Privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal (aprobat cu HCL nr.629/2016) – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte si constituire drum de acces– zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438, Oradea,
 • Hotărârea 837/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire bloc de locuinte colective cu spatii cu alta destinatie la parter, str. Roman Ciorogariu, nr.cad.169032 -Oradea
 • Hotărârea 836/2017 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 501 / 2016
 • Hotărârea 835/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 834/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile si autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari
 • Hotărârea 833/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 832/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 831/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2017
 • Hotărârea 830/2017 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui ajutor în valoare de 600 mii lei pentru patru localităti afectate de calamităti
 • Hotărârea 829/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Sîntandrei și ADI Zona Metropolitană Oradea in vederea construirii unui drum de legătură intre UAT-urile mentionate anterior
 • Hotărârea 828/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Oșorhei și ADI Zona Metropolitană Oradea in vederea construirii unui drum de legătură intre UAT-urile mentionate anterior
 • Hotărârea 827/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 826/2017 - Municipiul Oradea

  privind revocarea H.C.L. nr. 931/2016 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2017 societății comerciale AURA S.A
 • Hotărârea 825/2017 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea încetării activităților comerciale desfășurate în Piața Velența
 • Hotărârea 824/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 7.049 mp cu societatea Industrial Robotic Manufacturing Solutions S.R.L.
 • Hotărârea 823/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 septembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 29 septembrie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 822/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2016
 • Hotărârea 821/2017 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în administrare către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a două echipamente- pistoale laser pentru măsurarea vitezei în trafic
 • Hotărârea 820/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 819/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1, 3 și 4 din HCL nr. 187/ 30.03.2017 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 818/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea aprobării contractului – cadru de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 817/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 816/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a suprafeţei de 30.067 mp, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în Oradea, str. Ogorului, poz. km. 6+707,39 si 7 +750,26, în vederea realizării investiţiei de utilitate publică „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea ş
 • Hotărârea 815/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 814/2017 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 434 din 25.05.2017 şi darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul situat în municipiul Oradea, str. Făgăraşului n r. 13, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local
 • Hotărârea 813/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând suprafața de 1.136 mp teren şi construcţii - Grădiniţa nr. 49 situate în mun. Oradea, str. General Traian Moşoiu, nr. 20
 • Hotărârea 812/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de interventie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4-6, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 811/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand nr. 3, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 810/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de interventie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 31, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 809/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ pentru comercializarea obiectelor de tip suvenir în Cetatea Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 39-41
 • Hotărârea 808/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Leț Florin – Emanuel şi soția sa, d-na. Leț - Cornuțiu Oana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 113 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199034 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eugen Potoran nr.5, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 807/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bodea Anca-Maria referitoare la terenul, în suprafaţă de 32 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199260, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calistrat Hogaș, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 806/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Balázs Norbert şi soția sa,d-na. Balázs Brigitta - Katalin, referitoare la terenul, în suprafaţă de 71 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194930 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Colinelor nr.154, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 805/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii termenului limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ghilea Ovidiu – Sorin, stabilit prin HCL nr. 441 din 25.05.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici
 • Hotărârea 804/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii termenului limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ghilea Gabriel - Traian, stabilit prin HCL nr. 440 din 25.05.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici
 • Hotărârea 803/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 193754 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 410 mp - identificat cu nr. cadastral 196129 - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Constantin Nottara nr. 24
 • Hotărârea 802/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Madarasi Sandor şi soția sa, d-na. Madarasi Csilla, referitoare la terenul, în suprafaţă de 14 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199020 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 801/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moldovan Dan şi soția sa, d-na. Moldovan Oana-Alexandrina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 56 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199146 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Franz Joseph Haydn nr.8/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 800/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Buzle Vlad-Paul, referitoare la terenul, în suprafaţă de 46 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197875 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Mugurilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 799/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chirilă Alexandru şi soția sa, d-na. Chirilă Mariana-Ileana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198337 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 798/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chiș Ilie - Florin şi soția sa, d-na. Chiș Viorica, referitoare la terenul, în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194721 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Merilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 797/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 3.433 mp și 3.462 mp, reprezentând terenuri proprietate publică a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Barcăului
 • Hotărârea 796/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării strării de indiviziune din CF 170692 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 349 mp - identificat cu nr. cadastral 198963 - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. str. Măgurei nr. 7
 • Hotărârea 795/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 220 mp, reprezentând teren cu construcţie – casă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 8F, respectiv aprobarea vânzării directe a suprafeței de 220 mp. în favoarea doamnei Condor Terezia Maria
 • Hotărârea 794/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 242 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe de teren în favoarea lui Crăciun Maria și Kovacsinszki Vasile
 • Hotărârea 793/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 295 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168611 şi înscris în CF 168611, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Sarkadi Levente
 • Hotărârea 792/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 357 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 194126, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor nr. 97, în favoarea d-nei Drimbe Rodica
 • Hotărârea 791/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184653, situat în municipiul Oradea, str. Virgil Maxim nr. 14 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Pătulea Ciprian Nicolae
 • Hotărârea 790/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării prețului de pornire a licitației pentru vânzarea a 3 (trei) parcele de teren, cu suprafața totală de 593 mp, identificate prin nr. cadastrale 189895, 189897, 189899 – situate în municipiul Oradea, str. Jurcsak Tibor.
 • Hotărârea 789/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 45 mp, situat în municipiul Oradea, str. Rafael Sanzio nr. 2, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea d-nei. Bodea Mioriţa - Adriana
 • Hotărârea 788/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 168556, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 23 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Costa Florin Mircea
 • Hotărârea 787/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 178875, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 13 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Bulzan Viorel-Costel
 • Hotărârea 786/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.853 mp, reprezentând teren cu construcții - Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Transilvaniei
 • Hotărârea 785/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea deschiderii a 5 (cinci) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199194, 199195, 199199, 199200 și 199201- Oradea, reprezentând teren intravilan dezmembrat din nr cadastrale 166927 și 166924 proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea reglementării vecinătății cu drumul de centură al Municipiului Oradea la intersecția cu str. Matei Corvin
 • Hotărârea 784/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului cu nr.cad 177573 și deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199477 și 199478- Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în Municipiul Oradea, zona str. Hack Halasi Gyula
 • Hotărârea 783/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 782/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suspendării plății chiriei, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în Oradea, Str. V. Alecsandri nr. 21, deținut de S.C. ARTUS EXIM S.R.L
 • Hotărârea 781/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 201150/01.11.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.1, deținut de către DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
 • Hotărârea 780/2017 - Municipiul Oradea

  prinvind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 656/25.07.2017, pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Cristal” Oradea
 • Hotărârea 779/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care iși desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor
 • Hotărârea 778/2017 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Oradea str. Republicii nr.12, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 777/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 776/2017 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea a 10 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 26.01.2017
 • Hotărârea 775/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 774/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea evacuării pe cale administrativă a d-nei Otvos Ramona-Melinda și a membrilor înscriși în Contractul de comodat nr. 835/A/23.10.2015 din Centrul de Cazare Temporară nr. 2, str. Atelierelor nr. 13, ap.21
 • Hotărârea 773/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 772/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea de apa si bransamente pe strada Traian Goga, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 771/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe strada Livezilor, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 770/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Janus Pannonius, Sebeșului și Feleacului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 769/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea derularii procedurii legale pentru achizitia publica a serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului Salca I si a zonei adiacente parcului-taluz mal paraul Peta din municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani
 • Hotărârea 768/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Universitatea Oradea şi Administraţia Socială Comunitară Oradea în vederea asigurării asistenţei medicale preventive şi curative a studenţilor din cadrul Universităţii din Oradea
 • Hotărârea 767/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării și modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr.330/2017
 • Hotărârea 766/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei
 • Hotărârea 765/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 764/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 septembrie 2017
 • Hotărârea 763/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2017
 • Hotărârea 762/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență”
 • Hotărârea 761/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Modificarea proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str. Vasile Alecsandri PT 701 și 702 cu module termice pentru fiecare imobil ”
 • Hotărârea 760/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 12 septembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 13 septembrie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 759/2017 - Municipiul Oradea

  privind luarea de măsuri in vederea descentralizării bugetare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 758/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 757/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea derularii procedurilor legale pentru achizitia publica a lucrarilor de intretinere, reparatii, amenajari la strazi, poduri si trafic rutier in municipiul Oradea, pentru o perioada de 4 ani prin incheierea a doua Acorduri Cadru
 • Hotărârea 756/2017 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2017, octombrie 2017 şi noiembrie 2017
 • Hotărârea 755/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului, în suprafață de 2.703 mp, identificat cu număr cadastral 198237, situat pe str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății comerciale COSTA VOC IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 754/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 753/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 752/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 234 mp reprezentând teren situat în Mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 202 și darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe, către soții Pop Domnița și Pop Florian
 • Hotărârea 751/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren, în suprafaţă de 270 mp, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19
 • Hotărârea 750/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral și înscrisă în CF 187751, situată în mun. Oradea, str. Emil Cioran nr. 2 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Diaconescu Constantin - Cristian
 • Hotărârea 749/2017 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măsuri în raport cu beneficiarii de terenuri care nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale privind realizarea construcţiei pe parcelele atribuite în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 748/2017 - Municipiul Oradea

  privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Oradea, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20, ap. 2 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestui imobil
 • Hotărârea 747/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REFACERE FATADE CORP CLADIRE PRINCIPALA LA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX EP. ROMAN CIOROGARIU, STR. REPUBLICII, NR. 48
 • Hotărârea 746/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 212 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă de locuit, situat în mun. Oradea, str. B.P. Haşdeu nr. 25, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 26/212 mp teren în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria Erzsebet
 • Hotărârea 745/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 169220, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Costea Sorin
 • Hotărârea 744/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a mobilului - teren, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197666 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C
 • Hotărârea 743/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 621 mp reprezentând teren și construcţii – case și anexe, situate în Mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 11 și darea acordului de principiu în vederea vânzării suprafeței de 621 mp teren în favoarea soților Pașcalău Rodica Florica și Pașcalău Vasile
 • Hotărârea 742/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.012 mp, reprezentând teren cu construcții - proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Făgăraşului
 • Hotărârea 741/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gerber Kohler – Bologa Liana Felicia Maria referitoare la suprafaţa totală de 536 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193316, 193317 și 173577 situat în mun. Oradea, în zona străzilor Paleului și Prunilor nr. 6/H, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 740/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 300 mp din imobilul cu nr. cadastral înscris CF 196355 - Oradea, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe reprezentând teren, aferente construcției situată în mun. Oradea, str. Graurilor nr. 64, prin negociere directă, în favoarea dnei. Răzășeanu Valeria
 • Hotărârea 739/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198213 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba
 • Hotărârea 738/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Apolzan Liviu şi soția sa, d-na. Apolzan Lupoaia - Saveta, referitoare la terenul, în suprafaţă de 19 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191411 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Rimler Károly, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 737/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Sabo Viorica referitoare la terenul, în suprafaţă de 5 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198934, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 68/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 736/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-nii. Morar Ioan - Bogdan şi Morar Dragoș - Daniel, referitoare la terenul, în suprafaţă de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198893 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr. 13/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 735/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dogar Samuel şi soția sa, d-na. Dogar Aurelia, referitoare la terenul, în suprafaţă de 28 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198194 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor nr. 40/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 734/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 164 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198806 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr.108/C
 • Hotărârea 733/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198412 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului
 • Hotărârea 732/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 105-Episcopia Bihor, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Valea Nucului nr. 19A, identificat cu nr. cadastral 197863 - Oradea, proprietatea soţilor Grecu Sebastian - Ioan şi Grecu Marta
 • Hotărârea 731/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică
 • Hotărârea 730/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 729/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O.(Școala Internațională Oradea)
 • Hotărârea 728/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 727/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 726/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2017
 • Hotărârea 725/2017 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor active care fac obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală nr. 46 din 08.08.2017
 • Hotărârea 724/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dnei Roșu Maria constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 42A
 • Hotărârea 723/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 399/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 722/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai PSD din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind alocarea de burse de performanță pentru elevii orădeni din învățământul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 721/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
 • Hotărârea 720/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ ”
 • Hotărârea 719/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare retele termice secundare amplasate pe strada Caraiman si Lacramioarelor – aferente PT 128”
 • Hotărârea 718/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Mihai Eminescu, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 717/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare”
 • Hotărârea 716/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţii “Reparații capitale la acoperiș – 20 puncte termice”
 • Hotărârea 715/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea separatoarelor de nămol pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare”
 • Hotărârea 714/2017 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexelor 1 - 4 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 713/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Colinelor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 712/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare trecere la nivel cu calea ferată între stațiile Episcopia Bihor-Oradea Vest”
 • Hotărârea 711/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobile cu functiuni mixte (sediu administrativ, servicii, birouri, locuinta bifamiliala, spalatorie, spatiu comercial, spatiu cazare pentru personal), dotari conexe, zona B-dul Stefan cel Mare – str.Sf.Ladislau, nr.cad.192272, 4015, 177560, 192249. 192657 – Oradea
 • Hotărârea 710/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii si modificarii H.C.L. Oradea nr. 647/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare
 • Hotărârea 709/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775, nr.cad.197280-:-197382, nr.cad.197409-:-197427, nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658 - Oradea
 • Hotărârea 708/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si refacere gard,str.August Treboniu Laurian, nr.14A nr.cad. 173010– Oradea
 • Hotărârea 707/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Caietului de sarcini privind tema de proiectare si executie lucrari ”AMPLASARE ANSAMBLU STATUAR PODUL CENTENARULUI ORADEA”
 • Hotărârea 706/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificarii continutului art.1 al HCL 560/11.07.2017 prin care s-a aprobat PUZ– Construire cartier de locuinte colective, servicii complementare, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat nr.cad. 198327, 198328, 198329, 198330, 198331 si 198332 Oradea
 • Hotărârea 705/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta, str. Jimboliei, nr.32 nr.cad. 2166 – Oradea
 • Hotărârea 704/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 703/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 august 2017
 • Hotărârea 702/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 iulie 2017
 • Hotărârea 701/2017 - Municipiul Oradea

  Pentru actualizarea anexei aprobate conform atr.1 din Hotărârea de Consiliu Local Oradea nr.410 din 25.05.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 700/2017 - Municipiul Oradea

  Pentru actualizarea anexei aprobate conform atr.1 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.409 din 25.05.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 699/2017 - Municipiul Oradea

  Privind acordul de principiu pentru darea in exploatare, in conditiile obtinerii finantarii, catre SC Transgex SA a forajului nou de productie propus a fi realizat in proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 698/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Drum de acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii specialiștilor din sănătate, strada Spartacus nr.50, din municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 697/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 696/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu propunerea de dezmembrare şi alipire a terenurilor situate în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea II, în vederea reconfigurării parcelelor destinate concesionării
 • Hotărârea 695/2017 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea Contractului de închiriere nr. 42/E/C/1031 din 27.07.2017, încheiat între Municipiul Oradea și C.N.C.F. \\
 • Hotărârea 694/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea demolării edificatelor și eliberării terenului de activele casate, situate pe amplasamentul Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II, preluate de Municipiul Oradea în baza Hotărârii Guvernului nr. 843 din 2013
 • Hotărârea 693/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru subînchirierea unui spațiu situat în imobilul proprietatea Municipiului Oradea, str. Primăriei nr.3 parter, aflat în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
 • Hotărârea 692/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 691/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, respectiv, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Poliţia Locală a municipiului Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 690/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 –
 • Hotărârea 689/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 688/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin HCL nr. 770 din 19.11.2015
 • Hotărârea 687/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 3.428 mp, 4.728 mp și 3.884 mp, reprezentând terenuri situate în Municipiul Oradea,strada Calea Aradului - sector necadastrat între podul peste pârâul Peța și strada Padișului
 • Hotărârea 686/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 782 mp, reprezentând „teren intravilan”, situat în Municipiul Oradea, pe strada Thurzó Sándor
 • Hotărârea 685/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a unui teren, cu suprafața de 3.216 mp, situat în mun. Oradea, pe strada Thurzó Sándor nr. 5, proprietate a societăţii Drumuri Orăşeneşti S.A.
 • Hotărârea 684/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 1.053 și 1.627 mp, reprezentând drum public situat în Municipiul Oradea,str. Aleea Salca - bretea de legătură a străzii Atelierelor cu strada Nufărului, intrare în depoul de tramvaie
 • Hotărârea 683/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren – domeniu public situate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand
 • Hotărârea 682/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Laslo Nicolae şi soția sa, d-na. Laslo Maricica - Corina, referitoare la suprafaţa de 411 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor nr. 10, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 681/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Serestély Ștefan şi soția sa, d-na. Serestély Matild - Noémi, referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198378 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 13/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 680/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Joldoș Alin - Claudiu, referitoare la suprafaţa de 56 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187773 situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 678/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 989 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193897 și CF 173894 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plugului
 • Hotărârea 677/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 218 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169646 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Graurilor
 • Hotărârea 676/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155234 şi înscris în CF 155234, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Păun Relu - Maricel
 • Hotărârea 675/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159929-C1 şi înscris în CF 159929, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea soților Manea Mihai - Ciprian și Manea Cristina
 • Hotărârea 674/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 2.600 mp, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, identificat cu nr. cadastral 164185 - Oradea, în favoarea societății DITO GROUP S.R.L.
 • Hotărârea 673/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 194528 - Oradea, reprezentând teren în Parcul Industrial I - situat pe str. Nicolae Filipescu
 • Hotărârea 672/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale a suprafeţei de 84 mp și pentru aprobarea transmiterii acestei suprafețe de teren, în folosinţă gratuită, în favoarea societăţii Distrigaz Vest S.A., situat în mun. Oradea pe str. Atelierelor
 • Hotărârea 671/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 466 mp, reprezentând „drum public”, situat în municipiul Oradea, în prelungirea străzii Aurel Ciupe
 • Hotărârea 670/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 886 mp, reprezentând teren, situat în Municipiul Oradea, în zona străzii Rimler Karoly
 • Hotărârea 669/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 497 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160271 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Bumbacului
 • Hotărârea 668/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului lucrării şi pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată a unor persoane fizice, constând în teren, cu suprafața de 75 mp, respectiv 4 construcţii garaje, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11”
 • Hotărârea 667/2017 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea reconfigurării limitei de proprietate aferentă parcelei cu nr. cadastral 176409 situată în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, proprietatea societăţii Farmacia Vitamina S.R.L., prin care s-a realizat în bune condiții de către Municipiul Oradea obiectivul de interes public local \"Parcare D + P şi pasaj subteran de legătură cu Piaţa Rogerius\"
 • Hotărârea 666/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând „drum public”, situat în Municipiul Oradea, în prelungirea străzii Făgărașului
 • Hotărârea 665/2017 - Municipiul Oradea

