Proces verbal din 30.09.2013

PROCES VERBAL incheiat azi 30 septembrie 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

Încheiat azi 30 septembrie  2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-nul Bonchiş Ioan, d-nul Câmpan Ioan, d-na Coste Marina Adelina, d-nul Dan Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-nul Delorean Ion Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-nul Felea Adrian Ioan, d-nul Filimon Teofil Laviniu, d-nul Huszar Istvan Eric, d-nul Lascu Tudor Sebastian, d-nul Manea Mihai, d-nul Mălan Mircea, d-nul Mohan Aurel George, d-nul Mureşan Ionel Ovidiu, d-nul Negrean Daniel Dumitru, d-nul Pasztor Sandor, d-nul Popa Dan Lucian, d-nul Puşcaş Cristian, d-nul Ritli Laszlo Csongor,  d-nul Sarkozi Zoltan, d-nul Szabo Jozsef, d-nul Tau Ioan, d-nul Uniţa Lucian , d-nul Vulcu Daniel Sorin.

           

            Lipsesc : domnul Gal Sorin Călin şi domnul le Cristian.

 

Invitaţi: d-nul Florea Eduard – director Direcţia Economică, d-nul Beltechi Cristian – director executiv A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-nul Marius Moş – director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mas-media,  etc.

 

D-nul Vila Ionel – secretarul municipiului Oradea

Domnilor consilieri, vă rugăm luaţi loc! Vă rugăm luaţi locurile dumneavoastră!

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, şedinţa ordinară aferentă lunii septembrie a fost convocată pentru astăzi, 30 septembrie.

La şedinţa noastră, lipsesc motivat doi consilieri, domnul Gal Sorin şi domnul le Cristian. In aceste condiţii şedinţa noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.  

Înainte de a intra în Ordinea de zi a şedinţei v-aş ruga să îmi permiteţi să supun atenţiei dumneavoastră aprobarea proceselor verbale anterioare ale şedinţelor de consiliu local, şi anume:

Procesul verbal al şedinţei ordinare din 14 august 2013 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 septembrie 2013. Aceste documente au fost afişate la serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Local, au putut să fie vizualizate de către dumneavoastră. Vă rog să-mi daţi voie să le supun în bloc aprobării votului dvs.

-          Cine este pentru? Mulţumesc.

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumesc.

Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă!

Poftiţi domnul preşedinte!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Bună ziua tuturor.

Vom începe această şedinţă ordinară cu un Borderou care conţine 105 puncte, care au fost discutate în şedinţele de comisii de vineri şi de astăzi.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

Trecem la punctul nr. 1.

 

PUNCTUL NR. 1

Raport de activitate al SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA pe semestrul I al anului 2013.

-          Discuţii dacă sunt?

Domnul consilier Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo Csongor- consilier

Mulţumesc frumos domnul preşedinte.

Continuând sau finalizând cele ce am discutat la comisie aş ruga - şi aicea fiind şi domnul director -, ca acele reţele de azbociment să fie incluse într-un proiect de reabilitare prioritară, faţă de celelalte reţele şi în funcţie şi de vechimea acestora, cred ca se impune acest lucru.

Vă mulţumesc.

estetic Mulţumim domnul consilier.

Dacă nu mai sunt discuţii vom supune la vot materialul.

Bun, nu se votează.

Atunci trecem la capitolul I, Arhitect Şef.

 

CAPITOLUL I – ARHITECT ŞEF

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea PUD – construire staţie distribuţie carburanţi, magazin, restaurant, anexe, împrejmuire teren, amplasare totem, str. Calea Aradului, nr. 85, nr. cad. 171148 – Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea PUZ – construire spălătorie auto prin reconversie funcţională din zonă rezidenţială de tip R3a în zonă de servicii, str. Meşteşugarilor nr. 114/A, nr. cad. 173439 – Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANUMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea PUZ – parcelare teren pentru amplasare locuinţe str. Colinelor nr. 159, nr. cad. 174493 – Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

CAPITOLUL II – RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 80

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

CAPITOLUL III – DIRECŢIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/22.01.2008, prin introducerea unor străzi modernizate în anul 2013 pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală, conform anexelor nr. 1, 2, 3.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea programului de măsuri pentru desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2013 – 15.03.2014.      

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea raportului comisiei de negociere stabilite prin H.C.L. nr. 791/18.12.2012 şi a condiţiilor obligatorii în procedura de negociere directă fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea încheierii unui contract de proiectare şi execuţie a iluminatului arhitectural al clădirilor situate în „Ansamblul urban – Centru istoric Oradea” cu concesionarul contractului 109976/28.06.2001, respectiv SC Luxten Lighting Co SA.

-          Discuţii dacă sunt?

