Hotărârea nr. 966/2013

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 53 mp teren, înscris în CF 184726, situat în Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3, în favoarea soţilor Moş Teofil şi Moş Adela-Maria

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 53 mp teren, înscris în CF 184726, situat în Oradea, str. Andrei Șaguna nr. 3, în favoarea soților Moș Teofil și Moș Adela-Maria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 302.904 din 16.12.2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 53 mp teren, înscris în CF 184726, situat in Oradea, str. Andrei Șaguna nr. 3, în favoarea soților Moș Teofil și Moș Adela-Maria,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 762/30.09.2013 s-a aprobat derularea formalităților legale pentru vânzarea suprafeței de 53 mp teren, înscris în CF 184726, situat în Oradea, str. Andrei Șaguna nr. 3, în favoarea soților Moș Teofil si Moș Adela-Maria.

Potrivit Raportului de evaluare din data de 15.11.2013, întocmit de S.C ALASSO COMPANY COM S.R.L.,

prețul proprietății imobiliare a suprafeței de 53 mp teren este de 104 euro/mp plus T.V.A.

Conform notei de negociere nr. 298.657/10.12.2013, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând suprafața de 53 mp teren situat în Oradea, str. Andrei Șaguna nr. 3, negociat între cele două părți (comisia de negociere și vânzător) este în sumă de 110 euro/mp plus T.V.A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin H.C.L. nr. 758/2005 și H.C.L. nr. 448/2007.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 5.830 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 110 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 298.657/10.12.2013, pentru suprafața de 53 mp teren, înscris în CF 184726, situat în Oradea, str. Andrei Saguna nr. 3, în favoarea soților Moș Teofil și Moș Adela-Maria.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Biroul Achiziții Publice

 • •   d-l Moș Teofil și d-na. Moș Adela-Maria, prin grija A.I.O.

  Oradea, 19 decembrie 2013

  Nr. 966


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”