  privind completarea Protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii ”INTERNATIONAL SCHOOL OF ORADEA” - scoală privată cu sistem internațional de predare în limbă engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin HCL nr. 509 din 2017
 • Hotărârea 664/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizării locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 663/2017 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea sesiunii de depunere a dosarelor şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 662/2017 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea a 6 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017
 • Hotărârea 661/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: CONSERVARE SI RESTAURARE SINAGOGA ORTODOXA AACHVAS REIN, CONTINUARE LUCRARI AUTORIZATE CU AC 967/2013 – REABILITARE CLADIRE SI IMPREJMUIRE SI RECONVERSIE SINAGOGA IN SPATIUL MUZEAL – PARTE DE INSTALATII, SITUATA PE STR. PRIMARIEI, NR. 25.
 • Hotărârea 660/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR
 • Hotărârea 659/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 98 din 24.01.2001, privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Bumbacului nr. 24, bl. AN 30, în care se desfășoară activitatea de îngrijire a copiilor mici de către Creșa nr. 13 „Lizuca și Patrocle” din Oradea
 • Hotărârea 658/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii spaţiului situat în mun. Oradea, str. Clujului, nr. 186, proprietatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea o grupă mixtă de copii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” din Oradea
 • Hotărârea 657/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii sau prelungirii, după caz, a unor contracte de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii non - profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)
 • Hotărârea 656/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Cristal” Oradea
 • Hotărârea 655/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii spațiului cu altă destinație situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 8, în favoarea Fundației Uși Deschise Internațional
 • Hotărârea 654/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării duratei de valabilitate a Acordului de Parteneriat dintre Primăria Municipiului Oradea și Universitatea Oradea-Facultatea de Medicină și Famacie Oradea aprobat prin H.C.L. 336 din 28.05.2015.
 • Hotărârea 653/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea a câte un membru în fiecare Consiliu de Administrație al unităților sanitare din cadrul Rețelei medicale proprii a Mun. Oradea, ca urmare a unor demisii din această calitate
 • Hotărârea 652/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea criteriilor de prioritate şi punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, a modelului de cerere tip şi a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererii pentru solicitare de locuinţe sociale
 • Hotărârea 651/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudeţeană Bihor/Sălaj, în vederea informării şi consilierii persoanelor nevăzătoare din municipiul Oradea, care se adresează instituției de interes public local – ASCO, precum şi elaborarea materialelor informative în limbaj braille
 • Hotărârea 650/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei zilnice de întreţinere a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 649/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Reconversie functionala a fostei incinte SC PERIND SA in vederea mobilarii cu cladiri de birouri si centru wellness, str.Louis Pasteur nr.165, nr.cad.194817, 194857, 195890, 195819 si 195820-Oradea
 • Hotărârea 648/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezvoltarea activitatii firmei SC ECOSAFE SRL prin construirea unei hale de productie,str.Ion Mihalache nr.cad. 184208-Oradea
 • Hotărârea 647/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii si modificarii H.C.L. Oradea nr. 718/2016 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare
 • Hotărârea 646/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea completarii HCL nr.559/11.07.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 645/2017 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzii Nojoridului și Aeroport Oradea
 • Hotărârea 644/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 imobile situate pe strada Oneștilor”
 • Hotărârea 643/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 imobile situate pe strada Ion Bradu”
 • Hotărârea 642/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3
 • Hotărârea 641/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețele în Piața Ferdinand, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 640/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Hărţilor Strategice de Zgomot elaborate pentru Municipiul Oradea
 • Hotărârea 639/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Crinului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 638/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Banatului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 637/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Gheorghe Doja din municipiul Oradea
 • Hotărârea 636/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte M 7, str. Gen. Magheru nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 106 din 31.01.2013
 • Hotărârea 635/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte str. C. Brancoveanu nr. 5A , municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 540 din 21.07.2014
 • Hotărârea 634/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 83 , str. Cantacuzino nr. 3, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 512 din 21.07.2014
 • Hotărârea 633/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte Z 15 , str. Cazaban nr. 49B, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 363 din 14.05.2014
 • Hotărârea 632/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 82 , str. Locomotivei nr. 5, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 517 din 21.07.2014
 • Hotărârea 631/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei nr. 7, municipiul Oradea, judetul Bihor”si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 513 din 21.07.2014
 • Hotărârea 630/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 74, str. Locomotivei nr. 4, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 73 din 31.01.2013
 • Hotărârea 629/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 19 , str. Leonardo da Vinci nr. 4, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 356 din 14.05.2014
 • Hotărârea 628/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte C 4 , str. Sovata nr. 56, municipiul Oradea, judetul Bihor” si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 357 din 14.05.2014
 • Hotărârea 627/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 20 , str. Leonardo da Vinci nr. 6, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 355 din 14.05.2014
 • Hotărârea 626/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 14 , str. Bumbacului nr. 18/A, municipiul Oradea, judetul Bihor” si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 354 din 14.05.2014
 • Hotărârea 625/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 7 , str. Onestilor nr. 80, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 362 din 14.05.2014
 • Hotărârea 624/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte 6/A , str. Piata Bucuresti, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 89 din 31.01.2013
 • Hotărârea 623/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 142, str. Salcamilor nr.15/C, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 546 din 21.07.2014
 • Hotărârea 622/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr.15/B, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 547 din 21.07.2014
 • Hotărârea 621/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 140, str. Salcamilor nr.15/A, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 549 din 21.07.2014
 • Hotărârea 620/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 122, str. Mestesugarilor nr. 73/C, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 21.07.2014
 • Hotărârea 619/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 121, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 553 din 21.07.2014
 • Hotărârea 618/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 120, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 554 din 21.07.2014
 • Hotărârea 617/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 4, str. Morii nr.6, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 524 din 21.07.2014
 • Hotărârea 616/2017 - Municipiul Oradea

  aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte X 220, str. Lapusului nr. 46, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 542 din 21.07.2014
 • Hotărârea 615/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 219, str. Lapusului nr. 46, municipiul Oradea, judeţul Bihor” Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 543 din 21.07.2014
 • Hotărârea 614/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte X 23, str. Morii nr. 17/B, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 515 din 21.07.2014
 • Hotărârea 613/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte X 21, str. Morii nr. 17, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 516 din 21.07.2014
 • Hotărârea 612/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte R 119, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 541 din 21.07.2014
 • Hotărârea 611/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Q1/II,str. Sovata nr. 48, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 102 din 31.01.2013
 • Hotărârea 610/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 147, str. Salcamilor nr.11, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 544 din 21.07.2014
 • Hotărârea 609/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 146,str. Salcamilor nr.11, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 545 din 21 .07.2014
 • Hotărârea 608/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 138,str. Salcamilor nr. 13/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 551 din 21.07.2014
 • Hotărârea 607/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 127, str. Mestesugarilor nr. 77, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 539 din 21.07.2014
 • Hotărârea 606/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte P 63, str. Cazaban nr. 3 , municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 109 din 31.01.2013
 • Hotărârea 605/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 124, str. Mestesugarilor nr. 73, municipiul Oradea, judeţul Bihor,” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 536 din 21.07.2014
 • Hotărârea 604/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte G 6, str. Aleea Rogerius nr. 1, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 93 din 31.01.2013
 • Hotărârea 603/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 139, str.Salcamilor nr.13/C, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 548 din 21.07.2014
 • Hotărârea 602/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 137, str.Salcamilor nr.13/A, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 550 din 21.07.2014
 • Hotărârea 601/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 136, str.Salcamilor nr.9, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 525 din 21.07.2014
 • Hotărârea 600/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 135, str.Salcamilor nr.9, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 526 din 21.07.2014
 • Hotărârea 599/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 134, str. Mestesugarilor nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 527 din 21.07.2014
 • Hotărârea 598/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 133, str. Mestesugarilor nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530 din 21.07.2014
 • Hotărârea 597/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 132, str. Mestesugarilor nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 528 din 21.07.2014
 • Hotărârea 596/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 131, str.Salcamilor nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 535 din 21.07.2014
 • Hotărârea 595/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 130, str.Salcamilor nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 529 din 21.07.2014
 • Hotărârea 594/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 129, str. Mestesugarilor nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 534 din 21.07.2014
 • Hotărârea 593/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte P 128, str. Mestesugarilor nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 537 din 21.07.2014
 • Hotărârea 592/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 126,str. Mestesugarilor nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 533 din 21.07.2014
 • Hotărârea 591/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 118,str. Mestesugarilor nr.71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 532 din 21.07.2014
 • Hotărârea 590/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 117,str. Mestesugarilor nr.71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 531 din 21.07.2014
 • Hotărârea 589/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor nr. 73/B, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 538 din 21.07.2014
 • Hotărârea 588/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea delegarii serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea catre SC Coral Impex SRL, in baza contractului nr.197463 din data de 23.06.2017, incheiat intre Municipiul Oradea si SC Coral Impex SRL
 • Hotărârea 587/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea extinderii sistemului de iluminat public pentru ”Ansamblul rezidential Calea Aradului nr.4(blocurile 1, 2, 3, 4 si 5) „Cartier Luceafarul”, Municipiul Oradea
 • Hotărârea 586/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 585/2017 - Municipiul Oradea

  privind însuşirea Rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piaţă pentru proprietățile imobiliare din aria Parcului Industrial Eurobusiness I şi Parcului Industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 584/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 583/2017 - Municipiul Oradea

  privind amendarea art.3 din HCL nr.567/ 11.07.2017 privind instituirea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deşeuri nepericuloase provenite din afara judetului Bihor
 • Hotărârea 582/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal”Casa Minunată” și modificării anexei nr. 2 la HCL nr.508/22.06.2017
 • Hotărârea 581/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Eco Bihor SRL
 • Hotărârea 580/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinantării aferentă Municipiului Oradea pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 – 2020
 • Hotărârea 579/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale clădirilor neîntreţinute
 • Hotărârea 578/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • Hotărârea 577/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare începând cu 01 august 2017
 • Hotărârea 576/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dlui Stan Ioan constând în infrastructură de alimentare cu apă și 20 de branșamente realizate pe strada Atacului Oradea
 • Hotărârea 575/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 574/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Societății Inter Terra SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe Bulevardul Decebal nr. 61A Oradea privind acceptarea donaţiei din partea Societății Inter Terra SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe Bulevardul Decebal nr. 61A Oradea
 • Hotărârea 573/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 572/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
 • Hotărârea 571/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 iulie 2017 (prima convocare) şi în data de 26 iulie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 570/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 iulie 2017
 • Hotărârea 569/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 iunie 2017
 • Hotărârea 568/2017 - Municipiul Oradea

  privind instituirea cotei de dezvoltare pentru realizarea de investitii in sistemul de salubritate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri menajere generate de persoanele fizice si depozitate definitiv la depozitul ecologic
 • Hotărârea 567/2017 - Municipiul Oradea

  privind instituirea tarifului de utilizare definitivă a unei părți din terenul aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deşeuri nepericuloase provenite din afara Județului Bihor
 • Hotărârea 566/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri referitoare la inființarea Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea)
 • Hotărârea 565/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 18.865 mp cu societatea Hanning Motors Romania SRL
 • Hotărârea 564/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 11 iulie 2017 (prima convocare) şi în data de 12 iulie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 563/2017 - Municipiul Oradea

  privind publicarea anunțului de atribuire directă a serviciului de transport public local în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 • Hotărârea 562/2017 - Municipiul Oradea

