Hotărârea nr. 963/2013

privind înfiinţarea de către SC Oradea Transport Local SA a unei autogări în Municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind înființarea de către SC Oradea Transport Local SA a unei autogări

în Municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 306651/19.12.2013, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se solicită aprobarea înființării unei autogări în Municipiul Oradea, str. Nufărului, Cartier Nufărul pe terenul înscris în CF nr.168191 si CF 156169,

Ținând seama de OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere,

Luând în considerare Ordinului Ministerului Transporturilor nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. a), lit. c), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45, alin. (3)

din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă înființarea unei autogări în Municipiul Oradea, str. Nufărului, Cartier Nufărul pe terenul înscris în CF nr.168191 și CF 156169.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA și ADI Transregio.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Institutia Prefectului Județului Bihor

 • -  SC Oradea Transport Local SA

 • -   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Transregio”

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -  Autoritatea Rutieră Română, prin grija SC Oradea Transport Local SA

  Oradea, 19 decembrie 2013

  Nr. 963


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.