Hotărârea nr. 951/2013

privind modificarea art. 22 din Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea (schemă locală de ajutor de minimis) aprobat prin HCL nr.407/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

JUDEȚUL BIHOR

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art. 22 din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea (schemă locală de ajutor de minimis) aprobat prin HCL nr.407/2010

Analizând Raportul de specialitate nr. 291805 din 2 decembrie 2013, întocmit de către Direcție Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea modificării regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, (schemă locală de ajutor de minimis),

Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003, Titlul IX - Impozite și taxe locale, cap.XI - Facilități comune art.”286” pct.6) din Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.e),

În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr.1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratatul ajutoarelor de minimis,

Ținând cont de liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 - 2013,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.651/2006, „art.2” privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2007 - 2013,

În conformitate O.U.G. nr.117/2006 art.”6” privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.137/2007,

Prin Decizia C (2013) 7177 final de aprobare a prelungirii valabilității actualelor hărți regionale până la data de30 iunie 2014, inclusiv,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 22 din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, ( schemă locală de ajutor de minimis) aprobat prin HCL nr.407/2010, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:

Art.22.Durata schemei de ajutor de stat, respectiv acordarea de facilități fiscale se prelungește până la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare în materia ajutorului de minimis, aferent perioadei 2014 - 2020.

1)Cererile privind acordarea de facilități fiscale în cadrul prezentei scheme se vor înregistra la Primăria municipiului Oradea, până la data de 30 iunie 2014, , cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare in materia ajutorului de minimis, aferent perioadei 2014 - 2020, astfel încât orice investitor care va depune cerere în intervalul respectiv, va putea beneficia de prevederile prezentului regulament (schemă locală de ajutor de minimis), în mod nediscriminatoriu.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică,

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului județul Bihor

 • -   Direcția Economică, Serviciul Impunere și executare persoane juridice

 • -   Consiliul Concurenței București prin grija Direcției Economice

 • -   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • -   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Ionel Vila


Oradea, 19 decembrie 2013

Nr. 951

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.