Domnul consilier Puşcaş.

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

            Vă rog frumos să – nu ştiu, poate nu am surprins noi toate aspectele, - la anexa nr. 1 din actul adiţional nr. 4 din 2010, votat prin Hotărârea Consiliului Local 45 din 28.01.2010, se dă o definiţie pentru sistemul de iluminat public, definiţie care – dacă vreţi vi-o şi citesc: iluminat public, ansamblu tehnologic şi funcţional amplasat întro dispunere logica în scopul realizării unui mediu luminos - confortabil şi sau funcţional şi sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi .. circulaţiei, a unui efect luminos estetic arhitectural şi altele, etc.

            Întreb: care este oportunitatea încheierii unui alt contract din moment ce în contractul din 2001, prin această anexă la contract şi actul adiţional ataşat firma Luxten are deja în obligaţiile contractuale proiectarea şi execuţia.

Mulţumesc. 

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

            Îi dau cuvântul domnului director Ghitea.

 

            D-nul Ghitea Mircea – director Direcţia Tehnică

            Contractul de concesiune încheiat în 2001 se referă la concesionarea serviciului de exploatare şi întreţinere a serviciului de iluminat public. Acum, vorbim despre un contract de proiectare şi execuţie concretă a unor lucrări de investiţii care are drept suport acel contract de concesionare. Deci, nu este acelaşi lucru.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

            - Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu vom trece la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

1 VOT ABŢINERE

24 VOTURI PENTRU

Mulţumim.

 

D-nul Huszar Istvan Eric – consilier

Mulţumesc domnule preşedinte.

Aş dori să vă întreb dacă materialele de la 33 la 77, - având în vedere că au la bază acelaşi program – se pot vota în bloc, iar dacă răspunsul este negativ – aşa bănuiam şi eu -  am rugămintea să folosim o prescurtare prin care folosim doar reabilitare termică, numărul blocului şi adresa.

Dacă vreţi să supuneţi la vot.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

            Bun, e în regulăm supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 121, str. Meşteşugarilor nr. 71”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu, atunci:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 147 str. Salcâmilor nr. 11”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 122 str. Meşteşugarilor nr. 73/C”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 21, str. Morii nr. 17”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 120, str. Meşteşugarilor nr. 71”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 23, str. Morii nr. 17/B”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 219, str. Lăpuşului  nr. 46”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 123, str. Meşteşugarilor nr. 73/B”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 124, str. Meşteşugarilor nr. 73”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe X 220, str. Lăpuşului nr. 46”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 13, str. Flamarion nr. 1”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 137, str. Salcâmilor nr. 13”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe R 119, str. Meşteşugarilor nr. 71”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 142, str. Salcâmilor nr. 15/C”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 141 str. Salcâmilor nr. 15/B”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 140, str. Salcâmilor nr. 15/A”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 138, str. Salcâmilor nr. 13/B”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe C. Brâncoveanu nr. 5/A”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 82, str. Locomotivei nr. 5”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 81, str. Locomotivei nr. 7”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 80, str. Locomotivei nr. 9”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 146, str. Salcâmilor nr. 11”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 131, str. Salcâmilor nr. 7”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 126, str. Meşteşugarilor nr. 77”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 57

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 127, str. Meşteşugarilor nr. 77”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 58

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 117, str. Meşteşugarilor nr. 71”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

PUNCTUL NR. 59

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 118, str. Meşteşugarilor nr. 71”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 60

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 130, str. Salcâmilor nr. 7”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 61

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 133, str. Salcâmilor nr. 7”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 62

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 136, str. Salcâmilor nr. 9”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

PUNCTUL NR. 63

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe AN 6, str. Morii nr. 8”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 64

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 135, str. Salcâmilor nr. 9”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 65

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe  AN 4, str. Morii nr. 6”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 132, str. Meşteşugarilor nr. 75”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 67

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 134, str. Meşteşugarilor nr. 75”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANUMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 68

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 139, str. Salcâmilor nr. 13/C”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 69

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 128, str. Meşteşugarilor nr. 77”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 70

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe P 129, str. Meşteşugarilor nr. 77”

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

PUNCTUL NR. 71

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 14, str. Camille Flamarion nr. 3”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

            PUNCTUL NR. 72

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 12, str. Moldovei nr. 13”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

            PUNCTUL NR. 73

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 15, str. Flamarion nr. 5”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

            PUNCTUL NR. 74

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PC 16, str. Flamarion nr. 7”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

            PUNCTUL NR. 75

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 17, str. Ion Cantacuzino nr. 10”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

            PUNCTUL NR. 76

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 83, str. Cantacuzino nr. 3”.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

            PUNCTUL NR. 77

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. M. Sadoveanu nr. 1/A.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL 78

