Hotărârea nr. 978/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Salcâmilor , tronson Meşteşugarilor - Taberi Geza, Varianta I

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Salcâmilor , tronson Meșteșugarilor - Taberi Geza, Varianta I

Analizând Raportul de specialitate nr. 302722/14.12.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Salcâmilor, tronson Meșteșugarilor - Taberi Geza

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 302723/14.12.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție Modernizare strada Salcâmilor , tronson Meșteșugarilor - Taberi Geza, Varianta I

Luând în considerare Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție, MODERNIZARE strada Salcâmilor , tronson Meșteșugarilor - Taberi Geza, Varianta I, elaborat de către S.C. Aquacons SRL Oradea.

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Salcâmilor , tronson Meșteșugarilor - Taberi Geza Varianta I

Ordonator principal de credite..................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar.......................................... municipiul Oradea

1. Valoarea totală a proiectului este de 485.312,20 lei si 111.967,56 euro, inclusiv TVA, din care C+M 420.761,31 lei si 97.074,87 euro, inclusiv TVA (valoare euro 4,3344 lei)

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I: 485.312,20 lei / 420.761,31 lei

 • 3. durata de realizare 3 luni

 • •   Categoria strada

 • •   Lungimea totala strada                                       203,60 m

 • •   Suprafața carosabil                                            1330,58 mp

 • •   Lățime carosabil

 • •   Sistem rutier partea carosabila strada:

Stratde uzura BA16

Strat de legătura BAD25

Stratde baza din balast stabilizat

Strat fundație din balast

 • •   Lungimea totala trotuare                                       407,20 m

 • •   Suprafața totala trotuare + accese la proprietăți                 585,80

 • •   Accese proprietăți                                              20 buc

 • •   Sistem rutier trotuare si accese la proprietăți:

Stratde uzura BA8

Strat de baza din beton C12/15

Strat inferior fundație balast

 • •   Lungime rigole                                               88,66 m

 • •   Suprafață rigole                                                 44,33

 • •   Lungime canalizare pluvială                                     207,00 m


ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Primarul municipiului Oradea

o Direcția Tehnică

o Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

o Birou Drumuri Publice

o Direcția Economică

o Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 978


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila