Hotărârea nr. 960/2013

privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Zucchetti SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea SC Zucchetti SRL

Analizând raportul de specialitate nr. 304293/17.12.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea sponsorizării în valoare de 7500 lei din partea SC Zuchetti SRL pentru amenajarea peisagistica a girației situate la intersecția Bulevardului Decebal cu Bulevardul Dacia.

Ținând cont de prevederile art.1. art. 4 lit. a și b și art.5 din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art.69 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 9, art. 45 alin. (2) lit. a), art. 121, alin.

3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă sponsorizarea în valoare de 7500 lei din partea SC Zucchetti SRL și folosirea acesteia pentru amenajarea peisagistica a girației situate la intersecția Bulevardului Decebal cu Bulevardul Dacia.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  SC Zuchetti SRL, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 960


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila