Hotărârea nr. 967/2013

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei totale de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 si 14316, înscris în CF 2465 ndf şi 86475 Oradea, situate în Oradea, Str. Seleuşului, în favoarea S.C. DENT AS MED S.R.L.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței totale de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 si 14316, înscris în CF 2465 ndf și 86475 Oradea, situate în Oradea, Str. Seleușului, în favoarea S.C. DENT AS MED S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 303.007 din 16.12.2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței totale de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 si 14316, înscris în CF 2465 ndf și 86475 Oradea, situat în Oradea, Str. Seleușului, în favoarea S.C. DENT AS MED S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 296/24.05.2012 s-a aprobat derularea formalităților legale pentru vânzarea suprafeței totale de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 și 14316, înscris în CF 2465 ndf și 86475 Oradea, situat în Oradea, Str. Seleușului, în favoarea S.C. DENT AS MED S.R.L.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 22.08.2013, întocmit de S.C ALASSO COMPANY COM S.R.L.,

prețul proprietății imobiliare a suprafeței totale de 64 mp, teren este de 33 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 298.662/10.12.2013, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând suprafața totală de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 si 14316, înscris în CF 2465 ndf și 86475 Oradea, situat în Oradea, str. Seleușului, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 43 euro/mp plus T.V.A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin H.C.L. nr. 758/2005 și H.C.L. nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 2.752 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 43 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 298.662/10.12.2013, pentru suprafața de 64 mp, teren, cu nr. cadastral 1530 si 14316, înscris în CF 2465 ndf și 86475 Oradea, situat în Oradea, Str. Seleușului, în favoarea S.C. DENT AS MED S.R.L.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Biroul Achiziții Publice

 • •  S.C.DENTASMEDS.R.L.,pringrijaA.I.O.

  Oradea, 19 decembrie 2013

  Nr. 967


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”