Hotărârea nr. 958/2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2013

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate nr. 304149/17.12.2013, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Electrocentrale Oradea SA pentru anul 2013,

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2013 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al SC Electrocentrale Oradea SA,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Ținând seama de prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe 2013,

Luând în considerare Ordinul nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia modificat prin Ordinul 348/2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. a), lit. b), alin. (3) lit. c), alin. (4), lit. a), și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al SC Electrocentrale Oradea SA conform anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei cu obiectivele de investiții propuse pe anul 2013 la SC Electrocentrale Oradea SA conform anexelor nr. 4 și 4 a) la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea anexei nr. 5 Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor la SC Electrocentrale Oradea SA .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Primarul Municipiului Oradea

Instituția Prefectului Județului Bihor

Direcția Economică

Direcția Tehnică

SC Electrocentrale Oradea SA

Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 958


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA^

PRIMĂRIA MUNICPIULUI ORADEA

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

a r\f »                        — — —

DVJ.DUrUULUI INK»Z3

CUI: RO 14790708

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUTSf DE REDUCERE A ARIERATELOR


- mii lei*

Nr. cri.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015

Preiiminat/Rea lizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (■•■/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

1

Măsura 1: Reducerea de personal prin externalizarea activitatilor anexe

X

X

1.180'

2

Măsura 2 încasarea facturilor restante

X

X

-121.196

3

Alte măsuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

1.180

-121.196

Pct II

Cauze care diminuează efectul

măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1: Neaprobarea tarifelor la nivelul cheltuielilor

X

X

-28.068

2

Cauza 2................. .......

X

X

3

Alte Cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

-45.234

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II

-51.265

239.780

'26.888

-121.196

DIRECTOR ECONOMIC ec. Kovăcs Laszlâ

ANEXA rRîfvlARiA MuNiCriULvii GnADEA

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

ORAOEA, SOS.BORSULUI NR.23

CUI: RO 14790708

PROGRAMUL DE INVESTIȚII DOTĂRI SI SURSE DE FINANȚARE

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2012

Aprobat

2013

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2013

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6.131

6.430

3.660

2.925

1

Surse proprii, din care:

1.972

2.415

3.257

2.522

a) - amortizare

980

2.288

257

233

b) - profit (cota de dezvoltare)

992

127

3.000

2.289

2

Alocații de la buget

4.159

4.015

403

403

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursă)

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

6.131

4.398

3.660

2.925

1

Investiții în curs, din care:

3.863

3.683

254

4

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public a) statului sau al unității administrativ teritoriale:

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea (51 puncte termice)

2013

91

90

250

0

Extindere PT 316 si realizare rețele de termoficare pentru ansamblul de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branuiui din municipiul Oradea

2013

85

4

4

4

Reabiiitare rețele secundare de termoficare pe str. Gh.

Pop de Basesti PT 509

2012

534

524

Realizare rețea primara de alimentare cu energie termica a parcului industrial Eurobussines

2012

1.480

1.429

Modernizarea arzătoarelor ia cazanul nr. 1 prin montare de arzătoare cu Nax redus

2012

50

23

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Unirii - execuție

2012

1.623

1.613

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- {denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statutui sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

355

36

2.853

2.573

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

Modificare proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str. U. olecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare Imobil

T/X-1 ->

36

Realizarea spațiului de depozitore a zgurii si cenușii rezultate in urma procesului de ardere a cărbunelui. Suprainaltarea de la cota 117 m la cota 121 m, compartimnet II.

250

0

2.573

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Unirii -execuție

2012

10

0

Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din Piața Regele Ferdinand - execuție

2013

10

0

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare din Piața Regele Ferdinand execuție

2013

10

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statuiui sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului prîvst sistatului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale] + Studii si proiecte

2013

1.913

679

553

348

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

2^ - îrj+grrtg

b) - externe


DIRECTOR ECONOMIC

ec. Kovăcs Lâszid

ANEXA^

HSiîviÂKÎÂ MuNiCriuLui unADEA SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA ORADEA, 505,BORȘULUI NR.23 CUI: RO 14790708

REPARTIZARE PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

- mii lei -

Nr. Crt.

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2013

Trim i

Trim li

Trim III

Trim IV

0

1

Rd.

2

3

4

5

6

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

190,477

83.382

116.145

134.312

190.477

1

Venituri din exploatare

2

190.410

83 354

116 106

134.245

190.410

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din

care:

3

178 726

76.353

106.616

122.597

178.726

al)

din vânzarea produselor

4

178.726

76.353

106,616

122.597

178.726

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

a4)

alte venituri

7

0

0

0

UA

din vânzarea mărfurilor

8

4.309

2 646

3.865

4.309

4.309

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:

9

5.510

4.189

5.275

5.510

5.510

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

5.510

4.189

5.275

5.510

5.510

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

li

JfV

u

n

0

Q

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

n

.J*_----1^       _ / I • j- .    i - —      »

aut vciiiLuu utu ^•A.pnjotcJie (iu. ao tiu. a/ t ru. zxj ♦ rd. 21 + rd. 22), din care:

15

fl)

din amenzi și penalități

16

f2)

dîH VSnZaTGa aCvtVciGf Și altB OpG Tații uC

capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

F4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

15)

alte venituri

22

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din tare:

23

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

1

Cheltuieli de exploatare {rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd 47), din care:

32

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

0

0

0

0

1.865

166

350

1.829

1.865

1.290

103

251

1.290

1.290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403

0

0

403

403

0

0

0

0

172

63

99

136

172

67

28

39

67

67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

28

39

67

67

0

0

0

0

0

0

0

0

268.630

92.117

150.567

212.747

268.630

264.256

90.795

148.193

209.088

264.266

175.963

74.619

105.256

129.471

175.963

166.968

71.931

101.507

125.284

166.968

141.338

60.654

oi o“7n O J . CJ f w

104.080

141.338

11.836

2.541

5.923

7.948

11.836

9.648

1.724

4.544

6.227

9.648

2.188

817

1.379

1.721

2.188

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

13S

95

131

135

135

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

10.112

6880

8.743

9.574

10.112

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

3.547

1.761

2.840

3.547

3.547

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

6.824

1.826

2.375

2.450

6.824

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

6.597

1.666

2.173

2.233

6 597

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

156

138

156

156

156

bl)

• către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

n

V

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

156

138

156

156

156

c)

prime de asigurare

46

71

22

46

61

71

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd.

49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2.171

862

1.374

1.737

2.171

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

O

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

0

0

0

0

0

bl)    cheltuieli privind consultanța juridică

50

130

72

97

114

130

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

0

0

0

0

Cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

0

0

0

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul piețe», promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, Cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

- internă

66

- externă

67

g)

cheltuieli poștale ș> taxe ue telecomunicații

ro

VO

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

ii)

cheltuieli de asigurare și pază

71

i2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

72

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

0

o

n

n

ri

u

V*

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

5

9

11

13

28

4

9

14

28

16

7

8

11

16

16

7

8

11

16

0

0

0

0

1 “ir

an

'7*7

1AQ

1

f f

445

117

222

346

445

23

13

26

23

23

0

0

0

0

18

13

21

18

18

5

0

5

5

5

0

0

0

0

0

- aferente bunuriior de natura domemuiui public

75

0

0

o

n

V

15}

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

n

M

0

0

0

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

0

0

0

0

«7J

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

79

1.537

684

1.031

1 "b-i r

«• CO 7 i. j j f

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.

81 + rd- 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

4.989

3.171

4.160

4.629

4.989

a)

eh. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

0

0

0

0

b)

ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

2.840

1.694

2.424

2.630

2 840

c)

ch. cu taxa de licență

83

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

24

10

18

24

24

e)

ch. cu taxa de mediu

85

727

317

503

577

727

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

1.398

1.150

1.215

1.398

1.398

c. c

104

neitureii cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. t rd. 109)

87

31.735

9.004

16.961

25.579

31.735

CI

Cheltuieli cu salariile (rd 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

22.011

6.546

12.379

17.660

22.011

a) salarii de bază

89

12.200

3.423

6.760

9.688

12.200

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

9.811

3.123

5.619

7972

9.811

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1.556

473

932

1.279

1556

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93 i

0 1

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

b) tichete c

e masă;

96

1.556

473

932

1.279

1.556

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

£*) ch« pfjvsnd pârtîCîpQrss S3»ori3y«îor îs profitu! obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

1.759

170

277

1.423

1.759

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

1.759

170

277

1.423

1.759

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

€4

Cneituieii aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

84

24

48

69

84

a) pentru directorl/directorat

105

60

15

30

45

60

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

24

9

18

24

24

c) pentru AGA și cenzori

107

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd, 110 + rd-111 + rd. 112 +■ rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