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 18, str. M. Sadoveanu nr. 1/A.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANUMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

            CAPITOLUL IV – ASCO

            PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie, pentru anul 2014, în baza Legii 34/1998.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 81

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru abrogarea H.C.L. nr. 285/2009 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc Candeo şi aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO, DMPFI şi Fundaţia Copii Făgăduinţei în vederea acordării serviciilor sociale în Centrul social cu destinaţie multifuncţională Candeo.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 82

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. 280/2009, privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tineri aflaţi în situaţii de risc „Dignitas”.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

CAPITOLUL V – AIO

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: „Reparaţii capitale şi amenajarea Cinematografului Transilvania în Sala Studio – Multifuncţională, cu capacitate de 200 locuri”.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANUMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 79

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 10/11.01.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 83

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare pentru exploatarea bazei materiale existente în laboratoarele şi atelierele aflate în incinta Colegiului Tehnic „Andrei Şaguna” Oradea.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 84

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea – Administraţia Imobiliară Oradea a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str. Eftimie Murgu nr. 9.

- Discuţii dacă sunt? Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 85

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării „Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL” , aprobat prin H.C.L. nr. 447/24.06.2010.

-          Discuţii dacă sunt?

Domul consilier Puşcaş.

 

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

Mulţumesc.

Analizând puţin oferta imobiliară de pe piaţă cred că este un non sens asupra faptului că preţurile rezultate din aceste calcule sunt destul de mari şi din acest punct de vedere nu ştiu în ce măsură vom reuşi să vindem aceste apartamente.

Este drept că Hotărârea de Guvern sau Ordonanţa de Guvern fixează pe anul 2013 un preţ de 326 euro pe metru pătrat, însă întrebarea noastră sau mă rog, consultarea noastră va fi în ce măsură această suprafaţă construită de 96 mp. -  luând chiar primul apartament ca exemplu – se regăseşte sau poate fi modificată vis a vis de suprafaţa utilă a apartamentului de 57 mp. Pentru că e clar că în această suprafaţă construită intră şi părţile comune şi cota de teren. Nu există posibilitatea scăderii suprafeţei construite prin reducerea strict la suprafaţa apartamentului? Da, aici este o problemă de legislaţie naţională şi presupun că în sensul ăsta aşteptăm un răspuns.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Domnul director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian Marcel  – director AIO

Deci, vreau să vă zic că în urmă cu cinci minute am semnat încă un contract, săptămâna trecută sau semnat patru, ăsta este al cincilea.

Preţul real la carte se vinde un apartament, cu coeficienţii, cu tot, tot ce se scade – vă spun, acum 10 minute am semnat unul – 27.800 de euro pentru un apartament cu două camere.

Ceea ce îmi spuneţi dumneavoastră, întradevăr implică o modificare de legislaţie naţională.

Eu, zic, că în urmă cu câţiva ani, înainte să apară acest ordin de ministru, cu preţul fix, noi am făcut o propunere Bucureştiului la 380 euro. Dacă bine ţin minte, undeva prin 2010! Nu a fost agreată de dânşii, au sărit preţul la 720 şi acum de anul ăsta, văzând solicitările din ţară au redus la acest preţ şi repet, aici mai sunt alţi coeficienţi de calcul care le scade preţul. Deci preţul real este pentru un apartament cu o cameră este undeva la 20.000 euro, cu două camere, în funcţie de suprafeţe, sunt de 57 de mp. util sau sunt şi mai mari de 60 şi ceva care implică două balcoane, este undeva la 27, 28, 29.

Mersi.     

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim pentru lămuriri. Dacă mai sunt ...

-          Atunci trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 86

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

-          Discuţii dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 94

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor nr. 4.

-          Discuţii dacă sunt?

Domnul consilier Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo Csongor- consilier

Mulţumesc frumos.

Aşa ştiu că acest proiect a fost respins în două comisii ale Consiliului Local, am votat ieri, de altfel nu înţeleg de ce în 1 octombrie evacuăm persoane, mai ales persoane care înainte au putut fi evacuaţi şi în perioada de vară. 

Dar, ca să fie şi o întrebare: vă rog frumos să-mi spuneţi, 6 persoane atât am citit în material, câţi sunt copii, câţi sunt minori, care este situaţia acestei familii?

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

D-nul Bolojan Ilie – primar

Deci, am să dau un răspuns de principiu, pentru că situaţia reală de acolo eu nu o cunosc.

