Hotărârea nr. 965/2013

privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 25107 din 16.12.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea, pe de o parte, și d-l Teszari Zoltan în vederea realizării proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA”,

Având în vedere Adresa de intenție înregistrată sub nr. 23866/2013, prin care d-l Teszari Zoltan solicită încheierea unui parteneriat în vederea exploatării în comun a unor terenuri de tenis în condițiile agreate de comun acord,

Pentru interesul general al sportului orădean, și în baza celor menționate anterior, se impune încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea, pe de o parte, si d-l Teszari Zoltan, în vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor părților, necesare realizării proiectului mai sus menționat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (5) lit. „a”, alin. (6) lit. „a” pct. 6 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Oradea - Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea, pe de o parte, și d-l Teszari Zoltan, în vederea realizării proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA” - conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Municipiul Oradea - Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •  Direcția Economica

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Administrare Imobile

 • •  Compartiment Documente de Proprietate

 • •   Serviciul Financiar Contabil,

 • •  Serviciul Administrativ- Monitorizare Consumuri

 • •   d-l Teszari Zoltan, prin grija A.I.O.

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al jud. Bihor, și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

loan Bonchiș

Oradea, 19 decembrie 2013                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 965                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Anexa H.C.L. 965/2013

ACORD DE PARTENERIAT

în vederea realizarii proiectului „EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA”

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr......./........2013

se incheie prezentul Acord de Parteneriat intre:

 • MUNICIPIUL ORADEA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 • - ADMINISTRAȚIA IMOBILIARA ORADEA. cu sediul în Oradea, Pța Unirii, nr.

1, județul Bihor, având cod fiscal 4230487, reprezentat legal prin ILIE BOLOjAn - Primar, CNP                 , domiciliat in Oradea,           ,

, respectiv CRISTIAN MARCEL BELTECHI - Director General - Administrația Imobiliara Oradea, pe de o parte,

Și

 • •  TESZARI ZOLTAN - având CNP                  , domiciliat în Oradea, str.

________________, pe de altă parte

 • I. OBIECTUL ACORDULUI il constitue realizarea proiectului EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA IOSIA, proiect ce constă în amenajarea pe terenul proprietatea Municipiului Oradea a doua terenuri de tenis, precum si montarea unui balon pe alte doua terenuri de tenis, situate in incinta Bazei Sportive „IOSIA”.

 • II. CONDITIILE ACORDULUI:

Dl. Teszari Zoltan se obliga:

 • a) Sa suporte cheltuielile cu privire la amenajarea a 2 (doua) terenuri de tenis pe terenul proprietatea Municipiului Oradea, inscris in CF nr. 182809 Oradea, nr. Cadastral 182809, respectiv va suporta cheltuielile cu privire la montarea unui balon pe alte doua terenuri de tenis - proprietatea Municipiului Oradea.

 • b) Cheltuielile cu privire la realizarea lucrailor descrise mai sus se ridica la aproximativ 95.000 - 100.000 de Euro.

 • c) Lucrarile de amenajare a terenurilor vor fi efectuate in maxim 1 (un) an de zile de la data semnarii prezentului Acord de parteneriat, dupa cum urmeaza:

 • - Terenurile vor avea o suprafata generala de 37x18 mp fiecare.

 • - Terenurile vor fi amenajate cu suprafata de ciment Grinset

Municipiul Oradea seobliga prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA - ADMINISTRATIAIMOBILIARAORADEA

 • a) sa puna la dispozitia dlui Teszari Zoltan terenul situat în Oradea, identificat cu nr. Cadastral 182809 înscrise în CF nr. 182809 Oradea;

 • b) sa asigure dlui Teszari Zoltan folosinta gratuita si exclusiva, in baza prezentului acord de parteneriat, asupra unui teren de tenis care urmeaza a fi acoperit cu balon, , pentru o perioada de 10 ani de la data montarii balonului conform art. II lit. a); terenul va fi predat spre folosinta pe baza de proces verbal de predare -primire;

 • c) să permita d-lui Tezsari Zoltan sa subinchirieze terenul de tenis mentionat anterior, in vederea sustinerii si promovarii sportului, in special copiilor, la tarife care nu pot depasi cota de % din tarifele practicate de catre Administratia Imobiliara Oradea pentru inchirierea terenurilor de tenis;

 • d) sa permita dlui. Teszari Zoltan organizarea pe terenul primit in comodat turnee si mini turnee.

 • e) După finalizarea amenajarii terenurilor de tenis Municipiul Oradea va avea drept de folosinta exclusiva asupra terenurilor nou amenajate, mai putin cel care va fi transmis in folosinta gratuita Dlui Teszari Zoltan;

 • f) Terenurile acoperite cu balon in baza prezentului contract vor fi racordate la utilitati prin incheierea de contracte cu furnizorii de utilitati pe numele Administratiei Imobiliare Oradea, urmand sa fie instalate contoare separate pentru inregistrarea consumului; utilitatile pentru cele 2 terenuri acoperite vor fi suportate in procent de 50% de catre Administratia Imobiliara Oradea, si in procent de 50% de catre dl. Tezsari Zoltan, pe baza facturilor lunare emise de furnizorii de utilitati.

 • g) Nerespectarea oricaror obligatii si/sau oricarei din obligatii prevazute mai sus atrage rezolutiunea de drept a prezentului acord, fara necesitatea transmiterii vreunei notificari, fara interventia instantei, fara posibilitatea acordarii vreunui termen si fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati.

III DISPOZITII FINALE :

Modificarea prezentului acord poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act aditional.

Prezentul acord a fost incheiat astazi ___________ in doua exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA           TESZARI ZOLTAN

Ilie Bolojan

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

CRISTIAN MARCEL BELTECHI