- către bugetul generai consolidat

- către atți creditori

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

d)

alte cheituieii

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

iuh

i./yi

332b

Ș.14K

5325

110

4.832

1.362

2.527

3.927

4.832

111

101

31

57

83

101

112

1.156

328

607

942

1.156

113

236

70

134

196

236

114

0

0

0

0

0

115

0

0

0

0

0

116

51.579

4.001

21.816

49.409

51.579

117

47.906

3.246

20.528

47.891

47.906

118

6.736

0

1.466

6.736

6.736

119

41.170

3.246

19.062

41.155

41.170

120

0

0

0

0

121

0

0

0

0

122

3.440

691

1,152

1.314

3.440

123

233

64

136

204

233

124

0

0

0

0

125

0

0

0

0

126

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea saiariațiior ia profit

128

- din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din

care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din

care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

i An

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.364

1.322

2.374

3.659

4.364

4.364

1.322

2.374

3.659

4.364

0

0

0

0

4.364

1.322

2.374

3.659

4.364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*70 <1 co

O 12C

24 4 17

-78.153

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Kovăcs Lâszld

ANEXA 2

PRIMĂRIA MUNICPIULUI ORADEA SC ELECTR OCENTRALE ORADEA SA ORADEA, SOS.BORȘULUI NR.23 CUI; RO 14790708

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2012

Aprobat

2013

Propuneri an curent 2013

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat)

Propuneri

8 = 7/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

254.180

240.524

213.003

190.477

79,19%

Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care;

2

253.680

240.242

212.703

190.410

79,26%

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

225.212

189.965

187.727

178.726

94,08%

al)

din vânzarea produselor

4

225.212

189.965

187.727

178.726

94,08%

a2)

din servicii prestate

5

33)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

8.688

6.646

6.676

4.309

64,84%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:

9

10.665

10.285

7.400

5.510

53,57%

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

10.665

10.285

7.400

5.510

53,57%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

9.115

33.346

10.900

1.865

5,59%

fl)

din amenzi și penalități

16

4.000

6.172

6.500

1.290

20,90%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

0

0

0

0

0,00%

- active corporale

18

0

- active necorporale

19

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

4.123

4.980

0

403

8,09%

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21

21.687

0

0,00%

f5)

alte venituri

22

992

507

4.400

172

33,93%

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd.

28), din care:

23

500

282

300

67

23,76%

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

500

282

300

67

23,76%

e)

alte venituri financiare

28

Venituri extraordinare

29

1

1

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

254.180

291.789

308.322

268.630

92,06%

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din

care:

31

252.830

286.588

305.022

264.266

92,21%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din

care:

32

200.877

213.242

229.209

175.963

82,52%

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:

33

195.927

205.298

217.748

166.968

81,33%

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

173.687

181.029

185.403

141.338

78,07%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

10.700

10.879

19.045

11.836

108,80%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

8.499

6.629

14.770

9.648

145,54%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

2.201

4.250

4.275

2.188

51,48%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

200

248

250

135

54,44%

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

7.750

7.900

7.850

10.112

128,00%

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

3.590

5.242

5.200

3.547

67,67%

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd.

43 + rd. 46), din care:

41

4.300

6.560

8.480

6.824

104,02%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

4.000

6.287

8.200

6.597

104,93%

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

180

168

170

156

92,86%

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

45

180

168

170

156

92,86%

c)

prime de asigurare

46

120

105

110

71

67,62%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

650

1.384

2.981

2.171

156,86%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

77

77

0

0,00%

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

150

220

200

0

0,00%

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

65

65

65

130

200,00%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

0

0

0

0

0,00%

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

-ch.de promovarea produselor

57

d)

Ch, cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

21

30

13

61,90%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

58

65

28

48,28%

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

0

22

30

16

72,73%

- interna

66

22

30

16

72,73%

- externa

67

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

150

166

165

125

75,30%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

350

540

540

445

82,41%

)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

79

99

23

29,11%

11)

cheltuieli de asigurare și pază

71

0

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

39

40

18

46,15%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

35

40

5

14,29%

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

19

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

77

5

0,00%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

0

0

j)

alte cheltuieli

79

223

1.805

1.537

689,24%

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

7.650

7.136

8.330

4.989

69,91%

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

4.828

3.787

3.800

2.840

74,99%

c)

ch. cu taxa de licență

83

250

202

200

0

0,00%

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

110

118

115

24

20,34%

e)

ch. cu taxa de mediu

85

900

874

900

727

83,18%

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

1.562

2.155

3.315

1.398

64,87%

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

37.938

38.021

36.017

31.735

83,47%

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

27.946

27.891

25.987

22.011

78,92%

a) salarii de bază

89

13.606

13.579

12.647

12.200

89,84%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

14.340

14.312

13.340

9.811

68,55%

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

#DIV/0!