Avem Codul de Procedură Civilă care prevede la art. 895 faptul că aliniatul 1 şi 2: nici o evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor. În mare nu ne regăsim întro astfel de situaţie – pe de o parte -, pe de altă parte trebuie să discutăm foarte deschis. Primăria municipiului Oradea a avut de-a lungul anilor şi are şi astăzi anumiţi chiriaşi care în mod cronic ne creează probleme, nu îşi plătesc chiriile, produc distrugeri ale acelor spaţii care tot din banii orădenilor trebuie să le întreţinem (uşi, geamuri, ş.a.m.d., utilităţi). Prin urmare nu putem să acceptăm ca astfel de persoane să mai rămână în continuare în spaţii şi în afară de faptul că nu plătesc acea cheltuială minimă de chirie să mai aducă şi alte daune.

Rugămintea mea adresată consiliului este să ne creeze cadrul legal necesar să trecem la evacuarea lor, urmând ca Administraţia Imobiliară să ia decizia administrativă, când o va face, mâine, până la 1 decembrie sau după data de 1 martie. Dar, un lucru trebuie fie clar, cei care în mod cronic, subliniez în mod cronic nu plătesc şi produc distrugeri acelor spaţii aşa cum sunt ele, nu mai trebuie să îi ţinem în aceste condiţii.

De asemenea la alineatul nr. 2, - îmi atrage domnul secretar atenţia – dispoziţiile nu se aplică în caz de evacuare a persoanelor care ocupă abuziv o locuinţă, nici a celor care a rezultat că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în mod grav liniştea publică. Vezi aceste cazuri!

Deci, credeţi-mă nu suntem rău intenţionaţi, executivul sau conducerea AIO sau dorim să face rău unor oameni întro situaţie dificilă, dar le facem rău celor care sunt acolo dacă nu curăţăm locaţiile noastre de astfel de situaţii. Asta este realitatea de fapt!

Deci, rugămintea mea este să creăm un cadru legal ca să putem face evacuarea urmând ca Administraţia Imobiliară să decidă pentru că dânşii cunosc foarte bine situaţia de la caz la caz, ce deranj sa produs, ce distrugeri, câte incidente sunt cu poliţia, câte reclamaţii sunt de la cei de pe acelaşi palier ş.a.m.d., dacă au ocupat abuziv, dacă nu au ocupat abuziv, aveţi materialul!     

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim domnul primar.

Domnul consilier Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Dacă permiteţi, eu sunt de acord cu poziţia domnului primar. Vreau să citesc doar din material unde scrie: familiile nominalizate în anexa 1, - am studiat anexa, sunt restanţe destul de mari de la 2000 de lei la 8000 de lei - a prezentului raport de specialitate au acumulat debite foarte mari la plata chiriei şi a utilităţilor, nu scrie de distrugeri, de alte probleme. Am o întrebare aici, ca să pot compara, ce înseamnă o sumă pe o lună pe un apartament, cât trebuie plătit pe o lună, că de acolo împărţind automat se vede cam ce restanţe şi câte luni au şi se vede bunăvoinţa.

Deci, ne puteţi zice în mare acest lucru? Nu figurează de loc în material problematica distrugerilor sau, mă rog, a celor amintite mai înainte.

 

D-nul Beltechi Cristian Marcel  – director AIO

Referitor la chirii m-aţi întrebat, pentru că nu am auzit foarte bine...

Chiria este 50 de lei pe cameră, pe lună.

Altă chestiune ce vreau să vă subliniez, eu invit pe ori cine şi vreau să vadă cum am predat un cămin  - hai să nu o spunem nou nouţ, haideţi să nu exagerăm – dar aproape nou şi cum arată după un an de zile.

Procedura de evacuare, prealabilă, înainte de a o face propriu zis durează cam 6 luni. E vorba de anchete sociale, e vorba de alte chestiuni cu poliţia. Acuma vă daţi seama, în dispoziţie practic o să scriem şi fundamentăm tot ceea ce face fiecare familie.

Vreau să vă spun că în afară de faptul că îşi cară mobilă, cu alte prietene, cu alţi prieteni, cu alte lucruri, nu vreau vă spun altceva. Doar, dacă doriţi vreau să vă invit să vedeţi cum arată un cămin de genul ăsta!

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Atunci să înţeleg eu bune! 50 de lei este pe cameră sau pe persoană?

 

D-nul Beltechi Cristian Marcel  – director AIO

Pe cameră!

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Atunci nu avem comentarii. Păi atunci sunt persoane care datorează, nu ştiu, 40 de luni! 3 ani de zile!

 

D-nul Beltechi Cristian Marcel  – director AIO

Da, în condiţiile în care au absolut orice le trebuie, gaz, curent, tot, tot! Şi iarna stau cu geamurile deschise! Putem sta liniştiţi aşa!