  privind suspendarea aplicării de către Societatea Eco Bihor SRL a taxei pentru depozitare finală aprobată prin HCL nr. 4/2017 privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare
 • Hotărârea 561/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea HCL nr. 62 / 2017 privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea
 • Hotărârea 560/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cartier de locuinte colective, servicii complementare, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat nr.cad. 198327, 198328, 198329, 198330, 198331 si 198332 Oradea
 • Hotărârea 559/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 558/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobiluluiavând nr. cadastral 163162 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Depozitului,respectiv pentru aprobarea diminuării unei suprafeţe concesionate către societatea Transgex S.A., de la 1.675 mp la 718 mp, în baza contractului de concesiune nr. 1268 din 2010
 • Hotărârea 557/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 12.109 mp, respectiv 13.512 mp reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, Aleea Forajului şi Aleea Zidarilor
 • Hotărârea 556/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea remunerării activităţii desfăşurate de către membrii titulari, membrii supleanţi şi membrii secretariatului Comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea și a Comisiei de contestații
 • Hotărârea 555/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea remunerării activităţii desfăşurate de către membrii titulari, membrii supleanţi şi membrii secretariatului comisiei de vânzare a spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 554/2017 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea completării Protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii ”INTERNATIONAL SCHOOL OF ORADEA” - scoală privată cu sistem internațional în limbă engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin HCL nr. 509/2017
 • Hotărârea 553/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele 11.712 mp, 5.873 mp și 1.105 mp, reprezentând terenuri cu destinaţia de drumuri publice, situate în mun. Oradea, strada Universității, strada Atelierelor (tronson 1), strada Calea Aradului (tronson 1)
 • Hotărârea 552/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE CAMIN INTERNAT COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA, STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU NR.12A, MUN. ORADEA
 • Hotărârea 551/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planurilor de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 192078 și 167334, reprezentând teren - domeniu public - situat în mun. Oradea, Piața Ferdinand
 • Hotărârea 550/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planurilor de amplasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren - domeniu public situate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand
 • Hotărârea 549/2017 - Municipiul Oradea

  Privind respingerea delegarii serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea catre SC Coral Impex SRL, in baza contractului nr.197463 din data de 23.06.2017, incheiat intre Municipiul Oradea si SC Coral Impex SRL
 • Hotărârea 548/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII, inclusiv DEMOLARE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII – varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 547/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11 varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 546/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.3 din HCL nr. 479 din 22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ,, RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA \\
 • Hotărârea 545/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ ORADEA
 • Hotărârea 544/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea”
 • Hotărârea 543/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul Municipiului Oradea, inclusiv în incinta Uzinei de Apă, cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu
 • Hotărârea 542/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurilor de ridicare, transport și depozitare în spații special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar si a vehiculelor abandonate ori fără stăpân, pe raza Municipiului Oradea
 • Hotărârea 541/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea în administrarea Municipiului Oradea a imobilului - situat în Oradea, str. T. Vladimirescu nr.42, înscris în CF nr. 188307 Oradea și CF nr. 186487 Oradea
 • Hotărârea 540/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.4, CASA DEUTSCH K.I.
 • Hotărârea 539/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADE, INLOCUIRE INVELITOARE, REPARATII ACOPERIS la imobilul situat in Oradea, Piata Ferdinand nr.1
 • Hotărârea 538/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200388/30.06.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 35, deținut de către VENGYIE ȘTEFAN – Persoană Fizică Autorizată
 • Hotărârea 537/2017 - Municipiul Oradea

  cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 536/2017 - Municipiul Oradea

  cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 535/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, nr. 273000 din 30.09.2016, privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 - Oradea, nr. top 3124/6/I, în care își desfășoară parțial activitatea didactică Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Oradea
 • Hotărârea 534/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unor contracte noi de închiriere / de comodat, pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale
 • Hotărârea 533/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195590 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Covaci
 • Hotărârea 532/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Micle Gheorghe - Viorel şi soția sa, d-na. Micle Marcela - Niculina, referitoare la suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului nr. 19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 531/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gomboș Cristian şi soția sa, d-na. Gomboș Camelia - Daniela, referitoare la suprafaţa de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 530/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 41 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174799 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Bihorului
 • Hotărârea 529/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Sotiuț Dorel - Ovidiu şi soția sa,d-na. Sotiuț Dana - Amalia, referitoare la suprafaţa de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198088 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 99, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 528/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Șorhenț Silvia referitoare la suprafaţa de 29 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198192, situat în mun. Oradea, în zona străzii Éva Heyman, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 527/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pușcaș Viorel - Gelu şi soția sa,d-na. Pușcaș Mia - Dana, referitoare la suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197675 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făgetului nr. 8, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 526/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Fetea Ioan şi soția sa, d-na. Fetea - Pteancu Liana , referitoare la suprafaţa de 6 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 93/F, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 525/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Csekő Kálmán - Károly, referitoare la suprafaţa de 1.684 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197884 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Calea Adevărului - Livezilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 524/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Crișan Sorin-Gheorghe şi soția sa,d-na. Crișan Cornelia-Margareta, referitoare la suprafaţa de 24 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194287 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 27/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 523/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Budura Liviu şi soția sa, d-na. Ștef Elena, referitoare la suprafaţa de 516 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198082 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Aradului - DN79cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 522/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 421 mp, şi pentru realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi Asociația \\
 • Hotărârea 521/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a fondului forestier ce constituie proprietatea publică a Municipiului Oradea în vederea aplicării acestora de către administrator
 • Hotărârea 520/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral şi înscrisă în CF 180342, situată în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 22 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Kőteles Bogdan - Mihai și Kőteles Ana - Maria
 • Hotărârea 519/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 18.813 mp, reprezentând teren - domeniu public al Municipiului Oradea, respectiv curtea blocurilor de locuințe situată între străzile bulevardul Dacia - Constantin Brâncuşi - Costache Negruzzi - Doina
 • Hotărârea 518/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire de Zi din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 167/2016, începând cu data de 01.09.2017
 • Hotărârea 517/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei
 • Hotărârea 516/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr.5”
 • Hotărârea 515/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie“Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (16 puncte termice)”
 • Hotărârea 514/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA PIATA BOBALNEI DIN MUNICIPIUL ORADEA
 • Hotărârea 513/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea rețelei termice de distribuțiea a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice)”
 • Hotărârea 512/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Dimitrie Anghel nr.cad.9465, 4395/1,169821,17185 –Oradea
 • Hotărârea 511/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire birouri, service si parking TIR, str. Matei Corvin nr. 303, nr.cad.167003-Oradea
 • Hotărârea 510/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individualezona str.Calea Adevarului – str.Livezilor, nr.cad.197883, 197884 - Oradea
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr.1/2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2017 - 2018
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2017
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către SC Exeget Consulting SRL pentru clădirile și terenurile situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu nr. 39-41
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a activelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului “Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri in Piata Unirii, Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite pentru anul fiscal 2018
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul Oradea

  privind completarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit al acestor clădiri
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Liceului cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea a microbuzului școlar marca Opel Movano 16+1 locuri având nr. de inventar 007754
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea membrilor in consiliile de administrație ale societăților Compania de Apă Oradea SA si Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul Oradea

  pentru îndreptarea erorii materiale referitoare la revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2017 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectelor ’’Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri Piaţa Unirii’’ şi “Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune operatorului Oradea Transport Local SA a bunurilor aferente sistemului de transport public local rezultate ca urmare a implementării proiectului“Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri Piaţa Unirii”
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dnei Secara Florina - Alina și a dnei Maghiar Minodora - Ioana constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe str. Nicolae Beldiceanu nr. 80B și 78F
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 din HCL nr. 244/2015 privind aprobarea pachetului turistic Oradea City Card
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dnei Zah Elena - Iolanda constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe str. Franz Joseph Haydn
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor imobilelor de pe str. Calea Sântandrei nr. 40L1, 40J1, 42L1, 42J1, 44L1, 38K1 constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral şi înscrisă în CF 167223, situată în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 43 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Purima Gabriella - Ilona
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea radierii dreptului de administrare înscris asupra terenurilor, identificate cu numerele cadastrale 187995 și 192582 - Oradea, situate în Municipiul Oradea, în incinta Parcului Industrial II
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale DACIA din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE DACIA DIN MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 878 din 23 noiembrie 2016 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: \\
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 877 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect \\
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Huszár István Eric şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei Pető Dalma Csilla din partea Uniunii Democrate Maghiare din România
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 25 mai 2017
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2017, iulie 2017 şi august 2017
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor de finanţări nerambursabile care se acordă în vederea completării calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public din Oradea, în anul 2017
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. II din H.C.L. nr. 57/2017 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii pe anul 2017 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea unor clauze din Contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003, incheiat intre Municipiul Oradea şi firma Keviep Kft Hungary
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încetării de comun acord a contractului de comodat nr.102938 din 08.06.2006 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Fresenius Nephrocare Romania SRL
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul Oradea

  Privind numirea reprezentantului Consiliului Local Oradea ca președinte al Comisiei de analiză - Cereri scutire majorări de întârziere.
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 677 din 20 septembrie 2016 privind aprobarea unor măsuri pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agenţia Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe, a fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2017
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2017
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Administratia Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea Anexelor 2 la Hotărârile Consiliului Local nr. 62 şi 127 din 2014 privind exproprierea imobilelor proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării „Drum expres”
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 208 din 30.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.19
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării indiviziunii şi partajul nr. top. 4032/7 înscris în CF 192716 - Oradea (CF vechi 2397 - Episcopia Bihor), prin constituirea nr. cadastrale 195973 și 197961 - Oradea
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 23.02.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, în vederea realizării proiectului de interes public local „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, către Organizaţii Non - Profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 56142/13.09.2011 pentru spațiul deținut de către C.E.C. BANK – Sucursala Oradea, în imobilului din Oradea, P-ța Unirii nr.1 - incinta Primăriei Oradea – cam.11
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea unei locuinţe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea unor locuinţe din fondul locativ administrat de Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe lista de priorităţi, aprobată prin HCL nr. 26/2017
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.362 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Lăcrămioarelor
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. cadastral 197001, în suprafaţă de 420 mp, şi nr. cadastral 197019, în suprafaţă de 185 mp, situate în mun. Oradea pe str. Renașterii
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Oradea

  pentru îndreptarea erorii materiale referitoare la identificarea numărului cadastral și de Carte Funciară ce face obiectul H.C.L. nr. 252 din 30.03.2017 privind aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 172386 şi înscris în CF 172386, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Szilágyi Gheorghe
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 266 mp, reprezentând teren cu construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Bihorului nr. 49C, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe de teren în favoarea soților Ghiuro Gavril și Ghiuro Aurora
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 263 mp teren înscris în CF nr. 169691 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 14, în favoarea soților Deac Nicolaie și Deac Maria
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 158988 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Macului nr. 25/D
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Fetea Ioan şi soția sa, d-na. Fetea - Pteancu Liana , referitoare la suprafaţa de 6 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 93/F, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 833-Sântandrei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Pionierilor nr. 2A, identificat cu nr. cadastral 194804 - Oradea, proprietate a d-nei. Benţe Floare
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 547 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Caraiman - tronson 2
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 250 mp reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 178874, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 50 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Mihon Nicoleta - Simona
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 250 mp reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 158747, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 51 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Mangra Mărioara
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 184198 şi înscris în CF 184198, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Ghilea Ovidiu - Sorin
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168612 şi înscris în CF 168612, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ghilea Gabriel - Traian
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 123 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194191 şi înscris în CF 194191, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Marc Corina - Florina
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 137 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194192 şi înscris în CF 194192, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Maghiar Dorin
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 166 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194114 şi înscris în CF 194114, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Horga Ioan - Marius
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrare privind suprafețele de 7.684 mp, 2.366 mp și 4.130 mp privind terenul aferent străzii Hațegului (tronson 1), a platoului și drumului public aparținând de Piața Devei
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea din Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, respectiv prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor,în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Tronsonului nr. 2 şi 3 al coridorului lucrării de interes public local privind „Realizare legătura pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir\\
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Reabilitare cladire existenta, extindere cu un corp Sp+P+2E+R, amenajare hotel si restaurant str. Gheorghe Dima, nr.1 nr.cad. 1370 – Oradea
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Lotizare teren si construire cladiri cu functiuni mixte, str. Nufarului nr.cad.190787-Oradea
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare acces la parcele - modificare PUZ aprobat prin HCL 79/2009 si PUD aprobat cu HCL nr.297/2006 zona str.Plantelor - Pavilioanele CFR, nr.cad.161335, 161331, 168505, 187048 - Oradea
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Oradea

  RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile B-dul Dacia – Constantin Brâncuși – Costache Negruzzi – Doina
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA MARTIN ANDERSEN NEXÖ - TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU-POD THEODOR NEȘ varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Industriei, Dimitrie Cantemir și Războieni din municipiul Oradea
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reamenajare țarc în Grădina Zoologică Oradea”
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare strada Calea Bihorului – tronson pod Theodor Neș - intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie ,, Reabilitare termica bloc de locuinte AN 7, str. Onestilor nr.80,, - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea H.C.L. nr. 280 din 30.03.2017
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Iosif Vulcan, Republicii, Piața Regele Ferdinand și str. Teatrului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și Iuliu Hossu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea “Raportului de activitate al Comisiei de negociere stabilita prin HCL 21/26.01.17.”pentru stabilirea conditiilor de incheiere a unui Act aditional la Contractul nr. 109976/28.06.01,cu SC Luxten Lighting Co SA,in legatura cu extinderea Sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea prin „Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea situaţiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 25 mai 2017 (prima convocare) şi în data de 26 mai 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizarii investiției: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea”
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea”
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: “Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea”
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 aprilie 2017
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Autoritatii Urbane, in vederea accesării finanțării nerambursabile alocate Municipiului Oradea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea contractului de administrare-cadru aprobat prin H.C.L. nr. 64/26.01.2017
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu 01.05.2017 a tarifului pentru colectarea deșeurilor de la persoane fizice, practicat de Societatea RER Ecologic Service Oradea SA, în baza contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2017-30.04.2018, majorarea cotei de constituire a Fondului de închidere depozit şi încheierea Actului adiţional nr. 16 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului Societăţii ECO Bihor SRL pentru depunerea unui proiect de finanţare nerambursabila prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6, O.S. 6.1 Producţie în vederea creşterii producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate: biogaz, biomasă, geotermal
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Oradea

  privind renunțarea Municipiului Oradea la calitatea de membru asociat în Fundația Euroregiunea Bihor- Hajdu Bihar-Oradea
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea membrilor in Consiliul Director al Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune și modificarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea avizului cu privire la concesionarea de către Societatea ECO Bihor SRL, operatorul Depozitului Ecologic de Deşeuri Oradea, a Serviciului Public de salubritate pentru managementul şi operarea facilităţilor Centrului de Management Integrat al Deşeurilor – Boroşneu Mare şi a Staţiei de transfer – Târgu Secuiesc , judeţul Covasna
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către societatea Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa A II-A
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru atribuirea în administrare a unui teren în suprafață de 1515 mp, către societatea Administrația Domeniului Public SA, în vederea construirii unui imobil în regim hotelier în vecinătatea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa A II-A
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 4.339 mp cu societatea Modpack System SRL
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafaţă totală de 32.117 mp, respectiv 193 mp cu societatea Han Besitzgesellschaft SRL
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 6.647 mp cu societatea Real Expert Advertising SRL
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea COMPANIA DE APĂ ORADEA SA
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Oradea

  privind completarea HCL nr. 67 din 26.01.2017 referitor la aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu pentru înființarea unei școli internaționale private (cu predare în limba engleză) în Oradea și mandatarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (ADLO) să facă demersurile necesare realizării proiectului
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea art.1, al. 1, din HCL nr.404/30.06.2015 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Lotizare teren pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 169131, 10839, 10838,165409, 171125, 165412, 169342, 165022, 165023, 165024, 165026, 187489, Oradea
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte, Calea Santandrei nr.44 V6, nr.cad. 195488-Oradea
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire si amenajare parc industrial, str. Ion Mihalache, nr.cad.179854-Oradea
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementari urbanistice pentru parcelare terenin vederea amplasarii de locuinte, zona str.Piersicilor, nr.cad.193928, 193927 - Oradea
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 637 mp, situat în mun. Oradea, Calea Clujului, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea Societăţii Grup West Premium S.R.L.
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 624 din 30 august 2016 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului „Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor”
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Oradea

  privind reglementarea apartenentei la domeniul public sau la domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinatia de locuință
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Nechifor Romică - Intreprindere Individuală referitoare la suprafaţa de 54 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196126, situat în mun. Oradea, în zona străzii Czárán Gyula, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către Administrația Socială Comunitară Oradea a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situată în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 706 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Caraiman
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.441 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Lăcrămioarelor
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 19.728 mp,reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Bihorului - tronson 2
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.730 mp, reprezentând teren - drum de acces în zona str. Ion Mihalache – proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 908 mp și 2.183 mp, reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilului – casă achiziționat de către Municipiul Oradea de la d-na. Gurzău Laura - Luciana
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilului - casă cu 2 apartamente achiziționat de către Municipiul Oradea de la d-na. Fritea (fostă Man) Delia – Monica
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 866 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, în zona străzii Anatole France
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 769 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă și anexe, situate în mun. Oradea, str. Corneliu Baba fn, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării suprafeței de 769 mp teren în favoarea soților Țigan Ioan și Țigan Elena
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 113 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194113 şi înscris în CF 194113, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Praja Viorel
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 602 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 187319 şi înscris în CF 187319, situat în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 8B, în favoarea soților Scorțe Gheorghe și Scorțe Gabriela - Claudia
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 698 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 178291 şi înscris în CF 178291, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 16, în favoarea soților Ghiuro Lică și Elena
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 566 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 197763 şi înscris în CF 197763, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 4, în favoarea soților Botoșanu Toader și Maria
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind administrarea contractelor de concesiune având ca obiect terenuri ocupate de garaje auto pe raza Municipiului Oradea
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Nagy Erzsébet referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188535, situat în mun. Oradea, zona străzii Valea Frumoasă nr. 29, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kulcsar József referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196494, situat în mun. Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Koreni Ján şi soția sa, d-na. Koreni Alina - Ana, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157912 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr.169/D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate în mun. Oradea, str. Ogorului F.N.
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 238 mp, identificat cu nr. cadastral 197383 – Oradea situat în mun. Oradea, str. Chimiei nr. 3 - 5
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 172059, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot, nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Crișan Alexandra
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159008 şi înscris în CF 159008, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Mălăieș Florica – Rodica
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilelor - construcții cu caracter industrial, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate pe strada Oneștilor nr. 78
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activitaţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată prin H.C.L nr. 600/2008
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2015 pentru stabilirea bunurilor care pot face obiectul compensării în condițiile Legii nr. 10/2001, respectiv a Legii nr. 165/2013
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Oradea

  privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Cetății și Orașului Oradea
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru personalul contractual şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Chioșc de vânzare bilete și abonamente în Piața Unirii”
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Construire punct de colectare selectivă a deșeurilor”
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitiei si a caietelor de sarcini, pentru prestarea serviciilor de intretinere si amenajare a parcurilor: 22 Decembrie, Taranilor, Teiului din Municipiul Oradea, finalizate cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2017-2020)
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZAREA STRAZII LĂCRĂMIOARELOR DIN MUNICIPIUL Oradea varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZAREA STRAZII CARAIMAN DIN MUNICIPIUL Oradea varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 621 din 30 august 2016 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: \"RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 620 din 30 august 2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect \"RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 martie 2017
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 3: Realizare ecran de piloți forați – cota 177,5 m”
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 2: Realizare ecran de piloți forați – cota 167,5 m”
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 1: Rigidizarea fundațiilor și executarea drenurilor de adâncime”
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea proiectul de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Oradea”
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării “Zilei Mondiale de Conştientizare a Autismului”
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr. 852/2016
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin HCL 163/29.03.2010.
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare parcele si construire locuinta, str. Bartok Bela, nr.cad.164360-Oradea
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219/2016 privind Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zona pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea articolului VI din Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 10 martie 2015 privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul Apollo str. Republicii nr. 12, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementari urbanistice pentru parcelare teren in vederea amplasarii de locuinte zona str.Vasile Lucaciu, nr.cad.190946, 197045, 197046, 153077, 14346 - Oradea
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare terenpentru amplasare locuinte si functiuni complementare zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.194503, 193504, 194498, 194499, 184511, 194428, 194429, 194406-:--194410, 195005, Oradea
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobil locuinte colective cu spatii comune la demisol, str. Gh. Doja nr.103A nr.cad.196080-Oradea
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea art.2 din HCL nr. 464 din 12 iulie 2016 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii “Podul Centenarului” pentru podul de pe Râul Crișul Repede care face legătura între str. Plevnei și strada Szigligeti Ede.
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea și prelungirea cu aceeași denumire a unor străzi nou create aflate în prelungirea străzilor existente.
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. Cad. 163358, 185781, 164986 – Oradea
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea HCL 499/2016 pentru modificarea componenței Comitetului Director Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Oradea

  privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2419/111/2016, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru funcții publice și a numărului de personal, pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire pod peste raul Crisul Repede intre strada Plevnei si strada Szigligeti Ede, mun. Oradea și proiectul tehnic pentru Demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr.712/20.09.2016, pentru trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al județului Bihor, din administrarea județului Bihor în administrarea municipiului Oradea
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se afla in administrarea Municipiului Oradea prin alte entitati din cadrul Primariei Oradea sau subordonate Consiliului Local Oradea al Municipiului Oradea, conform Anexelor
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 140, str. Salcamilor nr. 15/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 714 din 30.09.2013
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr. 15/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 713 din 30.09.2013
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr. 15/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 713 din 30.09.2013
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 4, str. Morii nr.6” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 731 din 30.09.2013
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 122, str. Mestesugarilor nr.73/C” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 701 din 30.09.2013
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 121, str. Mestesugarilor nr.71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 699 din 30.09.2013
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 120, str. Mestesugarilor nr.71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 703 din 30.09.2013
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte M 7, str. Gen. Magheru nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 686 din 22.11.2012
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte str. C. Brancoveanu 5A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 716 din 30.09.2013
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 118, str. Mestesugarilor nr. 71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 725 din 30.09.2013
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor nr.73/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 706 din 30.09.2013
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 126, str. Mestesugarilor nr. 77” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 723 din 30.09.2013
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati dinDocumentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie„Reabilitare termica bloc de locuinte P 128, str. Mestesugarilor nr.77” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 735 din 30.09.2013
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PC 129, str. Mestesugarilor nr. 77” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 736 din 30.09.2013
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 130, str. Salcamilor nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 726 din 30.09.2013
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 131, str. Salcamilor nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 721 din 30.09.2013
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 132, str. Mestesugarilor nr. 75” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 732 din 30.09.2013
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 133, str. Mestesugarilor nr. 75” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 727 din 30.09.2013
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 134, str. Mestesugarilor nr. 75” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 733 din 30.09.2013
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 117, str. Mestesugarilor nr. 71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 724 din 30.09.2013
 • Hotărârea 290/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 135, str. Salcamilor nr. 9” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 730 din 30.09.2013
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PB 136, str. Salcamilor nr. 9” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 728 din 30.09.2013
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PB 137, str. Salcamilor nr. 13/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 710 din 30.09.2013
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PC 139, str. Salcamilor nr.13/C” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 734 din 30.09.2013
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 74, str. Locomotivei nr. 4,, - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 702 din 22.11.2012
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PC 82, str. Locomotivei nr. 5” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 717 din 30.09.2013
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte 6/A, str. Pta Bucuresti” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 680 din 22.11.2012
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte C 4, str. Sovata nr. 56” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 580 din 14.08.2013
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 19, str. Leonardo da Vinci nr. 4” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 590 din 14.08.2013
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 14, str. Bumbacului nr. 18/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 591 din 14.08.2013
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 7, str. Cazaban nr.80”- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 570 din 14.08.2013
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte Z 15, str. Cazaban nr.49 B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 588 din 14.08.2013
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 718 din 30.09.2013
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 20, str. Leonardo da Vinci nr. 6” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 589 din 14.08.2013
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 83, str. Cantacuzino nr. 3” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 742 din 30.09.2013
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Oradea

  Privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Borșului – Drum Uzinal, str. George Mărdărescu și str. Petre Carp situate în perimetrul Parcului Industrial I din municipiul Oradea
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Constantin Tănase din municipiul Oradea
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte X 23, str. Morii nr. 17/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 704 din 30.09.2013
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru Amenajare strada Vasile Alecsandri și Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 72 din 12 februarie 2015
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte G 6,str. Aleea Rogerius nr. 1” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 693 din 22.11.2012
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 124, str. Mestesugarilor nr.73” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 707 din 30.09.2013
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 138, str. Salcamilor nr. 13/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 715 din 30.09.2013
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 147,str. Salcamilor nr.11” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 700 din 30.09.2013
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte P 63, str. Cazaban nr.3” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 701 din 22.11.2012
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PB 146, str. Salcamilor nr.11” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 720 din 30.09.2013
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte X 21, str. Morii nr. 17” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 702 din 30.09.2013
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte X 219, str. Lapusului nr. 46” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 705 din 30.09.2013
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 127, str. Mestesugarilor nr. 77”- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 723 din 30.09.2013
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte X 220, str. Lapusului nr. 46” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 708 din 30.09.2013
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Oradea

  aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte R 119, str. Mestesugarilor nr. 71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 711 din 30.09.2013
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte Q1/II,str. Sovata nr. 48” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 708 din 22.11.2012
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului şi pentru declanşarea procedurii de exproprierea imobilelor proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, constând în teren, cu suprafața de 729 mp, şi o construcţie, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, mun. Oradea”
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168625 şi înscris în CF 168625, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Lipoveanu Adriana - Aurora
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168607 şi înscris în CF 168607, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Bonta Aliteea - Lorena
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168659 şi înscris în CF 168659,situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Bara Cristina
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168603 şi înscris în CF 168603, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ivan Iosif-Ciprian
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp teren, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168605 şi înscris în CF 168605, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Zmaranda Rodica - Doina
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 158563 şi înscris în CF 158563, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Tămaș Andrea
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 172386 şi înscris în CF 172386, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Szilágyi Gheorghe
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168629 şi înscris în CF 168629, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Sana Dinu
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168626 şi înscris în CF 168626, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Romocea Victor - Andrei
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168630 şi înscris în CF 168630, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Nicolae Daniel
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 164138 şi înscris în CF 164138, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Negruțiu Vlad - Dumitru
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168618 şi înscris în CF 168618, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ivan Grațian
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155406 şi înscris în CF 155406, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ionescu Manuela
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168628 şi înscris în CF 168628, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ignat - Romanul Ioana - Mihaela
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155238 şi înscris în CF 155238, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Igna Cristian - Radu
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168610 şi înscris în CF 168610, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Gavriluț Viorel - Octavian
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 355 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168624 şi înscris în CF 168624, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Gavriluț Cristina - Delia
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp,reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 166905, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Filip Dumitru - Dornea
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp teren, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 174923 şi înscris în CF 174923, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Farcaș Florin
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159966 şi înscris în CF 159966, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici,în favoarea d-lui. Ciordaș Victor - Petru și soția sa, d-na. Ciordaș Mihaiela - Gabriela
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 152845 şi înscris în CF 152845, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ciopleală Rodica - Daniela
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru realizarea de către Ministerul Sănătăţii a obiectivului de investiţii „Extindere corp B – Unitatea de Primiri Urgenţă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea”, pe teren proprietate publică a Municipiului Oradea, în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, în cadrul proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar, Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului de Sănătate din România - Componenta 1
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul nr. 282.684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru reţele subterane proprietatea Societăţii Telekom Romania Communications S.A.
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Civile nr. 870/2014-R, privind restituirea în natură în favoarea d-lui. Cura Valeriu a unui teren intravilan în echivalent valoric cu cel deținut de acesta anterior preluării abuzive de către Statul Român
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 197245, 197255 și 197545 reprezentând teren extravilan, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația “drum în extravilan”
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cad. 20267, 20272 și 162891, reprezentând terenuri cu construcții industriale CET Oradea – situat pe Sos. Borșului, nr. 23
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea subînchirierii de către partidele politice parlamentare, a unor suprafețe din spațiile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, deținute cu contract de închiriere în favoarea cabinetelor parlamentare ale membrilor lor.
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri de organizare a activităților în Baza Sportivă “Voința”
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pop Călin şi soția sa, d-na. Pop Raluca - Ioana, referitoare la suprafaţa de 22 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197655 - Oradea, situat în mun. Oradea,
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind vânzarea unui număr de 20 parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, având o suprafaţă totală de 2.531 mp, situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizării licitației publice și a caietului de sarcini în vederea atribuirii de amplasamente pentru terase sezoniere în Piața Unirii.
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea repartiţiei locuinței închiriate în favoarea d-lui. Mezei Rudolf
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea a patru locuinţe din fondul locativ gestionat de Municipiul Oradea persoanelorînscrise pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea repartizării locuinţelor disponibile, precum și atribuirea efectivă a 2 astfel de locuințe cu câte 1 cameră
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea repartiţiei locuinței închiriate în favoarea d-lui. Lăcătuș Gheorghe
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.752 mp, reprezentând teren public, situat în municipiul Oradea pe str. Simion Bărnuțiu
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafaţa de 49 mp respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea d-nei. Dumea Vironica,
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 61 mp, respectiv pentru majorarea suprafeței concesionate în favoarea d-lui. Unguraș Alin - Viorel, de la 85 mp la 146 mp, în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în mun. Oradea, str. Bistriței nr. 38
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 256 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit, situat în municipiul Oradea, str. Ciobanului nr. 24A
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 176555 - Oradea, respectiv concesionarea directă a suprafeţei de 67 mp, teren identificat cu nr. cadastral nou 197771, situat în mun. Oradea, str. Ştefan Odobleja 46 (în Cartierul Europa), în favoarea d-rei. Birău Maria - Ziana, în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 187136, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea,
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.079 mp,
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Șincai Șerban - Radu,d-na. Șincai Simona - Daniela, dl. Goia Dorel, d-na. Goia Daniela - Maria și d-na. Morar Aurelia - Liliana, referitor la suprafaţa de 101 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 159303, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 1050 - Seleuș și CF 193754 - Oradea, prin deschiderea a două coli de Carte funciară pentru imobilele, identificate cu nr. cadastrale 194379 şi 194342 - Oradea, proprietate a societății Casa Romană S.R.L.
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 1050 - Seleuș și CF 193754 - Oradea, prin deschiderea a două coli de Carte funciară pentru imobilele, identificate cu nr. cadastrale 194379 şi 194342 - Oradea, proprietate a societății Casa Romană S.R.L.
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR.3, CASA ROTH
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR.17
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR.11
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR.9
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 19
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din 23.02.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR.7
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea parteneriatului cu UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA ORADEA pentru organizarea evenimentelor și promovarea creațiilor artistice în Cetatea Oradea
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Oradea

  privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 184608, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 21 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pentie Aurelia - Camelia
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 184604, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 19 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Bogdan Ancuța - Nicoleta
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 517 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, în zona str. Vișinilor
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 158619 - Oradea, prin deschiderea de două coli de Carte funciară referitor la imobilele situate în Cartierul Tineretului, identificate cu nr. cadastrale 197135 şi 197136 - Oradea, proprietate a d-lui. Galea Vasile - Ioan, respectiv a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Trip Nistor - Daniel şi soția sa, d-na. Trip Eva - Rodica, referitoare la suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195401 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului nr. 28/G, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Molnár József şi soția sa, d-na. Molnár Dorina, referitoare la suprafaţa de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195781 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Miron Florin – Emil referitoare la suprafaţa de 102 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197046, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Lucaciu nr. 26, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghilea Ovidiu – Sorin referitoare la suprafaţa de 54 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197119, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Musceleanu nr. 7, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Damșa Ioan şi soția sa, d-na. Damșa Felicia, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195904 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iványi Ödön nr. 10, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gherghey Mariana - Andrada referitoare la suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196974, situat în mun. Oradea, în zona străzii Éva Heyman, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Podina Floare, d-na. Urdea Mariana, d-na. Macra Dorina și dl. Podina Radu - Grigore, referitoare la suprafaţa totală de 331 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 155839 - Oradea și CF 196467 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Pasului nr. 1 și Frunzișului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Costea Nicoleta - Ioana, referitoare la suprafaţa de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196186, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iványi Ödön, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bundea Zeno - Marius referitoare la suprafaţa de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176811, situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Ciupe, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafaţă 20.681 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice şi juridice, situat în mun. Oradea - Cartierul Episcopia, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând Tronsonul 1 şi Tronsonul 2 din proiectul privind „Drum de legătură între strada Suişului şi calea Bihorului”
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea membrilor in consiliile de administrație ale societăților Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA si Administrația Domeniului Public SA, a formei contractului de mandat si a nivelului componentei fixe a remuneratiei membrilor CA la societatile la care Municipiul Oradea este actionar majoritar
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea valorii pierderilor acoperite prin subventie de exploatare la Societatea Termoficare Oradea SA, pentru anul 2016, la nivelul sumei de 13.949.167,41 lei
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 2.903 mp cu societatea Remoni Service Exim SRL
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2017
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea “Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL” aprobat inițial prin HCL nr. 447 din 24 iunie 2010
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ”Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea”
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Oradea

  privind incheiere unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului municipal, Ștrandului municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu Societatea A.D.P. SA în vederea modificării nivelului redevenței datorate de societate și stabilirii modului de acordare a subvenției de exploatare de la bugetul local.
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2017, a SC BLOC 10 ARED SRL
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2017 A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2016 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2017 a SC WEST FRUTA SRL
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2017 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 711.350 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2017
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Oradea

  Privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) şi în data de 31 martie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2017
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2016
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Oradea

  prin care se ia act de constractul de preluare a datoriei nr. 3092/23.09.2016 și de Actul Adițional nr. 1/13.12.2016 încheiate între societatea Electrocentrale Oradea SA, CNTEE Transelectrica SA și societatea Termoficare Oradea SA.
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea retragerii, începând cu 01.05.2017, din administrarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unei suprafețe din imobilul situat în str. Primăriei nr.3, proprietate a Municipiului Oradea în vederea amenajării noului sediu al Serviciului Parcări
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinanțării unor obiective de investiții în cadrul programului “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării către Societatea Oradea Transport Local SA a unui spațiu în Pasajul subteran de lângă Magazinul Crișul
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă 30.03.2017Oradea S.A. pentru anul 2017
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2017
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.04.2017
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 858/2016 privind acceptarea donației din partea domnului Cohut Ioan constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Parcul Petofi Sandor nr.11
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 4.000.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2017
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 15647 şi înscris în CF nr. 172178, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 65 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Popovici Adrian
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 martie 2017
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 februarie 2017
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Oradea

  privind susţinerea organizării “ Zilei Mondiale a Sindromului Down”
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Oradea

  privind înființarea autorității urbane, in vederea accesării finanțării nerambursabilealocate Municipiului Oradea prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2017, aprilie 2017 şi mai 2017
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea,bugetului creditelor interne şi externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2016
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Madrugada Com SRL constând în lucrări de tâmplarie a ferestrelor din cadrul Centrului Social de Urgență și Adăpost de Noapte Oradea
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea societății Steinberg Property Invest SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare menajeră, executată ca extindere pe domeniul public, pe strada Czaran Gyula, pentru parcelele cu nr. cad. 194134, 194135, 194141, 194142, 194143, 194144, 194150, 194151,194152, 194153, 194154 și 194155
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare) şi în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare)
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor imobilelor de pe străzile C-tin Nottara, Lanului, Narciselor, Francisc Hubic și Alexandru Hașaș constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA a unor active fixe proprietate a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. CARNIVAL CREW S.R.L. pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus, nr. 35B, Ion Cantacuzino, nr. 56
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 902 din 2015 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 1009 din 2016
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Pod Serv Com SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 7
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Căminul Felix pentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr. 120,
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felixpentru clădirile şi terenurile amplasate în intravilan, str. Eroului Necunoscut, nr. 2 şi str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128 C, nr. 128D, nr. 128E, nr. 128F, nr. 128H, nr. 130D, nr. 130E
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Oradea

  PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2016
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat \\
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață 896 mp, şi construcţii case, înscrise în CF nr. 168690, 165859-C1 şi 154032-C1 - Oradea, proprietate privată a unor persoanefizice și juridice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică„Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață 20.681 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice și juridice, situat în mun. Oradea - Cartierul Episcopia, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând Tronsonul 1 şi Tronsonul 2 din proiectul privind „Drum de legătură între strada Suișului şi calea Bihorului”
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind vânzarea parcelelor de teren atribuite în concesiune pe care au fost edificate locuinţe, prin credit ipotecar de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilelor - teren, în suprafață totală de 419 mp, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.093 mp, teren - proprietate publică a mun. Oradea reprezentând strada Jean Jacques Rousseau
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5491 din 25.03.2015, referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21 în favoarea societății Active Media S.R.L.
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 801/09.12.2015 pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor O.N.G.-urilor privind spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea directă a terenurilor aferente locuințelor, situate în mun. Oradea, zona străzii Caporal Constantin Mușat - Calea Clujului
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea parteneriatului cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor în vederea desfășurării activităților Centrului de informare și consiliere pentru tineri în Cetatea Oradea
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADA SI INLOCUIRE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, PIATA REGELE FERDINAND I, NR. 3
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a unui imobil constând în teren, cu suprafață totală de 616 mp, respectiv casă - cu două apartamente, situate în mun. Oradea, pe strada Oneştilor nr. 78, proprietate privată a d-nei. Fritea Delia - Monica
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2008 pentru aprobarea listei de achiziţie de imobile cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Oradea, în vederea repartizării către cazurile familiilor evacuate de către foştii proprietari
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: ASFALTARE CURTE INTERIOARA LA COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN CORP CLADIRE SITUAT IN ORADEA PE STR. JEAN CALVIN, NR.3
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: ASFALTARE CURTE INTERIOARA, ACCES AUTO SI TROTUARE LA LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, SITUAT IN ORADEA PE ALEEA POSADA NR.1
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: ASFALTARE CURTE LA SCOALA GIMNAZIALA IOAN BOGDAN – STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE NR.11
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: ASFALTARE CURTE LA SCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE,CORP CLADIRE SITUAT PE STR. M. EMINESCU, NR.28, MUNICIPIUL ORADEA
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: „ Refacere instalatie de climatizare la sala bazin polo din cadrul Bazinului Acoperit Oradea”
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.3, CASA ROTH
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea,
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 194128 şi 194129 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea reprezentând parcele concesionate în favoarea d-nei Cipleu Ana şi d-lui Fodor Alin - Ovidiu
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 911 din 20.12.2016, privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar, între Municipiul Oradea şi Asociaţia \\
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 382 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 194117, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor nr. 81, în favoarea d-lui. Lencar Horea - Cristian
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în Cartea funciară a terenurilor cu nr. cadastrale 197179, 197180 şi 197181 reprezentând proprietatea Municipiului Oradea, situate în zona str. Oneștilor, respectiv pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 832 din 23.11.2016
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 853 mp, reprezentând teren public cu destinaţia drum, respectiv avizarea documentaţiei cadastrale pentru sistarea indiviziunii în vederea constituirii nr. cadastral 187828, situat în mun. Oradea, în zona Drumului Uzinal, reprezentând suprafaţa de 4.146 mp teren cu 5 construcţii aflate în proprietatea societăţii Sinteza S.A. .
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 169795, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 1 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Vese Adrian - Paul
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 166025, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 1M (în Cartierul Tineretului)
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral 4926/70 înscris în CF 194877, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 8 (în Cartierul Tineretului)în favoarea d-nei Brândaș Camelia - Ramona
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea radierii dreptului de administrare înscris asupra terenurilor,
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 2.530 mp teren, situați în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea, identificați cu nr. cadastral și înscriși în CF 164186 - Oradea,
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 8.049 mp teren, situați în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II Oradea, identificați cu nr. cadastral și înscriși în CF 175985 - Oradea,
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na Podina Floare, d-na Urdea Mariana, d-na Macra Dorina și dl Podina Radu - Grigore, referitoare la suprafaţa totală de 331 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 155839 - Oradea și CF 196467 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Pasului nr. 1 și Frunzișului, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gherghey Mariana -Andrada referitoare la suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196974, situat în mun. Oradea, în zona străzii Éva Heyman, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Costea Nicoleta - Ioana, referitoare la suprafaţa de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196186, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iványi Ödön, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bundea Zeno - Marius referitoare la suprafaţa de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176811, situat în mun. Oradea, în zona străzii Aurel Ciupe, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: “Modernizare tramvaie TATRA T4D+B4D”
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat \\
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom”
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan Zweig din municipiul Oradea
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str.Gheorghe Costa Foru și str. Piața Cetății din municipiul Oradea
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Caraiman, Lăcrămioarelor și b-dul Ștefan cel Mare din municipiul Oradea
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Borșului nr. 38 L 1 din municipiul Oradea
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Calea Aradului
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare Cimitir Municipal Oradea – Împrejmuire latura vestică”
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de apă cu branșamente pe strada Mărgelelor, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire rețea de apă și branșamente aferente pe străzile Caraiman, Lăcrămioarelor, Martin Andersen Nexo și B-dul Ștefan cel Mare (tronsonul cuprins între str. Caraiman și Teodor Neș), municipiul Oradea”
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Gheorghe Pituț, tronsonul str. Matei Corvin-str. Bunyitai Vince, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate, documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Modernizare strada Sintezei; Modernizare strada Alexandru Dimitrie Xenopol – bretea dintre strada Xenopol și strada Chimiei; Modernizare strada Chimiei; Modernizare strada Lebedei; Modernizare strada Potârnichilor; Modernizare strada Fluierașului; Modernizare strada Sturzului
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire rețea de canalizare menajeră aferentă blocurilor Z10, Z11 pe strada Alexandru Cazaban, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Ion Pop Reteganul, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Inlocuire rețea de canalizare menajeră aferentă blocurilor R10D, R10C,R8B, RL12 pe strada 22 Decembrie, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe strada Mihail Kogălniceanu, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră pe str. Ceyrat, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare retea canalizare pluviala pe strada George Cosbuc, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 2000 lei în vederea organizării celei de a cincea ediţii a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administraţia Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2017, în sala Traian Moşoiu a Primăriei municipiului Oradea
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 ianuarie 2017
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru personalul contractual şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu 01.02.2017 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de Societatea RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea redevenței datorate pentru terenul concesionat situat în Municipiul Oradea – pe str. Titus Popovici, aferent ansamblului de locuințe realizate cu credit ipotecar prin Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinţării de catre Municipiul Oradea, prin Societatea Oradea Transport Local SA – operatorul serviciului de transport public local, a autogării Bdul Stefan cel Mare - Gara Centrală situată în Municipiul Oradea, B-dul Ştefan cel Mare nr. 3, cuprins in CF nr. 191235 - Oradea cu nr. cadastral 191235
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Oradea

