Proces verbal din 30.05.2013

PROCES VERBAL încheiat azi 30 mai 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
PROCES VERBALÎncheiat azi 30 mai 2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului OradeaParticipă următorii consilieri: d-l Bonchiş Ioan, d-l Câmpan Ioan, d-na Coste Adelina, d-l Corcheş Dorin Octavian, d-l Dan Octavian, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-l Delorean Ion-Iulius, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan, d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Gal Sorin Călin, d-l Huszar Istvan Eric, d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Mureşan Ionel Ovidiu, d-l Negrean Daniel Dumitru, dl. Pasztor Sandor, d-l Popa Dan Lucian, Ritli Laszlo Csongor, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Szabo Jozsef, d-l Tau Ioan, d-l Vulcu Daniel Sorin. Lipsesc : d-l Uniţa Lucian.Invitaţi: d-l Florea Eduard – director Direcţia Economică, d-l Beltechi Cristian – director executiv A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcţia Tehnică, d-l Marius Moş – director executiv D.M.P.F.I., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc. d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, şedinţa ordinară aferentă lunii mai 2013 a fost convocată pentru astăzi 30 mai 2013. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 25 lipseşte motivat domnul consilier Vulcu Daniel Sorin şi d-l Dan Octavian iar d-l Aurel Mohan urmează să sosească. În aceste condiţii şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să-mi permiteţi să supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor anterioare ale Consiliului Local. Si anume: procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 20 aprilie 2013 care a fost afişat la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local, şi a putut fi studiat. Supun spre aprobare procesul verbal la care am făcut referire. Fac menţiunea că a sosit şi d-l Mohan Aurel asta pt. informarea dumneavoastră şi a noastră a tuturor.Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Dau cuvântul preşedintelui de şedinţă d-na. Dulca Camelia. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Bună ziua stimaţi colegi. Astăzi avem un borderou cu 74 de materiale, care au fost înscrise pe ordinea de zi, care au fost publicate pe site-l oficial al primăriei şi discutate la şedinţele pe comisiile de specialitate. Vă propun spre aprobare borderou cu cele 74 de materiale.Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Aş propune ca materialele 71, 72, 73 şi 74 datorită faptului că prezintă o urgenţă să fie discutate primele deoarece trebuie întocmite azi hotărârile pt. a ajunge azi la finanţatori. Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Dacă mai sunt şi alte propuneri? XIII. DIRECŢIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALA Pct. 71 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Ioşia Nord”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” Discuţii ? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Pct.72 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona mal stâng al Crişului Repede”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Pct.73 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona Mareşal Averescu”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Pct. 74 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona pod Sovata”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? Pct. 1 Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Oradea pe anul 2012. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri? I. DIRECŢIA TEHNICĂ Pct. 2 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea raportului comisiei de negociere stabilite prin H.C.L. 404/24.07.2012 şi a condiţiilor obligatorii în procedura de negociere directă fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea încheierii unui act adiţional de suplimentare a valorii contractului de lucrări nr. 196716/27.07.2010 – „Extindere /modernizare a sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea” Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 3 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor economici rezultaţi din studiul de fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea Etapa II-a (22 zone) Discuşii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 4 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Preluarea apelor pluviale de pe suprafaţa delimitată de str. Ecaterina Teodoroiu nr. 39 – 48 şi str. Feleacului, Oradea”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 5 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reamplasare pe verticală a căminului de pompă de ridicare de presiune de pe strada Rimler Karoly”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 6 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Lipovei” Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 7 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Tăbăcarilor – tronson înfundat”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 8 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Ţiglarilor”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 9 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Extinderea reţelei de canal pluvial pe strada Velenţa”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 10 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TRANSREGIO” cu privire la îndeplinirea unor atribuţii, drepturi şi obligaţii ale Consiliului Local Oradea, privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 38 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru aprobarea înfiinţării staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea /debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 41 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea costurilor aferente operaţiilor de sterilizare si a celor de microcipare realizate de către medicii concesionari ai Direcţiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor Bihor precum si încheierea contractelor de prestări servicii cu aceştia.”