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

-          Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

3 VOTURI ABŢINERE

21 VOTURI PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 95

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate cu privire la modificarea „Metodologiei de închiriere a spaţiilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” aprobată prin H.C.L. nr. 49/2013.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 104

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

CAPITOLUL VI-AIO TERENURI

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Nemeş Ovidiu şi Nemeş Lia – Adriana reprezentând suprafaţa de 53 mp teren, identificat cu nr. cadastral 181590, înscris în CF 181590 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Piersicilor nr. 28, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vidican Ioan şi soţia Vidican Viorica reprezentând suprafaţa de 56 mp teren, identificat cu nr. topografic 5854/3, înscris în CF 68246 – Oradea, situat în Oradea, str. Strugurilor nr. 26, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Mihuţa Samuel – Lucian, respectiv soţii Ciortin Ioan – Dragoş şi Ciortin Mihaela – Nicoleta, reprezentând suprafaţa de 126 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180518, înscris în CF 180518 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Adevărului nr. 156, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL Nr. 14

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de Amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 10.529 mp identificat cu nr. cadastral 180376 înscris în CF 180376 – Oradea, situat în municipiul Oradea, cartierul Grigorescu.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa măsurată de 6824 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala Generală “Lucreţia Suciu”, situat în Oradea str. Griviţei nr. 2.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 53 mp teren, dezlipit din nr. topo. 555/2, înscris în CF 1583 – Oradea, în favoarea soţilor  Moş Teofil şi Moş Adela-Maria.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2708 mp, reprezentând teren  domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Ion Alexi.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.234 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia – drum în mun. Oradea, str. Oașului

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 277,50 mp teren, cotă parte de 3/4 din suprafaţa totală de 370 mp, având nr. cadastral 153013, înscris CF 153013 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88, jud. Bihor, în favoarea soţilor Gherman Ioan-Aurel şi Gherman Natalia-Monica-Laura.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.504 mp, 2.880 mp şi 1.630 mp, reprezentând teren, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de „drum” în mun. Oradea, strada Jimboliei – tronsoanele I, II, III.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Petruţ Călin-Octavian şi Corodi Marinela-Sabina, reprezentând suprafaţa de 79 mp, teren identificat cu nr. cadastral 168781, înscris în CF 168781 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului nr. 34, cu destinaţia de “drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Andrişca Gheorghe şi Emilia, respectiv Bălăiban Preda şi Daniela-Tania, reprezentând suprafaţa de 108 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182464, înscris în C.F. 182464 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Alunei, cu destinaţia de “drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Şuţu – Maghiar Bogdan Alex şi Antonia Bianca reprezentând suprafaţa de 114 mp teren, identificat cu nr. cadastral 182624, înscris în CF 182624 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Colinelor nr. 78, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  pentru aprobarea achiziţiei directe a cotei de 107/167 mp teren, identificat cu nr. cadastral 176599 înscris în CF 176599 – Oradea, proprietate a d-lui Bărburaş Pavel, suprafaţă afectată de lucrarea de utilitate publică: „Modernizare str. Porumbelului”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Copos Petru şi Copos Ana reprezentând suprafaţa de 10 mp teren, identificat cu nr. cadastral 180913, înscris în C.F. 180913 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nojoridului nr.55/B, cu destinaţia de “drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR.26

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC „Glass Porţelan Ceramics Printing” S.R.L  reprezentând suprafaţa de 4 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179071, înscris în C.F. 179071 – Oradea, respectiv suprafaţa de 95 mp teren, identificat cu nr. cadastral 179110, înscris în C.F. 179110 – Oradea situat în mun. Oradea, str.Plugului Nr.1/G, cu destinaţia de “drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind darea acordului în vederea transmiterii din proprietatea publică a municipiului Oradea, în proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, a suprafeţei totale de 90.760 mp teren , identificat cu nr. cadastrale 182031, 182405 şi 182480 din teritoriul cadastral Oradea, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a investiţiilor: „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului” şi „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”.

-          Discuţii dacă sunt?

Poftiţi domnul Pasztor.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Am două întrebări numai. Avem multe materiale cu pasajele pornite în Oradea. Aici văd în extrasul de carte funciară că s-a făcut exproprierea. Întrebarea mea punctuală este: prima-  în ce fază suntem? Am văzut că măsurători topo avem, schiţa cadastrală o avem -,  prima întrebare este dacă avem deja studiu de fezabilitate sau chiar către proiectul tehnic?  Şi a doua întrebare este: văzând materialul, întrebarea este dacă se suportă integral din banii Guvernului să avem şi cotă proprie?

Vă mulţumesc.

