Hotărârea nr. 976/2013

pentru modificarea art.2 şi art.3 din HCL 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art.2 și art.3 din HCL 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care este depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013)

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 298994 din 10.12.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea actualizării documentației tehnico-economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care este depus în cadrul Programului Operațional Regional (20072013)

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările

ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d) art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2011 privind

administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 462 din 13 august 2012 privind aprobarea actualizării documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (20072013) care vor avea următorul conținut:

„Art.2 Se aprobă noii indicatori tehnico-economici privind proiectul „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva”, după cum urmează:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 24.647.674,22 lei (5.302.741,82 EUR) inclusiv TVA, la cursul 4.6481lei/eurodin data de 03/08/2012.

 • B. Durata de realizare 24 luni

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 24.647.674,22 lei (5.302.741,82 EUR) inclusiv TVA, lacursul 4.6481 lei/euro din data de 03/08/2012.

- din care C+M = 18.701.064,57 lei (4.023.378,27 EUR) - valoare fără TVA

Cheltuieli eligibile: 23.076.311,10 lei (4.964.676,13 EUR) -valoare cu TVA

- fonduri structurale: 80,35% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 18.541.815,97 lei(3.989.117,27EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 17,65% din totalul costurilor eligibile în valoare de 4.072.968,91 lei (876.265,34EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 461.526,22 lei (99.293,52 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli neeligibile: 1.267.228,32 lei - valoare fără TVA

TVA neeligibil: 304.134,80 lei

-   Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art. 3. Se aprobă contribuția municipiului Oradea în valoare de 461.526,22 lei (99.293,52 EUR) reprezentând co-finanțarea în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului intitulat „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 -relația Deva” și a cheltuielilor neeligibile în sumă totală de 1.571.363,12 lei defalcat în: Cheltuieli neeligibile: 1.267.228,32 lei - valoare fără TVA

TVA neeligibil: 304.134,80 lei la care se adaugă alte cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii;

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 430/20.06.2013 privind modificarea HCL nr. 462 din 13 august 2012 privind actualizarea documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013) se abrogă.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

-   Primarul Municipiului Oradea

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 19 decembrie 2013

  Nr. 976


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila