Hotărârea nr. 974/2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire imobil de locuinţe colective cu birouri la parter, prin reconversie funcţională din I2c şi C5, strada Alexandru Vlahuţă nr. 2C, nr. cadastral 16160 şi 179028 - Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire imobil de locuințe colective cu birouri la parter, prin reconversie funcțională din I2c și C5, strada Alexandru Vlahuță nr. 2C, nr. cadastral 16160 și 179028 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 295529 din 9.12.2013, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism și Aviz, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire imobil de locuințe colective cu birouri la parter, prin reconversie funcțională din I2c și C5, strada Alexandru Vlahuță nr. 2C, nr. cadastral 16160 și 179028 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. IFAR COM S.R.L., în baza certificatului de urbanism nr. 2392/7.08.2013, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unui imobil de locuințe colective cu birouri la parter și reglementarea accesului și circulației, respectiv circulației juridice a terenurilor în zona de studiu.

Terenul care a generat PUZ-ul este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona centrală a localității, având acces asigurat din strada Alexandru Vlahuță: pe teren se află două construcții cu destinația baracă, respectiv punct termic, ambele construcții fiind propuse pentru demolare. Zona de studiu a planului urbanistic zonal este delimitată de: strada Alexandru Vlahuță, strada Sucevei și incinta Serviciului Județean de Ambulanță.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, amplasamentul se află în zona funcțională I2cdestinată activităților aparținând industriei ușoare sau industriei grele cu performanțe medii.

Circulația auto și pietonală în zona studiată este asigurată de strada Alexandru Vlahuță și de strada

Sucevei.

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafață totală de 728,0 mp., se compune din două parcele identificate cu nr. cadastral 16160 și 1799028, aflate în proprietatea S.C. IFAR COM S.R.L., conform extraselor CF 78854/20.11.2013 și 78853/20.11.2013.

Rețelele tehnico edilitare de care dispune zona sunt rețele de alimentare cu energie termică, electrică, gaze naturale, alimentare cu apă și canalizare atât menajeră cât și pluvială. Amplasamentul studiat este traversat de canalul termic a cărui relocare se solicită de S.C. Termoficare Oradea S.A prin avizul 79/2013.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. 2, lit. c), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - construire imobil de locuințe colective cu birouri la parter, prin reconversie funcțională din I2c și C5, strada Alexandru Vlahuță nr. 2C, nr. cadastral 16160 și 179028 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și a regulamentului de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate:

 • -   reconversia funcțională din I2c în C5 pentru zona cuprinsă între strada Sucevei , strada Alexandru Vlahuță și incinta Serviciului Județean de Ambulanță

 • -   mobilarea parcelelor identificate cu nr. cadastral 16160 și 179028 cu un imobil de locuințe colective și birouri la parter.

Amplasarea construcțiilor: va respecta reglementările ilustrate de planșa 03U - Reglementări urbanistice:

a) în zona supusă reconversiei funcționale:

 • -   regim de înălțime: max 18,0 - 25,0 m;

 • -    limita de implantare: 0 - 4,5 m față de aliniamentul strada Alexandru Vlahuță, iar spre strada Sucevei se va asigura spațiul necesar dezvoltării infrastructurii stradale la profil transversal de 25,0 mp.;

-   Retragerile laterale: conform prevederilor Codului Civil;

- Indicii de utilizare a terenului: POT max. 50% CUT max. 4;

b) pe parcelele identificate cu nr. cadastral 16160 și 179028 mobilarea se face condiționat de respectarea cerințelor avizului nr. 79/2013 emis de S.C. Termoficare Oradea S.A.

 • -   regim de înălțime : max. P+3E+Ep (apartamente în zona de etaj și birouri la parter);

 • -   limita de implantare a imobilului: 1,0 m față de mejdia stângă și 0.7 m față de mejdia dreaptă;

 • -   retrageri: 8,0 m față de limita posterioară , 0,8 m față de media stângă și 0,7 m față de mejdia dreaptă;

 • -   în incintă se amenajează 12 locuri de parcare și zone verzi conform prevederilor H.G.R. nr. 525/1996;

 • -   indicii de utilizare ai terenului: POT max. 50% și CUT max. 4;

Organizarea circulației în zonă: accesibilitatea în zona studiată se asigură de strada Sucevei și strada Alexandru Vlahuță, caracterizate prin profil transversal bine delimitat în raport cu construcțiile existente;

 • -   circulația pietonală și auto în incinta studiată se face din strada Alexandru Vlahuță printr-un acces cu lățimea de 4,3 m.

Asigurarea utilităților: obiectivul care urmează să se realizeze în zonă se va racorda la rețelele de utilități existente: alimentare cu energie termică, apă, canalizare, gaze naturale și electricitate.

Art.2. Reglementările privind mobilarea parcelelor identificate cu nr. cadastral 16160 și 179028, stabilite prin Planul Urbanistic Zonal au un termen de valabilitate de doi ani de la data aprobării PUZ-ului.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Prefectura Județului Bihor;

•   Primarul municipiului Oradea;

 • •   Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • •   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal prin grija Compartimentul Urbanism și Avize

 • •   S.C. IFARCOM S.R.L. prin grija Compartimentul Urbanism și Avize

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 974


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”