 

 D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

D-nul Bolojan Ilie – primar

Pentru cele două pasaje supraterane care sunt finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Transporturi situaţia este în felul următor: sunt finalizate proiectele tehnice şi ele au fost predate Companiei Naţionale de Drumuri şi Autostrăzi pentru procedurile de demarare a licitaţiei. Asta înseamnă că finanţarea integrală va fi în sarcina Programului Operaţional Sectorial şi a autorităţii contractate, deci, Departamentul Marilor Proiecte sau cum se cheamă, Ministerul Transporturilor, nu îi ştiu titulatura asta că se tot schimbă. În ceea ce priveşte partea de exproprieri acestea sunt în sarcina municipiului. Deci, noi predăm un teren din domeniul public al municipiului în mod gratuit. Deci, noi investim să spunem o sumă de bani, care este achitată, este încheiată această procedură de expropriere şi acolo se face o investiţie în echivalent a 15 milioane de euro, cele două pasaje care înseamnă pasajele plus drumurile colectoare. Altfel ar fi în sarcina municipiului Oradea. Eu cred că este o decizie foarte bună pentru municipiul Oradea.

În principiu, dacă nu sunt probleme ar trebui demarată procedura de licitaţie în cursul acestei luni şi teoretic la primăvară ar trebui să înceapă lucrările.

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Domnul consilier.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Din asta înţeleg că licitaţia va fi demarată de către minister, de către Bucureşti? Încă o întrebare definitivă, partea de iluminat şi partea electrică este cotă parte de aici?

 

D-nul Bolojan Ilie – primar

Este cuprinsă integral înţeleg în proiect. Da! Deci noi nu mai avem, noi în momentul în care am predat terenul nu mai avem nici un fel de alte obligaţii, predăm şi licitaţia si tot ce înseamnă până la finalizarea lucrării este a companiei.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

- Mai sun întrebări?

-           Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

Domnul primar.

D-nul Bolojan Ilie – primar

Vreau să vă mai fac o precizare. Am luat de mai multe ori hotărâri legat de aceste pasaje pentru că a fost o oarecare desincronizare la nivel de minister. Ce înseamnă asta: prima dată am scos autorizaţiile pe Primăria Oradea, după aceea a trebuit să le mutăm pe minister, după care pe departamentelor proiectelor până ştiţi s-a fracturat ministerul. Unii au trecut întro parte, alţii în alta şi efectiv a trebuit să le tot adoptăm. Dar acuma sunt ultimele pentru că am clarificat tot. Deci, asta explică de ce am votat de atâtea ori, stimaţi colegi! Ne ducem după minister.

 

D-nul Pasztor Sandor - consilier

Numai am amintit. Mă scuzaţi,11 HCL-uri avem până acuma pe astea! Logic că trebuia să ..

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim.

Am votat materialul.

Trecem la punctul nr. 30.

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Marian Dorin – Marius şi Marian Florica – Codruţa reprezentând suprafaţa de 79 mp teren, identificat cu nr. cadastral 146034, înscris în CF 176034 – Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Sofiei, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1008 mp teren, situat în municipiul Oradea, str. Ogorului, FN.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de soţii Muscă Florian şi Muscă Florica reprezentând suprafaţa de 44 mp teren, identificat cu nr. cadastral 177800, înscris în CF 177800 – Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Prunilor nr. 11, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 87

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a cotei de 1.729/5.629 mp din nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, teren ce este afectat de proiectul Grădina publică pe Dealul Ciuperca.

-          Discuţii dacă sunt? Da, domnul Puşcaş.

 

D-nul Puşcaş Cristian - consilier

Da mulţumesc.

Citesc întro notă internă dintre Administraţia Imobiliară şi Compartimentul Fondului Funciar faptul că: menţionăm că există cereri de revendicare la care nu au fost anexate acte doveditoare din care să rezulte care sunt numerele topografice etc., iar apoi zice: răspunsul nostru este valabil sub rezerva identificării imobilelor solicitate de către persoanele care au formulat aceste cereri, fără a anexa acte .. în fine. Care este situaţia, este întrebarea noastră, care este situaţia concretă juridică a acestor terenuri şi în ce măsură putem să preluăm o astfel de preluare a terenului.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului secretar.

 

D-nul Vila Ionel – secretarul municipiului Oradea

Întrebarea este bună domnule consilier. În temeiul legilor proprietăţilor, de-a lungul timpului am mai avut câteva cereri, n-aş putea să spun acuma un număr concret, care nu şi-au revendicat fostele terenuri.

Ce înseamnă asta? Au fost proprietari de drept, de carte funciară care au decedat şi nu au avut moştenitori, una dintre exemple.

Acest răspuns este un răspuns clasic al nostru. În ideea în care nu există pe rolul instanţelor judecătoreşti cereri de soluţionare pe dreptul comun şi pe cale de consecinţă să vină să ne impună acest lucru, în aceste condiţii lucrurile sunt în regulă şi se poate vota fără nici un fel de problemă. Deci, juridic este în regulă.