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriII. A.I.O. – TERENURI Pct. 11 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Jurău Marius Aron şi soţia Jurău Valentina Daniela reprezentând suprafaţa de 37 mp teren identificat cu nr. cadastral 177644 înscris în CF 177644 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 12 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh şi soţia Alkayed Anca Daciana reprezentând suprafaţa de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în CF 178457 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.13 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Purde Mariana reprezentând suprafaţa de 12 mp teren identificat cu nr. cadastral 178796 înscris în CF 178796 Oradea, situat în Oradea str. Nojoridului, cu destinaţia de „drum public” Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 14 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Baidog Ioan şi soţia Baidog Susana reprezentând suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 177653 înscris în CF 177653 Oradea, situat în Oradea str. Livezilor, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.15 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Laza Şerban Octavian reprezentând suprafaţa de 86 mp teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în CF 178772 Oradea, situat în Oradea str. Culegătorilor, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 16 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 7770 mp teren situat în Oradea str. Izvorului – proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public. Discuţii? Vă rog dl Huszar Dl. Huszar Istvan Emeric – consilier local Vă mulţumesc dna. Preşedintă. Aşa cum am menţionat şi în cadrul Comisiei, având în vedere că se doreşte dezvoltarea unui proiect de interes public am sugerat că ar fi bine venit un spaţiu pt. joacă sau un spaţiu de recreere pt. copii datorită faptului că în zonă în spatele gării nu prea avem, nu prea avem deloc şi să se ţină cont de propunerea făcută. Mulţumesc. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Da propunere dumneavoastră a fost notificată şi s-a luat act de acesta propunere. Alte propuneri dacă mai sunt? dacă nu să trecem la vot. Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 17 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Haţegan Emil şi soţia Haţegan Dorina Cipriana reprezentând suprafaţa de 13 mp teren identificat cu nr. cadastral 155630 înscris în CF 155630 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 18 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Marton Attila şi doamna Duffner Eniko reprezentând suprafaţa de 52 mp teren identificat cu nr. cadastral 177245 înscris în CF 177245 Oradea, situat în Oradea str. Rimler Karoly, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 19 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pescaru Dan Florian şi soţia Pescaru Florina reprezentând suprafaţa de 15 mp teren identificat cu nr. cadastral 178312 înscris în CF 178312 Oradea, situat în Oradea str. Nicolae Beldiceanu, cu destinaţia de „drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 20 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 3908 mp teren situat în Oradea str. Maramureşului – proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public. Discuţii? Vă rog dl Huszar Dl. Huszar Istvan Emeric – consilier local Mulţumesc dna. preşedintă, aceiaşi propunere am avut-o şi în cadrul Comisiei, la materialul 20 sau la 28 să se pună în vedere această propunere. Mulţumesc. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Da propunere dumneavoastră a fost notificată şi s-a luat act de acesta propunere. Alte propuneri dacă mai sunt? dacă nu să trecem la vot. Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.21 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.290 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 1.290 mp teren, cu destinaţia „drum” situat în Oradea, Parcul Industrial str. Uzinelor, zona C.E.T.-ul I. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.22 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral 171248 înscris în CF 171248 Oradea, situat în Oradea str. Denis Diderot nr. 58, în favoarea d-nei Radu Cristina Ioana. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.23 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.669 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 10.669 mp teren, cu destinaţia drum situat în Oradea, cartierul Grigorescu. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 24 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Petru reprezentând suprafaţa de 234 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178587 înscris în C.F. 178587 Oradea, situat în Oradea str. Viilor, cu destinaţia de “drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 25 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Meşter Mihai şi doamna Ujupan Cristina Ioana reprezentând suprafaţa de 6 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177617 înscris în C.F. 177617 Oradea, situat în Oradea str. Făcliei, cu destinaţia de “drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 26 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind probarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 51 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Calea Aradului, nr. 23 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 42 mp teren cu nr. cadastral 178480 Oradea în favoarea d-lui Marincaş Petru şi soţia Marincaş Lenuţa. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.27 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6.003 mp si înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 45, situată în Oradea str. Aluminei nr. 100/A. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 28 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 8239 mp teren situat în Oradea strada Maramureşului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 44 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 20.915 mp teren situat în Oradea strada Uzinelor - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 50 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 4.558 mp si înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 20, situată în Oradea str. Aleea Posada, nr. 3. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.51 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1678 mp si înscrierea în proprietatea publica a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala Generală „Ioan Slavici”, situată în Oradea cal. Clujului nr.193 Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 52 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 10.529 mp reprezentând teren public cu destinaţia de drum în Oradea, zona str. Apateului - Nojoridului. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 53 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de măsurată de 2.961 mp teren public – strada Timişoarei – proprietate publică a Municipiului Oradea Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 54 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.048 mp reprezentând teren public cu destinaţia de drum în Oradea, zona str. Jurcsak Tibor Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 55 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului teren în suprafaţă de 1712 mp situat în Oradea, Str. Xenopol, aflat în proprietatea publica a municipiului Oradea Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 56 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Vaida Vilhelm şi soţia Vaida Maria reprezentând suprafaţa de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris in C.F. 177214 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 57 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 13.040 mp teren public – strada Taberi Geza – proprietate publică a Municipiului Oradea Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 59 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 241 mp teren constituit din nr. topo 2097/18 şi 2097/19 înscrise în CF 3242 Sântandrei şi aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 241 mp teren situat în Oradea, Piaţa Bobâlnei nr. 34, în favoarea d-nei Sturz Floarea, în vederea extinderii construcţiei existente . Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.60 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 1.037 mp teren, situat în Oradea str. Branului – proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 61 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5.141 mp teren public – str. Coriolan Hora – proprietate publică a Mun9icipiului Oradea. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.62 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.350 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Frunzei. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 63 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4.001 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Juhasz Gyula Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 65 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeţei de 105 mp teren identificat cu nr. topo 5049/113 înscris în CF 66706/A Oradea şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 105 mp teren situat în Oradea str. Mehedinţi nr. 117, în favoarea SC Ilău Prod SRL Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 66 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea concesionării directe a cotei de 5/ 322 mp teren, identificat cu nr. topo 481/10, înscris în C.F. 1377 Seleuş, situat în Oradea, str. Nufărului, în favoarea SC Orange România SA, în vederea amplasării a unei staţii fixe emisie – recepţie, de telefonie mobilă . Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriIII. A.I.O. Pct. 29 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind colaborarea Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliara Oradea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale in domeniul serviciilor de tehnologia informaţiei si de comunicaţii. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 30 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: REABILITARE PARAMENT EXTERIOR SI INVELITORI AFERENTE LA PALATUL VULTURUL NEGRU DIN ORADEA. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 58 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind completarea listei spatiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate in proprietatea municipiului Oradea, supuse vânzării conf. O.U.G. nr. 68/2008. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct.64 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea programului de activităţi dedicate zilei Internaţionale a Copilului în Orăşelul Copiilor Discuţii? Vă rog dl. Pasztor. dl. Pasztor Şandor – consilier local Intervenţia mea constă în a da pentru anul viitor grupului UDMR de a da un ajutor pt. crearea programului de 1 şi 2 iunie în Orăşelul Copiilor, că m-am uitat peste program şi iar avem 27 de evenimente din care una de limba maghiară. Sper că dacă dăm o mâna de ajutor anul viitor vom înainta pe tema asta că anul trecut deja am avut 25-30 % din program şi în limba maghiară. Consideraţi şi credem noi că echitabilitatea ar fi să obţinem acelaşi raport aproximativ, dorim să vă ajutăm anul viitor să creăm în comun acest program. Vă mulţumesc. Vă aşteptăm cu propuneri. Dl. Vulcu. Dl. Vulcu Daniel – consilier local Noi am dorit să cuprindem în programul respectiv mai multe evenimente dar instituţiile care au fost contactate pt. a susţine acest eveniment au fost instituţii care au dorit bani, de exemplu Teatru Regina Maria se duce cu un parteneriat şi ajută Primăria la acest eveniment, dacă alţii nu au dorit ne pare foarte rău dar asta este. Bugetul fiind mai mic am considerat că se poate merge şi în acest fel. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţăVă rog dl. Pasztor. dl. Pasztor Şandor – consilier local Chiar pt. acest lucru, dacă ne întrebaţi anul viitor că nu am fost întrebaţi nu am fost consultaţi facem tot posibilul să ajutăm nu cred că din fondurile nerambursabile din sfera civică care nu este tot aşa anul acesta din alte fonduri încercăm să rezolvăm să ajutăm să dăm o mână de ajutor. Mulţumesc. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Alte intervenţii? Dacă nu să trecem la vot. Cine este pentru? 20 voturi Împotrivă? Abţineri 6 voturi Pct. 75 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 355 mp, situat în Oradea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, teren înscris în CF nr. 168804, în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius şi Prada Adrian Alin Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 76 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 154 mp teren, situat în Oradea, Str. Roman Mottl nr. 7, înscris în CF 178018, în favoarea d-lor Sabău Teodor cu soţia Sabău Viorica şi fiica Sabău Teodora Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 77 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 150 mp teren , situat în Oradea, Str. Graurilor nr. 44, înscris în CF nr. 76489, în favoarea d-lui Deme Ioan şi soţia Deme Emilia. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriIV. COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ. P.S.I. Pct. 31 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea „MODULUI DE ORGANIZARE A APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN MUNICIPIUL ORADEA”. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri V. DIRECŢIA JURIDICĂ Pct. 32 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Municipiul Oradea şi Universitatea din Oradea. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 70 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Oradea şi Ministerul Afacerilor Externe. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriVI. POLIŢIA LOCALĂ ORADEAPct. 33 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea. Discuţii? Vă rog dl. Ritli dl. Ritli Laszlo Csongor – consilier local Vă mulţumesc dna. preşedintă. Aş dori să întreb care este motivarea acestei modificări? În ce constă exact urgenţa acestei modificări? Care sunt efectele asupra bugetului Poliţiei locale? şi de ce nu în luna februarie când am aprobat organigrama Poliţiei Locale nu au fost introduse aceste elemente? D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. Laza Dl. Laza Alexandru – director executiv În primul rând din analiza activităţii Poliţiei Locale reiese că se impune o mai bună coordonare a efectivelor de poliţişti locali din teren, motiv pt. care s-au înfiinţat cele 2 posturi de şef birou care vor urmări îndeaproape schimbul şi vor colabora cu echipajele din teren. Atât la intrarea în schimb cât şi pe parcursul serviciului sau la ieşirea din schimb. În ce priveşte înfiinţarea postului de şef serviciu financiar logistic, eu nu am pregătire de specialitate nici directorul adjunct şi este absolut necesar înfiinţarea acestui post pt. controlul atât al lucrătorilor cât şi a operaţiunilor economice care se fac la nivelul instituţiei. În ceea ce priveşte posturile de şef estimez că undeva la 10 mii de lei pe lună. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. Ritli dl. Ritli Laszlo Csongor – consilier local Suma este netă sau brută? D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. Laza Dl. Laza Alexandru – director executiv Sumă netă. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Dacă nu mai doreşte cineva?. Vă rog dl. Ritli dl. Ritli Laszlo Csongor – consilier local Propun colegilor sau vă rog frumos să analizăm pt. că aproximativ nu putem aproba pe proiect de bugete. Dacă există un calcul de costuri nu înţeleg de ce este nevoie din luna februarie în luna mai de 3 posturi de conducere în plus în acest serviciu. Dar ceea ce aţi spus dumneavoastră prin funcţia de director executiv să supravegheze când şi cine iese din posturi, dacă-mi permiteţi la audienţele pe care le-am avut 2 sesizări, pe str. Donici şi pe str. Stânci, zona Clujului de foarte mult timp nu a mai fost nici un poliţist local acolo nu cred că noul director va reuşi să coordoneze mai bine activitatea. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. Laza Dl. Laza Alexandru – director executive Da aveţi dreptate, dar vă reamintesc că nu suntem singura structură poliţienească din Oradea, suntem 58 de agenţi operativi şi acoperim o zonă mare, cu o populaţie de aproximativ 200 de mii de locuitori. Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? 22 voturi Împotrivă? Abţineri 4 voturi Pct. 69 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea. Discuţii? Cine este pentru? 25 voturi Împotrivă? Abţineri 1 votVII. A.S.C.O. Pct. 34 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2013, în baza Legii 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială pe raza municipiului Oradea. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Oradea. Discuţii? Vă rog dl. Ritli. dl. Ritli Laszlo Csongor – consilier local Având în vedere că azi am fost de acord cu semnarea protocolului de colaborarea cu Universitatea din Oradea şi în spiritul în care şi eu de ani de zile predau la această universitate, am înţeles de la dna .director că în perioada iulie septembrie nu dorim să acordăm aceste facilităţi. Doresc să vă informez că până în data de 10 iulie au loc examenele de licenţă, iar din 10 septembrie au loc examene deci există activitate în cadrul Universităţii Oradea, astfel eu v-aş propune ca să fim şi în conformitate cu aceasta Lege a educaţiei să aprobăm această retragere de 50% pe lunile iulie şi august astfel din luna septembrie să se reia această facilitate acordată studenţilor. Mulţumesc. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dna. Moş. Dna. Moş Arina – director executive ASCO Conform Legii educaţiei anul universitar începe în prima duminică din luna octombrie. Septembrie este rezervată ca o lună de restanţă, dacă dumneavoastră doriţi să acordam pt. această luna, nu suntem pe Lege. Legea 1 cea a Educaţiei spune clar că nu se acord pe perioada de vară, aceste subvenţii şi în acest sens nici Universitatea nu acordă această subvenţie pe lunile iulie, august şi septembrie. Septembrie este asimilată unei luni de restanţă, pt. studenţii care nu au reuşit să parcurgă anul universitar. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. Huszar Dl. Huszar Istvan Emeric – consilier local În cadrul Comisiei de buget am discutat azi , am discutat un pic mai pe larg acest subiect şi am ajuns la o propunere de comun acord. Propunerea e să analizăm bugetul de anul acesta, oricum este foarte strâns, suntem în curs de al epuiza, ca anul viitor dacă vor fi studenţi care rămân în Oradea şi vor veni cu o adeverinţă la de Finanţe cum că nu au venituri, mă gândesc că nu vor fi foarte mulţi studenţi, în perioasa iulie sau septembrie când e sesiune de licenţă şi restanţă, în funcţie de posibilităţile bugetului pt. anul următor să analizăm şi să acordăm în continuare aceste facilităţi fiindcă pe Lege avem această posibilitate, numai să dorim. D-na Dulca Camelia - președinte de ședință Vă rog dl. primar Dl. Ilie Bolojan- primar Stimaţi colegi, putem să fim populari dar lucrurile sunt foarte simple. Avem un control al Curţii de conturi făcut la ASCO din care rezultă foarte clar că aceste subvenţii pe perioada de vară este ilegală, ne-au impus să returnăm banii. Nu avem cum să votăm alte lucruri decât cele pe care ni le impune legea şi instituţiile de control. Putem să susţinem poziţii care dau bine aici dar dacă nu ne lasă instituţiile de control şi legea nu putem face altceva. Lucrurile sunt foarte clare, raportul Curţii de conturi este public se poate consulta şi vedeţi care este poziţia, ne-a pus să dăm banii înapoi. Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? 20 voturi Împotrivă? Abţineri 6 voturiVIII. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI ORADEA Pct. 35 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriIX. DIRECŢIA ECONOMICĂ Pct. 36 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de împrumut nr. 30054/24.02.2011 care se va semna intre Municipiul Oradea si HYPO NOE Gruppe Bank AG- St. Pölten Austria. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 37 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor beneficiari şi creditori, în urma stingerii dreptului la acţiune prevăzut de termenul de prescripţie extinctivă. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 39 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 10/11.01.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 42 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea participării SC Administraţia Domeniului Public SA în calitate de co-acţionar la SC Eurobusiness Parc Oradea SA. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 43 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea accesului gratuit al copiilor în vârstă de până la 18 ani la Grădina Zoologică în zilele de 1 şi 2 iunie 2013. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 46 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2013 la SC Administraţia Domeniului Public SA. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 47 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru achiziţia a maxim 25 garnituri de tramvaie urbane şi remorci second-hand de către SC Oradea Transport Local SA. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 48 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului pe anul 2013. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? Abţineri Pct. 49 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării formei juridice a societăţii comerciale Eurobusiness Parc Oradea din societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriX. BIROUL RESURSE UMANE Pct. 40 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriXI. ARHITECT SEF Pct. 67 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale zona str. Jurcsak Tibor nr. cad. 174535 – Oradea. Discuţii? Cine este pentru? unanimitate Împotrivă? AbţineriXII. Direcţia Management Cheltuieli de Funcţionare şi Organizare Evenimente Pct. 68 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public care se desfăşoară pe raza municipiului Oradea în anul 2013. Avem de făcut propuneri. Vă rog dl. Dan Octavian. Dl. Dan Octavian - consilier local Grupul PNL îl propune pe dl. Daniel Vulcu. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Acceptaţi dl. Vulcu? Da. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Alte propuneri? Vă rog dl. Pasztor dl. Pasztor Şandor – consilier local Grupul UDMR îl propune pe dl Delorean. Da. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. Corcheş. O propun pe dna. Adelina Coste Da. Eu propun să votăm în bloc pt. cei 3 consilieri care vor face parte din această comisie. Cine este pentru? 23 voturi Împotrivă? Abţineri 2 voturiLa diverse dacă doreşte cineva să intervină?Dl. secretar vă rog.Dl. Ionel Vila – secretar Primăria Municipiului Oradea Vă rog să-mi daţi voie să-I mulţumesc d-nei. Preşedintă pt. modul cum a condus aceste şedinţe ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local şi cu aceasta dna. Îşi încheie mandatul urmând ca dumneavoastră să faceţi o altă propunere. D-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţă Vă rog dl. viceprimar MureşanDl. Mureşan Ovidiu - viceprimarGrupul PSD îl propunere pe dl Bonchiş IoanD-na Dulca Camelia - preşedinte de şedinţăAcceptaţi?Da.Dacă mai sunt şi alte propuneri?Dacă nu vom vota pt. dl Bonchiş.Cine este pentru? 25 voturi Împotrivă?Abţineri 1 votMulţumesc pt. colaborare şi vă doresc o după amiază plăcută.