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1.900

1.862

1.800

1.556

83,57%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

b) tichete de masă;

96

1.900

1.862

1.800

1.556

83,57%

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

54

418

1.759

3257,41%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

54

418

1.759

3257,41%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:

104

58

59

95

84

142,37%

a) pentru directori/directorat

10S

53

53

59

60

113,21%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

5

6

36

24

400,00%

c) pentru AGA și cenzori

107

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

8.034

8.155

7.717

6.325

77,56%

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

5.910

6.034

5.672

4.832

80,08%

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

161

139

154

101

72,66%

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1.642

1.690

1.591

1.156

68,40%

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

321

292

300

236

80,82%

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:

116

6.365

28.189

31.466

51.579

182,98%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care;

117

3.000

17.400

11.500

47.906

275,32%

- către bugetul general consolidat

118

13.247

8.000

6.736

50,85%

- către alți creditori

119

3.000

4.153

3.500

41.170

991,33%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

2.385

8.501

19.709

3.440

40,47%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

980

2.288

257

233

10,18%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:

124

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0

- din participarea salariaților ia profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

1.350

5.201

3.300

4.364

83,91%

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

1.350

3.993

3.300

4.364

109,29%

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

1.350

3.993

3.300

4.364

109,29%

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care;

135

0

0

0

O

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

1.208

0,00%

Cheltuieli extraordinare

139

1

1

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

0

-51.265

-95.319

-78-153

152,45%

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

1

IMPOZIT PE PROFIT

142

\

DATE DE FUNDAMENTARE

143

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

940

978

920

530

54,19%

Nr. mediu de salariați

145

930

964

910

788

81,74%

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145J/12 x 1000

146

1.219

1.174

1.158

1.290

109,91%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000

147

2.504

2.411

2.380

2.328

96,54%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145J/12 x 1000

148

2.674

2.572

2.545

2.492

96,90%

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)

149

273

250

234

242

96,88%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)

150

287

262

242

250

95,54%

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 rd.

17 - rd. 2O)/rd. 145

151

269

244

234

241

98,72%

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd.

17 - rd. 20)/rd. 145

152

268

244

234

241

98,80%

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tarif/UF

156

- valoare = UF x T/P

157

- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1

158


DIRECTOR ECONOMIC

ec. Kovâcs Lăszlo

ANEXA 1

PRIMĂRIA MUNICPIULUI ORADEA

SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

ORADEA, SOS.BORȘULUI NR.23

CUI: RO 14790708

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2013

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2012

Aprobat

2013

Propuneri an curent 2013

%

0

1

2

3

4

5

6

7 = 6/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)

1

240.524

213.003

190.477

79%

1

Venituri din exploatare

2

240.242

212.703

190.410

79%

2

Venituri financiare

3

282

300

67

24%

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)

5

291.789

308.322

268.630

92%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

286.588

305.022

264.266

92%

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

213.242

229.209

175.963

83%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

7.136

8.330

4.989

70%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

38.021

36.017

31.735

83%

CI

ch. cu salariile

10

27.891

25.987

22.071

79%

C2

bonusuri

11

1.862

1.800

1.556

84%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8.268

8.230

8.108

98%

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

54

418

1.759

3257%

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2

Cheltuieli financiare

17

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

59

95

24

41%

8.155

7.717

6.325

78%

28.189

31.466

51.579

183%

5.201

3.300

4.364

84%

0

0

0

-51.265

-95.319

-78.153

152%

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

1

Alocații de

a buget, din care:

40

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

40bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2

Nr. mediu de salariați total

44

6.430

3.660

2.925

45%

4.015

403

403

10%

0

0

0

0%

4.398

3.660

2.925

67%

978

920

530

54%

964

910

788

82%

3

Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:

45

29.753

27.787

23.567

79%

a)

cheltuieli cu salariile

46

27.891

25.987

22.011

79%

b)

bonusuri

47

1.862

1.800

1.556

84%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44J/12 x 1000

48

2.411

2.380

2.328

97%

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000

49

2.572

2.545

2.492

97%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)

50

250

234

242

97%

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)

51

262

242

250

96%

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

1.213

1.448

1.410

116%

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

239.780

118.584

118.584

49%

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

50.930

12.167

12.167

24%

* Deoarece preturile si tarifele aprobate de către ANRE si ANRSC pot fi reduse in continuare, iar preturile la combustibil pot sa creasca, previzionarile anilor 2014 si 2015 sunt la fel ca pentru anul in curs.


DIRECTOR ECONOMIC

ec. Kovâcs Lăszlo