Mulţumesc.                  

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Dacă nu mai sunt discuţii supunem la vot materialul.                    

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 88

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 85 mp teren, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe de 85 mp, situat  în mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 38, în favoarea d-lui Unguraş Alin – Viorel, în vederea creării accesului la proprietatea acestuia.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 89

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea modificării art. 4 din HCL nr. 545/2013, privind transmiterea în folosinţă SC Electrocentrale Oradea SA a suprafeţei de 430 mp teren identificat ca lot 2, în vederea realizării unei Staţii de pompare a agentului termic pe magistrala 5 către zona Dragoş Vodă, Nufărul, com. Sânmartin.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 90

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând teren proprietate privată a municipiului Oradea, cu suprafaţa de 642 mp, situat în municipiul Oradea, Calea Aradului FN respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe de 642 mp în favoarea SC Nis Petrol SRL în vederea amenajării benzilor de decelerare/accelerare la viitoarea staţie de distribuţie carburanţi din Calea Aradului.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 91

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în folosinţă a terenului cu suprafaţa de 924 mp, identificat cu nr. cad. 3505 înscris în CF 2357 Oradea, situat în mun. Oradea, str. Sucevei de către Consiliul Local prin Administraţia Imobiliară Oradea, de la S.C. Reropam SRL, în vederea amenajării, întreţinerii şi exploatării pe acest amplasament a unei parcări publice.

-          Discuţii dacă sunt? Domnul Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan Eric – consilier

O singură precizare aş dori şi în funcţie de răspuns să se precizeze în material, dacă va fi parcare publică cu plată sau fără plată. Că şi eu aşa am înţeles din material că cu plată. Deci să completăm: unei parcări publice cu plată.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Domnul director Beltechi.

 

D-nul Beltechi Cristian Marcel  – director AIO

Deci, va fi parcare publică cu plată, termenul ori cum se va prelungi în viitor, pentru că discutăm despre o investiţie care ori cum vor să o facă acolo, încă nu sunt hotărâţi, de aceea ăsta e un termen preliminar.

Mersi.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Domnul primar.

 

D-nul Bolojan Ilie – primar

La solicitarea OTL-ului vom amenaja şi o staţie de parcare pentru autobuze pentru că acum se parchează pe Sucevei şi se creează probleme.

Deci, cea mai mare parte a terenului va fi o parcare contra cost şi o parte o parcare pentru autobuze în aşa fel încât să desfiinţăm staţia improvizată care este vis a vis de Oficiul Pentru Protecţia Consumatorilor, unde acolo e o zonă îngustă.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

-          Mai sunt întrebări? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 92

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 160 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Moreni nr. 2/a şi darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a suprafeţei de 160 mp teren în favoarea d-lui Benea Cornel Ionel.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 93

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea achiziţiei directe a cotei de 3.900 mp din 5.629 mp teren identificat cu nr. topo 6541/1, înscris în CF 2950 Oradea, proprietatea d-lui Nagy Gyorgy şi a d-ei. Bodor Agneta, în vederea realizării pe acest teren a proiectului „Dezvoltarea unor habitate naturale de specii de arbori protejaţi şi flora spontană pe dealul Ciuperca din  municipiul Oradea şi în zona Korosszegapoti din judetul Hajdu Bihoar, proiect cofinanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 96

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Andrassy Gergo Zoltan reprezentând suprafaţa de 74 mp teren, identificat cu nr. cad. 179750, înscris în CF 179750 Oradea situat în mun. Oradea, str. Răspântiilor cu destinaţia de „Drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 97

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate  privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-na. Ardelean Angela Gabriela reprezentând suprafaţa de 81 mp teren, identificat cu nr. cad. 182215, înscris în CF 182215 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bulgarilor nr. 10, cu destinaţia de „drum public”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 98

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.815 mp, respectiv trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a acestei suprafeţei de 2.815 mp teren, cu destinaţia de „drum public” situat în municipiul Oradea, în zona Calea Borşului.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 101

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, respectiv a caietului de sarcini, în vederea închirierii unui număr de 12 (douăsprezece) amplasamente destinate chioşcurilor de difuzare a presei, carte, tutungerie, papetărie, tichete de parcare şi bilete pentru transportul în comun, pe raza Municipiului Oradea.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

CAPITOLUL VII – DIRECŢIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 362/2012 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Eurobusiness Parc Oradea SA prin  aportul în numerar al asociatului unic municipiul Oradea cu suma de 2.230.000 lei.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării către SC Administraţia Domeniului Public SA Oradea a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Amenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice Oradea”.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 99

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Termoficare Oradea SA pe anul 2013.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

PUNCTUL NR. 103

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013.