  privind respingerea solicitării inaintate de societatea Autogenn Logistic SRL pentru înfiinţarea Autogării Autogenn pe strada Sf. Ladislau, colţ cu Bulevardul Ştefan cel Mare
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către unităţile de învăţământ din Oradea a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea şi la Serviciul Management Cetate - Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 41Privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea şi la Serviciul Management Cetate - Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu nr. 41
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice industriale si tertiare, zona str. Calea Borsului, nr.cad.196025 -:- 196038, 193719, 193723, 193724 - Oradea
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Oradea

  Privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal ( aprobat cu HCL nr.840/27.11.2014) – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte – zona str.Rimler Karoly – str.Gheorghe Doja, nr.cad.189345-:-189349, 13967,13968, Oradea,
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona agricola in zona destinata activitatilor economice de tip industrial pentru construire hala de depozitare si birouri , str. Corneliu Baba nr.cad.192834 si 193745-Oradea
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru funcții cu contract individual de muncă și a numărului de personal, pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață 4.771 mp, proprietate privată, situat pe malul stâng al Pârâului Peţa între Calea Aradului şi str. Traian Blajovici, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând Tronsonul 1 din proiectul privind „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 893 mp şi 438 mp, reprezentând teren în zona de acces în Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire la nr. cadastral 176789 a parcelelor menționate
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.050 mp, respectiv pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, cu piciorul şi auto, asupra cotei de 55 /1.050 mp din terenul identificat cu nr. cadastral nou constituit, în favoarea imobilului - teren, identificat cu nr. topografic 4680/3, înscris în CF nr. 181746 - Oradea, proprietatea d-lui. Ciuciu Pavel și a soției sale, d-na. Ciuciu Maria
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren, cu suprafeţe între 357 mp şi 448 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor, atribuite prin licitaţie publică în vederea realizării de construcţii de locuințe
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repoziţionării limitei de demarcaţie a parcelei cu nr. cadastral 4806 ce constituie proprietatea Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Independenţei F.N.
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea atribuirii directe și a documentației de atribuire a contractului de servicii de furnizare a energiei electrice produse de sistemul fotovoltaic montat pe un imobil, proprietate publică a Municipiului Oradea, respectiv la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 56, situată în mun. Oradea, str. Liszt Ferencz nr. 75
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării calendarului de lucrări la spaţiul exterior aferent Sinagogii Neologe Sion, precum şi la imobilul învecinat din str. Independenţei nr. 24, prevăzut în Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 770 din 19.11.2015
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Oradea

  pentru încheierea unui contract nou de închiriere cu TELEKOM ROMÂNIA COMUNCATIONS S.A. pentru spațiul situat în Oradea, Str. Dragoș Vodă – Bl.C18
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii de contracte noi de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, situate în mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Oradea

  privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADE, REPARATII ACOPERIS LA IMOBILUL SITUAT PE STR. REPUBLICII NR.31, ORADEA
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITARE FATADE STRADALE IMOBIL SITUAT PE STR. IOSIF VULCAN NR.2 (Casa Kolozsvary)
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITARE FATADE, REPARATII ACOPERIS SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA IMOBILUL SITUAT PE STR. IOSIF VULCAN NR.4-6 , ORADEA
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului - Uzina de apă
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea,
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 566 mpreprezentând teren cu construcţii - casă şi anexă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Muşat nr. 4
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării parcelei de teren, în suprafață de 15.028 mp, situată în incinta Parcului Industrial Oradea I, pe str. Petre P. Carp, nr. 2, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160693 - Oradea, în favoarea societății PERIND S.A.
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vîrva Sanda- Luminița- Elena referitoare la suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196258 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Renașterii nr.23, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Petrucz István şi soția sa, d-na. Petrucz Katalin-Julianna referitoare la suprafaţa de 98 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193592 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr.19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantiș Marius-Ioan şi soția sa, d-na. Pantiș Otilia-Simona referitoare la suprafaţa de 141 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196269 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantea Florin - Adrian și soția sa, d-na. Pantea Simona - Carla - Elena, d-na. Onaca Felicia și d-na. Capriș Patricia - Maria, coproprietarii terenului înscris în CF 196332 și CF 196393 - Oradea, pentru suprafața totală de 3.348 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196332 și 196393 - situat în mun. Oradea,
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimedia S.R.L.referitoare la suprafaţa de 297 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Nagy Ianos - Lajos,
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mașcaș Ioan - Daniel şi soția sa, d-na. Mașcaș Daniela - Anamaria referitoare la suprafaţa de 3 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196069 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 50/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Lotus Center S.A.
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lele Adrian-Ovidiu referitoare la suprafaţa totală de 238 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189386, 191369, 191359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Haidu George - Flaviu şi soția sa, d-na. Haidu Valentina - Florina referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196496 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petru Maior nr. 66, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghiurău Gheorghe şi soția sa,d-na. Ghiurău Lia, referitoare la suprafaţa de 67 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196419 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bunyitai Vince, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brazda Mircea - Dan, d-na. Brazda Maria și dl. Brazda Liviu - Oliver referitoare la suprafaţa totală de 9.408 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194438, 194483, 194482, 194463 și 194445 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul (clădire și teren), situat în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 1 - 3, jud. Bihor, înscris în CF nr. 153295 Oradea, respectiv CF 13033 Oradea, în care își desfășoară activitatea două unități de învățământ, respectiv Liceul “Ady Endre” și Grădinița “Orsolya”
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, sesiunea 1 august 2016 - 30 septembrie 2016
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării repartiției unei locuințe atribuită cu chirie din fondul locativ de stat la solicitarea doamnei Varga Piroska
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafaţă totală de 44,29 mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte, situat în municipiu Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii / prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea negocierii, intre MUNICIPIUL ORADEA in calitate de concedent si SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Bucuresti in calitate de concesionar, pentru stabilirea conditiilor de incheiere a unui Act aditional la Contractul nr. 109.967/28. 06. 2001 privind concesionarea sistemului de iluminat public şi modernizarea acestuia în municipiul Oradea, cu privire la extinderea Sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea prin “Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyra
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achizitiei si a caietelor de sarcini pentru prestarea serviciilor de intretinere a parcului Salca II din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2017-2020).
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafete noi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala si deszapezire, conform Anexei 1
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înființării unei linii de gardă în specialitatea Medicină Internă, precum și desființarea unei linii de gardă în specialitatea Oncologie Medicală la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Oradea

  privind Proiectul de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri UDMR din cadrul Consiliului Local al Mun.Oradea, referitor la aprobarea unor linii de gardă la Spitalul Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinir
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei Blaga Mariana din partea Partidului Social Democrat
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei Coste Marina Adelina
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 9 ianuarie 2017
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 decembrie 2016
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr.315/2015) Parcelare teren in parc industrial EUROBUSINESS II, str. Ogorului, nr.cad.187985, 187986, 187988, 187992-:-187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883-:-187885, 192582, 171455, 194244, 194245, 192880-:- 192884, 192886, 192578, 177729, 192800-:-192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, 192879, 188154, 188155, 175993,177433-:-177437, 175991, 187390-:-187392, 1
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafaţă totală de 44,29 mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte, situat în municipiu Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2017 Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scrisorilor de asteptari, profilurilor consiliilor de administratie, profilurilor membrilor CA si a matricelor consiliilor la societatile Compania de Apa Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Oradea

  privind numirea preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţilor Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA să semneze contractele de mandat în forma contractelor din mandatul anterior
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secţiuni, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2016
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2017 - 2018