Hotărârea nr. 957/2013

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2013

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de Apă Oradea SA pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate nr. 303916/16.12.2013, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Compania de Apă Oradea SA pentru anul 2013,

Având în vedere HCL nr. 262/2013 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al SC Compania de Apă Oradea SA,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Luând în considerare Ordinul nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia modificat prin Ordinul 348/2013,

Ținând seama de adresa S.C. Compania de Apă S.A. înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 299834/11.12.2013

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al consiliului local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), lit. b), alin. (3) lit. c), alin.(4), lit. a), și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 al SC Compania de Apă Oradea SA conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea listei cu obiectivele de investiții propuse pe anul 2013 la SC Compania de Apă Oradea SA conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Tehnică

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 19 decembrie 2013

  Nr. 957


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

ANEXAI


Sediul/Adresa; Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2012

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

2013

an

an

2014

20! 5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

113.600

32.571

62.174

101.530

16.300

1

Surse proprii, din care:

4.100

a) - amortizare

4.350

4.048

4.100

b) - profit

2

Alocații de la buget

62.971

7.879

10.970

13.354

5.000

3

Fonduri de coeziune

34.754

12.040

27.444

57.045

4

Credite bancare, din care:

0

20.000

a) - interne

b) - externe

0

20.000

5

Fond I1D . din care:

11.525

8.604

19.660

11.131

11.300

- redeventa

6.461

5.920

6.750

6.980

7.200

- impozit pe profit

1.009

1.316

1.267

551

600

alte surse

4.055

1.368

11.643

3.600

3.500

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

113.577

32.571

62.174

101.530

16.300

TOTAL

113.577

32.571

62.174

1 Oi.530

i 6.300

1

Investiții în curs, din care:

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ORADEA

Plan investiții 2013

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului

ORADEA

Plan investiții 2013

-

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

ORADEA

Plan investiții 2013

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ORADEA

Plan investiții 2013

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

ORADEA

Pian investiții 2013

BEIUS

Plan investiții 2013

TINCA

0

33.952

100.927

16.300

299

0

574

3.819

Plan investiții 2013

SINMAR7 IN

Plan investiții 2013

NOJOR1D

Plan investiții 2013

SINT ANDREI

OSORHEI

Plan investiții 2013

VJLlV /v

Plan investiții 2013

DRAG EȘTI

Plan investiții 2013

HIDISELUL DE SUS

Plan investiții 2013

Alocații de la bugetul local ( al localitatatilor Beius, Biharia, Consiliul Județean Bihor, C>irisul de Cris, Nojorid, Osorhei, Sanlandrei si Ținea) pentru cofinantarea programului de coeziune

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- Gi^niimirp nhiprfîvA

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritorialei

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

«:•

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

(uenurniie ooieciiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

908

ORADEA

823

BEIUS

■1

69

TINCA

16

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

8.120

8.055

7.965

a) - interne

0

PxA gxtcrnc

8.120

DirectțjF'general ing.X.avra OvidiiiDirector economic ec. Pănoiu Julianna

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Anexa 1


Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3

Cod unic de înregistrare: 54760

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013

mii lei

INDICATORI

im-

i...

rd.

Realizat/

Preliminat

2012

Propuneri

2013

%

Estimări

2014

Estimări

2015

%

0 | 1

2

3

*4

c

z   r/4

v —

7

o o

9 = 7/5

10-8/7

I

1

1

VENIT rd

URI TOTALE (rd. 1 =

1

58.317

58.160

99,73%

61.100

63.700

105,06%

104,26%

.    1 IU.    I IU.

Venituri din exploatare

2

54.454

57.660

i 05,89%

60.800

63.400

105,45%

104,28%

2

Venituri financiare

3

3.863

500

12,94%

300

300

60,00%

100,00%

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6+rd. 17 + rd. 18)

63.405

_

55.143

86,97%

_

57.656

60.206

104,56%

104,42%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

56.371

52.585

93,28%

54.656

56.906

103,94%

104,12%

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

13.633

16.720

122,64%

18.400

19.600

110,05%

106,52%

B

nKo 1+iiin 1î mi i             tavf* ci

vărsăminte asimilate

8

6.987

7.373

105,52?/o

7.900

8.500

107.15%

107,59%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

22.724

19.722

86,79%

19.856

20.306

100,68%

102,27%

CI

ch. cu salariile

10

14.812

13.527

91,32%

13.700

14.050

101,28%

102,55%

C2

bonusuri

1 i

3.726

î .636

43,91%

i .595

i .595

97,49%

100.00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

183

80

80

43,72%

100,00%


- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

cheltuieli aferente contractului de mandat cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

alte cheltuieli de exploatare

12.936


7.034


Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT


PRjjhTiTJL CONTA

RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZIT ului PE PROFIT din care:

_

Propuneri

2013

%

Flstimă fi

%

•»/ /o

2nl4

2t> 15

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

112

356

474,67%

356

356

100,00%

100,00%

4.020

94,21%

4.125

4.225

102,61%

102,42%

8.770

67,80%

8.500

8.500

96,92%

100,00%

2.558

36,37%

3.000

3.300

117,28%

110,00%

3.017

-60.38%

3.444

3.494

114,15%

101,45%

1.267

125.57%

551

600

43,49%

108,89%

1.750

2.893

2.894

165.31%

100,03%

i .750

_

2595

2.894

i 65,31%

100,03%

- .. . < . ■ î <                                                                                        i. J.

INDICATORI

Nr.

Realizat/

Preliminat

Propuneri

rd.

2012

0

1

2

3

4

5

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

R

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

%

Estimări

Estimări

%

%

2014

2015

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

Realizat/

a r^j a    ■ a k h/î

n r. rd.

Prelimina

2012

0

1

2

3

4

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI

EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

32.571

1

Alocații de la buget, din care:

40

7.879

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

40bis

0

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

41

32.571

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

1

Nr. de personal prognoza! la finele

43

587

2

Nr. mediu de salariați total

44

591

a j

Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:

45

18 382

a)

cheltuieli cu salariile

46

14.747

t

Propuneri

2013

Estimări

2014

Estimări

2015

%

%

%

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

62.174

190,89%

101.530

16.300

10.970

139,23%

13.354

5.000

0

62.174

190,89%

101.530

16.300

540

91,99%

540

540

100,00%

100,00%

547

92,55%

540

540

98,72%

100,00%

15.163

82,49%

15.295

15.645

100,87%

102,29%

13.527

91,73%

13.700

14.050

101,28%

102,55%

r

INDICATORi

“T”

1 Realizat/ Nr. |

Preliminat

%

IȚcji-■ yy» ti

- .

IP x J J jyț ÎJ »*J

%

%

2012

2013

ZII14

2015

0

i

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

in _ ci fi

1 V - <V /

b)

A 7

3.635

1.636

45.01%

97,49%

100,00%

bonusun

4 /

1.3/7 3

L . 3/7 3

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12x 1000

48 ■

2.079

2.061

99,11%

2.114

2.168

102,59%

102,55%

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurileîn lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000

49

2.592

2.310

89,12%

2.360

2.414

102,18%

102,29%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)

50

99

106

107,75%

113

118

106,42%

104,26%

n

l

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)

51

104

110

106,26%

109

112

99,05%

102,75%

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități nzice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

1.087

948

87,20%

944

945

99,53%

100,16%

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

0

0

0

11

1 t

Creanțe restante, în prețuri curente

55

^Y,.rA1 ,Director economic ec. Pânoiu Julianna