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

CAPITOLUL VIII – DIRECŢIA JURIDICĂ

PUNCTUL 100

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea.

-          Discuţii dacă sunt?

Poftiţi domnul Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo Csongor- consilier

Mulţumesc frumos domnul preşedinte.

Doar o rugăminte de corectare în art. nr. 1 domnul Timaru apare cu numele greşit, nu domnul Timar ci domnul Timaru.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim, am luat la cunoştinţă.

Dacă nu mai sunt discuţii trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

 

CAPITOLUL IX – D.M.P.F.I

PUNCTUL NR. 105

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 26 din 27 ianuarie 2012 şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici în cadrul proiectului „Religious Bridges – Promoting the religious tourism in Bihor and Hajdu Bihar Counties” depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2007 – 2013)

-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulţumim.

 

DIVERSE

PUNCTUL NR. 102

Raport de activitate al Fundaţiei Ruhama.

-          Dacă mai sunt alte discuţii la diverse?

În ordine, domnul consilier Ritli.

 

D-nul Ritli Laszlo Csongor- consilier

Mulţumesc domnule preşedinte!

Aş avea o rugăminte către Poliţia Locală: în Oradea sunt interzise în momentul de faţă cu desăvârşire conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în zone publice, toate activităţile de cerşetorie, strângere de fonduri şi alte activităţi asemănătoare. Am primit cu ocazia întâlnirilor cu cetăţenii, am primit foarte multe sesizări, întradevăr vă uitaţi în orice parcare în Oradea, mai mare, dacă vorbim despre Caufland sau despre Real sau despre Lotus, găsiţi asemenea activităţi, vizibil nu sunt deranjaţi de nici un fel de prezenţa Poliţiei Locale aceste persoane, dar un lucru mai îngrijorător apare –am sesizări din Nufărul, respectiv din Rogerius – atunci când aceste persoane, cerşetori, intră cu diferite documente pe care sus undeva există un antet al Primăriei municipiului Oradea, evident că nu s-a emis nici un fel de autorizaţie în acest sens, umblă de la apartament la apartament şi cer bani pentru donaţii, pentru copii ş.a.m.d.

În aceste situaţii după cum ştiţi în Bacău şi în Iaşi au fost săptămânile trecute o razie mai amplă şi de acolo se pare că aceste persoane s-au dovedit că ar fi evaluat locuinţele, cine la ce oră e acasă, ca atare cetăţenii sunt speriaţi că ar urma spargeri în apartamentele respective. Aşa că vă rog frumos dacă se poate o campanie de informare, un număr de telefon, orice, ca în aceste zone să poată cineva să anunţe unde sunt aceste persoane, un pic mai multă activitate pentru că vă spun sunt foarte multe asemenea situaţii în Oradea.

Vă mulţumesc.      

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim domnul consilier. Executivul a reţinut această idee.

 

D-nul Vila Ionel – secretarul municipiului Oradea

Da, aş vrea să mai precizez că vom mai face o adresă în urma intervenţiei dvs., inclusiv la Poliţia municipiului Oradea, în atributul căreia intră astfel de activităţi.

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan Eric – consilier

Da, mulţumesc.

În primul rând îmi cer scuze că am pierdut trenul.

La materialul nr. 103, l-am votat, dar am discutat înainte de şedinţă cu domnul director Florea, art. 4 aminteşte o listă nouă de investiţii, care practic sunt două obiective noi de investiţii prinse la celelalte anexe. Executivul sau Secretariatul Consiliului Local să regleze, adică la art. 4 să menţioneze: conform anexelor! Atâta doar!

Mulţumesc.

 

D-nul Lascu Tudor Sebastian – preşedinte de şedinţă

Mulţumim. S-a memorat şi această idee.

Domnul primar doreşte să ia cuvântul.

 

D-nul Bolojan Ilie – primar

Stimaţi consilieri! În principiu, dacă nu sunt probleme deosebite până în data de 12 nu vom avea o altă şedinţă de consiliu. În 12 aşa cum ştiţi este o şedinţă festivă la care vă invităm să participaţi cu ocazia zilei municipiului Oradea.

De asemenea vă rugăm să participaţi la toate activităţile care se derulează în această perioadă.

 

D-nul Bolojan Ilie – primar

Vă mulţumim. Dacă nu mai sunt întrebări declarăm închisă şedinţa de astăzi.

La revedere.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          SECRETAR,                    

 

LASCU TUDOR SEBASTIAN                                                        IONEL VILA

                                                    

 

                                                                                                                                           Întocmit,

    Jurca Mariana