Hotărârea nr. 96/2013

privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termica bloc de locuinţe nr. 7, str. Mareşal Averescu, nr. 7”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentației Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare termica bloc de locuințe nr. 7, str. Mareșal Averescu, nr. 7”

Analizând Raportul de specialitate nr. 19.416 din 29. 01. 2013 întocmit de Direcția Tehnică - Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe nr. 7, str. Mareșal Averescu, nr. 7”, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19414/29.01.2013 privind necesitarea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe nr. 7, str. Mareșal Averescu, nr. 7”, municipiul Oradea, județul Bihor”,

Ținând cont de prevederile art. 44 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă proiectul tehnic al obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe nr. 7, str. Mareșal Averescu, nr. 7”, d in municipiul Oradea, județul Bihor;

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe nr. 7, str. Mareșal Averescu, nr. 7”, din municipiul Oradea, județul Bihor.

Ordonator principal de credite............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...........................................................Asociația de proprietari nr. 10

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici

(1 Euro =4,4291 lei in 28. 12. 2012)

1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A 411,98 mii lei/ 93,02 mii euro

din care: constructii-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.................. 367,85 mii lei/ 83,05 mii euro

 • 1.2. investiția specifica (C+M/aria utila bloc) inclusiv T.V.A.................0,34 mii lei/m2a.u./0,08miieuro/m2a.u.

  2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție ...................................................................................3 luni

  • 2.2. durata garanției lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)................3 ani

  • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica...............................................6,3 ani


  • 2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.,.83,23 kWh/m2 (a.u.) an

  • 2.5. economiaanualadeenergie: 255.707kWh/an, intoneechivalentpetrol20,94tep

  • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 52.376,72kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M

3.1. Anul 1 ....................................411,98 mii lei/367,85 mii lei (inclusiv TVA).

93,02 mii euro/ 83,05 mii euro (inclusiv TVA)

 • 4. Alți indicatori FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termica bloc de locuințe nr. 7, str. Mareșal Averescu, nr. 7”, se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget, ale municipiului Oradea, aprobate potrivit legii, astfel:

 • - cheltuieli eligibile:    60% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) + Bugetul de Stat;

 • - cheltuieli eligibile: 40% Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

 • - cheltuieli neeligibile: Bugetul Local + Asociație de Proprietari;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Eficiență Energetică

 • -    Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • -   Direcția Juridică

 • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 96


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila